Yuddha Kanda Sarga 53 – యుద్ధకాండ త్రిపంచాశః సర్గః (౫౩)


|| వజ్రదంష్ట్రయుద్ధమ్ ||

ధూమ్రాక్షం నిహతం శ్రుత్వా రావణో రాక్షసేశ్వరః |
క్రోధేన మహతాఽఽవిష్టో నిఃశ్వసన్నురగో యథా || ౧ ||

దీర్ఘముష్ణం వినిఃశ్వస్య క్రోధేన కలుషీకృతః |
అబ్రవీద్రాక్షసం శూరం వజ్రదంష్ట్రం మహాబలమ్ || ౨ ||

గచ్ఛ త్వం వీర నిర్యాహి రాక్షసైః పరివారితః |
జహి దాశరథిం రామం సుగ్రీవం వానరైః సహ || ౩ ||

తథేత్యుక్త్వా ద్రుతతరం మాయావీ రాక్షసేశ్వరః |
నిర్జగామ బలైః సార్ధం బహుభిః పరివారితః || ౪ ||

నాగైరశ్వైః ఖరైరుష్ట్రైః సంయుక్తః సుసమాహితః |
పతాకాధ్వజచిత్రైశ్చ రథైశ్చ సమలంకృతః || ౫ ||

తతో విచిత్రకేయూరముకుటైశ్చ విభూషితః |
తనుత్రాణి చ సంరుధ్య సధనుర్నిర్యయౌ ద్రుతమ్ || ౬ ||

పతాకాలంకృతం దీప్తం తప్తకాంచనభూషణమ్ |
రథం ప్రదక్షిణం కృత్వా సమారోహచ్చమూపతిః || ౭ ||

యష్టిభిస్తోమరైశ్చిత్రైః శూలైశ్చ ముసలైరపి |
భిందిపాలైశ్చ పాశైశ్చ శక్తిభిః పట్టిశైరపి || ౮ ||

ఖడ్గైశ్చక్రైర్గదాభిశ్చ నిశితైశ్చ పరశ్వధైః |
పదాతయశ్చ నిర్యాంతి వివిధాః శస్త్రపాణయః || ౯ ||

విచిత్రవాససః సర్వే దీప్తా రాక్షసపుంగవాః |
గజా మదోత్కటాః శూరాశ్చలంత ఇవ పర్వతాః || ౧౦ ||

తే యుద్ధకుశలై రూఢాస్తోమరాంకుశపాణిభిః |
అన్యే లక్షణసంయుక్తాః శూరా రూఢా మహాబలాః || ౧౧ ||

తద్రాక్షసబలం ఘోరం విప్రస్థితమశోభత |
ప్రావృట్కాలే యథా మేఘా నర్దమానాః సవిద్యుతః || ౧౨ ||

నిఃసృతా దక్షిణద్వారాదంగదో యత్ర యూథపః |
తేషాం నిష్క్రమమాణానామశుభం సమజాయత || ౧౩ ||

ఆకాశాద్విఘనాత్తీవ్రా ఉల్కాశ్చాభ్యపతంస్తదా |
వమంత్యః పావకజ్వాలాః శివా ఘోరం వవాశిరే || ౧౪ ||

వ్యాహరంతి మృగా ఘోరా రక్షసాం నిధనం తదా |
సమాపతంతో యోధాస్తు ప్రాస్ఖలన్భయమోహితాః || ౧౫ ||

ఏతానౌత్పాతికాన్దృష్ట్వా వజ్రదంష్ట్రో మహాబలః |
ధైర్యమాలంబ్య తేజస్వీ నిర్జగామ రణోత్సుకః || ౧౬ ||

తాంస్తు నిష్క్రమతో దృష్ట్వా వానరా జితకాశినః |
ప్రణేదుః సుమహానాదాన్పూరయంశ్చ దిశో దశ || ౧౭ ||

తతః ప్రవృత్తం తుములం హరీణాం రాక్షసైః సహ |
ఘోరాణాం భీమరూపాణామన్యోన్యవధకాంక్షిణామ్ || ౧౮ ||

నిష్పతంతో మహోత్సాహా భిన్నదేహశిరోధరాః |
రుధిరోక్షితసర్వాంగా న్యపతన్ జగతీతలే || ౧౯ ||

కేచిదన్యోన్యమాసాద్య శూరాః పరిఘపాణయః |
చిక్షిపుర్వివిధం శస్త్రం సమరేష్వనివర్తినః || ౨౦ ||

ద్రుమాణాం చ శిలానాం చ శస్త్రాణాం చాపి నిఃస్వనః |
శ్రూయతే సుమహాంస్తత్ర ఘోరో హృదయభేదనః || ౨౧ ||

రథనేమిస్వనస్తత్ర ధనుషశ్చాపి నిఃస్వనః |
శంఖభేరీమృదంగానాం బభూవ తుములః స్వనః || ౨౨ ||

కేచిదస్త్రాణి సంసృజ్య బాహుయుద్ధమకుర్వత |
తలైశ్చ చరణైశ్చాపి ముష్టిభిశ్చ ద్రుమైరపి || ౨౩ ||

జానుభిశ్చ హతాః కేచిద్భిన్నదేహాశ్చ రాక్షసాః |
శిలాభిశ్చూర్ణితాః కేచిద్వానరైర్యుద్ధదుర్మదైః || ౨౪ ||

వజ్రదంష్ట్రో భృశం బాణై రణే విత్రాసయన్హరీన్ |
చచార లోకసంహారే పాశహస్త ఇవాంతకః || ౨౫ ||

బలవంతోఽస్త్రవిదుషో నానాప్రహరణా రణే |
జఘ్నుర్వానరసైన్యాని రాక్షసాః క్రోధమూర్ఛితాః || ౨౬ ||

నిఘ్నతో రాక్షసాన్దృష్ట్వా సర్వాన్వాలిసుతో రణే |
క్రోధేన ద్విగుణావిష్టః సంవర్తక ఇవానలః || ౨౭ ||

తాన్రాక్షసగణాన్ సర్వాన్వృక్షముద్యమ్య వీర్యవాన్ |
అంగదః క్రోధతామ్రాక్షః సింహః క్షుద్రమృగానివ || ౨౮ ||

చకార కదనం ఘోరం శక్రతుల్యపరాక్రమః |
అంగదాభిహతాస్తత్ర రాక్షసా భీమవిక్రమాః || ౨౯ ||

విభిన్నశిరసః పేతుర్వికృత్తా ఇవ పాదపాః |
రథైరశ్వైర్ధ్వజైశ్చిత్రైః శరీరైర్హరిరక్షసామ్ || ౩౦ ||

రుధిరేణ చ సంఛన్నా భూమిర్భయకరీ తదా |
హారకేయూరవస్త్రైశ్చ శస్త్రైశ్చ సమలంకృతా || ౩౧ ||

భూమిర్భాతి రణే తత్ర శారదీవ యథా నిశా |
అంగదస్య చ వేగేన తద్రాక్షసబలం మహత్ |
ప్రాకంపత తదా తత్ర పవనేనాంబుదో యథా || ౩౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే త్రిపంచాశః సర్గః || ౫౩ ||

యుద్ధకాండ చతుఃపంచాశః సర్గః (౫౪) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed