Sundarakanda Sarga (Chapter) 39 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகோனசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (39)


॥ ஹநூமத்ஸந்தே³ஶ꞉ ॥

மணிம் த³த்த்வா தத꞉ ஸீதா ஹநுமந்தமதா²ப்³ரவீத் ।
அபி⁴ஜ்ஞாநமபி⁴ஜ்ஞாதமேதத்³ராமஸ்ய தத்த்வத꞉ ॥ 1 ॥

மணிம் து த்³ருஷ்ட்வா ராமோ வை த்ரயாணாம் ஸம்ஸ்மரிஷ்யதி ।
வீரோ ஜநந்யா மம ச ராஜ்ஞோ த³ஶரத²ஸ்ய ச ॥ 2 ॥

ஸ பூ⁴யஸ்த்வம் ஸமுத்ஸாஹே சோதி³தோ ஹரிஸத்தம ।
அஸ்மிந்கார்யஸமாரம்பே⁴ ப்ரசிந்தய யது³த்தரம் ॥ 3 ॥

த்வமஸ்மிந்கார்யநிர்யோகே³ ப்ரமாணம் ஹரிஸத்தம ।
ஹநுமந்யத்நமாஸ்தா²ய து³꞉க²க்ஷயகரோ ப⁴வ ॥ 4 ॥

தஸ்ய சிந்தயதோ யத்நோ து³꞉க²க்ஷயகரோ ப⁴வேத் ।
ஸ ததே²தி ப்ரதிஜ்ஞாய மாருதிர்பீ⁴மவிக்ரம꞉ ॥ 5 ॥

ஶிரஸா(ஆ)வந்த்³ய வைதே³ஹீம் க³மநாயோபசக்ரமே ।
ஜ்ஞாத்வா ஸம்ப்ரஸ்தி²தம் தே³வீ வாநரம் மாருதாத்மஜம் ॥ 6 ॥

பா³ஷ்பக³த்³க³த³யா வாசா மைதி²லீ வாக்யமப்³ரவீத் ।
குஶலம் ஹநுமந்ப்³ரூயா꞉ ஸஹிதௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 7 ॥

ஸுக்³ரீவம் ச ஸஹாமாத்யம் வ்ருத்³தா⁴ந்ஸர்வாம்ஶ்ச வாநராந் ।
ப்³ரூயாஸ்த்வம் வாநரஶ்ரேஷ்ட² குஶலம் த⁴ர்மஸம்ஹிதம் ॥ 8 ॥

யதா² ஸ ச மஹாபா³ஹுர்மாம் தாரயதி ராக⁴வ꞉ ।
அஸ்மாத்³து³꞉கா²ம்பு³ஸம்ரோதா⁴த்த்வம் ஸமாதா⁴துமர்ஹஸி ॥ 9 ॥

ஜீவந்தீம் மாம் யதா² ராம꞉ ஸம்பா⁴வயதி கீர்திமாந் ।
தத்ததா² ஹநுமந்வாச்யோ வாசா த⁴ர்மமவாப்நுஹி ॥ 10 ॥

நித்யமுத்ஸாஹயுக்தாஶ்ச வாச꞉ ஶ்ருத்வா த்வயேரிதா꞉ ।
வர்தி⁴ஷ்யதே தா³ஶரதே²꞉ பௌருஷம் மத³வாப்தயே ॥ 11 ॥

மத்ஸந்தே³ஶயுதா வாசஸ்த்வத்த꞉ ஶ்ருத்வைவ ராக⁴வ꞉ ।
பராக்ரமவிதி⁴ம் வீரோ விதி⁴வத்ஸம்விதா⁴ஸ்யதி ॥ 12 ॥

ஸீதாயா வசநம் ஶ்ருத்வா ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
ஶிரஸ்யஞ்ஜலிமாதா⁴ய வாக்யமுத்தரமப்³ரவீத் ॥ 13 ॥

க்ஷிப்ரமேஷ்யதி காகுத்ஸ்தோ² ஹர்ய்ருக்ஷப்ரவரைர்வ்ருத꞉ ।
யஸ்தே யுதி⁴ விஜித்யாரீந் ஶோகம் வ்யபநயிஷ்யதி ॥ 14 ॥

ந ஹி பஶ்யாமி மர்த்யேஷு நாஸுரேஷு ஸுரேஷு வா ।
யஸ்தஸ்ய க்ஷிபதோ பா³ணாந்ஸ்தா²துமுத்ஸஹதே(அ)க்³ரத꞉ ॥ 15 ॥

அப்யர்கமபி பர்ஜந்யமபி வைவஸ்வதம் யமம் ।
ஸ ஹி ஸோடு⁴ம் ரணே ஶக்தஸ்தவ ஹேதோர்விஶேஷத꞉ ॥ 16 ॥

ஸ ஹி ஸாக³ரபர்யந்தாம் மஹீம் ஶாஸிதுமீஹதே ।
த்வந்நிமித்தோ ஹி ராமஸ்ய ஜயோ ஜநகநந்தி³நி ॥ 17 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஸம்யக்ஸத்யம் ஸுபா⁴ஷிதம் ।
ஜாநகீ ப³ஹு மேநே(அ)த² வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 18 ॥

ததஸ்தம் ப்ரஸ்தி²தம் ஸீதா வீக்ஷமாணா புந꞉ புந꞉ ।
ப⁴ர்த்ருஸ்நேஹாந்விதம் வாக்யம் ஸௌஹார்தா³த³நுமாநயத் ॥ 19 ॥

யதி³ வா மந்யஸே வீர வஸைகாஹமரிந்த³ம ।
கஸ்மிம்ஶ்சித்ஸம்வ்ருதே தே³ஶே விஶ்ராந்த꞉ ஶ்வோ க³மிஷ்யஸி ॥ 20 ॥

மம சேத³ள்பபா⁴க்³யாயா꞉ ஸாந்நித்⁴யாத்தவ வாநர ।
அஸ்ய ஶோகஸ்ய மஹதோ முஹூர்தம் மோக்ஷணம் ப⁴வேத் ॥ 21 ॥

க³தே ஹி ஹரிஶார்தூ³ள புநராக³மநாய து ।
ப்ராணாநாமபி ஸந்தே³ஹோ மம ஸ்யாந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 22 ॥

தவாத³ர்ஶநஜ꞉ ஶோகோ பூ⁴யோ மாம் பரிதாபயேத் ।
து³꞉கா²த்³து³꞉க²பராம்ருஷ்டாம் தீ³பயந்நிவ வாநர ॥ 23 ॥

அயம் ச வீர ஸந்தே³ஹஸ்திஷ்ட²தீவ மமாக்³ரத꞉ ।
ஸுமஹாம்ஸ்த்வத்ஸஹாயேஷு ஹர்ய்ருக்ஷேஷு ஹரீஶ்வர ॥ 24 ॥

கத²ம் நு க²லு து³ஷ்பாரம் தரிஷ்யந்தி மஹோத³தி⁴ம் ।
தாநி ஹர்ய்ருக்ஷஸைந்யாநி தௌ வா நரவராத்மஜௌ ॥ 25 ॥

த்ரயாணாமேவ பூ⁴தாநாம் ஸாக³ரஸ்யாஸ்ய லங்க⁴நே ।
ஶக்தி꞉ ஸ்யாத்³வைநதேயஸ்ய தவ வா மாருதஸ்ய வா ॥ 26 ॥

தத³ஸ்மிந்கார்யநிர்யோகே³ வீரைவம் து³ரிதக்ரமே ।
கிம் பஶ்யஸி ஸமாதா⁴நம் த்வம் ஹி கார்யவிதா³ம் வர꞉ ॥ 27 ॥

காமமஸ்ய த்வமேவைக꞉ கார்யஸ்ய பரிஸாத⁴நே ।
பர்யாப்த꞉ பரவீரக்⁴ந யஶஸ்யஸ்தே ப²லோத³ய꞉ ॥ 28 ॥

ப³லை꞉ ஸமக்³ரைர்யதி³ மாம் ராவணம் ஜித்ய ஸம்யுகே³ ।
விஜயீ ஸ்வபுரீம் யாயாத்தத்து மே ஸ்யாத்³யஶஸ்கரம் ॥ 29 ॥

ஶரைஸ்து ஸம்குலாம் க்ருத்வா லங்காம் பரப³லார்த³ந꞉ ।
மாம் நயேத்³யதி³ காகுத்ஸ்த²ஸ்தத்தஸ்ய ஸத்³ருஶம் ப⁴வேத் ॥ 30 ॥

தத்³யதா² தஸ்ய விக்ராந்தமநுரூபம் மஹாத்மந꞉ ।
ப⁴வேதா³ஹவஶூரஸ்ய ததா² த்வமுபபாத³ய ॥ 31 ॥

தத³ர்தோ²பஹிதம் வாக்யம் ஸஹிதம் ஹேதுஸம்ஹிதம் ।
நிஶம்ய ஹநுமாஞ்ஶேஷம் வாக்யமுத்தரமப்³ரவீத் ॥ 32 ॥

தே³வி ஹர்ய்ருக்ஷஸைந்யாநாமீஶ்வர꞉ ப்லவதாம் வர꞉ ।
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸத்த்வஸம்பந்நஸ்தவார்தே² க்ருதநிஶ்சய꞉ ॥ 33 ॥

ஸ வாநரஸஹஸ்ராணாம் கோடீபி⁴ரபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ ।
க்ஷிப்ரமேஷ்யதி வைதே³ஹி ராக்ஷஸாநாம் நிப³ர்ஹண꞉ ॥ 34 ॥

தஸ்ய விக்ரமஸம்பந்நா꞉ ஸத்த்வவந்தோ மஹாப³லா꞉ ।
மந꞉ ஸங்கல்பஸம்பாதா நிதே³ஶே ஹரய꞉ ஸ்தி²தா꞉ ॥ 35 ॥

யேஷாம் நோபரி நாத⁴ஸ்தாந்ந திர்யக்ஸஜ்ஜதே க³தி꞉ ।
ந ச கர்மஸு ஸீத³ந்தி மஹத்ஸ்வமிததேஜஸ꞉ ॥ 36 ॥

அஸக்ருத்தைர்மஹோத்ஸாஹை꞉ ஸஸாக³ரத⁴ராத⁴ரா ।
ப்ரத³க்ஷிணீக்ருதா பூ⁴மிர்வாயுமார்கா³நுஸாரிபி⁴꞉ ॥ 37 ॥

மத்³விஶிஷ்டாஶ்ச துல்யாஶ்ச ஸந்தி தத்ர வநௌகஸ꞉ ।
மத்த꞉ ப்ரத்யவர꞉ கஶ்சிந்நாஸ்தி ஸுக்³ரீவஸந்நிதௌ⁴ ॥ 38 ॥

அஹம் தாவதி³ஹ ப்ராப்த꞉ கிம் புநஸ்தே மஹாப³லா꞉ ।
ந ஹி ப்ரக்ருஷ்டா꞉ ப்ரேஷ்யந்தே ப்ரேஷ்யந்தே ஹீதரே ஜநா꞉ ॥ 39 ॥

தத³ளம் பரிதாபேந தே³வி ஶோகோ வ்யபைது தே ।
ஏகோத்பாதேந தே லங்காமேஷ்யந்தி ஹரியூத²பா꞉ ॥ 40 ॥

