Sundarakanda Sarga (Chapter) 27 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (27)


॥ த்ரிஜடாஸ்வப்ந꞉ ॥

இத்யுக்தா꞉ ஸீதயா கோ⁴ரா ராக்ஷஸ்ய꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²தா꞉ ।
காஶ்சிஜ்ஜக்³முஸ்ததா³க்²யாதும் ராவணஸ்ய தரஸ்விந꞉ ॥ 1 ॥

தத꞉ ஸீதாமுபாக³ம்ய ராக்ஷஸ்யோ கோ⁴ரத³ர்ஶநா꞉ ।
புந꞉ பருஷமேகார்த²மநர்தா²ர்த²மதா²ப்³ருவந் ॥ 2 ॥

அத்³யேதா³நீம் தவாநார்யே ஸீதே பாபவிநிஶ்சயே ।
ராக்ஷஸ்யோ ப⁴க்ஷயிஷ்யந்தி மாம்ஸமேதத்³யதா²ஸுக²ம் ॥ 3 ॥

ஸீதாம் தாபி⁴ரநார்யாபி⁴ர்த்³ருஷ்ட்வா ஸந்தர்ஜிதாம் ததா³ ।
ராக்ஷஸீ த்ரிஜடா வ்ருத்³தா⁴ ஶயாநா வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 4 ॥

ஆத்மாநம் கா²த³தாநார்யா ந ஸீதாம் ப⁴க்ஷயிஷ்யத² ।
ஜநகஸ்ய ஸுதாமிஷ்டாம் ஸ்நுஷாம் த³ஶரத²ஸ்ய ச ॥ 5 ॥

ஸ்வப்நோ ஹ்யத்³ய மயா த்³ருஷ்டோ தா³ருணோ ரோமஹர்ஷண꞉ ।
ராக்ஷஸாநாமபா⁴வாய ப⁴ர்துரஸ்யா ப⁴வாய ச ॥ 6 ॥

ஏவமுக்தாஸ்த்ரிஜடயா ராக்ஷஸ்ய꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²தா꞉ ।
ஸர்வா ஏவாப்³ருவந்பீ⁴தாஸ்த்ரிஜடாம் தாமித³ம் வச꞉ ॥ 7 ॥

கத²யஸ்வ த்வயா த்³ருஷ்ட꞉ ஸ்வப்நோ(அ)யம் கீத்³ருஶோ நிஶி ।
தாஸாம் ஶ்ருத்வா து வசநம் ராக்ஷஸீநாம் முகா²ச்ச்யுதம் ॥ 8 ॥

உவாச வசநம் காலே த்ரிஜடா ஸ்வப்நஸம்ஶ்ரிதம் ।
க³ஜத³ந்தமயீம் தி³வ்யாம் ஶிபி³காமந்தரிக்ஷகா³ம் ॥ 9 ॥

யுக்தாம் ஹம்ஸஸஹஸ்ரேண ஸ்வயமாஸ்தா²ய ராக⁴வ꞉ ।
ஶுக்லமால்யாம்ப³ரத⁴ரோ லக்ஷ்மணேந ஸஹாக³த꞉ ॥ 10 ॥

ஸ்வப்நே சாத்³ய மயா த்³ருஷ்டா ஸீதா ஶுக்லாம்ப³ராவ்ருதா ।
ஸாக³ரேண பரிக்ஷிப்தம் ஶ்வேதம் பர்வதமாஸ்தி²தா ॥ 11 ॥

ராமேண ஸங்க³தா ஸீதா பா⁴ஸ்கரேண ப்ரபா⁴ யதா² ।
ராக⁴வஶ்ச மயா த்³ருஷ்டஶ்சதுர்த³ந்தம் மஹாக³ஜம் ॥ 12 ॥

ஆரூட⁴꞉ ஶைலஸங்காஶம் சசார ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ।
ததஸ்தௌ நரஶார்தூ³ளௌ தீ³ப்யமாநௌ ஸ்வதேஜஸா ॥ 13 ॥

ஶுக்லமால்யாம்ப³ரத⁴ரௌ ஜாநகீம் பர்யுபஸ்தி²தௌ ।
ததஸ்தஸ்ய நக³ஸ்யாக்³ரே ஹ்யாகாஶஸ்த²ஸ்ய த³ந்திந꞉ ॥ 14 ॥

ப⁴ர்த்ரா பரிக்³ருஹீதஸ்ய ஜாநகீ ஸ்கந்த⁴மாஶ்ரிதா ।
ப⁴ர்துரங்காத்ஸமுத்பத்ய தத꞉ கமலலோசநா ॥ 15 ॥

சந்த்³ரஸூர்யௌ மயா த்³ருஷ்டா பாணிநா பரிமார்ஜதீ ।
ததஸ்தாப்⁴யாம் குமாராப்⁴யாமாஸ்தி²த꞉ ஸ க³ஜோத்தம꞉ ॥ 16 ॥

ஸீதயா ச விஶாலாக்ஷ்யா லங்காயா உபரி ஸ்தி²த꞉ ।
பாண்டு³ரர்ஷப⁴யுக்தேந ரதே²நாஷ்டயுஜா ஸ்வயம் ॥ 17 ॥

இஹோபயாத꞉ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸீதயா ஸஹ பா⁴ர்யயா ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ஸஹ வீர்யவாந் ॥ 18 ॥

ஆருஹ்ய புஷ்பகம் தி³வ்யம் விமாநம் ஸூர்யஸந்நிப⁴ம் ।
உத்தராம் தி³ஶமாலோக்ய ஜகா³ம புருஷோத்தம꞉ ॥ 19 ॥

ஏவம் ஸ்வப்நே மயா த்³ருஷ்டோ ராமோ விஷ்ணுபராக்ரம꞉ ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ஸஹ ராக⁴வ꞉ ॥ 20 ॥ [பா⁴ர்யயா]

ந ஹி ராமோ மஹாதேஜா꞉ ஶோக்யோ ஜேதும் ஸுராஸுரை꞉ ।
ராக்ஷஸைர்வாபி சாந்யைர்வா ஸ்வர்க³꞉ பாபஜநைரிவ ॥ 21 ॥

ராவணஶ்ச மயா த்³ருஷ்ட꞉ க்ஷிதௌ தைலஸமுக்ஷித꞉ ।
ரக்தவாஸா꞉ பிப³ந்மத்த꞉ கரவீரக்ருதஸ்ரஜ꞉ ॥ 22 ॥

விமாநாத்புஷ்பகாத³த்³ய ராவண꞉ பதிதோ பு⁴வி ।
க்ருஷ்யமாண꞉ ஸ்த்ரியா த்³ருஷ்டோ முண்ட³꞉ க்ருஷ்ணாம்ப³ர꞉ புந꞉ ॥ 23 ॥

ரதே²ந க²ரயுக்தேந ரக்தமால்யாநுலேபந꞉ ।
பிப³ம்ஸ்தைலம் ஹஸந்ந்ருத்யந் ப்⁴ராந்தசித்தாகுலேந்த்³ரிய꞉ ॥ 24 ॥

க³ர்த³பே⁴ந யயௌ ஶீக்⁴ரம் த³க்ஷிணாம் தி³ஶமாஸ்தி²த꞉ ।
புநரேவ மயா த்³ருஷ்டோ ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ॥ 25 ॥

பதிதோ(அ)வாக்சி²ரா பூ⁴மௌ க³ர்த³பா⁴த்³ப⁴யமோஹித꞉ ।
ஸஹஸோத்தா²ய ஸம்ப்⁴ராந்தோ ப⁴யார்தோ மத³விஹ்வல꞉ ॥ 26 ॥

உந்மத்த இவ தி³க்³வாஸா து³ர்வாக்யம் ப்ரளபந்ப³ஹு ।
து³ர்க³ந்த⁴ம் து³꞉ஸஹம் கோ⁴ரம் திமிரம் நரகோபமம் ॥ 27 ॥

மலபங்கம் ப்ரவிஶ்யாஶு மக்³நஸ்தத்ர ஸ ராவண꞉ ।
கண்டே² ப³த்³த்⁴வா த³ஶக்³ரீவம் ப்ரமதா³ ரக்தவாஸிநீ ॥ 28 ॥

காளீ கர்த³மலிப்தாங்கீ³ தி³ஶம் யாம்யாம் ப்ரகர்ஷதி ।
ஏவம் தத்ர மயா த்³ருஷ்ட꞉ கும்ப⁴கர்ணோ நிஶாசர꞉ ॥ 29 ॥

ராவணஸ்ய ஸுதா꞉ ஸர்வே முண்டா³ஸ்தைலஸமுக்ஷிதா꞉ । [த்³ருஷ்டா]
வராஹேண த³ஶக்³ரீவ꞉ ஶிம்ஶுமாரேண சேந்த்³ரஜித் ॥ 30 ॥

உஷ்ட்ரேண கும்ப⁴கர்ணஶ்ச ப்ரயாதோ த³க்ஷிணாம் தி³ஶம் ।
ஏகஸ்தத்ர மயா த்³ருஷ்ட꞉ ஶ்வேதச்ச²த்ரோ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 31 ॥

ஶுக்லமால்யாம்ப³ரத⁴ர꞉ ஶுக்லக³ந்தா⁴நுலேபந꞉ ।
ஶங்க²து³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷைர்ந்ருத்தகீ³தைரளங்க்ருத꞉ ॥ 32 ॥

ஆருஹ்ய ஶைலஸங்காஶம் மேக⁴ஸ்தநிதநி꞉ஸ்வநம் ।
சதுர்த³ந்தம் க³ஜம் தி³வ்யமாஸ்தே தத்ர விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 33 ॥

சதுர்பி⁴꞉ ஸசிவை꞉ ஸார்த⁴ம் வைஹாயஸமுபஸ்தி²த꞉ ।
ஸமாஜஶ்ச மயா த்³ருஷ்டோ கீ³தவாதி³த்ரநி꞉ஸ்வந꞉ ॥ 34 ॥

பிப³தாம் ரக்தமால்யாநாம் ரக்ஷஸாம் ரக்தவாஸஸாம் ।
லங்கா சேயம் புரீ ரம்யா ஸவாஜிரத²குஞ்ஜரா ॥ 35 ॥

ஸாக³ரே பதிதா த்³ருஷ்டா ப⁴க்³நகோ³புரதோரணா ।
லங்கா த்³ருஷ்டா மயா ஸ்வப்நே ராவணேநாபி⁴ரக்ஷிதா ॥ 36 ॥

த³க்³தா⁴ ராமஸ்ய தூ³தேந வாநரேண தரஸ்விநா ।
பீத்வா தைலம் ப்ரந்ருத்தாஶ்ச ப்ரஹஸந்த்யோ மஹாஸ்வநா꞉ ॥ 37 ॥

லங்காயாம் ப⁴ஸ்மரூக்ஷாயாம் ப்ரவிஷ்டா ராக்ஷஸஸ்த்ரிய꞉ ।
கும்ப⁴கர்ணாத³யஶ்சேமே ஸர்வே ராக்ஷஸபுங்க³வா꞉ ॥ 38 ॥

ரக்தம் நிவஸநம் க்³ருஹ்ய ப்ரவிஷ்டா கோ³மயஹ்ரதே³ ।
அபக³ச்ச²த நஶ்யத்⁴வம் ஸீதாமாப ஸ ராக⁴வ꞉ ॥ 39 ॥

கா⁴தயேத்பரமாமர்ஷீ ஸர்வை꞉ ஸார்த⁴ம் ஹி ராக்ஷஸை꞉ ।
ப்ரியாம் ப³ஹுமதாம் பா⁴ர்யாம் வநவாஸமநுவ்ரதாம் ॥ 40 ॥

ப⁴ர்த்ஸிதாம் தர்ஜிதாம் வாபி நாநுமம்ஸ்யதி ராக⁴வ꞉ ।
தத³ளம் க்ரூரவாக்யைர்வ꞉ ஸாந்த்வமேவாபி⁴தீ⁴யதாம் ॥ 41 ॥

அபி⁴யாசாம வைதே³ஹீமேதத்³தி⁴ மம ரோசதே ।
யஸ்யாமேவம்வித⁴꞉ ஸ்வப்நோ து³꞉கி²தாயாம் ப்ரத்³ருஶ்யதே ॥ 42 ॥

ஸா து³꞉கை²ர்விவிதை⁴ர்முக்தா ப்ரியம் ப்ராப்நோத்யநுத்தமம் ।
ப⁴ர்த்ஸிதாமபி யாசத்⁴வம் ராக்ஷஸ்ய꞉ கிம் விவக்ஷயா ॥ 43 ॥

ராக⁴வாத்³தி⁴ ப⁴யம் கோ⁴ரம் ராக்ஷஸாநாமுபஸ்தி²தம் ।
ப்ரணிபாதப்ரஸந்நா ஹி மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா ॥ 44 ॥

அலமேஷா பரித்ராதும் ராக்ஷஸ்யோ மஹாதோ ப⁴யாத் ।
அபி சாஸ்யா விஶாலாக்ஷ்யா ந கிஞ்சிது³பலக்ஷயே ॥ 45 ॥

விரூபமபி சாங்கே³ஷு ஸுஸூக்ஷ்மமபி லக்ஷணம் ।
சா²யாவைகு³ண்யமாத்ரம் து ஶங்கே து³꞉க²முபஸ்தி²தம் ॥ 46 ॥

அது³꞉கா²ர்ஹாமிமாம் தே³வீம் வைஹாயஸமுபஸ்தி²தாம் ।
அர்த²ஸித்³தி⁴ம் து வைதே³ஹ்யா꞉ பஶ்யாம்யஹமுபஸ்தி²தாம் ॥ 47 ॥

ராக்ஷஸேந்த்³ரவிநாஶம் ச விஜயம் ராக⁴வஸ்ய ச ।
நிமித்தபூ⁴தமேதத்து ஶ்ரோதுமஸ்யா மஹத்ப்ரியம் ॥ 48 ॥

த்³ருஶ்யதே ச ஸ்பு²ரச்சக்ஷு꞉ பத்³மபத்ரமிவாயதம் ।
ஈஷச்ச ஹ்ருஷிதோ வாஸ்யா த³க்ஷிணாயா ஹ்யத³க்ஷிண꞉ ॥ 49 ॥

அகஸ்மாதே³வ வைதே³ஹ்யா பா³ஹுரேக꞉ ப்ரகம்பதே ।
கரேணுஹஸ்தப்ரதிம꞉ ஸவ்யஶ்சோருரநுத்தம꞉ ।
வேபமாந꞉ ஸூசயதி ராக⁴வம் புரத꞉ ஸ்தி²தம் ॥ 50 ॥

பக்ஷீ ச ஶாகா²நிலய꞉ ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉
புந꞉ புநஶ்சோத்தமஸாந்த்வவாதீ³ ।
ஸுஸ்வாக³தாம் வாசமுதீ³ரயாந꞉
புந꞉ புநஶ்சோத³யதீவ ஹ்ருஷ்ட꞉ ॥ 51 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 27 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ அஷ்டாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (28)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: