Sundarakanda Sarga (Chapter) 32 – సుందరకాండ ద్వాత్రింశః సర్గః (౩౨)


|| సీతావితర్కః ||

తతః శాఖాంతరే లీనం దృష్ట్వా చలితమానసా |
వేష్టితార్జునవస్త్రం తం విద్యుత్సంఘాతపింగలమ్ || ౧ ||

సా దదర్శ కపిం తత్ర ప్రశ్రితం ప్రియవాదినమ్ |
ఫుల్లాశోకోత్కరాభాసం తప్తచామీకరేక్షణమ్ || ౨ ||

[* సాఽథ దృష్ట్వా హరిశ్రేష్ఠం వినీతవదవస్థితమ్ | *]
మైథిలీ చింతయామాస విస్మయం పరమం గతా |
అహో భీమమిదం రూపం వానరస్య దురాసదమ్ || ౩ ||

దుర్నిరీక్ష్యమితి జ్ఞాత్వా పునరేవ ముమోహ సా |
విలలాప భృశం సీతా కరుణం భయమోహితా || ౪ ||

రామరామేతి దుఃఖార్తా లక్ష్మణేతి చ భామినీ |
రురోద బహుధా సీతా మందం మందస్వరా సతీ || ౫ ||

సా తం దృష్ట్వా హరిశ్రేష్ఠం వినీతవదుపస్థితమ్ |
మైథిలీ చింతయామాస స్వప్నోఽయమితి భామినీ || ౬ ||

సా వీక్షమాణా పృథుభుగ్నవక్త్రం
శాఖామృగేంద్రస్య యథోక్తకారమ్ |
దదర్శ పింగాధిపతేరమాత్యం
వాతాత్మజం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ || ౭ ||

సా తం సమీక్ష్యైవ భృశం విసంజ్ఞా
గతాసుకల్పేవ బభూవ సీతా |
చిరేణ సంజ్ఞాం ప్రతిలభ్య భూయో
విచింతయామాస విశాలనేత్రా || ౮ ||

స్వప్నే మయాఽయం వికృతోఽద్య దృష్టః
శాఖామృగః శాస్త్రగణైర్నిషిద్ధః |
స్వస్త్యస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ
తథా పితుర్మే జనకస్య రాజ్ఞః || ౯ ||

స్వప్నోఽపి నాయం న హి మేఽస్తి నిద్రా
శోకేన దుఃఖేన చ పీడితాయాః |
సుఖం హి మే నాస్తి యతోఽస్మి హీనా
తేనేందుపూర్ణప్రతిమాననేన || ౧౦ ||

రామేతి రామేతి సదైవ బుద్ధ్యా
విచింత్య వాచా బ్రువతీ తమేవ |
తస్యానురూపాం చ కథాం తమర్థ-
-మేవం ప్రపశ్యామి తథా శృణోమి || ౧౧ ||

అహం హి తస్యాద్య మనోభవేన
సంపీడితా తద్గతసర్వభావా |
విచింతయంతీ సతతం తమేవ
తథైవ పశ్యామి తథా శృణోమి || ౧౨ ||

మనోరథః స్యాదితి చింతయామి
తథాపి బుద్ధ్యా చ వితర్కయామి |
కిం కారణం తస్య హి నాస్తి రూపం
సువ్యక్తరూపశ్చ వదత్యయం మామ్ || ౧౩ ||

నమోఽస్తు వాచస్పతయే సవజ్రిణే
స్వయంభువే చైవ హుతాశనాయ చ |
అనేన చోక్తం యదిదం మమాగ్రతో
వనౌకసా తచ్చ తథాఽస్తు నాన్యథా || ౧౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ద్వాత్రింశః సర్గః || ౩౨ ||

సుందరకాండ – త్రయస్త్రింశః సర్గః (౩౩) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sundarakanda Sarga (Chapter) 32 – సుందరకాండ ద్వాత్రింశః సర్గః (౩౨)

  1. కిష్కింధకాండ- పారాయణ కి ఓపెన్ అవడం లేదు. దయచేసి గమనించగలరు.

స్పందించండి

error: Not allowed