Sundarakanda Sarga (Chapter) 33 – సుందరకాండ త్రయస్త్రింశః సర్గః (౩౩)


|| హనూమజ్జానకీసంవాదోపక్రమః ||

సోఽవతీర్య ద్రుమాత్తస్మాద్విద్రుమప్రతిమాననః |
వినీతవేషః కృపణః ప్రణిపత్యోపసృత్య చ || ౧ ||

తామబ్రవీన్మహాతేజా హనూమాన్మారుతాత్మజః |
శిరస్యంజలిమాధాయ సీతాం మధురయా గిరా || ౨ ||

కా ను పద్మపలాశాక్షి క్లిష్టకౌశేయవాసిని |
ద్రుమస్య శాఖామాలంబ్య తిష్ఠసి త్వమనిందితే || ౩ ||

కిమర్థం తవ నేత్రాభ్యాం వారి స్రవతి శోకజమ్ |
పుండరీకపలాశాభ్యాం విప్రకీర్ణమివోదకమ్ || ౪ ||

సురాణామసురాణాం వా నాగగంధర్వరక్షసామ్ |
యక్షాణాం కిన్నరాణాం వా కా త్వం భవసి శోభనే || ౫ ||

కా త్వం భవసి రుద్రాణాం మరుతాం వా వరాననే |
వసూనాం వా వరారోహే దేవతా ప్రతిభాసి మే || ౬ ||

కిం ను చంద్రమసా హీనా పతితా విబుధాలయాత్ |
రోహిణీ జ్యోతిషాం శ్రేష్ఠా శ్రేష్ఠా సర్వగుణాన్వితా || ౭ ||

కా త్వం భవసి కల్యాణి త్వమనిందితలోచనే |
కోపాద్వా యది వా మోహాద్భర్తారమసితేక్షణే || ౮ ||

వసిష్ఠం కోపయిత్వా త్వం నాసి కల్యాణ్యరుంధతీ |
కో ను పుత్రః పితా భ్రాతా భర్తా వా తే సుమధ్యమే || ౯ ||

అస్మాల్లోకాదముం లోకం గతం త్వమనుశోచసి |
రోదనాదతినిఃశ్వాసాద్భూమిసంస్పర్శనాదపి || ౧౦ ||

న త్వాం దేవీమహం మన్యే రాజ్ఞః సంజ్ఞావధారణాత్ |
వ్యంజనాని చ తే యాని లక్షణాని చ లక్షయే || ౧౧ ||

మహిషీ భూమిపాలస్య రాజకన్యాఽసి మే మతా |
రావణేన జనస్థానాద్బలాదపహృతా యది || ౧౨ ||

సీతా త్వమసి భద్రం తే తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః |
యథా హి తవ వై దైన్యం రూపం చాప్యతిమానుషమ్ || ౧౩ ||

తపసా చాన్వితో వేషస్త్వం రామమహిషీ ధ్రువమ్ |
సా తస్య వచనం శ్రుత్వా రామకీర్తనహర్షితా || ౧౪ ||

ఉవాచ వాక్యం వైదేహీ హనుమంతం ద్రుమాశ్రితమ్ |
పృథివ్యాం రాజసింహానాం ముఖ్యస్య విదితాత్మనః || ౧౫ ||

స్నుషా దశరథస్యాహం శత్రుసైన్యప్రమాథినః | [ప్రతాపినః]
దుహితా జనకస్యాహం వైదేహస్య మహాత్మనః || ౧౬ ||

సీతా చ నామ నామ్నాహం భార్యా రామస్య ధీమతః |
సమా ద్వాదశ తత్రాహం రాఘవస్య నివేశనే || ౧౭ ||

భుంజానా మానుషాన్భోగాన్సర్వకామసమృద్ధినీ |
తత్ర త్రయోదశే వర్షే రాజ్యేనేక్ష్వాకునందనమ్ || ౧౮ ||

అభిషేచయితుం రాజా సోపాధ్యాయః ప్రచక్రమే |
తస్మిన్సంభ్రియమాణే తు రాఘవస్యాభిషేచనే || ౧౯ ||

కైకేయీ నామ భర్తారం దేవీ వచనమబ్రవీత్ |
న పిబేయం న ఖాదేయం ప్రత్యహం మమ భోజనమ్ || ౨౦ ||

ఏష మే జీవితస్యాంతో రామో యద్యభిషిచ్యతే |
యత్తదుక్తం త్వయా వాక్యం ప్రీత్యా నృపతిసత్తమ || ౨౧ ||

తచ్చేన్న వితథం కార్యం వనం గచ్ఛతు రాఘవః |
స రాజా సత్యవాగ్దేవ్యా వరదానమనుస్మరన్ || ౨౨ ||

ముమోహ వచనం శ్రుత్వా కైకేయ్యాః క్రూరమప్రియమ్ |
తతస్తు స్థవిరో రాజా సత్యే ధర్మే వ్యవస్థితః || ౨౩ ||

జ్యేష్ఠం యశస్వినం పుత్రం రుదన్రాజ్యమయాచత |
స పితుర్వచనం శ్రీమానభిషేకాత్పరం ప్రియమ్ || ౨౪ ||

మనసా పూర్వమాసాద్య వాచా ప్రతిగృహీతవాన్ |
దద్యాన్న ప్రతిగృహ్ణీయాన్న బ్రూయత్కించిదప్రియమ్ || ౨౫ ||

అపి జీవితహేతోర్వా రామః సత్యపరాక్రమః |
స విహాయోత్తరీయాణి మహార్హాణి మహాయశాః || ౨౬ ||

విసృజ్య మనసా రాజ్యం జనన్యై మాం సమాదిశత్ |
సాఽహం తస్యాగ్రతస్తూర్ణం ప్రస్థితా వనచారిణీ || ౨౭ ||

న హి మే తేన హీనాయా వాసః స్వర్గేఽపి రోచతే |
ప్రాగేవ తు మహాభాగః సౌమిత్రిర్మిత్రనందనః || ౨౮ ||

పూర్వజస్యానుయాత్రార్థే ద్రుమచీరైరలంకృతః |
తే వయం భర్తురాదేశం బహుమాన్య దృఢవ్రతాః || ౨౯ ||

ప్రవిష్టాః స్మ పురాదృష్టం వనం గంభీరదర్శనమ్ |
వసతో దండకారణ్యే తస్యాహమమితౌజసః || ౩౦ ||

రక్షసాఽపహృతా భార్యా రావణేన దురాత్మనా |
ద్వౌ మాసౌ తేన మే కాలో జీవితానుగ్రహః కృతః |
ఊర్ధ్వం ద్వాభ్యాం తు మాసాభ్యాం తతస్త్యక్ష్యామి జీవితమ్ || ౩౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే త్రయస్త్రింశః సర్గః || ౩౩ ||

సుందరకాండ – చతుస్త్రింశః సర్గః (౩౪) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed