Sundarakanda Sarga (Chapter) 40 – సుందరకాండ చత్వారింశః సర్గః (౪౦)


|| హనూమత్ప్రేషణమ్ ||

శ్రుత్వా తు వచనం తస్య వాయుసూనోర్మహాత్మనః |
ఉవాచాత్మహితం వాక్యం సీతా సురసుతోపమా || ౧ ||

త్వాం దృష్ట్వా ప్రియవక్తారం సంప్రహృష్యామి వానర |
అర్ధసంజాతసస్యేవ వృష్టిం ప్రాప్య వసుంధరా || ౨ ||

యథా తం పురుషవ్యాఘ్రం గాత్రైః శోకాభికర్శితైః |
సంస్పృశేయం సకామాహం తథా కురు దయాం మయి || ౩ ||

అభిజ్ఞానం చ రామస్య దద్యా హరిగణోత్తమ |
క్షిప్తామిషీకాం కాకస్య కోపాదేకాక్షిశాతనీమ్ || ౪ ||

మనఃశిలాయాస్తిలకో గండపార్శ్వే నివేశితః |
త్వయా ప్రనష్టే తిలకే తం కిల స్మర్తుమర్హసి || ౫ ||

స వీర్యవాన్కథం సీతాం హృతాం సమనుమన్యసే |
వసంతీం రక్షసాం మధ్యే మహేంద్రవరుణోపమః || ౬ ||

ఏష చూడామణిర్దివ్యో మయా సుపరిరక్షితః |
ఏతం దృష్ట్వా ప్రహృష్యామి వ్యసనే త్వామివానఘ || ౭ ||

ఏష నిర్యాతితః శ్రీమాన్మయా తే వారిసంభవః |
అతః పరం న శక్ష్యామి జీవితుం శోకలాలసా || ౮ ||

అసహ్యాని చ దుఃఖాని వాచశ్చ హృదయచ్ఛిదః |
రాక్షసీనాం సుఘోరాణాం త్వత్కృతే మర్షయామ్యహమ్ || ౯ ||

ధారయిష్యామి మాసం తు జీవితం శత్రుసూదన |
మాసాదూర్ధ్వం న జీవిష్యే త్వయా హీనా నృపాత్మజ || ౧౦ ||

ఘోరో రాక్షసరాజోఽయం దృష్టిశ్చ న సుఖా మయి |
త్వాం చ శ్రుత్వా విషజ్జంతం న జీవేయమహం క్షణమ్ || ౧౧ ||

వైదేహ్యా వచనం శ్రుత్వా కరుణం సాశ్రుభాషితమ్ |
అథాఽబ్రవీన్మహాతేజా హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౧౨ ||

త్వచ్ఛోకవిముఖో రామో దేవి సత్యేన తే శపే |
రామే దుఃఖాభిభూతే తు లక్ష్మణః పరితప్యతే || ౧౩ ||

కథం‍చిద్భవతీ దృష్టా న కాలః పరిశోచితుమ్ |
ఇమం ముహూర్తం దుఃఖానామంతం ద్రక్ష్యసి భామిని || ౧౪ ||

తావుభౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ రాజపుత్రావరిందమౌ |
త్వద్దర్శనకృతోత్సాహౌ లంకాం భస్మీకరిష్యతః || ౧౫ ||

హత్వా తు సమరే క్రూరం రావణం సహబాంధవమ్ |
రాఘవౌ త్వాం విశాలాక్షి స్వాం పురీం ప్రాపయిష్యతః || ౧౬ ||

యత్తు రామో విజానీయాదభిజ్ఞానమనిందితే |
ప్రీతిసంజననం తస్య భూయస్త్వం దాతుమర్హసి || ౧౭ ||

సాఽబ్రవీద్దత్తమేవేతి మయాభిజ్ఞానముత్తమమ్ |
ఏతదేవ హి రామస్య దృష్ట్వా మత్కేశభూషణమ్ || ౧౮ ||

శ్రద్ధేయం హనుమన్వాక్యం తవ వీర భవిష్యతి |
స తం మణివరం గృహ్య శ్రీమాన్ప్లవగసత్తమః || ౧౯ ||

ప్రణమ్య శిరసా దేవీం గమనాయోపచక్రమే |
తముత్పాతకృతోత్సాహమవేక్ష్య హరిపుంగవమ్ || ౨౦ ||

వర్ధమానం మహావేగమువాచ జనకాత్మజా |
అశ్రుపూర్ణముఖీ దీనా బాష్పగద్గదయా గిరా || ౨౧ ||

హనుమన్సింహసంకాశౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ |
సుగ్రీవం చ సహామాత్యం సర్వాన్బ్రూయా హ్యనామయమ్ || ౨౨ ||

యథా చ స మహాబాహుర్మాం తారయతి రాఘవః |
అస్మాద్దుఃఖాంబుసంరోధాత్త్వం సమాధాతుమర్హసి || ౨౩ ||

ఇమం చ తీవ్రం మమ శోకవేగం
రక్షోభిరేభిః పరిభర్త్సనం చ |
బ్రూయాస్తు రామస్య గతః సమీపం
శివశ్చ తేఽధ్వాస్తు హరిప్రవీర || ౨౪ ||

స రాజపుత్ర్యా ప్రతివేదితార్థః
కపిః కృతార్థః పరిహృష్టచేతాః |
అల్పావశేషం ప్రసమీక్ష్య కార్యం
దిశం హ్యుదీచీం మనసా జగామ || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే చత్వారింశః సర్గః || ౪౦ ||

సుందరకాండ – ఏకచత్వారింశః సర్గః (౪౧) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed