Sundarakanda Sarga (Chapter) 50 – సుందరకాండ పంచాశః సర్గః (౫౦)


|| ప్రహస్తప్రశ్నః ||

తముద్వీక్ష్య మహాబాహుః పింగాక్షం పురతః స్థితమ్ |
రోషేణ మహతావిష్టో రావణో లోకరావణః || ౧ || [కోపేన]

శంకాహతాత్మా దధ్యౌ స కపీంద్రం తేజసావృతమ్ |
కిమేష భగవాన్నందీ భవేత్సాక్షాదిహాగతః || ౨ ||

యేన శప్తోఽస్మి కైలాసే మయా సంచాలితే పురా |
సోఽయం వానరమూర్తిః స్యాత్కింస్విద్బాణోఽపి వాసురః || ౩ ||

స రాజా రోషతామ్రాక్షః ప్రహస్తం మంత్రిసత్తమమ్ |
కాలయుక్తమువాచేదం వచో విపులమర్థవత్ || ౪ ||

దురాత్మా పృచ్ఛ్యతామేష కుతః కిం వాస్య కారణమ్ |
వనభంగే చ కోఽస్యార్థో రాక్షసీనాం చ తర్జనే || ౫ ||

మత్పురీమప్రధృష్యాం వాగమనే కిం ప్రయోజనమ్ |
ఆయోధనే వా కిం కార్యం పృచ్ఛ్యతామేష దుర్మతిః || ౬ ||

రావణస్య వచః శ్రుత్వా ప్రహస్తో వాక్యమబ్రవీత్ |
సమాశ్వసిహి భద్రం తే న భీః కార్యా త్వయా కపే || ౭ ||

యది తావత్త్వమింద్రేణ ప్రేషితో రావణాలయమ్ |
తత్త్వమాఖ్యాహి మా భూత్తే భయం వానర మోక్ష్యసే || ౮ ||

యది వైశ్రవణస్య త్వం యమస్య వరుణస్య చ |
చారరూపమిదం కృత్వా ప్రవిష్టో నః పురీమిమామ్ || ౯ ||

విష్ణునా ప్రేషితో వాపి దూతో విజయకాంక్షిణా |
న హి తే వానరం తేజో రూపమాత్రం తు వానరమ్ || ౧౦ ||

తత్త్వతః కథయస్వాద్య తతో వానర మోక్ష్యసే |
అనృతం వదతశ్చాపి దుర్లభం తవ జీవితమ్ || ౧౧ ||

అథవా యన్నిమిత్తం తే ప్రవేశో రావణాలయే |
ఏవముక్తో హరిశ్రేష్ఠస్తదా రక్షోగణేశ్వరమ్ || ౧౨ ||

అబ్రవీన్నాస్మి శక్రస్య యమస్య వరుణస్య వా |
ధనదేన న మే సఖ్యం విష్ణునా నాస్మి చోదితః || ౧౩ ||

జాతిరేవ మమ త్వేషా వానరోఽహమిహాగతః |
దర్శనే రాక్షసేంద్రస్య దుర్లభే తదిదం మయా || ౧౪ ||

వనం రాక్షసరాజస్య దర్శనార్థే వినాశితమ్ |
తతస్తే రాక్షసాః ప్రాప్తా బలినో యుద్ధకాంక్షిణః || ౧౫ ||

రక్షణార్థం తు దేహస్య ప్రతియుద్ధా మయా రణే |
అస్త్రపాశైర్న శక్యోఽహం బద్ధుం దేవాసురైరపి || ౧౬ ||

పితామహాదేవ వరో మమాప్యేషోభ్యుపాగతః |
రాజానం ద్రష్టుకామేన మయాస్త్రమనువర్తితమ్ || ౧౭ ||

విముక్తో హ్యహమస్త్రేణ రాక్షసైస్త్వభిపీడితః |
కేనచిద్రాజకార్యేణ సంప్రాప్తోఽస్మి తవాంతికమ్ || ౧౮ ||

దూతోఽహమితి విజ్ఞేయో రాఘవస్యామితౌజసః |
శ్రూయతాం చాపి వచనం మమ పథ్యమిదం ప్రభో || ౧౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే పంచాశః సర్గః || ౫౦ ||

సుందరకాండ – ఏకపంచాశః సర్గః (౫౧) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed