Sundarakanda Sarga (Chapter) 49 – సుందరకాండ ఏకోనపంచాశః సర్గః (౪౯)


|| రావణప్రభావదర్శనమ్ ||

తతః స కర్మణా తస్య విస్మితో భీమవిక్రమః |
హనుమాన్రోషతామ్రాక్షో రక్షోఽధిపమవైక్షత || ౧ ||

భ్రాజమానం మహార్హేణ కాంచనేన విరాజతా |
ముక్తాజాలావృతేనాథ ముకుటేన మహాద్యుతిమ్ || ౨ ||

వజ్రసంయోగసంయుక్తైర్మహార్హమణివిగ్రహైః |
హైమైరాభరణైశ్చిత్రైర్మనసేవ ప్రకల్పితైః || ౩ ||

మహార్హక్షౌమసంవీతం రక్తచందనరూషితమ్ |
స్వనులిప్తం విచిత్రాభిర్వివిధాభిశ్చ భక్తిభిః || ౪ ||

వివృతైర్దర్శనీయైశ్చ రక్తాక్షైర్భీమదర్శనైః |
దీప్తతీక్ష్ణమహాదంష్ట్రైః ప్రలంబదశనచ్ఛదైః || ౫ ||

శిరోభిర్దశభిర్వీరం భ్రాజమానం మహౌజసమ్ |
నానావ్యాలసమాకీర్ణైః శిఖరైరివ మందరమ్ || ౬ ||

నీలాంజనచయప్రఖ్యం హారేణోరసి రాజతా |
పూర్ణచంద్రాభవక్త్రేణ సబలాకమివాంబుదమ్ || ౭ ||

బాహుభిర్బద్ధకేయూరైశ్చందనోత్తమరూషితైః |
భ్రాజమానాంగదైః పీనైః పంచశీర్షైరివోరగైః || ౮ ||

మహతి స్ఫాటికే చిత్రే రత్నసంయోగసంస్కృతే |
ఉత్తమాస్తరణాస్తీర్ణే సూపవిష్టం వరాసనే || ౯ ||

అలంకృతాభిరత్యర్థం ప్రమదాభిః సమంతతః |
వాలవ్యజనహస్తాభిరారాత్సముపసేవితమ్ || ౧౦ ||

దుర్ధరేణ ప్రహస్తేన మహాపార్శ్వేన రక్షసా |
మంత్రిభిర్మంత్రతత్త్వజ్ఞైర్నికుంభేన చ మంత్రిణా || ౧౧ ||

ఉపోపవిష్టం రక్షోభిశ్చతుర్భిర్బలదర్పితైః | [సుఖోప-]
కృత్స్నం పరివృతం లోకం చతుర్భిరివ సాగరైః || ౧౨ ||

మంత్రిభిర్మంత్రతత్త్వజ్ఞైరన్యైశ్చ శుభబుద్ధిభిః | [సచివై]
అన్వాస్యమానం సచివైః సురైరివ సురేశ్వరమ్ || ౧౩ || [రక్షోభిః]

అపశ్యద్రాక్షసపతిం హనుమానతితేజసమ్ |
విష్ఠితం మేరుశిఖరే సతోయమివ తోయదమ్ || ౧౪ ||

స తైః సంపీడ్యమానోఽపి రక్షోభిర్భీమవిక్రమైః |
విస్మయం పరమం గత్వా రక్షోఽధిపమవైక్షత || ౧౫ ||

భ్రాజమానం తతో దృష్ట్వా హనుమాన్రాక్షసేశ్వరమ్ |
మనసా చింతయామాస తేజసా తస్య మోహితః || ౧౬ ||

అహో రూపమహో ధైర్యమహో సత్త్వమహో ద్యుతిః |
అహో రాక్షసరాజస్య సర్వలక్షణయుక్తతా || ౧౭ ||

యద్యధర్మో న బలవాన్స్యాదయం రాక్షసేశ్వరః |
స్యాదయం సురలోకస్య సశక్రస్యాపి రక్షితా || ౧౮ ||

అస్య క్రూరైర్నృశంసైశ్చ కర్మభిర్లోకకుత్సితైః |
తేన బిభ్యతి ఖల్వస్మాల్లోకాః సామరదానవాః || ౧౯ ||

అయం హ్యుత్సహతే క్రుద్ధః కర్తుమేకార్ణవం జగత్ |
ఇతి చిన్తాం బహువిధామకరోన్మతిమాన్కపిః | [హరిః]
దృష్ట్వా రాక్షసరాజస్య ప్రభావమమితౌజసః || ౨౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ఏకోనపంచాశః సర్గః || ౪౯ ||

సుందరకాండ – పంచాశః సర్గః (౫౦) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed