Sundarakanda Sarga (Chapter) 39 – సుందరకాండ ఏకోనచత్వారింశః సర్గః (౩౯)


|| హనూమత్సందేశః ||

మణిం దత్త్వా తతః సీతా హనుమంతమథాబ్రవీత్ |
అభిజ్ఞానమభిజ్ఞాతమేతద్రామస్య తత్త్వతః || ౧ ||

మణిం తు దృష్ట్వా రామో వై త్రయాణాం సంస్మరిష్యతి |
వీరో జనన్యా మమ చ రాజ్ఞో దశరథస్య చ || ౨ ||

స భూయస్త్వం సముత్సాహే చోదితో హరిసత్తమ |
అస్మిన్కార్యసమారంభే ప్రచింతయ యదుత్తరమ్ || ౩ ||

త్వమస్మిన్కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమ |
హనుమన్యత్నమాస్థాయ దుఃఖక్షయకరో భవ || ౪ ||

తస్య చింతయతో యత్నో దుఃఖక్షయకరో భవేత్ |
స తథేతి ప్రతిజ్ఞాయ మారుతిర్భీమవిక్రమః || ౫ ||

శిరసాఽఽవంద్య వైదేహీం గమనాయోపచక్రమే |
జ్ఞాత్వా సంప్రస్థితం దేవీ వానరం మారుతాత్మజమ్ || ౬ ||

బాష్పగద్గదయా వాచా మైథిలీ వాక్యమబ్రవీత్ |
కుశలం హనుమన్బ్రూయాః సహితౌ రామలక్ష్మణౌ || ౭ ||

సుగ్రీవం చ సహామాత్యం వృద్ధాన్సర్వాంశ్చ వానరాన్ |
బ్రూయాస్త్వం వానరశ్రేష్ఠ కుశలం ధర్మసంహితమ్ || ౮ ||

యథా స చ మహాబాహుర్మాం తారయతి రాఘవః |
అస్మాద్దుఃఖాంబుసంరోధాత్త్వం సమాధాతుమర్హసి || ౯ ||

జీవంతీం మాం యథా రామః సంభావయతి కీర్తిమాన్ |
తత్తథా హనుమన్వాచ్యో వాచా ధర్మమవాప్నుహి || ౧౦ ||

నిత్యముత్సాహయుక్తాశ్చ వాచః శ్రుత్వా త్వయేరితాః |
వర్ధిష్యతే దాశరథేః పౌరుషం మదవాప్తయే || ౧౧ ||

మత్సందేశయుతా వాచస్త్వత్తః శ్రుత్వైవ రాఘవః |
పరాక్రమవిధిం వీరో విధివత్సంవిధాస్యతి || ౧౨ ||

సీతాయా వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్మారుతాత్మజః |
శిరస్యంజలిమాధాయ వాక్యముత్తరమబ్రవీత్ || ౧౩ ||

క్షిప్రమేష్యతి కాకుత్స్థో హర్యృక్షప్రవరైర్వృతః |
యస్తే యుధి విజిత్యారీన్ శోకం వ్యపనయిష్యతి || ౧౪ ||

న హి పశ్యామి మర్త్యేషు నాసురేషు సురేషు వా |
యస్తస్య క్షిపతో బాణాన్స్థాతుముత్సహతేఽగ్రతః || ౧౫ ||

అప్యర్కమపి పర్జన్యమపి వైవస్వతం యమమ్ |
స హి సోఢుం రణే శక్తస్తవ హేతోర్విశేషతః || ౧౬ ||

స హి సాగరపర్యంతాం మహీం శాసితుమీహతే |
త్వన్నిమిత్తో హి రామస్య జయో జనకనందిని || ౧౭ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సమ్యక్సత్యం సుభాషితమ్ |
జానకీ బహు మేనేఽథ వచనం చేదమబ్రవీత్ || ౧౮ ||

తతస్తం ప్రస్థితం సీతా వీక్షమాణా పునః పునః |
భర్తృస్నేహాన్వితం వాక్యం సౌహార్దాదనుమానయత్ || ౧౯ ||

యది వా మన్యసే వీర వసైకాహమరిందమ |
కస్మింశ్చిత్సంవృతే దేశే విశ్రాంతః శ్వో గమిష్యసి || ౨౦ ||

మమ చేదల్పభాగ్యాయాః సాన్నిధ్యాత్తవ వానర |
అస్య శోకస్య మహతో ముహూర్తం మోక్షణం భవేత్ || ౨౧ ||

గతే హి హరిశార్దూల పునరాగమనాయ తు |
ప్రాణానామపి సందేహో మమ స్యాన్నాత్ర సంశయః || ౨౨ ||

తవాదర్శనజః శోకో భూయో మాం పరితాపయేత్ |
దుఃఖాద్దుఃఖపరామృష్టాం దీపయన్నివ వానర || ౨౩ ||

అయం చ వీర సందేహస్తిష్ఠతీవ మమాగ్రతః |
సుమహాంస్త్వత్సహాయేషు హర్యృక్షేషు హరీశ్వర || ౨౪ ||

కథం ను ఖలు దుష్పారం తరిష్యంతి మహోదధిమ్ |
తాని హర్యృక్షసైన్యాని తౌ వా నరవరాత్మజౌ || ౨౫ ||

త్రయాణామేవ భూతానాం సాగరస్యాస్య లంఘనే |
శక్తిః స్యాద్వైనతేయస్య తవ వా మారుతస్య వా || ౨౬ ||

తదస్మిన్కార్యనిర్యోగే వీరైవం దురితక్రమే |
కిం పశ్యసి సమాధానం త్వం హి కార్యవిదాం వరః || ౨౭ ||

కామమస్య త్వమేవైకః కార్యస్య పరిసాధనే |
పర్యాప్తః పరవీరఘ్న యశస్యస్తే ఫలోదయః || ౨౮ ||

బలైః సమగ్రైర్యది మాం రావణం జిత్య సంయుగే |
విజయీ స్వపురీం యాయాత్తత్తు మే స్యాద్యశస్కరమ్ || ౨౯ ||

శరైస్తు సం‍కులాం కృత్వా లంకాం పరబలార్దనః |
మాం నయేద్యది కాకుత్స్థస్తత్తస్య సదృశం భవేత్ || ౩౦ ||

తద్యథా తస్య విక్రాంతమనురూపం మహాత్మనః |
భవేదాహవశూరస్య తథా త్వముపపాదయ || ౩౧ ||

తదర్థోపహితం వాక్యం సహితం హేతుసంహితమ్ |
నిశమ్య హనుమాఞ్శేషం వాక్యముత్తరమబ్రవీత్ || ౩౨ ||

దేవి హర్యృక్షసైన్యానామీశ్వరః ప్లవతాం వరః |
సుగ్రీవః సత్త్వసంపన్నస్తవార్థే కృతనిశ్చయః || ౩౩ ||

స వానరసహస్రాణాం కోటీభిరభిసంవృతః |
క్షిప్రమేష్యతి వైదేహి రాక్షసానాం నిబర్హణః || ౩౪ ||

తస్య విక్రమసంపన్నాః సత్త్వవంతో మహాబలాః |
మనః సంకల్పసంపాతా నిదేశే హరయః స్థితాః || ౩౫ ||

యేషాం నోపరి నాధస్తాన్న తిర్యక్సజ్జతే గతిః |
న చ కర్మసు సీదంతి మహత్స్వమితతేజసః || ౩౬ ||

అసకృత్తైర్మహోత్సాహైః ససాగరధరాధరా |
ప్రదక్షిణీకృతా భూమిర్వాయుమార్గానుసారిభిః || ౩౭ ||

మద్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంతి తత్ర వనౌకసః |
మత్తః ప్రత్యవరః కశ్చిన్నాస్తి సుగ్రీవసన్నిధౌ || ౩౮ ||

అహం తావదిహ ప్రాప్తః కిం పునస్తే మహాబలాః |
న హి ప్రకృష్టాః ప్రేష్యంతే ప్రేష్యంతే హీతరే జనాః || ౩౯ ||

తదలం పరితాపేన దేవి శోకో వ్యపైతు తే |
ఏకోత్పాతేన తే లంకామేష్యంతి హరియూథపాః || ౪౦ ||

మమ పృష్ఠగతౌ తౌ చ చంద్రసూర్యావివోదితౌ |
త్వత్సకాశం మహాసత్త్వౌ నృసింహావాగమిష్యతః || ౪౧ ||

తౌ హి వీరౌ నరవరౌ సహితౌ రామలక్ష్మణౌ |
ఆగమ్య నగరీం లంకాం సాయకైర్విధమిష్యతః || ౪౨ ||

సగణం రావణం హత్వా రాఘవో రఘునందనః |
త్వామాదాయ వరారోహే స్వపురం ప్రతియాస్యతి || ౪౩ ||

తదాశ్వసిహి భద్రం తే భవ త్వం కాలకాంక్షిణీ |
న చిరాద్ద్రక్ష్యసే రామం ప్రజ్వలంతమివానలమ్ || ౪౪ ||

నిహతే రాక్షసేంద్రేఽస్మిన్సపుత్రామాత్యబాంధవే |
త్వం సమేష్యసి రామేణ శశాంకేనేవ రోహిణీ || ౪౫ ||

క్షిప్రం త్వం దేవి శోకస్య పారం యాస్యసి మైథిలి |
రావణం చైవ రామేణ నిహతం ద్రక్ష్యసేఽచిరాత్ || ౪౬ ||

ఏవమాశ్వాస్య వైదేహీం హనుమాన్మారుతాత్మజః |
గమనాయ మతిం కృత్వా వైదేహీం పునరబ్రవీత్ || ౪౭ ||

తమరిఘ్నం కృతాత్మానం క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి రాఘవమ్ |
లక్ష్మణం చ ధనుష్పాణిం లంకాద్వారముపస్థితమ్ || ౪౮ ||

నఖదంష్ట్రాయుధాన్వీరాన్సింహశార్దూలవిక్రమాన్ |
వానరాన్వారణేంద్రాభాన్క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి సం‍గతాన్ || ౪౯ ||

శైలాంబుదనికాశానాం లంకామలయసానుషు |
నర్దతాం కపిముఖ్యానామార్యే యూథాన్యనేకశః || ౫౦ ||

స తు మర్మణి ఘోరేణ తాడితో మన్మథేషుణా |
న శర్మ లభతే రామః సింహార్దిత ఇవ ద్విపః || ౫౧ ||

మా రుదో దేవి శోకేన మా భూత్తే మనసోఽప్రియమ్ |
శచీవ పత్యా శక్రేణ భర్త్రా నాథవతీ హ్యసి || ౫౨ ||

రామాద్విశిష్టః కోఽన్యోఽస్తి కశ్చిత్సౌమిత్రిణా సమః |
అగ్నిమారుతకల్పౌ తౌ భ్రాతరౌ తవ సంశ్రయౌ || ౫౩ ||

నాస్మిం‍శ్చిరం వత్స్యసి దేవి దేశే
రక్షోగణైరధ్యుషితేఽతిరౌద్రే |
న తే చిరాదాగమనం ప్రియస్య
క్షమస్వ మత్సంగమకాలమాత్రమ్ || ౫౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ఏకోనచత్వారింశః సర్గః || ౩౯ ||

సుందరకాండ – చత్వారింశః సర్గః (౪౦) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed