Yuddha Kanda Sarga 53 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரிபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (53)


॥ வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரயுத்³த⁴ம் ॥

தூ⁴ம்ராக்ஷம் நிஹதம் ஶ்ருத்வா ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
க்ரோதே⁴ந மஹதா(ஆ)விஷ்டோ நி꞉ஶ்வஸந்நுரகோ³ யதா² ॥ 1 ॥

தீ³ர்க⁴முஷ்ணம் விநி꞉ஶ்வஸ்ய க்ரோதே⁴ந கலுஷீக்ருத꞉ ।
அப்³ரவீத்³ராக்ஷஸம் ஶூரம் வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரம் மஹாப³லம் ॥ 2 ॥

க³ச்ச² த்வம் வீர நிர்யாஹி ராக்ஷஸை꞉ பரிவாரித꞉ ।
ஜஹி தா³ஶரதி²ம் ராமம் ஸுக்³ரீவம் வாநரை꞉ ஸஹ ॥ 3 ॥

ததே²த்யுக்த்வா த்³ருததரம் மாயாவீ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
நிர்ஜகா³ம ப³லை꞉ ஸார்த⁴ம் ப³ஹுபி⁴꞉ பரிவாரித꞉ ॥ 4 ॥

நாகை³ரஶ்வை꞉ க²ரைருஷ்ட்ரை꞉ ஸம்யுக்த꞉ ஸுஸமாஹித꞉ ।
பதாகாத்⁴வஜசித்ரைஶ்ச ரதை²ஶ்ச ஸமலங்க்ருத꞉ ॥ 5 ॥

ததோ விசித்ரகேயூரமுகுடைஶ்ச விபூ⁴ஷித꞉ ।
தநுத்ராணி ச ஸம்ருத்⁴ய ஸத⁴நுர்நிர்யயௌ த்³ருதம் ॥ 6 ॥

பதாகாலங்க்ருதம் தீ³ப்தம் தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷணம் ।
ரத²ம் ப்ரத³க்ஷிணம் க்ருத்வா ஸமாரோஹச்சமூபதி꞉ ॥ 7 ॥

யஷ்டிபி⁴ஸ்தோமரைஶ்சித்ரை꞉ ஶூலைஶ்ச முஸலைரபி ।
பி⁴ந்தி³பாலைஶ்ச பாஶைஶ்ச ஶக்திபி⁴꞉ பட்டிஶைரபி ॥ 8 ॥

க²ட்³கை³ஶ்சக்ரைர்க³தா³பி⁴ஶ்ச நிஶிதைஶ்ச பரஶ்வதை⁴꞉ ।
பதா³தயஶ்ச நிர்யாந்தி விவிதா⁴꞉ ஶஸ்த்ரபாணய꞉ ॥ 9 ॥

விசித்ரவாஸஸ꞉ ஸர்வே தீ³ப்தா ராக்ஷஸபுங்க³வா꞉ ।
க³ஜா மதோ³த்கடா꞉ ஶூராஶ்சலந்த இவ பர்வதா꞉ ॥ 10 ॥

தே யுத்³த⁴குஶலை ரூடா⁴ஸ்தோமராங்குஶபாணிபி⁴꞉ ।
அந்யே லக்ஷணஸம்யுக்தா꞉ ஶூரா ரூடா⁴ மஹாப³லா꞉ ॥ 11 ॥

தத்³ராக்ஷஸப³லம் கோ⁴ரம் விப்ரஸ்தி²தமஶோப⁴த ।
ப்ராவ்ருட்காலே யதா² மேகா⁴ நர்த³மாநா꞉ ஸவித்³யுத꞉ ॥ 12 ॥

நி꞉ஸ்ருதா த³க்ஷிணத்³வாராத³ங்க³தோ³ யத்ர யூத²ப꞉ ।
தேஷாம் நிஷ்க்ரமமாணாநாமஶுப⁴ம் ஸமஜாயத ॥ 13 ॥

ஆகாஶாத்³விக⁴நாத்தீவ்ரா உல்காஶ்சாப்⁴யபதம்ஸ்ததா³ ।
வமந்த்ய꞉ பாவகஜ்வாலா꞉ ஶிவா கோ⁴ரம் வவாஶிரே ॥ 14 ॥

வ்யாஹரந்தி ம்ருகா³ கோ⁴ரா ரக்ஷஸாம் நித⁴நம் ததா³ ।
ஸமாபதந்தோ யோதா⁴ஸ்து ப்ராஸ்க²லந்ப⁴யமோஹிதா꞉ ॥ 15 ॥

ஏதாநௌத்பாதிகாந்த்³ருஷ்ட்வா வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாப³ல꞉ ।
தை⁴ர்யமாலம்ப்³ய தேஜஸ்வீ நிர்ஜகா³ம ரணோத்ஸுக꞉ ॥ 16 ॥

தாம்ஸ்து நிஷ்க்ரமதோ த்³ருஷ்ட்வா வாநரா ஜிதகாஶிந꞉ ।
ப்ரணேது³꞉ ஸுமஹாநாதா³ந்பூரயம்ஶ்ச தி³ஶோ த³ஶ ॥ 17 ॥

தத꞉ ப்ரவ்ருத்தம் துமுலம் ஹரீணாம் ராக்ஷஸை꞉ ஸஹ ।
கோ⁴ராணாம் பீ⁴மரூபாணாமந்யோந்யவத⁴காங்க்ஷிணாம் ॥ 18 ॥

நிஷ்பதந்தோ மஹோத்ஸாஹா பி⁴ந்நதே³ஹஶிரோத⁴ரா꞉ ।
ருதி⁴ரோக்ஷிதஸர்வாங்கா³ ந்யபதந் ஜக³தீதலே ॥ 19 ॥

கேசித³ந்யோந்யமாஸாத்³ய ஶூரா꞉ பரிக⁴பாணய꞉ ।
சிக்ஷிபுர்விவித⁴ம் ஶஸ்த்ரம் ஸமரேஷ்வநிவர்திந꞉ ॥ 20 ॥

த்³ருமாணாம் ச ஶிலாநாம் ச ஶஸ்த்ராணாம் சாபி நி꞉ஸ்வந꞉ ।
ஶ்ரூயதே ஸுமஹாம்ஸ்தத்ர கோ⁴ரோ ஹ்ருத³யபே⁴த³ந꞉ ॥ 21 ॥

ரத²நேமிஸ்வநஸ்தத்ர த⁴நுஷஶ்சாபி நி꞉ஸ்வந꞉ ।
ஶங்க²பே⁴ரீம்ருத³ங்கா³நாம் ப³பூ⁴வ துமுல꞉ ஸ்வந꞉ ॥ 22 ॥

கேசித³ஸ்த்ராணி ஸம்ஸ்ருஜ்ய பா³ஹுயுத்³த⁴மகுர்வத ।
தலைஶ்ச சரணைஶ்சாபி முஷ்டிபி⁴ஶ்ச த்³ருமைரபி ॥ 23 ॥

ஜாநுபி⁴ஶ்ச ஹதா꞉ கேசித்³பி⁴ந்நதே³ஹாஶ்ச ராக்ஷஸா꞉ ।
ஶிலாபி⁴ஶ்சூர்ணிதா꞉ கேசித்³வாநரைர்யுத்³த⁴து³ர்மதை³꞉ ॥ 24 ॥

வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ ப்⁴ருஶம் பா³ணை ரணே வித்ராஸயந்ஹரீந் ।
சசார லோகஸம்ஹாரே பாஶஹஸ்த இவாந்தக꞉ ॥ 25 ॥

ப³லவந்தோ(அ)ஸ்த்ரவிது³ஷோ நாநாப்ரஹரணா ரணே ।
ஜக்⁴நுர்வாநரஸைந்யாநி ராக்ஷஸா꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²தா꞉ ॥ 26 ॥

நிக்⁴நதோ ராக்ஷஸாந்த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வாந்வாலிஸுதோ ரணே ।
க்ரோதே⁴ந த்³விகு³ணாவிஷ்ட꞉ ஸம்வர்தக இவாநல꞉ ॥ 27 ॥

தாந்ராக்ஷஸக³ணாந் ஸர்வாந்வ்ருக்ஷமுத்³யம்ய வீர்யவாந் ।
அங்க³த³꞉ க்ரோத⁴தாம்ராக்ஷ꞉ ஸிம்ஹ꞉ க்ஷுத்³ரம்ருகா³நிவ ॥ 28 ॥

சகார கத³நம் கோ⁴ரம் ஶக்ரதுல்யபராக்ரம꞉ ।
அங்க³தா³பி⁴ஹதாஸ்தத்ர ராக்ஷஸா பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ॥ 29 ॥

விபி⁴ந்நஶிரஸ꞉ பேதுர்விக்ருத்தா இவ பாத³பா꞉ ।
ரதை²ரஶ்வைர்த்⁴வஜைஶ்சித்ரை꞉ ஶரீரைர்ஹரிரக்ஷஸாம் ॥ 30 ॥

ருதி⁴ரேண ச ஸஞ்ச²ந்நா பூ⁴மிர்ப⁴யகரீ ததா³ ।
ஹாரகேயூரவஸ்த்ரைஶ்ச ஶஸ்த்ரைஶ்ச ஸமலங்க்ருதா ॥ 31 ॥

பூ⁴மிர்பா⁴தி ரணே தத்ர ஶாரதீ³வ யதா² நிஶா ।
அங்க³த³ஸ்ய ச வேகே³ந தத்³ராக்ஷஸப³லம் மஹத் ।
ப்ராகம்பத ததா³ தத்ர பவநேநாம்பு³தோ³ யதா² ॥ 32 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்ரிபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 53 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ சது꞉பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (54) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక : "శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి" పుస్తకము యొక్క ముద్రణ పూర్తి అయినది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed