Sundarakanda Sarga (Chapter) 31 – సుందరకాండ ఏకత్రింశః సర్గః (౩౧)


|| రామవృత్తసంశ్రవః ||

ఏవం బహువిధాం చింతాం చింతయిత్వా మహాకపిః |
సంశ్రవే మధురం వాక్యం వైదేహ్యా వ్యాజహార హ || ౧ ||

రాజా దశరథో నామ రథకుంజరవాజిమాన్ |
పుణ్యశీలో మహాకీర్తిరృజురాసీన్మహాయశాః || ౨ ||

రాజర్షీణాం గుణశ్రేష్ఠస్తపసా చర్షిభిః సమః |
చక్రవర్తికులే జాతః పురందరసమో బలే || ౩ ||

అహింసారతిరక్షుద్రో ఘృణీ సత్యపరాక్రమః |
ముఖ్యశ్చేక్ష్వాకువంశస్య లక్ష్మీవాఁల్లక్ష్మివర్ధనః || ౪ ||

పార్థివవ్యంజనైర్యుక్తః పృథుశ్రీః పార్థివర్షభః |
పృథివ్యాం చతురంతాయాం విశ్రుతః సుఖదః సుఖీ || ౫ ||

తస్య పుత్రః ప్రియో జ్యేష్ఠస్తారాధిపనిభాననః |
రామో నామ విశేషజ్ఞః శ్రేష్ఠః సర్వధనుష్మతామ్ || ౬ ||

రక్షితా స్వస్య వృత్తస్య స్వజనస్య చ రక్షితా | [ధర్మస్య]
రక్షితా జీవలోకస్య ధర్మస్య చ పరంతపః || ౭ ||

తస్య సత్యాభిసంధస్య వృద్ధస్య వచనాత్పితుః |
సభార్యః సహ చ భ్రాత్రా వీరః ప్రవ్రాజితో వనమ్ || ౮ ||

తేన తత్ర మహారణ్యే మృగయాం పరిధావతా |
రాక్షసా నిహతాః శూరా బహవః కామరూపిణః || ౯ ||

జనస్థానవధం శ్రుత్వా హతౌ చ ఖరదూషణౌ |
తతస్త్వమర్షాపహృతా జానకీ రావణేన తు || ౧౦ ||

వంచయిత్వా వనే రామం మృగరూపేణ మాయయా |
స మార్గమాణస్తాం దేవీం రామః సీతామనిందితామ్ || ౧౧ ||

ఆససాద వనే మిత్రం సుగ్రీవం నామ వానరమ్ |
తతః స వాలినం హత్వా రామః పరపురంజయః || ౧౨ ||

ప్రాయచ్ఛత్కపిరాజ్యం తత్సుగ్రీవాయ మహాబలః |
సుగ్రీవేణాపి సందిష్టా హరయః కామరూపిణః || ౧౩ ||

దిక్షు సర్వాసు తాం దేవీం విచిన్వంతి సహస్రశః |
అహం సంపాతివచనాచ్ఛతయోజనమాయతమ్ || ౧౪ ||

అస్యా హేతోర్విశాలాక్ష్యాః సాగరం వేగవాన్ప్లుతః |
యథారూపాం యథావర్ణాం యథాలక్ష్మీం చ నిశ్చితామ్ || ౧౫ ||

అశ్రౌషం రాఘవస్యాహం సేయమాసాదితా మయా |
విరరామైవముక్త్వాఽసౌ వాచం వానరపుంగవః || ౧౬ ||

జానకీ చాపి తచ్ఛ్రుత్వా విస్మయం పరమం గతా |
తతః సా వక్రకేశాంతా సుకేశీ కేశసంవృతమ్ |
ఉన్నమ్య వదనం భీరుః శింశుపావృక్షమైక్షత || ౧౭ ||

నిశమ్య సీతా వచనం కపేశ్చ
దిశశ్చ సర్వాః ప్రదిశశ్చ వీక్ష్య |
స్వయం ప్రహర్షం పరమం జగామ
సర్వాత్మనా రామమనుస్మరంతీ || ౧౮ ||

సా తిర్యగూర్ధ్వం చ తథాప్యధస్తా-
-న్నిరీక్షమాణా తమచింత్యబుద్ధిమ్ |
దదర్శ పింగాధిపతేరమాత్యం
వాతాత్మజం సూర్యమివోదయస్థమ్ || ౧౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ఏకత్రింశః సర్గః || ౩౧ ||

సుందరకాండ – ద్వాత్రింశః సర్గః (౩౨) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sundarakanda Sarga (Chapter) 31 – సుందరకాండ ఏకత్రింశః సర్గః (౩౧)

స్పందించండి

error: Not allowed