மம ப்ருஷ்ட²க³தௌ தௌ ச சந்த்³ரஸூர்யாவிவோதி³தௌ ।
த்வத்ஸகாஶம் மஹாஸத்த்வௌ ந்ருஸிம்ஹாவாக³மிஷ்யத꞉ ॥ 41 ॥

தௌ ஹி வீரௌ நரவரௌ ஸஹிதௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ஆக³ம்ய நக³ரீம் லங்காம் ஸாயகைர்வித⁴மிஷ்யத꞉ ॥ 42 ॥

ஸக³ணம் ராவணம் ஹத்வா ராக⁴வோ ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
த்வாமாதா³ய வராரோஹே ஸ்வபுரம் ப்ரதியாஸ்யதி ॥ 43 ॥

ததா³ஶ்வஸிஹி ப⁴த்³ரம் தே ப⁴வ த்வம் காலகாங்க்ஷிணீ ।
ந சிராத்³த்³ரக்ஷ்யஸே ராமம் ப்ரஜ்வலந்தமிவாநலம் ॥ 44 ॥

நிஹதே ராக்ஷஸேந்த்³ரே(அ)ஸ்மிந்ஸபுத்ராமாத்யபா³ந்த⁴வே ।
த்வம் ஸமேஷ்யஸி ராமேண ஶஶாங்கேநேவ ரோஹிணீ ॥ 45 ॥

க்ஷிப்ரம் த்வம் தே³வி ஶோகஸ்ய பாரம் யாஸ்யஸி மைதி²லி ।
ராவணம் சைவ ராமேண நிஹதம் த்³ரக்ஷ்யஸே(அ)சிராத் ॥ 46 ॥

ஏவமாஶ்வாஸ்ய வைதே³ஹீம் ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
க³மநாய மதிம் க்ருத்வா வைதே³ஹீம் புநரப்³ரவீத் ॥ 47 ॥

தமரிக்⁴நம் க்ருதாத்மாநம் க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி ராக⁴வம் ।
லக்ஷ்மணம் ச த⁴நுஷ்பாணிம் லங்காத்³வாரமுபஸ்தி²தம் ॥ 48 ॥

நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴ந்வீராந்ஸிம்ஹஶார்தூ³ளவிக்ரமாந் ।
வாநராந்வாரணேந்த்³ராபா⁴ந்க்ஷிப்ரம் த்³ரக்ஷ்யஸி ஸம்க³தாந் ॥ 49 ॥

ஶைலாம்பு³த³நிகாஶாநாம் லங்காமலயஸாநுஷு ।
நர்த³தாம் கபிமுக்²யாநாமார்யே யூதா²ந்யநேகஶ꞉ ॥ 50 ॥

ஸ து மர்மணி கோ⁴ரேண தாடி³தோ மந்மதே²ஷுணா ।
ந ஶர்ம லப⁴தே ராம꞉ ஸிம்ஹார்தி³த இவ த்³விப꞉ ॥ 51 ॥

மா ருதோ³ தே³வி ஶோகேந மா பூ⁴த்தே மநஸோ(அ)ப்ரியம் ।
ஶசீவ பத்யா ஶக்ரேண ப⁴ர்த்ரா நாத²வதீ ஹ்யஸி ॥ 52 ॥

ராமாத்³விஶிஷ்ட꞉ கோ(அ)ந்யோ(அ)ஸ்தி கஶ்சித்ஸௌமித்ரிணா ஸம꞉ ।
அக்³நிமாருதகல்பௌ தௌ ப்⁴ராதரௌ தவ ஸம்ஶ்ரயௌ ॥ 53 ॥

நாஸ்மிம்ஶ்சிரம் வத்ஸ்யஸி தே³வி தே³ஶே
ரக்ஷோக³ணைரத்⁴யுஷிதே(அ)திரௌத்³ரே ।
ந தே சிராதா³க³மநம் ப்ரியஸ்ய
க்ஷமஸ்வ மத்ஸங்க³மகாலமாத்ரம் ॥ 54 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 39 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (40)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed