Yuddha Kanda Sarga 27 – యుద్ధకాండ సప్తవింశః సర్గః (౨౭)


|| హరాదివానరపరాక్రమాఖ్యానమ్ ||

తాంస్తు తేఽహం ప్రవక్ష్యామి ప్రేక్షమాణస్య యూథపాన్ |
రాఘవార్థే పరాక్రాంతా యే న రక్షంతి జీవితమ్ || ౧ ||

స్నిగ్ధా యస్య బహువ్యామా వాలా లాంగూలమాశ్రితాః |
తామ్రాః పీతాః సితాః శ్వేతాః ప్రకీర్ణా ఘోరకర్మణః || ౨ ||

ప్రగృహీతాః ప్రకాశంతే సూర్యస్యేవ మరీచయః |
పృథివ్యాం చానుకృష్యంతే హరో నామైష యూథపః || ౩ ||

యం పృష్ఠతోఽనుగచ్ఛంతి శతశోఽథ సహస్రశః |
ద్రుమానుద్యమ్య సహసా లంకారోహణతత్పరాః || ౪ ||

ఏష కోటిసహస్రేణ వానరాణాం మహౌజసామ్ |
ఆకాంక్షతే త్వాం సంగ్రామే జేతుం పరపురంజయ || ౫ ||

యూథపా హరిరాజస్య కింకరాః సముపస్థితాః |
నీలానివ మహామేఘాంస్తిష్ఠతో యాంస్తు పశ్యసి || ౬ ||

అసితాంజనసంకాశాన్యుద్ధే సత్యపరాక్రమాన్ |
అసంఖ్యేయాననిర్దేశ్యాన్పరం పారమివోదధేః || ౭ ||

పర్వతేషు చ యే కేచిద్విషమేషు నదీషు చ |
ఏతే త్వామభివర్తంతే రాజన్నృక్షాః సుదారుణాః || ౮ ||

ఏషాం మధ్యే స్థితో రాజన్భీమాక్షో భీమదర్శనః |
పర్జన్య ఇవ జీమూతైః సమంతాత్పరివారితః || ౯ ||

ఋక్షవంతం గిరిశ్రేష్ఠమధ్యాస్తే నర్మదాం పిబన్ |
సర్వర్క్షాణామధిపతిర్ధూమ్రో నామైష యూథపః || ౧౦ ||

యవీయానస్య తు భ్రాతా పశ్యైనం పర్వతోపమమ్ |
భ్రాత్రా సమానో రూపేణ విశిష్టస్తు పరాక్రమైః || ౧౧ ||

స ఏష జాంబవాన్నామ మహాయూథపయూథపః |
ప్రక్రాంతో గురువర్తీ చ సంప్రహారేష్వమర్షణః || ౧౨ ||

ఏతేన సాహ్యం సుమహత్కృతం శక్రస్య ధీమతా |
దైవాసురే జాంబవతా లబ్ధాశ్చ బహవో వరాః || ౧౩ ||

ఆరుహ్య పర్వతాగ్రేభ్యో మహాభ్రవిపులాః శిలాః |
ముంచంతి విపులాకారా న మృత్యోరుద్విజంతి చ || ౧౪ ||

రాక్షసానాం చ సదృశాః పిశాచానాం చ లోమశాః |
ఏతస్య సైన్యా బహవో విచరంత్యగ్నితేజసః || ౧౫ ||

యం త్వేనమభిసంరబ్ధం ప్లవమానమివ స్థితమ్ |
ప్రేక్షంతే వానరాః సర్వే స్థితా యూథపయూథపమ్ || ౧౬ ||

ఏష రాజన్సహస్రాక్షం పర్యుపాస్తే హరీశ్వరః |
బలేన బలసంపన్నో దంభో నామైష యూథపః || ౧౭ ||

యః స్థితం యోజనే శైలం గచ్ఛన్పార్శ్వేన సేవతే |
ఊర్ధ్వం తథైవ కాయేన గతః ప్రాప్నోతి యోజనమ్ || ౧౮ ||

యస్మాన్న పరమం రూపం చతుష్పాదేషు విద్యతే |
శ్రుతః సన్నాదనో నామ వానరాణాం పితామహః || ౧౯ ||

యేన యుద్ధం పురా దత్తం రణే శక్రస్య ధీమతా |
పరాజయశ్చ న ప్రాప్తః సోఽయం యూథపయూథపః || ౨౦ ||

యస్య విక్రమమాణస్య శక్రస్యేవ పరాక్రమః |
ఏష గంధర్వకన్యాయాముత్పన్నః కృష్ణవర్త్మనః || ౨౧ ||

తదా దైవాసురే యుద్ధే సాహ్యార్థం త్రిదివౌకసామ్ |
యస్య వైశ్రవణో రాజా జంబూముపనిషేవతే || ౨౨ ||

యో రాజా పర్వతేంద్రాణాం బహుకిన్నరసేవినామ్ |
విహారసుఖదో నిత్యం భ్రాతుస్తే రాక్షసాధిప || ౨౩ ||

తత్రైవ వసతి శ్రీమాన్బలవాన్వానరర్షభః |
యుద్ధేష్వకత్థనో నిత్యం క్రథనో నామ యూథపః || ౨౪ ||

వృతః కోటిసహస్రేణ హరీణాం సముపస్థితః |
ఏషైవాశంసతే లంకాం స్వేనానీకేన మర్దితుమ్ || ౨౫ ||

యో గంగామనుపర్యేతి త్రాసయన్హస్తియూథపాన్ |
హస్తినాం వానరాణాం చ పూర్వవైరమనుస్మరన్ || ౨౬ ||

ఏష యూథపతిర్నేతా గచ్ఛన్గిరిగుహాశయః |
గజాన్యోధయతే వన్యాగ్నిరీంశ్చైవ మహీరుహాన్ || ౨౭ ||

హరీణాం వాహినీముఖ్యో నదీం హైమవతీమను |
ఉశీరబీజమాశ్రిత్య పర్వతం మందరోపమమ్ || ౨౮ ||

రమతే వానరశ్రేష్ఠో దివి శక్ర ఇవ స్వయమ్ |
ఏనం శతసహస్రాణాం సహస్రమనువర్తతే || ౨౯ ||

వీర్యవిక్రమదృప్తానాం నర్దతాం బలశాలినామ్ |
స ఏష నేతా చైతేషాం వానరాణాం మహాత్మనామ్ || ౩౦ ||

స ఏష దుర్ధరో రాజన్ప్రమాథీ నామ యూథపః |
వాతేనేవోద్ధతం మేఘం యమేనమనుపశ్యసి || ౩౧ ||

అనీకమపి సంరబ్ధం వానరాణాం తరస్వినామ్ |
ఉద్ధూతమరుణాభాసం పవనేన సమంతతః || ౩౨ ||

వివర్తమానం బహుధా యత్రైతద్బహులం రజః |
ఏతేఽసితముఖా ఘోరా గోలాంగూలా మహాబలాః || ౩౩ ||

శతం శతసహస్రాణి దృష్ట్వా వై సేతుబంధనమ్ |
గోలాంగూలం మహావేగం గవాక్షం నామ యూథపమ్ || ౩౪ ||

పరివార్యాభివర్తంతే లంకాం మర్దితుమోజసా |
భ్రమరాచరితా యత్ర సర్వకాలఫలద్రుమాః || ౩౫ ||

యం సూర్యస్తుల్యవర్ణాభమనుపర్యేతి పర్వతమ్ |
యస్య భాసా సదా భాంతి తద్వర్ణా మృగపక్షిణః || ౩౬ ||

యస్య ప్రస్థం మహాత్మానో న త్యజంతి మహర్షయః |
సర్వకామఫలా వృక్షాః సదా ఫలసమన్వితాః || ౩౭ ||

మధూని చ మహార్హాణి యస్మిన్పర్వతసత్తమే |
తత్రైష రమతే రాజన్రమ్యే కాంచనపర్వతే || ౩౮ ||

ముఖ్యో వానరముఖ్యానాం కేసరీ నామ యూథపః |
షష్ఠిర్గిరిసహస్రాణాం రమ్యాః కాంచనపర్వతాః || ౩౯ ||

తేషాం మధ్యే గిరివరస్త్వమివానఘ రక్షసామ్ |
తత్రైతే కపిలాః శ్వేతాస్తామ్రాస్యా మధుపింగలాః || ౪౦ ||

నివసంత్యుత్తమగిరౌ తీక్ష్ణదంష్ట్రా నఖాయుధాః |
సింహా ఇవ చతుర్దంష్ట్రా వ్యాఘ్రా ఇవ దురాసదాః || ౪౧ ||

సర్వే వైశ్వానరసమా జ్వలితాశీవిషోపమాః |
సుదీర్ఘాంచితలాంగూలా మత్తమాతంగసన్నిభాః || ౪౨ ||

మహాపర్వతసంకాశా మహాజీమూతనిఃస్వనాః |
వృత్తపింగలరక్తాక్షా భీమభీమగతిస్వరాః || ౪౩ ||

మర్దయంతీవ తే సర్వే తస్థుర్లంకాం సమీక్ష్య తే |
ఏష చైషామధిపతిర్మధ్యే తిష్ఠతి వీర్యవాన్ || ౪౪ ||

జయార్థీ నిత్యమాదిత్యముపతిష్ఠతి బుద్ధిమాన్ |
నామ్నా పృథివ్యాం విఖ్యాతో రాజన్ శతవలీతి యః || ౪౫ ||

ఏషైవాశంసతే లంకాం స్వేనానీకేన మర్దితుమ్ |
విక్రాంతో బలవాన్ శూరః పౌరుషే స్వే వ్యవస్థితః || ౪౬ ||

రామప్రియార్థం ప్రాణానాం దయాం న కురుతే హరిః |
గజో గవాక్షో గవయో నలో నీలశ్చ వానరః || ౪౭ ||

ఏకైక ఏవ యూథానాం కోటిభిర్దశభిర్వృతః |
తథాఽన్యే వానరశ్రేష్ఠా వింధ్యపర్వతవాసినః |
న శక్యంతే బహుత్వాత్తు సంఖ్యాతుం లఘువిక్రమాః || ౪౮ ||

సర్వే మహారాజ మహాప్రభావాః
సర్వే మహాశైలనికాశకాయాః |
సర్వే సమర్థాః పృథివీం క్షణేన
కర్తుం ప్రవిధ్వస్తవికీర్ణశైలామ్ || ౪౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే సప్తవింశః సర్గః || ౨౭ ||

యుద్ధకాండ అష్టావింశః సర్గః (౨౮) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed