Yuddha Kanda Sarga 48 – యుద్ధకాండ అష్టచత్వారింశః సర్గః (౪౮)


|| సీతాశ్వాసనమ్ ||

భర్తారం నిహతం దృష్ట్వా లక్ష్మణం చ మహాబలమ్ |
విలలాప భృశం సీతా కరుణం శోకకర్శితా || ౧ ||

ఊచుర్లక్షణినో యే మాం పుత్రిణ్యవిధవేతి చ |
తేఽద్య సర్వే హతే రామే జ్ఞానినోఽనృతవాదినః || ౨ ||

యజ్వనో మహిషీం యే మామూచుః పత్నీం చ సత్రిణః |
తేఽద్య సర్వే హతే రామే జ్ఞానినోఽనృతవాదినః || ౩ ||

ఊచుః సంశ్రవణే యే మాం ద్విజాః కార్తాంతికాః శుభామ్ |
తేఽద్య సర్వే హతే రామే జ్ఞానినోఽనృతవాదినః || ౪ ||

వీరపార్థివపత్నీ త్వం యే ధన్యేతి చ మాం విదుః |
తేఽద్య సర్వే హతే రామే జ్ఞానినోఽనృతవాదినః || ౫ ||

ఇమాని ఖలు పద్మాని పాదయోర్యైః కిల స్త్రియః |
ఆధిరాజ్యేఽభిషిచ్యంతే నరేంద్రైః పతిభిః సహ || ౬ ||

వైధవ్యం యాంతి యైర్నార్యో లక్షణైర్భాగ్యదుర్లభాః |
నాత్మనస్తాని పశ్యామి పశ్యంతీ హతలక్షణా || ౭ ||

సత్యనామాని పద్మాని స్త్రీణాముక్తాని లక్షణైః |
తాన్యద్య నిహతే రామే వితథాని భవంతి మే || ౮ ||

కేశాః సూక్ష్మాః సమా నీలా భ్రువౌ చాసంగతే మమ |
వృత్తే చారోమశే జంఘే దంతాశ్చావిరలా మమ || ౯ ||

శంఖే నేత్రే కరౌ పాదౌ గుల్ఫావూరూ చ మే చితౌ |
అనువృత్తనఖాః స్నిగ్ధాః సమాశ్చాంగులయో మమ || ౧౦ ||

స్తనౌ చావిరలౌ పీనౌ మమేమౌ మగ్నచూచుకౌ |
మగ్నా చోత్సంగినీ నాభిః పార్శ్వోరస్కాశ్చ మే చితాః || ౧౧ ||

మమ వర్ణో మణినిభో మృదూన్యంగరుహాణి చ |
ప్రతిష్ఠితాం ద్వాదశభిర్మామూచుః శుభలక్షణామ్ || ౧౨ ||

సమగ్రయవమచ్ఛిద్రం పాణిపాదం చ వర్ణవత్ |
మందస్మితేత్యేవ చ మాం కన్యాలక్షణినో ద్విజాః || ౧౩ ||

ఆధిరాజ్యేఽభిషేకో మే బ్రాహ్మణైః పతినా సహ |
కృతాంతకుశలైరుక్తం తత్సర్వం వితథీకృతమ్ || ౧౪ ||

శోధయిత్వా జనస్థానం ప్రవృత్తిముపలభ్య చ |
తీర్త్వా సాగరమక్షోభ్యం భ్రాతరౌ గోష్పదే హతౌ || ౧౫ ||

నను వారుణమాగ్నేయమైంద్రం వాయవ్యమేవ చ |
అస్త్రం బ్రహ్మశిరశ్చైవ రాఘవౌ ప్రత్యపద్యతామ్ || ౧౬ ||

అదృశ్యమానేన రణే మాయయా వాసవోపమౌ |
మమ నాథావనాథాయా నిహతౌ రామలక్ష్మణౌ || ౧౭ ||

న హి దృష్టిపథం ప్రాప్య రాఘవస్య రణే రిపుః |
జీవన్ప్రతి నివర్తేత యద్యపి స్యాన్మనోజవః || ౧౮ ||

న కాలస్యాతిభారోఽస్తి కృతాంతశ్చ సుదుర్జయః |
యత్ర రామః సహ భ్రాత్రా శేతే యుధి నిపాతితః || ౧౯ ||

న శోచామి తథా రామం లక్ష్మణం చ మహాబలమ్ |
నాత్మానం జననీం వాఽపి యథా శ్వశ్రూం తపస్వినీమ్ || ౨౦ ||

సాఽనుచింతయతే నిత్యం సమాప్తవ్రతమాగతమ్ |
కదా ద్రక్ష్యామి సీతాం చ లక్ష్మణం చ సరాఘవమ్ || ౨౧ ||

పరిదేవయమానాం తాం రాక్షసీ త్రిజటాబ్రవీత్ |
మా విషాదం కృథా దేవి భర్తాఽయం తవ జీవతి || ౨౨ ||

కారణాని చ వక్ష్యామి మహాంతి సదృశాని చ |
యథేమౌ జీవతో దేవి భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ || ౨౩ ||

న హి కోపపరీతాని హర్షపర్యుత్సుకాని చ |
భవంతి యుధి యోధానాం ముఖాని నిహతే పతౌ || ౨౪ ||

ఇదం విమానం వైదేహి పుష్పకం నామ నామతః |
దివ్యం త్వాం ధారయేన్నైవం యద్యేతౌ గతజీవితౌ || ౨౫ ||

హతవీరప్రధానా హి హతోత్సాహా నిరుద్యమా |
సేనా భ్రమతి సంఖ్యేషు హతకర్ణేవ నౌర్జలే || ౨౬ ||

ఇయం పునరసంభ్రాంతా నిరుద్విగ్నా తరస్వినీ |
సేనా రక్షతి కాకుత్స్థౌ మయా ప్రీత్యా నివేదితౌ || ౨౭ ||

సా త్వం భవ సువిస్రబ్ధా అనుమానైః సుఖోదయైః |
అహతౌ పశ్య కాకుత్స్థౌ స్నేహాదేతద్బ్రవీమి తే || ౨౮ ||

అనృతం నోక్తపూర్వం మే న చ వక్ష్యే కదాచన |
చారిత్రసుఖశీలత్వాత్ప్రవిష్టాసి మనో మమ || ౨౯ ||

నేమౌ శక్యౌ రణే జేతుం సేంద్రైరపి సురాసురైః |
తాదృశం దర్శనం దృష్ట్వా మయా చావేదితం తవ || ౩౦ ||

ఇదం చ సుమహచ్చిహ్నం శనైః పశ్యస్వ మైథిలి |
నిఃసంజ్ఞావప్యుభావేతౌ నైవ లక్ష్మీర్వియుజ్యతే || ౩౧ ||

ప్రాయేణ గతసత్త్వానాం పురుషాణాం గతాయుషామ్ |
దృశ్యమానేషు వక్త్రేషు పరం భవతి వైకృతమ్ || ౩౨ ||

త్యజ శోకం చ మోహం చ దుఃఖం చ జనకాత్మజే |
రామలక్ష్మణయోరర్థే నాద్య శక్యమజీవితుమ్ || ౩౩ ||

శ్రుత్వా తు వచనం తస్యాః సీతా సురసుతోపమా |
కృతాంజలిరువాచేదమేవమస్త్వితి మైథిలీ || ౩౪ ||

విమానం పుష్పకం తత్తు సన్నివర్త్య మనోజవమ్ |
దీనా త్రిజటయా సీతా లంకామేవ ప్రవేశితా || ౩౫ ||

తతస్త్రిజటయా సార్ధం పుష్పకాదవరుహ్య సా |
అశోకవనికామేవ రాక్షసీభిః ప్రవేశితా || ౩౬ ||

ప్రవిశ్య సీతా బహువృక్షషండాం
తాం రాక్షసేంద్రస్య విహారభూమిమ్ |
సంప్రేక్ష్య సంచింత్య చ రాజపుత్రౌ
పరం విషాదం సముపాజగామ || ౩౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టచత్వారింశః సర్గః || ౪౮ ||

యుద్ధకాండ ఏకోనపంచాశః సర్గః (౪౯) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed