Sundarakanda Sarga (Chapter) 43 – సుందరకాండ త్రిచత్వారింశః సర్గః (౪౩)


|| చైత్యప్రాసాదదాహః ||

తతః స కింకరాన్హత్వా హనుమాన్ ధ్యానమాస్థితః |
వనం భగ్నం మయా చైత్యప్రాసాదో న వినాశితః || ౧ ||

తస్మాత్ప్రాసాదమప్యేవమిమం విధ్వంసయామ్యహమ్ |
ఇతి సంచింత్య మనసా హనుమాన్దర్శయన్బలమ్ || ౨ ||

చైత్యప్రాసాదమాప్లుత్య మేరుశృంగమివోన్నతమ్ |
ఆరురోహ హరిశ్రేష్ఠో హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౩ ||

ఆరుహ్య గిరిసంకాశం ప్రాసాదం హరియూథపః |
బభౌ స సుమహాతేజాః ప్రతిసూర్య ఇవోదితః || ౪ ||

సంప్రధృష్య చ దుర్ధర్షం చైత్యప్రాసాదముత్తమమ్ |
హనుమాన్ప్రజ్వలఁల్లక్ష్మ్యా పారియాత్రోపమోఽభవత్ || ౫ ||

స భూత్వా సుమహాకాయః ప్రభావాన్మారుతాత్మజః |
ధృష్టమాస్ఫోటయామాస లంకాం శబ్దేన పూరయన్ || ౬ ||

తస్యాస్ఫోటితశబ్దేన మహతా శ్రోత్రఘాతినా |
పేతుర్విహంగమాస్తత్ర చైత్యపాలాశ్చ మోహితాః || ౭ ||

అస్త్రవిజ్జయతాం రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః |
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః || ౮ ||

దాసోఽహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః |
హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః || ౯ ||

న రావణసహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ |
శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః || ౧౦ ||

అర్దయిత్వా పురీం లంకామభివాద్య చ మైథిలీమ్ |
సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్ || ౧౧ ||

ఏవముక్త్వా మహాబాహుశ్చైత్యస్థో హరియూథపః |
ననాద భీమనిర్హ్రాదో రక్షసాం జనయన్భయమ్ || ౧౨ ||

తేన శబ్దేన మహతా చైత్యపాలాః శతం యయుః |
గృహీత్వా వివిధానస్త్రాన్ప్రాసాన్ఖడ్గాన్పరశ్వధాన్ || ౧౩ ||

విసృజంతో మహాకాయా మారుతిం పర్యవారయన్ |
తే గదాభిర్విచిత్రాభిః పరిఘైః కాంచనాంగదైః || ౧౪ ||

ఆజఘ్నుర్వానరశ్రేష్ఠం బాణైశ్చాదిత్యసన్నిభైః |
ఆవర్త ఇవ గంగాయాస్తోయస్య విపులో మహాన్ || ౧౫ ||

పరిక్షిప్య హరిశ్రేష్ఠం స బభౌ రక్షసాం గణః |
తతో వాతాత్మజః క్రుద్ధో భీమరూపం సమాస్థితః || ౧౬ ||

ప్రాసాదస్య మహాంతస్య స్తంభం హేమపరిష్కృతమ్ |
ఉత్పాటయిత్వా వేగేన హనుమాన్పవనాత్మజః || ౧౭ ||

తతస్తం భ్రామయామాస శతధారం మహాబలః |
తత్ర చాగ్నిః సమభవత్ప్రాసాదశ్చాప్యదహ్యత || ౧౮ ||

దహ్యమానం తతో దృష్ట్వా ప్రాసాదం హరియూథపః |
స రాక్షసశతం హత్వా వజ్రేణేంద్ర ఇవాసురాన్ || ౧౯ ||

అంతరిక్షే స్థితః శ్రీమానిదం వచనమబ్రవీత్ |
మాదృశానాం సహస్రాణి విసృష్టాని మహాత్మనామ్ || ౨౦ ||

బలినాం వానరేంద్రాణాం సుగ్రీవవశవర్తినామ్ |
అటంతి వసుధాం కృత్స్నాం వయమన్యే చ వానరాః || ౨౧ ||

దశనాగబలాః కేచిత్కేచిద్దశగుణోత్తరాః |
కేచిన్నాగసహస్రస్య బభూవుస్తుల్యవిక్రమాః || ౨౨ ||

సంతి చౌఘబలాః కేచిత్కేచిద్వాయుబలోపమాః |
అప్రమేయబలాశ్చాన్యే తత్రాసన్హరియూథపాః || ౨౩ ||

ఈదృగ్విధైస్తు హరిభిర్వృతో దంతనఖాయుధైః |
శతైః శతసహస్రైశ్చ కోటీభిరయుతైరపి || ౨౪ ||

ఆగమిష్యతి సుగ్రీవః సర్వేషాం వో నిషూదనః |
నేయమస్తి పురీ లంకా న యూయం న చ రావణః |
యస్మాదిక్ష్వాకునాథేన బద్ధం వైరం మహాత్మనా || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే త్రిచత్వారింశః సర్గః || ౪౩ ||

సుందరకాండ – చతుశ్చత్వారింశః సర్గః (౪౪) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed