Sundarakanda Sarga (Chapter) 41 – సుందరకాండ ఏకచత్వారింశః సర్గః (౪౧)


|| ప్రమదావనభంజనమ్ ||

స చ వాగ్భిః ప్రశస్తాభిర్గమిష్యన్పూజితస్తయా |
తస్మాద్దేశాదపక్రమ్య చింతయామాస వానరః || ౧ ||

అల్పశేషమిదం కార్యం దృష్టేయమసితేక్షణా |
త్రీనుపాయానతిక్రమ్య చతుర్థ ఇహ దృశ్యతే || ౨ ||

న సామ రక్షఃసు గుణాయ కల్పతే
న దానమర్థోపచితేషు యుజ్యతే |
న భేదసాధ్యా బలదర్పితా జనాః
పరాక్రమస్త్వేవ మమేహ రోచతే || ౩ ||

న చాస్య కార్యస్య పరాక్రమాదృతే
వినిశ్చయః కశ్చిదిహోపపద్యతే |
హతప్రవీరా హి రణే హి రాక్షసాః
కథం‍చిదీయుర్యదిహాద్య మార్దవమ్ || ౪ ||

కార్యే కర్మణి నిర్దిష్టే యో బహూన్యపి సాధయేత్ |
పూర్వకార్యావిరోధేన స కార్యం కర్తుమర్హతి || ౫ ||

న హ్యేకః సాధకో హేతుః స్వల్పస్యాపీహ కర్మణః |
యో హ్యర్థం బహుధా వేద స సమర్థోఽర్థసాధనే || ౬ ||

ఇహైవ తావత్కృతనిశ్చయో హ్యహం
యది వ్రజేయం ప్లవగేశ్వరాలయమ్ |
పరాత్మసం‍మర్దవిశేషతత్త్వవి-
-త్తతః కృతం స్యాన్మమ భర్తృశాసనమ్ || ౭ ||

కథం ను ఖల్వద్య భవేత్సుఖాగతం
ప్రసహ్య యుద్ధం మమ రాక్షసైః సహ |
తథైవ ఖల్వాత్మబలం చ సారవ-
-త్సం‍మానయేన్మాం చ రణే దశాననః || ౮ ||

తతః సమాసాద్య రణే దశాననం
సమంత్రివర్గం సబలప్రయాయినమ్ |
హృది స్థితం తస్య మతం బలం చ వై
సుఖేన మత్వాహమితః పునర్వ్రజే || ౯ ||

ఇదమస్య నృశంసస్య నందనోపమముత్తమమ్ |
వనం నేత్రమనఃకాంతం నానాద్రుమలతాయుతమ్ || ౧౦ ||

ఇదం విధ్వంసయిష్యామి శుష్కం వనమివానలః |
అస్మిన్భగ్నే తతః కోపం కరిష్యతి దశాననః || ౧౧ ||

తతో మహత్సాశ్వమహారథద్విపం
బలం సమాదేక్ష్యతి రాక్షసాధిపః |
త్రిశూలకాలాయసపట్టసాయుధం
తతో మహద్యుద్ధమిదం భవిష్యతి || ౧౨ ||

అహం తు తైః సంయతి చండవిక్రమైః
సమేత్య రక్షోభిరసహ్యవిక్రమః |
నిహత్య తద్రావణచోదితం బలం
సుఖం గమిష్యామి కపీశ్వరాలయమ్ || ౧౩ ||

తతో మారుతవత్క్రుద్ధో మారుతిర్భీమవిక్రమః |
ఊరువేగేన మహతా ద్రుమాన్ క్షేప్తుమథారభత్ || ౧౪ ||

తతస్తు హనుమాన్వీరో బభంజ ప్రమదావనమ్ |
మత్తద్విజసమాఘుష్టం నానాద్రుమలతాయుతమ్ || ౧౫ ||

తద్వనం మథితైర్వృక్షైర్భిన్నైశ్చ సలిలాశయైః |
చూర్ణితైః పర్వతాగ్రైశ్చ బభూవాప్రియదర్శనమ్ || ౧౬ ||

నానాశకుంతవిరుతైః ప్రభిన్నైః సలిలాశయైః |
తామ్రైః కిలసయైః క్లాంతైః క్లాంతద్రుమలతాయుతమ్ || ౧౭ ||

న బభౌ తద్వనం తత్ర దావానలహతం యథా |
వ్యాకులావరణా రేజుర్విహ్వలా ఇవ తా లతాః || ౧౮ ||

లతాగృహైశ్చిత్రగృహైశ్చ నాశితై-
-ర్మహోరగైర్వ్యాలమృగైశ్చ నిర్ధుతైః |
శిలాగృహైరున్మథితైస్తథా గృహైః
ప్రనష్టరూపం తదభూన్మహద్వనమ్ || ౧౯ ||

సా విహ్వలాఽశోకలతాప్రతానా
వనస్థలీ శోకలతాప్రతానా |
జాతా దశాస్యప్రమదావనస్య
కపేర్బలాద్ధి ప్రమదావనస్య || ౨౦ ||

స తస్య కృత్వాఽర్థపతేర్మహాకపి-
-ర్మహద్వ్యలీకం మనసో మహాత్మనః |
యుయుత్సురేకో బహుభిర్మహాబలైః
శ్రియా జ్వలంస్తోరణమాస్థితః కపిః || ౨౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ఏకచత్వారింశః సర్గః || ౪౧ ||

సుందరకాండ – ద్విచత్వారింశః సర్గః (౪౨) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed