Yuddha Kanda Sarga 45 – యుద్ధకాండ పంచచత్వారింశః సర్గః (౪౫)


|| నాగపాశబంధః ||

స తస్య గతిమన్విచ్ఛన్రాజపుత్రః ప్రతాపవాన్ |
దిదేశాతిబలో రామో దశ వానరయూథపాన్ || ౧ ||

ద్వౌ సుషేణస్య దాయాదౌ నీలం చ ప్లవగర్షభమ్ |
అంగదం వాలిపుత్రం చ శరభం చ తరస్వినమ్ || ౨ ||

వినతం జాంబవంతం చ సానుప్రస్థం మహాబలమ్ |
ఋషభం చర్షభస్కంధమాదిదేశ పరంతపః || ౩ ||

తే సంప్రహృష్టా హరయో భీమానుద్యమ్య పాదపాన్ |
ఆకాశం వివిశుః సర్వే మార్గమాణా దిశో దశ || ౪ ||

తేషాం వేగవతాం వేగమిషుభిర్వేగవత్తరైః |
అస్త్రవిత్పరమాస్త్రైస్తు వారయామాస రావణిః || ౫ ||

తం భీమవేగా హరయో నారాచైః క్షతవిగ్రహాః |
అంధకారే న దదృశుర్మేఘైః సూర్యమివావృతమ్ || ౬ ||

రామలక్ష్మణయోరేవ సర్వదేహభిదః శరాన్ |
భృశమావేశయామాస రావణిః సమితింజయః || ౭ ||

నిరంతరశరీరౌ తౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ |
క్రుద్ధేనేంద్రజితా వీరౌ పన్నగైః శరతాం గతైః || ౮ ||

తయోః క్షతజమార్గేణ సుస్రావ రుధిరం బహు |
తావుభౌ చ ప్రకాశేతే పుష్పితావివ కింశుకౌ || ౯ ||

తతః పర్యంతరక్తాక్షో భిన్నాంజనచయోపమః |
రావణిర్భ్రాతరౌ వాక్యమంతర్ధానగతోఽబ్రవీత్ || ౧౦ ||

యుద్ధ్యమానమనాలక్ష్యం శక్రోఽపి త్రిదశేశ్వరః |
ద్రష్టుమాసాదితుం వాఽపి న శక్తః కిం పునర్యువామ్ || ౧౧ ||

ప్రావృతావిషుజాలేన రాఘవౌ కంకపత్రిణా |
ఏష రోషపరీతాత్మా నయామి యమసాదనమ్ || ౧౨ ||

ఏవముక్త్వా తు ధర్మజ్ఞౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ |
నిర్బిభేద శితైర్బాణైః ప్రజహర్ష ననాద చ || ౧౩ ||

భిన్నాంజనచయశ్యామో విస్ఫార్య విపులం ధనుః |
భూయో భూయః శరాన్ఘోరాన్విససర్జ మహామృధే || ౧౪ ||

తతో మర్మసు మర్మజ్ఞో మజ్జయన్నిశితాన్ శరాన్ |
రామలక్ష్మణయోర్వీరో ననాద చ ముహుర్ముహుః || ౧౫ ||

బద్ధౌ తు శరబంధేన తావుభౌ రణమూర్ధని |
నిమేషాంతరమాత్రేణ న శేకతురుదీక్షితుమ్ || ౧౬ ||

తతో విభిన్నసర్వాంగౌ శరశల్యాచితావుభౌ |
ధ్వజావివ మహేంద్రస్య రజ్జుముక్తౌ ప్రకంపితౌ || ౧౭ ||

తౌ సంప్రచలితౌ వీరౌ మర్మభేదేన కర్శితౌ |
నిపేతతుర్మహేష్వాసౌ జగత్యాం జగతీపతీ || ౧౮ ||

తౌ వీరశయనే వీరౌ శయానౌ రుధిరోక్షితౌ |
శరవేష్టితసర్వాంగావార్తౌ పరమపీడితౌ || ౧౯ ||

న హ్యవిద్ధం తయోర్గాత్రే బభూవాంగులమంతరమ్ |
నానిర్భిన్నం న చాస్తబ్ధమాకరాగ్రాదజిహ్మగైః || ౨౦ ||

తౌ తు క్రూరేణ నిహతౌ రక్షసా కామరూపిణా |
అసృక్ సుస్రువతుస్తీవ్రం జలం ప్రస్రవణావివ || ౨౧ ||

పపాత ప్రథమం రామో విద్ధో మర్మసు మార్గణైః |
క్రోధాదింద్రజితా యేన పురా శక్రో వినిర్జితః || ౨౨ ||

రుక్మపుంఖైః ప్రసన్నాగ్రైరధోగతిభిరాశుగైః |
నారాచైరర్ధనారాచైర్భల్లైరంజలికైరపి || ౨౩ ||

వివ్యాధ వత్సదంతైశ్చ సింహదంష్ట్రైః క్షురైస్తథా |
స వీరశయనే శిశ్యే విజ్యమాదాయ కార్ముకమ్ || ౨౪ ||

భిన్నముష్టిపరీణాహం త్రినతం రత్నభూషితమ్ |
బాణపాతాంతరే రామం పతితం పురుషర్షభమ్ || ౨౫ ||

స తత్ర లక్ష్మణో దృష్ట్వా నిరాశో జీవితేఽభవత్ |
రామం కమలపత్రాక్షం శరబంధపరిక్షతమ్ || ౨౬ ||

శుశోచ భ్రాతరం దృష్ట్వా పతితం ధరణీతలే |
హరయశ్చాపి తం దృష్ట్వా సంతాపం పరమం గతాః || ౨౭ ||

బద్ధౌ తు వీరౌ పతితౌ శయానౌ
తౌ వానరాః సంపరివార్య తస్థుః |
సమాగతా వాయుసుతప్రముఖ్యా
విషాదమార్తాః పరమం చ జగ్ముః || ౨౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచచత్వారింశః సర్గః || ౪౫ ||

యుద్ధకాండ షట్చత్వారింశః సర్గః (౪౬) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: