Sundarakanda Sarga (Chapter) 42 – సుందరకాండ ద్విచత్వారింశః సర్గః (౪౨)


|| కింకరనిషూదనమ్ ||

తతః పక్షినినాదేన వృక్షభంగస్వనేన చ |
బభూవుస్త్రాససంభ్రాంతాః సర్వే లంకానివాసినః || ౧ ||

విద్రుతాశ్చ భయత్రస్తా వినేదుర్మృగపక్షిణః |
రక్షసాం చ నిమిత్తాని క్రూరాణి ప్రతిపేదిరే || ౨ ||

తతో గతాయాం నిద్రాయాం రాక్షస్యో వికృతాననాః |
తద్వనం దదృశుర్భగ్నం తం చ వీరం మహాకపిమ్ || ౩ ||

స తా దృష్ట్వా మహాబాహుర్మహాసత్త్వో మహాబలః |
చకార సుమహద్రూపం రాక్షసీనాం భయావహమ్ || ౪ ||

తతస్తం గిరిసంకాశమతికాయం మహాబలమ్ |
రాక్షస్యో వానరం దృష్ట్వా పప్రచ్ఛుర్జనకాత్మజామ్ || ౫ ||

కోఽయం కస్య కుతో వాయం కిం నిమిత్తమిహాగతః |
కథం త్వయా సహానేన సంవాదః కృత ఇత్యుత || ౬ ||

ఆచక్ష్వ నో విశాలాక్షి మా భూత్తే సుభగే భయమ్ |
సంవాదమసితాపాంగే త్వయా కిం కృతవానయమ్ || ౭ ||

అథాబ్రవీత్తదా సాధ్వీ సీతా సర్వాంగసుందరీ |
రక్షసాం భీమరూపాణాం విజ్ఞానే మమ కా గతిః || ౮ ||

యూయమేవాభిజానీత యోఽయం యద్వా కరిష్యతి |
అహిరేవ హ్యహేః పాదాన్విజానాతి న సంశయః || ౯ ||

అహమప్యస్య భీతాఽస్మి నైనం జానామి కోన్వయమ్ |
వేద్మి రాక్షసమేవైనం కామరూపిణమాగతమ్ || ౧౦ ||

వైదేహ్యా వచనం శ్రుత్వా రాక్షస్యో విద్రుతా దిశః |
స్థితాః కాశ్చిద్గతాః కాశ్చిద్రావణాయ నివేదితుమ్ || ౧౧ ||

రావణస్య సమీపే తు రాక్షస్యో వికృతాననాః |
విరూపం వానరం భీమమాఖ్యాతుముపచక్రముః || ౧౨ ||

అశోకవనికామధ్యే రాజన్భీమవపుః కపిః |
సీతయా కృతసంవాదస్తిష్ఠత్యమితవిక్రమః || ౧౩ ||

న చ తం జానకీ సీతా హరిం హరిణలోచనా |
అస్మాభిర్బహుధా పృష్టా నివేదయితుమిచ్ఛతి || ౧౪ ||

వాసవస్య భవేద్దూతో దూతో వైశ్రవణస్య వా |
ప్రేషితో వాపి రామేణ సీతాన్వేషణకాంక్షయా || ౧౫ ||

తేన త్వద్భుతరూపేణ యత్తత్తవ మనోహరమ్ |
నానామృగగణాకీర్ణం ప్రమృష్టం ప్రమదావనమ్ || ౧౬ ||

న తత్ర కశ్చిదుద్దేశో యస్తేన న వినాశితః |
యత్ర సా జానకీ సీతా స తేన న వినాశితః || ౧౭ ||

జానకీరక్షణార్థం వా శ్రమాద్వా నోపలక్ష్యతే |
అథవా కః శ్రమస్తస్య సైవ తేనాభిరక్షితా || ౧౮ ||

చారుపల్లవపుష్పాఢ్యం యం సీతా స్వయమాస్థితా |
ప్రవృద్ధః శింశుపావృక్షః స చ తేనాభిరక్షితః || ౧౯ ||

తస్యోగ్రరూపస్యోగ్ర త్వం దండమాజ్ఞాతుమర్హసి |
సీతా సంభాషితా యేన తద్వనం చ వినాశితమ్ || ౨౦ ||

మనఃపరిగృహీతాం తాం తవ రక్షోగణేశ్వర |
కః సీతామభిభాషేత యో న స్యాత్త్యక్తజీవితః || ౨౧ ||

రాక్షసీనాం వచః శ్రుత్వా రావణో రాక్షసేశ్వరః |
హుతాగ్నిరివ జజ్వాల కోపసంవర్తితేక్షణః || ౨౨ ||

తస్య క్రుద్ధస్య నేత్రాభ్యాం ప్రాపతన్నాస్రబిందవః |
దీప్తాభ్యామివ దీపాభ్యాం సార్చిషః స్నేహబిందవః || ౨౩ ||

ఆత్మనః సదృశాన్ శూరాన్కింకరాన్నామ రాక్షసాన్ |
వ్యాదిదేశ మహాతేజా నిగ్రహార్థం హనూమతః || ౨౪ ||

తేషామశీతిసాహస్రం కింకరాణాం తరస్వినామ్ |
నిర్యయుర్భవనాత్తస్మాత్కూటముద్గరపాణయః || ౨౫ ||

మహోదరా మహాదంష్ట్రా ఘోరరూపా మహాబలాః |
యుద్ధాభిమనసః సర్వే హనుమద్గ్రహణోన్ముఖాః || ౨౬ ||

తే కపిం తం సమాసాద్య తోరణస్థమవస్థితమ్ | [కపీంద్రం]
అభిపేతుర్మహావేగాః పతంగా ఇవ పావకమ్ || ౨౭ ||

తే గదాభిర్విచిత్రాభిః పరిఘైః కాంచనాంగదైః |
ఆజఘ్నుర్వానరశ్రేష్ఠం శరైశ్చాదిత్యసన్నిభైః || ౨౮ ||

ముద్గరైః పట్టిశైః శూలైః ప్రాసతోమరశక్తిభిః |
పరివార్య హనూమంతం సహసా తస్థురగ్రతః || ౨౯ ||

హనుమానపి తేజస్వీ శ్రీమాన్పర్వతసన్నిభః |
క్షితావావిధ్య లాంగూలం ననాద చ మహాస్వనమ్ || ౩౦ ||

స భూత్వా సుమహాకాయో హనుమాన్మారుతాత్మజః |
ధృష్టమాస్ఫోటయామాస లంకాం శబ్దేన పూరయన్ || ౩౧ ||

తస్యాస్ఫోటితశబ్దేన మహతా సానునాదినా |
పేతుర్విహంగా గగనాదుచ్చైశ్చేదమఘోషయత్ || ౩౨ ||

జయత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః |
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః || ౩౩ ||

దాసోఽహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః |
హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః || ౩౪ ||

న రావణసహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ |
శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః || ౩౫ ||

అర్దయిత్వా పురీం లంకామభివాద్య చ మైథిలీమ్ |
సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్ || ౩౬ ||

తస్య సన్నాదశబ్దేన తేఽభవన్భయశంకితాః |
దదృశుశ్చ హనూమంతం సంధ్యామేఘమివోన్నతమ్ || ౩౭ ||

స్వామిసందేశనిఃశంకాస్తతస్తే రాక్షసాః కపిమ్ |
చిత్రైః ప్రహరణైర్భీమైరభిపేతుస్తతస్తతః || ౩౮ ||

స తైః పరివృతః శూరైః సర్వతః స మహాబలః |
ఆససాదాయసం భీమం పరిఘం తోరణాశ్రితమ్ || ౩౯ ||

స తం పరిఘమాదాయ జఘాన చ నిశాచరాన్ |
స పన్నగమివాదాయ స్ఫురంతం వినతాసుతః || ౪౦ ||

విచచారాంబరే వీరః పరిగృహ్య చ మారుతిః |
[* సూదయామాస వజ్రేణ దైత్యానివ సహస్రదృక్ | *]
స హత్వా రాక్షసాన్వీరాన్కింకరాన్మారుతాత్మజః || ౪౧ ||

యుద్ధకాంక్షీ పునర్వీరస్తోరణం సముపాశ్రితః |
తతస్తస్మాద్భయాన్ముక్తాః కతిచిత్తత్ర రాక్షసాః |
నిహతాన్కింకరాన్సర్వాన్రావణాయ న్యవేదయన్ || ౪౨ ||

స రాక్షసానాం నిహతం మహద్బలం
నిశమ్య రాజా పరివృత్తలోచనః |
సమాదిదేశాప్రతిమం పరాక్రమే
ప్రహస్తపుత్రం సమరే సుదుర్జయమ్ || ౪౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ద్విచత్వారింశః సర్గః || ౪౨ ||

సుందరకాండ – త్రిచత్వారింశః సర్గః (౪౩) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed