Sundarakanda Sarga (Chapter) 30 – సుందరకాండ త్రింశః సర్గః (౩౦)


|| హనూమత్కృత్యాకృత్యవిచింతనమ్ ||

హనుమానపి విశ్రాంతః సర్వం శుశ్రావ తత్త్వతః |
సీతాయాస్త్రిజటాయాశ్చ రాక్షసీనాం చ తర్జనమ్ || ౧ ||

అవేక్షమాణస్తాం దేవీం దేవతామివ నందనే |
తతో బహువిధాం చింతాం చింతయామాస వానరః || ౨ ||

యాం కపీనాం సహస్రాణి సుబహూన్యయుతాని చ |
దిక్షు సర్వాసు మార్గంతే సేయమాసాదితా మయా || ౩ ||

చారేణ తు సుయుక్తేన శత్రోః శక్తిమవేక్షతా |
గూఢేన చరతా తావదవేక్షితమిదం మయా || ౪ ||

రాక్షసానాం విశేషశ్చ పురీ చేయమవేక్షితా |
రాక్షసాధిపతేరస్య ప్రభావో రావణస్య చ || ౫ ||

యుక్తం తస్యాప్రమేయస్య సర్వసత్త్వదయావతః |
సమాశ్వాసయితుం భార్యాం పతిదర్శనకాంక్షిణీమ్ || ౬ ||

అహమాశ్వాసయామ్యేనాం పూర్ణచంద్రనిభాననామ్ |
అదృష్టదుఃఖాం దుఃఖార్తాం దుఃఖస్యాంతమగచ్ఛతీమ్ || ౭ ||

యద్యప్యహమిమాం దేవీం శోకోపహతచేతనామ్ |
అనాశ్వాస్య గమిష్యామి దోషవద్గమనం భవేత్ || ౮ ||

గతే హి మయి తత్రేయం రాజపుత్రీ యశస్వినీ |
పరిత్రాణమవిందంతీ జానకీ జీవితం త్యజేత్ || ౯ ||

మయా చ స మహాబాహుః పూర్ణచంద్రనిభాననః |
సమాశ్వాసయితుం న్యాయ్యః సీతాదర్శనలాలసః || ౧౦ ||

నిశాచరీణాం ప్రత్యక్షమనర్హం చాపి భాషణమ్ |
కథం ను ఖలు కర్తవ్యమిదం కృచ్ఛ్రగతో హ్యహమ్ || ౧౧ ||

అనేన రాత్రిశేషేణ యది నాశ్వాస్యతే మయా |
సర్వథా నాస్తి సందేహః పరిత్యక్ష్యతి జీవితమ్ || ౧౨ ||

రామశ్చ యది పృచ్ఛేన్మాం కిం మాం సీతాఽబ్రవీద్వచః |
కిమహం తం ప్రతిబ్రూయామసంభాష్య సుమధ్యమామ్ || ౧౩ ||

సీతాసందేశరహితం మామితస్త్వరయా గతమ్ |
నిర్దహేదపి కాకుత్స్థః క్రుద్ధస్తీవ్రేణ చక్షుషా || ౧౪ ||

యది చోద్యోజయిష్యామి భర్తారం రామకారణాత్ |
వ్యర్థమాగమనం తస్య ససైన్యస్య భవిష్యతి || ౧౫ ||

అంతరం త్వహమాసాద్య రాక్షసీనామిహ స్థితః |
శనైరాశ్వాసయిష్యామి సంతాపబహులామిమామ్ || ౧౬ ||

అహం త్వతితనుశ్చైవ వానరశ్చ విశేషతః |
వాచం చోదాహరిష్యామి మానుషీమిహ సంస్కృతామ్ || ౧౭ ||

యది వాచం ప్రదాస్యామి ద్విజాతిరివ సంస్కృతామ్ |
రావణం మన్యమానా మాం సీతా భీతా భవిష్యతి || ౧౮ ||

వానరస్య విశేషేణ కథం స్యాదభిభాషణమ్ |
అవశ్యమేవ వక్తవ్యం మానుషం వాక్యమర్థవత్ || ౧౯ ||

మయా సాన్త్వయితుం శక్యా నాన్యథేయమనిందితా |
సేయమాలోక్య మే రూపం జానకీ భాషితం తథా || ౨౦ ||

రక్షోభిస్త్రాసితా పూర్వం భూయస్త్రాసం గమిష్యతి |
తతో జాతపరిత్రాసా శబ్దం కుర్యాన్మనస్వినీ || ౨౧ ||

జానమానా విశాలాక్షీ రావణం కామరూపిణమ్ |
సీతయా చ కృతే శబ్దే సహసా రాక్షసీగణః || ౨౨ ||

నానాప్రహరణో ఘోరః సమేయాదంతకోపమః |
తతో మాం సంపరిక్షిప్య సర్వతో వికృతాననాః || ౨౩ ||

వధే చ గ్రహణే చైవ కుర్యుర్యత్నం యథాబలమ్ |
గృహ్య శాఖాః ప్రశాఖాశ్చ స్కంధాంశ్చోత్తమశాఖినామ్ || ౨౪ ||

దృష్ట్వా విపరిధావంతం భవేయుర్భయశంకితాః |
మమ రూపం చ సంప్రేక్ష్య వనే విచరతో మహత్ || ౨౫ ||

రాక్షస్యో భయవిత్రస్తా భవేయుర్వికృతాననాః |
తతః కుర్యుః సమాహ్వానం రాక్షస్యో రక్షసామపి || ౨౬ ||

రాక్షసేంద్రనియుక్తానాం రాక్షసేంద్రనివేశనే |
తే శూలశక్తినిస్త్రింశవివిధాయుధపాణయః || ౨౭ ||

ఆపతేయుర్విమర్దేఽస్మిన్వేగేనోద్విగ్నకారిణః |
సంరుద్ధస్తైః సుపరితో విధమన్రక్షసాం బలమ్ || ౨౮ ||

శక్నుయాం న తు సంప్రాప్తుం పరం పారం మహోదధేః |
మాం వా గృహ్ణీయురాప్లుత్య బహవః శీఘ్రకారిణః || ౨౯ ||

స్యాదియం చాగృహీతార్థా మమ చ గ్రహణం భవేత్ |
హింసాభిరుచయో హింస్యురిమాం వా జనకాత్మజామ్ || ౩౦ ||

విపన్నం స్యాత్తతః కార్యం రామసుగ్రీవయోరిదమ్ |
ఉద్దేశే నష్టమార్గేఽస్మిన్రాక్షసైః పరివారితే || ౩౧ ||

సాగరేణ పరిక్షిప్తే గుప్తే వసతి జానకీ |
విశస్తే వా గృహీతే వా రక్షోభిర్మయి సంయుగే || ౩౨ ||

నాన్యం పశ్యామి రామస్య సాహాయ్యం కార్యసాధనే |
విమృశంశ్చ న పశ్యామి యో హతే మయి వానరః || ౩౩ ||

శతయోజనవిస్తీర్ణం లంఘయేత మహోదధిమ్ |
కామం హంతుం సమర్థోఽస్మి సహస్రాణ్యపి రక్షసామ్ || ౩౪ ||

న తు శక్ష్యామి సంప్రాప్తుం పరం పారం మహోదధేః |
అసత్యాని చ యుద్ధాని సంశయో మే న రోచతే || ౩౫ ||

కశ్చ నిఃసంశయం కార్యం కుర్యాత్ప్రాజ్ఞః ససంశయమ్ |
ప్రాణత్యాగశ్చ వైదేహ్యా భవేదనభిభాషణే || ౩౬ ||

ఏష దోషో మహాన్హి స్యాన్మమ సీతాభిభాషణే |
భూతాశ్చార్థా వినశ్యంతి దేశకాలవిరోధితాః || ౩౭ ||

విక్లవం దూతమాసాద్య తమః సూర్యోదయే యథా |
అర్థానర్థాంతరే బుద్ధిర్నిశ్చితాఽపి న శోభతే || ౩౮ ||

ఘాతయంతి హి కార్యాణి దూతాః పండితమానినః |
న వినశ్యేత్కథం కార్యం వైక్లవ్యం న కథం భవేత్ || ౩౯ ||

లంఘనం చ సముద్రస్య కథం ను న వృథా భవేత్ |
కథం ను ఖలు వాక్యం మే శృణుయాన్నోద్విజేత వా || ౪౦ ||

ఇతి సంచింత్య హనుమాంశ్చకార మతిమాన్మతిమ్ |
రామమక్లిష్టకర్మాణం స్వబంధుమనుకీర్తయన్ || ౪౧ ||

నైనాముద్వేజయిష్యామి తద్బంధుగతమానసామ్ |
ఇక్ష్వాకూణాం వరిష్ఠస్య రామస్య విదితాత్మనః || ౪౨ ||

శుభాని ధర్మయుక్తాని వచనాని సమర్పయన్ |
శ్రావయిష్యామి సర్వాణి మధురాం ప్రబ్రువన్గిరమ్ |
శ్రద్ధాస్యతి యథా హీయం తథా సర్వం సమాదధే || ౪౩ ||

ఇతి స బహువిధం మహానుభావో
జగతిపతేః ప్రమదామవేక్షమాణః |
మధురమవితథం జగాద వాక్యం
ద్రుమవిటపాంతరమాస్థితో హనూమాన్ || ౪౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే త్రింశః సర్గః || ౩౦ ||

సుందరకాండ – ఏకత్రింశః సర్గః (౩౧) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed