Yuddha Kanda Sarga 111 – యుద్ధకాండ ఏకాదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౧)


|| పౌలస్త్యవధః ||

అథ సంస్మారయామాస రాఘవం మాతలిస్తదా |
అజానన్నివ కిం వీర త్వమేనమనువర్తసే || ౧ ||

విసృజాస్మై వధాయ త్వమస్త్రం పైతామహం ప్రభో |
వినాశకాలః కథితో యః సురైః సోఽద్య వర్తతే || ౨ ||

తతః సంస్మారితో రామస్తేన వాక్యేన మాతలేః |
జగ్రాహ సశరం దీప్తం నిఃశ్వసంతమివోరగమ్ || ౩ ||

యమస్మై ప్రథమం ప్రాదాదగస్త్యో భగవానృషిః |
బ్రహ్మదత్తం మహాబాణమమోఘం యుధి వీర్యవాన్ || ౪ ||

బ్రహ్మణా నిర్మితం పూర్వమింద్రార్థమమితౌజసా |
దత్తం సురపతేః పూర్వం త్రిలోకజయకాంక్షిణః || ౫ ||

యస్య వాజేషు పవనః ఫలే పావకభాస్కరౌ |
శరీరమాకాశమయం గౌరవే మేరుమందరౌ || ౬ ||

జాజ్వల్యమానం వపుషా సుపుంఖం హేమభూషితమ్ |
తేజసా సర్వభూతానాం కృతం భాస్కరవర్చసమ్ || ౭ ||

సధూమమివ కాలాగ్నిం దీప్తమాశీవిషం యథా |
పరనాగాశ్వవృందానాం భేదనం క్షిప్రకారిణమ్ || ౮ ||

ద్వారాణాం పరిఘాణాం చ గిరీణామపి భేదనమ్ |
నానారుధిరసిక్తాంగం మేదోదిగ్ధం సుదారుణమ్ || ౯ ||

వజ్రసారం మహానాదం నానాసమితిదారణమ్ |
సర్వవిత్రాసనం భీమం శ్వసంతమివ పన్నగమ్ || ౧౦ ||

కంకగృధ్రబలానాం చ గోమాయుగణరక్షసామ్ |
నిత్యం భక్ష్యప్రదం యుద్ధే యమరూపం భయావహమ్ || ౧౧ ||

నందనం వానరేంద్రాణాం రక్షసామవసాదనమ్ |
వాజితం వివిధైర్వాజైశ్చారుచిత్రైర్గరుత్మతః || ౧౨ ||

తముత్తమేషుం లోకానామిక్ష్వాకుభయనాశనమ్ |
ద్విషతాం కీర్తిహరణం ప్రహర్షకరమాత్మనః || ౧౩ ||

అభిమంత్ర్య తతో రామస్తం మహేషుం మహాబలః |
వేదప్రోక్తేన విధినా సందధే కార్ముకే బలీ || ౧౪ ||

తస్మిన్సంధీయమానే తు రాఘవేణ శరోత్తమే |
సర్వభూతాని విత్రేసుశ్చచాల చ వసుంధరా || ౧౫ ||

స రావణాయ సంక్రుద్ధో భృశమాయమ్య కార్ముకమ్ |
చిక్షేప పరమాయత్తస్తం శరం మర్మఘాతినమ్ || ౧౬ ||

స వజ్ర ఇవ దుర్ధర్షో వజ్రిబాహువిసర్జితః |
కృతాంత ఇవ చావార్యో న్యపతద్రావణోరసి || ౧౭ ||

స విసృష్టో మహావేగః శరీరాంతకరః శరః |
బిభేద హృదయం తస్య రావణస్య దురాత్మనః || ౧౮ ||

రుధిరాక్తః స వేగేన జీవితాంతకరః శరః |
రావణస్య హరన్ప్రాణాన్వివేశ ధరణీతలమ్ || ౧౯ ||

స శరో రావణం హత్వా రుధిరార్ద్రీకృతచ్ఛవిః |
కృతకర్మా నిభృతవత్స్వతూణీం పునరాగమత్ || ౨౦ ||

తస్య హస్తాద్ధతస్యాశు కార్ముకం తత్ససాయకమ్ |
నిపపాత సహ ప్రాణైర్భ్రశ్యమానస్య జీవితాత్ || ౨౧ ||

గతాసుర్భీమవేగస్తు నైరృతేంద్రో మహాద్యుతిః |
పపాత స్యందనాద్భూమౌ వృత్రో వజ్రహతో యథా || ౨౨ ||

తం దృష్ట్వా పతితం భూమౌ హతశేషా నిశాచరాః |
హతనాథా భయత్రస్తాః సర్వతః సంప్రదుద్రువుః || ౨౩ ||

నర్దంతశ్చాభిపేతుస్తాన్వానరా ద్రుమయోధినః || ౨౪ ||
దశగ్రీవవధం దృష్ట్వా విజయం రాఘవస్య చ |

అర్దితా వానరైర్హృష్టైర్లంకామభ్యపతన్భయాత్ |
గతాశ్రయత్వాత్కరుణైర్బాష్పప్రస్రవణైర్ముఖైః || ౨౫ ||

తతో వినేదుః సంహృష్టా వానరా జితకాశినః |
వదంతో రాఘవజయం రావణస్య చ తద్వధమ్ || ౨౬ ||

అథాంతరిక్షే వ్యనదత్సౌమ్యస్త్రిదశదుందుభిః |
దివ్యగంధవహస్తత్ర మారుతః ససుఖో వవౌ || ౨౭ ||

నిపపాతాంతరిక్షాచ్చ పుష్పవృష్టిస్తదా భువి |
కిరంతీ రాఘవరథం దురవాపా మనోరమా || ౨౮ ||

రాఘవస్తవసంయుక్తా గగనేఽపి చ శుశ్రువే |
సాధు సాధ్వితి వాగగ్ర్యా దైవతానాం మహాత్మనామ్ || ౨౯ ||

ఆవివేశ మహాహర్షో దేవానాం చారణైః సహ |
రావణే నిహతే రౌద్రే సర్వలోకభయంకరే || ౩౦ ||

తతః సకామం సుగ్రీవమంగదం చ మహాబలమ్ |
చకార రాఘవః ప్రీతో హత్వా రాక్షసపుంగవమ్ || ౩౧ ||

తతః ప్రజగ్ముః ప్రశమం మరుద్గణా
దిశః ప్రసేదుర్విమలం నభోఽభవత్ |
మహీ చకంపే న హి మారుతో వవౌ
స్థిరప్రభశ్చాప్యభవద్దివాకరః || ౩౨ ||

తతస్తు సుగ్రీవవిభీషణాదయః
సుహృద్విశేషాః సహలక్ష్మణాస్తదా |
సమేత్య హృష్టా విజయేన రాఘవం
రణేఽభిరామం విధినా హ్యపూజయన్ || ౩౩ ||

స తు నిహతరిపుః స్థిరప్రతిజ్ఞః
స్వజనబలాభివృతో రణే రరాజ |
రఘుకులనృపనందనో మహౌజా-
-స్త్రిదశగణైరభిసంవృతో యథేంద్రః || ౩౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకాదశోత్తరశతతమః సర్గః || ౧౧౧ ||

యుద్ధకాండ ద్వాదశోత్తరశతతమః సర్గః (౧౧౨) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed