Sundarakanda Sarga (Chapter) 45 – సుందరకాండ పంచచత్వారింశః సర్గః (౪౫)


|| అమాత్యపుత్రవధః ||

తతస్తే రాక్షసేంద్రేణ చోదితా మంత్రిణాం సుతాః |
నిర్యయుర్భవనాత్తస్మాత్సప్త సప్తార్చివర్చసః || ౧ ||

మహాబలపరీవారా ధనుష్మంతో మహాబలాః |
కృతాస్త్రాస్త్రవిదాం శ్రేష్ఠాః పరస్పరజయైషిణః || ౨ ||

హేమజాలపరిక్షిప్తైర్ధ్వజవద్భిః పతాకిభిః |
తోయదస్వననిర్ఘోషైర్వాజియుక్తైర్మహారథైః || ౩ ||

తప్తకాంచనచిత్రాణి చాపాన్యమితవిక్రమాః |
విస్ఫారయంతః సంహృష్టాస్తటిత్వంత ఇవాంబుదాః || ౪ ||

జనన్యస్తు తతస్తేషాం విదిత్వా కింకరాన్హతాన్ |
బభూవుః శోకసంభ్రాంతాః సబాంధవసుహృజ్జనాః || ౫ ||

తే పరస్పరసంఘర్షాత్తప్తకాంచనభూషణాః |
అభిపేతుర్హనూమంతం తోరణస్థమవస్థితమ్ || ౬ ||

సృజంతో బాణవృష్టిం తే రథగర్జితనిఃస్వనాః |
వృష్టిమంత ఇవాంభోదా విచేరుర్నైరృతాంబుదాః || ౭ ||

అవకీర్ణస్తతస్తాభిర్హనుమాఞ్శరవృష్టిభిః |
అభవత్సంవృతాకారః శైలరాడివ వృష్టిభిః || ౮ ||

స శరాన్మోఘయామాస తేషామాశుచరః కపిః |
రథవేగం చ వీరాణాం విచరన్విమలేఽమ్బరే || ౯ ||

స తైః క్రీడన్ధనుష్మద్భిర్వ్యోమ్ని వీరః ప్రకాశతే |
ధనుష్మద్భిర్యథా మేఘైర్మారుతః ప్రభురంబరే || ౧౦ ||

స కృత్వా నినదం ఘోరం త్రాసయంస్తాం మహాచమూమ్ |
చకార హనుమాన్వేగం తేషు రక్షఃసు వీర్యవాన్ || ౧౧ ||

తలేనాభ్యహనత్కాంశ్చిత్పద్భ్యాం కాంశ్చిత్పరంతపః | [పాదైః]
ముష్టినాభ్యహనత్కాంశ్చిన్నఖైః కాంశ్చిద్వ్యదారయత్ || ౧౨ ||

ప్రమమాథోరసా కాంశ్చిదూరుభ్యామపరాన్కపిః |
కేచిత్తస్య నినాదేన తత్రైవ పతితా భువి || ౧౩ ||

తతస్తేష్వవసన్నేషు భూమౌ నిపతితేషు చ |
తత్సైన్యమగమత్సర్వం దిశో దశ భయార్దితమ్ || ౧౪ ||

వినేదుర్విస్వరం నాగా నిపేతుర్భువి వాజినః |
భగ్ననీడధ్వజచ్ఛత్రైర్భూశ్చ కీర్ణాఽభవద్రథైః || ౧౫ ||

స్రవతా రుధిరేణాథ స్రవంత్యో దర్శితాః పథి |
వివిధైశ్చ స్వరైర్లంకా ననాద వికృతం తదా || ౧౬ ||

స తాన్ప్రవృద్ధాన్వినిహత్య రాక్షసా-
-న్మహాబలశ్చండపరాక్రమః కపిః |
యుయుత్సురన్యైః పునరేవ రాక్షసై-
-స్తదేవ వీరోభిజగామ తోరణమ్ || ౧౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే పంచచత్వారింశః సర్గః || ౪౫ ||

సుందరకాండ – షట్చత్వారింశః సర్గః (౪౬) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sundarakanda Sarga (Chapter) 45 – సుందరకాండ పంచచత్వారింశః సర్గః (౪౫)

  1. ఈ స్తోత్రనిది అద్భుతం., నాదో చిన్న మనవి.,
    రుద్ర సూక్తం., శివ రుద్రం., శ్రీ గురుచరిత్ర., శ్రీ శ్రీ పాద శ్రీ వల్లభ చరిత్ర కూడా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుందని దయుంచి గమనింప ప్రార్ధన

స్పందించండి

error: Not allowed