Sundarakanda Sarga (Chapter) 27 – సుందరకాండ సప్తవింశః సర్గః (౨౭)


|| త్రిజటాస్వప్నః ||

ఇత్యుక్తాః సీతయా ఘోరా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః |
కాశ్చిజ్జగ్ముస్తదాఖ్యాతుం రావణస్య తరస్వినః || ౧ ||

తతః సీతాముపాగమ్య రాక్షస్యో ఘోరదర్శనాః |
పునః పరుషమేకార్థమనర్థార్థమథాబ్రువన్ || ౨ ||

అద్యేదానీం తవానార్యే సీతే పాపవినిశ్చయే |
రాక్షస్యో భక్షయిష్యంతి మాంసమేతద్యథాసుఖమ్ || ౩ ||

సీతాం తాభిరనార్యాభిర్దృష్ట్వా సంతర్జితాం తదా |
రాక్షసీ త్రిజటా వృద్ధా శయానా వాక్యమబ్రవీత్ || ౪ ||

ఆత్మానం ఖాదతానార్యా న సీతాం భక్షయిష్యథ |
జనకస్య సుతామిష్టాం స్నుషాం దశరథస్య చ || ౫ ||

స్వప్నో హ్యద్య మయా దృష్టో దారుణో రోమహర్షణః |
రాక్షసానామభావాయ భర్తురస్యా భవాయ చ || ౬ ||

ఏవముక్తాస్త్రిజటయా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః |
సర్వా ఏవాబ్రువన్భీతాస్త్రిజటాం తామిదం వచః || ౭ ||

కథయస్వ త్వయా దృష్టః స్వప్నోఽయం కీదృశో నిశి |
తాసాం శ్రుత్వా తు వచనం రాక్షసీనాం ముఖాచ్చ్యుతమ్ || ౮ ||

ఉవాచ వచనం కాలే త్రిజటా స్వప్నసంశ్రితమ్ |
గజదంతమయీం దివ్యాం శిబికామంతరిక్షగామ్ || ౯ ||

యుక్తాం హంససహస్రేణ స్వయమాస్థాయ రాఘవః |
శుక్లమాల్యాంబరధరో లక్ష్మణేన సహాగతః || ౧౦ ||

స్వప్నే చాద్య మయా దృష్టా సీతా శుక్లాంబరావృతా |
సాగరేణ పరిక్షిప్తం శ్వేతం పర్వతమాస్థితా || ౧౧ ||

రామేణ సంగతా సీతా భాస్కరేణ ప్రభా యథా |
రాఘవశ్చ మయా దృష్టశ్చతుర్దంతం మహాగజమ్ || ౧౨ ||

ఆరూఢః శైలసంకాశం చచార సహలక్ష్మణః |
తతస్తౌ నరశార్దూలౌ దీప్యమానౌ స్వతేజసా || ౧౩ ||

శుక్లమాల్యాంబరధరౌ జానకీం పర్యుపస్థితౌ |
తతస్తస్య నగస్యాగ్రే హ్యాకాశస్థస్య దంతినః || ౧౪ ||

భర్త్రా పరిగృహీతస్య జానకీ స్కంధమాశ్రితా |
భర్తురంకాత్సముత్పత్య తతః కమలలోచనా || ౧౫ ||

చంద్రసూర్యౌ మయా దృష్టా పాణినా పరిమార్జతీ |
తతస్తాభ్యాం కుమారాభ్యామాస్థితః స గజోత్తమః || ౧౬ ||

సీతయా చ విశాలాక్ష్యా లంకాయా ఉపరి స్థితః |
పాండురర్షభయుక్తేన రథేనాష్టయుజా స్వయమ్ || ౧౭ ||

ఇహోపయాతః కాకుత్స్థః సీతయా సహ భార్యయా |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా సీతయా సహ వీర్యవాన్ || ౧౮ ||

ఆరుహ్య పుష్పకం దివ్యం విమానం సూర్యసన్నిభమ్ |
ఉత్తరాం దిశమాలోక్య జగామ పురుషోత్తమః || ౧౯ ||

ఏవం స్వప్నే మయా దృష్టో రామో విష్ణుపరాక్రమః |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా సీతయా సహ రాఘవః || ౨౦ || [భార్యయా]

న హి రామో మహాతేజాః శోక్యో జేతుం సురాసురైః |
రాక్షసైర్వాపి చాన్యైర్వా స్వర్గః పాపజనైరివ || ౨౧ ||

రావణశ్చ మయా దృష్టః క్షితౌ తైలసముక్షితః |
రక్తవాసాః పిబన్మత్తః కరవీరకృతస్రజః || ౨౨ ||

విమానాత్పుష్పకాదద్య రావణః పతితో భువి |
కృష్యమాణః స్త్రియా దృష్టో ముండః కృష్ణాంబరః పునః || ౨౩ ||

రథేన ఖరయుక్తేన రక్తమాల్యానులేపనః |
పిబం‍స్తైలం హసన్నృత్యన్ భ్రాంతచిత్తాకులేంద్రియః || ౨౪ ||

గర్దభేన యయౌ శీఘ్రం దక్షిణాం దిశమాస్థితః |
పునరేవ మయా దృష్టో రావణో రాక్షసేశ్వరః || ౨౫ ||

పతితోఽవాక్ఛిరా భూమౌ గర్దభాద్భయమోహితః |
సహసోత్థాయ సంభ్రాంతో భయార్తో మదవిహ్వలః || ౨౬ ||

ఉన్మత్త ఇవ దిగ్వాసా దుర్వాక్యం ప్రలపన్బహు |
దుర్గంధం దుఃసహం ఘోరం తిమిరం నరకోపమమ్ || ౨౭ ||

మలపంకం ప్రవిశ్యాశు మగ్నస్తత్ర స రావణః |
కంఠే బద్ధ్వా దశగ్రీవం ప్రమదా రక్తవాసినీ || ౨౮ ||

కాలీ కర్దమలిప్తాంగీ దిశం యామ్యాం ప్రకర్షతి |
ఏవం తత్ర మయా దృష్టః కుంభకర్ణో నిశాచరః || ౨౯ ||

రావణస్య సుతాః సర్వే ముండాస్తైలసముక్షితాః | [దృష్టా]
వరాహేణ దశగ్రీవః శింశుమారేణ చేంద్రజిత్ || ౩౦ ||

ఉష్ట్రేణ కుంభకర్ణశ్చ ప్రయాతో దక్షిణాం దిశమ్ |
ఏకస్తత్ర మయా దృష్టః శ్వేతచ్ఛత్రో విభీషణః || ౩౧ ||

శుక్లమాల్యాంబరధరః శుక్లగంధానులేపనః |
శంఖదుందుభినిర్ఘోషైర్నృత్తగీతైరలంకృతః || ౩౨ ||

ఆరుహ్య శైలసంకాశం మేఘస్తనితనిఃస్వనమ్ |
చతుర్దంతం గజం దివ్యమాస్తే తత్ర విభీషణః || ౩౩ ||

చతుర్భిః సచివైః సార్ధం వైహాయసముపస్థితః |
సమాజశ్చ మయా దృష్టో గీతవాదిత్రనిఃస్వనః || ౩౪ ||

పిబతాం రక్తమాల్యానాం రక్షసాం రక్తవాససామ్ |
లంకా చేయం పురీ రమ్యా సవాజిరథకుంజరా || ౩౫ ||

సాగరే పతితా దృష్టా భగ్నగోపురతోరణా |
లంకా దృష్టా మయా స్వప్నే రావణేనాభిరక్షితా || ౩౬ ||

దగ్ధా రామస్య దూతేన వానరేణ తరస్వినా |
పీత్వా తైలం ప్రనృత్తాశ్చ ప్రహసంత్యో మహాస్వనాః || ౩౭ ||

లంకాయాం భస్మరూక్షాయాం ప్రవిష్టా రాక్షసస్త్రియః |
కుంభకర్ణాదయశ్చేమే సర్వే రాక్షసపుంగవాః || ౩౮ ||

రక్తం నివసనం గృహ్య ప్రవిష్టా గోమయహ్రదే |
అపగచ్ఛత నశ్యధ్వం సీతామాప స రాఘవః || ౩౯ ||

ఘాతయేత్పరమామర్షీ సర్వైః సార్ధం హి రాక్షసైః |
ప్రియాం బహుమతాం భార్యాం వనవాసమనువ్రతామ్ || ౪౦ ||

భర్త్సితాం తర్జితాం వాపి నానుమంస్యతి రాఘవః |
తదలం క్రూరవాక్యైర్వః సాంత్వమేవాభిధీయతామ్ || ౪౧ ||

అభియాచామ వైదేహీమేతద్ధి మమ రోచతే |
యస్యామేవంవిధః స్వప్నో దుఃఖితాయాం ప్రదృశ్యతే || ౪౨ ||

సా దుఃఖైర్వివిధైర్ముక్తా ప్రియం ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్ |
భర్త్సితామపి యాచధ్వం రాక్షస్యః కిం వివక్షయా || ౪౩ ||

రాఘవాద్ధి భయం ఘోరం రాక్షసానాముపస్థితమ్ |
ప్రణిపాతప్రసన్నా హి మైథిలీ జనకాత్మజా || ౪౪ ||

అలమేషా పరిత్రాతుం రాక్షస్యో మహాతో భయాత్ |
అపి చాస్యా విశాలాక్ష్యా న కించిదుపలక్షయే || ౪౫ ||

విరూపమపి చాంగేషు సుసూక్ష్మమపి లక్షణమ్ |
ఛాయావైగుణ్యమాత్రం తు శంకే దుఃఖముపస్థితమ్ || ౪౬ ||

అదుఃఖార్హామిమాం దేవీం వైహాయసముపస్థితామ్ |
అర్థసిద్ధిం తు వైదేహ్యాః పశ్యామ్యహముపస్థితామ్ || ౪౭ ||

రాక్షసేంద్రవినాశం చ విజయం రాఘవస్య చ |
నిమిత్తభూతమేతత్తు శ్రోతుమస్యా మహత్ప్రియమ్ || ౪౮ ||

దృశ్యతే చ స్ఫురచ్చక్షుః పద్మపత్రమివాయతమ్ |
ఈషచ్చ హృషితో వాస్యా దక్షిణాయా హ్యదక్షిణః || ౪౯ ||

అకస్మాదేవ వైదేహ్యా బాహురేకః ప్రకంపతే |
కరేణుహస్తప్రతిమః సవ్యశ్చోరురనుత్తమః |
వేపమానః సూచయతి రాఘవం పురతః స్థితమ్ || ౫౦ ||

పక్షీ చ శాఖానిలయః ప్రహృష్టః
పునః పునశ్చోత్తమసాంత్వవాదీ |
సుస్వాగతాం వాచముదీరయానః
పునః పునశ్చోదయతీవ హృష్టః || ౫౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే సప్తవింశః సర్గః || ౨౭ ||

సుందరకాండ – అష్టావింశః సర్గః (౨౮) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed