Yuddha Kanda Sarga 47 – యుద్ధకాండ సప్తచత్వారింశః సర్గః (౪౭)


|| నాగబద్ధరామలక్ష్మణప్రదర్శనమ్ ||

ప్రతిప్రవిష్టే లంకాం తు కృతార్థే రావణాత్మజే |
రాఘవం పరివార్యార్తా రరక్షుర్వానరర్షభాః || ౧ ||

హనుమానంగదో నీలః సుషేణః కుముదో నలః |
గజో గవాక్షో గవయః శరభో గంధమాదనః || ౨ ||

జాంబవానృషభః స్కంధో రంభః శతవలిః పృథుః |
వ్యూఢానీకాశ్చ యత్తాశ్చ ద్రుమానాదాయ సర్వతః || ౩ ||

వీక్షమాణా దిశః సర్వాస్తిర్యగూర్ధ్వం చ వానరాః |
తృణేష్వపి చ చేష్టత్సు రాక్షసా ఇతి మేనిరే || ౪ ||

రావణశ్చాపి సంహృష్టో విసృజ్యేంద్రజితం సుతమ్ |
ఆజుహావ తతః సీతారక్షిణీ రాక్షసీస్తదా || ౫ ||

రాక్షస్యస్త్రిజటా చైవ శాసనాత్సముపస్థితాః |
తా ఉవాచ తతో హృష్టో రాక్షసీ రాక్షసాధిపః || ౬ ||

హతావింద్రజితాఽఽఖ్యాత వైదేహ్యా రామలక్ష్మణౌ |
పుష్పకం చ సమారోప్య దర్శయధ్వం హతౌ రణే || ౭ ||

యదాశ్రయాదవష్టబ్ధా నేయం మాముపతిష్ఠతి |
సోఽస్యా భర్తా సహ భ్రాత్రా నిరస్తో రణమూర్ధని || ౮ ||

నిర్విశంకా నిరుద్విగ్నా నిరపేక్షా చ మైథిలీ |
మాముపస్థాస్యతే సీతా సర్వాభరణభూషితా || ౯ ||

అద్య కాలవశం ప్రాప్తం రణే రామం సలక్ష్మణమ్ |
అవేక్ష్య వినివృత్తాశా నాన్యాం గతిమపశ్యతీ || ౧౦ ||

నిరపేక్షా విశాలాక్షీ మాముపస్థాస్యతే స్వయమ్ |
తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రావణస్య దురాత్మనః || ౧౧ ||

రాక్షస్యస్తాస్తథేత్యుక్త్వా జగ్ముర్వై యత్ర పుష్పకమ్ |
తతః పుష్పకమాదాయ రాక్షస్యో రావణాజ్ఞయా || ౧౨ ||

అశోకవనికాస్థాం తాం మైథిలీం సముపానయన్ |
తామాదాయ తు రాక్షస్యో భర్తృశోకపరాజితామ్ || ౧౩ ||

సీతామారోపయామాసుర్విమానం పుష్పకం తదా |
తతః పుష్పకమారోప్య సీతాం త్రిజటయా సహ || ౧౪ ||

జగ్ముర్దర్శయితుం తస్యై రాక్షస్యో రామలక్ష్మణౌ |
రావణోకారయల్లంకాం పతాకాధ్వజమాలినీమ్ || ౧౫ ||

ప్రాఘోషయత హృష్టశ్చ లంకాయాం రాక్షసేశ్వరః |
రాఘవో లక్ష్మణశ్చైవ హతావింద్రజితా రణే || ౧౬ ||

విమానేనాపి సీతా తు గత్వా త్రిజటయా సహ |
దదర్శ వానరాణాం తు సర్వం సైన్యం నిపాతితమ్ || ౧౭ ||

ప్రహృష్టమనసశ్చాపి దదర్శ పిశితాశనాన్ |
వానరాంశ్చాపి దుఃఖార్తాన్రామలక్ష్మణపార్శ్వతః || ౧౮ ||

తతః సీతా దదర్శోభౌ శయానౌ శరతల్పయోః |
లక్ష్మణం చాపి రామం చ విసంజ్ఞౌ శరపీడితౌ || ౧౯ ||

విధ్వస్తకవచౌ వీరౌ విప్రవిద్ధశరాసనౌ |
సాయకైశ్ఛిన్నసర్వాంగౌ శరస్తంబమయౌ క్షితౌ || ౨౦ ||

తౌ దృష్ట్వా భ్రాతరౌ తత్ర వీరౌ సా పురుషర్షభౌ |
శయానౌ పుండరీకాక్షౌ కుమారావివ పావకీ || ౨౧ ||

శరతల్పగతౌ వీరౌ తథా భూతౌ నరర్షభౌ |
దుఃఖార్తా సుభృశం సీతా సుచిరం విలలాప హ || ౨౨ ||

భర్తారమనవద్యాంగీ లక్ష్మణం చాసితేక్షణా |
ప్రేక్ష్య పాంసుషు వేష్టంతౌ రురోద జనకాత్మజా || ౨౩ ||

సా బాష్పశోకాభిహతా సమీక్ష్య
తౌ భ్రాతరౌ దేవసమప్రభావౌ |
వితర్కయంతీ నిధనం తయోః సా
దుఃఖాన్వితా వాక్యమిదం జగాద || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే సప్తచత్వారింశః సర్గః || ౪౭ ||

యుద్ధకాండ అష్టచత్వారింశః సర్గః (౪౮) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed