Sundarakanda Sarga (Chapter) 44 – సుందరకాండ చతుశ్చత్వారింశః సర్గః (౪౪)


|| జంబుమాలివధః ||

సందిష్టో రాక్షసేంద్రేణ ప్రహస్తస్య సుతో బలీ |
జంబుమాలీ మహాదంష్ట్రో నిర్జగామ ధనుర్ధరః || ౧ ||

రక్తమాల్యాంబరధరః స్రగ్వీ రుచిరకుండలః |
మహాన్వివృత్తనయనశ్చండః సమరదుర్జయః || ౨ ||

[* అధికపాఠః –
దగ్ధత్రికూటప్రతిమో మహాజలదసన్నిభః |
మహాభుజశిరఃస్కంధో మహాదంష్ట్రో మహాననః |
మహాజవో మహోత్సాహో మహాసత్త్వోరువిక్రమః |
ఆజగామాతివేగేన సాయుధః స మహారథః |
*]

ధనుః శక్రధనుఃప్రఖ్యం మహద్రుచిరసాయకమ్ |
విస్ఫారయానో వేగేన వజ్రాశనిసమస్వనమ్ || ౩ ||

తస్య విస్ఫారఘోషేణ ధనుషో మహతా దిశః |
ప్రదిశశ్చ నభశ్చైవ సహసా సమపూర్యత || ౪ ||

రథేన ఖరయుక్తేన తమాగతముదీక్ష్య సః |
హనుమాన్వేగసంపన్నో జహర్ష చ ననాద చ || ౫ ||

తం తోరణవిటంకస్థం హనుమంతం మహాకపిమ్ |
జంబుమాలీ మహాబాహుర్వివ్యాధ నిశితైః శరైః || ౬ ||

అర్ధచంద్రేణ వదనే శిరస్యేకేన కర్ణినా |
బాహ్వోర్వివ్యాధ నారాచైర్దశభిస్తం కపీశ్వరమ్ || ౭ ||

తస్య తచ్ఛుశుభే తామ్రం శరేణాభిహతం ముఖమ్ |
శరదీవాంబుజం ఫుల్లం విద్ధం భాస్కరరశ్మినా || ౮ ||

తత్తస్య రక్తం రక్తేన రంజితం శుశుభే ముఖమ్ |
యథాకాశే మహాపద్మం సిక్తం చందనబిందుభిః || ౯ ||

చుకోప బాణాభిహతో రాక్షసస్య మహాకపిః |
తతః పార్శ్వేఽతివిపులాం దదర్శ మహతీం శిలామ్ || ౧౦ ||

తరసా తాం సముత్పాట్య చిక్షేప బలవద్బలీ |
తాం శరైర్దశభిః క్రుద్ధస్తాడయామాస రాక్షసః || ౧౧ ||

విపన్నం కర్మ తద్దృష్ట్వా హనుమాంశ్చండవిక్రమః |
సాలం విపులముత్పాట్య భ్రామయామాస వీర్యవాన్ || ౧౨ ||

భ్రామయంతం కపిం దృష్ట్వా సాలవృక్షం మహాబలమ్ |
చిక్షేప సుబహూన్బాణాన్ జంబుమాలీ మహాబలః || ౧౩ ||

సాలం చతుర్భిశ్చిచ్ఛేద వానరం పంచభిర్భుజే |
శిరస్యేకేన బాణేన దశభిస్తు స్తనాంతరే || ౧౪ || [ఉరస]

స శరైః పూరితతనుః క్రోధేన మహతా వృతః |
తమేవ పరిఘం గృహ్య భ్రామయామాస వేగతః || ౧౫ ||

అతివేగోఽతివేగేన భ్రామయిత్వా బలోత్కటః |
పరిఘం పాతయామాస జంబుమాలేర్మహోరసి || ౧౬ ||

తస్య చైవ శిరో నాస్తి న బాహూ న చ జానునీ |
న ధనుర్న రథో నాశ్వాస్తత్రాదృశ్యంత నేషవః || ౧౭ ||

స హతస్తరసా తేన జంబుమాలీ మహాబలః |
పపాత నిహతో భూమౌ చూర్ణితాంగవిభూషణః || ౧౮ ||

జంబుమాలిం చ నిహతం కిం‍కరాంశ్చ మహాబలాన్ |
చుక్రోధ రావణః శ్రుత్వా కోపసంరక్తలోచనః || ౧౯ ||

స రోషసంవర్తితతామ్రలోచనః
ప్రహస్తపుత్రే నిహతే మహాబలే |
అమాత్యపుత్రానతివీర్యవిక్రమా-
-న్సమాదిదేశాశు నిశాచరేశ్వరః || ౨౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే చతుశ్చత్వారింశః సర్గః || ౪౪ ||

సుందరకాండ – పంచచత్వారింశః సర్గః (౪౫) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed