Sundarakanda Sarga (Chapter) 26 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (26)


॥ ப்ராணத்யாக³ஸம்ப்ரதா⁴ரணம் ॥

ப்ரஸக்தாஶ்ருமுகீ²த்யேவம் ப்³ருவந்தீ ஜநகாத்மஜா ।
அதோ⁴முக²முகீ² பா³லா விளப்துமுபசக்ரமே ॥ 1 ॥

உந்மத்தேவ ப்ரமத்தேவ ப்⁴ராந்தசித்தேவ ஶோசதீ ।
உபாவ்ருத்தா கிஶோரீவ விவேஷ்டந்தீ மஹீதலே ॥ 2 ॥

ராக⁴வஸ்ய ப்ரமத்தஸ்ய ரக்ஷஸா காமரூபிணா ।
ராவணேந ப்ரமத்²யாஹமாநீதா க்ரோஶதீ ப³லாத் ॥ 3 ॥

ராக்ஷஸீவஶமாபந்நா ப⁴ர்த்ஸ்யமாநா ஸுதா³ருணம் ।
சிந்தயந்தீ ஸுது³꞉கா²ர்தா நாஹம் ஜீவிதுமுத்ஸஹே ॥ 4 ॥

ந ஹி மே ஜீவிதைரர்தோ² நைவார்தை²ர்ந ச பூ⁴ஷணை꞉ ।
வஸந்த்யா ராக்ஷஸீமத்⁴யே விநா ராமம் மஹாரத²ம் ॥ 5 ॥

அஶ்மஸாரமித³ம் நூநமத²வா(அ)ப்யஜராமரம் ।
ஹ்ருத³யம் மம யேநேத³ம் ந து³꞉கே²நாவஶீர்யதே ॥ 6 ॥

தி⁴ங்மாமநார்யாமஸதீம் யா(அ)ஹம் தேந விநா க்ருதா ।
முஹூர்தமபி ரக்ஷாமி ஜீவிதம் பாபஜீவிதா ॥ 7 ॥

கா ச மே ஜீவிதே ஶ்ரத்³தா⁴ ஸுகே² வா தம் ப்ரியம் விநா ।
ப⁴ர்தாரம் ஸாக³ராந்தாயா வஸுதா⁴யா꞉ ப்ரியம்வத³ம் ॥ 8 ॥

பி⁴த்³யதாம் ப⁴க்ஷ்யதாம் வா(அ)பி ஶரீரம் விஸ்ருஜாம்யஹம் ।
ந சாப்யஹம் சிரம் து³꞉க²ம் ஸஹேயம் ப்ரியவர்ஜிதா ॥ 9 ॥

சரணேநாபி ஸவ்யேந ந ஸ்ப்ருஶேயம் நிஶாசரம் ।
ராவணம் கிம் புநரஹம் காமயேயம் விக³ர்ஹிதம் ॥ 10 ॥

ப்ரத்யாக்²யாதம் ந ஜாநாதி நாத்மாநம் நாத்மந꞉ குலம் ।
யோ ந்ருஶம்ஸஸ்வபா⁴வேந மாம் ப்ரார்த²யிதுமிச்ச²தி ॥ 11 ॥

சி²ந்நா பி⁴ந்நா விப⁴க்தா வா தீ³ப்தேவாக்³நௌ ப்ரதீ³பிதா ।
ராவணம் நோபதிஷ்டே²யம் கிம் ப்ரளாபேந வஶ்சிரம் ॥ 12 ॥

க்²யாத꞉ ப்ராஜ்ஞ꞉ க்ருதஜ்ஞஶ்ச ஸாநுக்ரோஶஶ்ச ராக⁴வ꞉ ।
ஸத்³வ்ருத்தோ நிரநுக்ரோஶ꞉ ஶங்கே மத்³பா⁴க்³யஸங்க்ஷயாத் ॥ 13 ॥

ராக்ஷஸாநாம் ஜநஸ்தா²நே ஸஹஸ்ராணி சதுர்த³ஶ ।
யேநைகேந நிரஸ்தாநி ஸ மாம் கிம் நாபி⁴பத்³யதே ॥ 14 ॥

நிருத்³தா⁴ ராவணேநாஹமல்பவீர்யேண ரக்ஷஸா ।
ஸமர்த²꞉ க²லு மே ப⁴ர்தா ராவணம் ஹந்துமாஹவே ॥ 15 ॥

விராதோ⁴ த³ண்ட³காரண்யே யேந ராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ ।
ரணே ராமேண நிஹத꞉ ஸ மாம் கிம் நாபி⁴பத்³யதே ॥ 16 ॥

காமம் மத்⁴யே ஸமுத்³ரஸ்ய லங்கேயம் து³ஷ்ப்ரத⁴ர்ஷணா ।
ந து ராக⁴வபா³ணாநாம் க³திரோதீ⁴ஹ வித்³யதே ॥ 17 ॥

கிம் நு தத்காரணம் யேந ராமோ த்³ருட⁴பராக்ரம꞉ । [கிந்து]
ரக்ஷஸாபஹ்ருதாம் பா⁴ர்யாமிஷ்டாம் நாப்⁴யவபத்³யதே ॥ 18 ॥

இஹஸ்தா²ம் மாம் ந ஜாநீதே ஶங்கே லக்ஷ்மணபூர்வஜ꞉ ।
ஜாநந்நபி ஹி தேஜஸ்வீ த⁴ர்ஷணம் மர்ஷயிஷ்யதி ॥ 19 ॥

ஹ்ருதேதி யோ(அ)தி⁴க³த்வா மாம் ராக⁴வாய நிவேத³யேத் ।
க்³ருத்⁴ரராஜோ(அ)பி ஸ ரணே ராவணேந நிபாதித꞉ ॥ 20 ॥

க்ருதம் கர்ம மஹத்தேந மாம் ததா²ப்⁴யவபத்³யதா ।
திஷ்ட²தா ராவணத்³வந்த்³வே வ்ருத்³தே⁴நாபி ஜடாயுஷா ॥ 21 ॥

யதி³ மாமிஹ ஜாநீயாத்³வர்தமாநாம் ஸ ராக⁴வ꞉ ।
அத்³ய பா³ணைரபி⁴க்ருத்³த⁴꞉ குர்யாள்லோகமராக்ஷஸம் ॥ 22 ॥

வித⁴மேச்ச புரீம் லங்காம் ஶோஷயேச்ச மஹோத³தி⁴ம் ।
ராவணஸ்ய ச நீசஸ்ய கீர்திம் நாம ச நாஶயேத் ॥ 23 ॥

ததோ நிஹதநாதா²நாம் ராக்ஷஸீநாம் க்³ருஹே க்³ருஹே ।
யதா²ஹமேவம் ருத³தீ ததா² பு⁴யோ ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 24 ॥

அந்விஷ்ய ரக்ஷஸாம் லங்காம் குர்யாத்³ராம꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ।
ந ஹி தாப்⁴யாம் ரிபுர்த்³ருஷ்டோ முஹூர்தமபி ஜீவதி ॥ 25 ॥

சிதாதூ⁴மாகுலபதா² க்³ருத்⁴ரமண்ட³லஸங்குலா ।
அசிரேண து லங்கேயம் ஶ்மஶாநஸத்³ருஶீ ப⁴வேத் ॥ 26 ॥

அசிரேணைவ காலேந ப்ராப்ஸ்யாம்யேவ மநோரத²ம் ।
து³ஷ்ப்ரஸ்தா²நோ(அ)யமாபா⁴தி ஸர்வேஷாம் வோ விபர்யயம் ॥ 27 ॥ [-க்²யாதி]

யாத்³ருஶாநீஹ த்³ருஶந்தே லங்காயாமஶுபா⁴நி வை ।
அசிரேண து காலேந ப⁴விஷ்யதி ஹதப்ரபா⁴ ॥ 28 ॥

நூநம் லங்கா ஹதே பாபே ராவணே ராக்ஷஸாத⁴மே ।
ஶோஷம் யாஸ்யதி து³ர்த⁴ர்ஷா ப்ரமதா³ வித⁴வா யதா² ॥ 29 ॥

புண்யோத்ஸவஸமுத்தா² ச நஷ்டப⁴ர்த்ரீ ஸராக்ஷஸீ ।
ப⁴விஷ்யதி புரீ லங்கா நஷ்டப⁴ர்த்ரீ யதா²ங்க³நா ॥ 30 ॥

நூநம் ராக்ஷஸகந்யாநாம் ருத³ந்தீநாம் க்³ருஹே க்³ருஹே ।
ஶ்ரோஷ்யாமி நசிராதே³வ து³꞉கா²ர்தாநாமிஹ த்⁴வநிம் ॥ 31 ॥

ஸாந்த⁴காரா ஹதத்³யோதா ஹதராக்ஷஸபுங்க³வா ।
ப⁴விஷ்யதி புரீ லங்கா நிர்த³க்³தா⁴ ராமஸாயகை꞉ ॥ 32 ॥

யதி³ நாம ஸ ஶூரோ மாம் ராமோ ரக்தாந்தலோசந꞉ ।
ஜாநீயாத்³வர்தமாநாம் ஹி ராவணஸ்ய நிவேஶநே ॥ 33 ॥

அநேந து ந்ருஶம்ஸேந ராவணேநாத⁴மேந மே ।
ஸமயோ யஸ்து நிர்தி³ஷ்டஸ்தஸ்ய காலோ(அ)யமாக³த꞉ ॥ 34 ॥

அகார்யம் யே ந ஜாநந்தி நைர்ருதா꞉ பாபகாரிண꞉ ।
அத⁴ர்மாத்து மஹோத்பாதோ ப⁴விஷ்யதி ஹி ஸாம்ப்ரதம் ॥ 35 ॥

நைதே த⁴ர்மம் விஜாநந்தி ராக்ஷஸா꞉ பிஶிதாஶநா꞉ ।
த்⁴ருவம் மாம் ப்ராதராஶார்தே² ராக்ஷஸ꞉ கல்பயிஷ்யதி ॥ 36 ॥

ஸாஹம் கத²ம் கரிஷ்யாமி தம் விநா ப்ரியத³ர்ஶநம் ।
ராமம் ரக்தாந்தநயநமபஶ்யந்தீ ஸுது³꞉கி²தா ॥ 37 ॥

யதி³ கஶ்சித்ப்ரதா³தா மே விஷஸ்யாத்³ய ப⁴வேதி³ஹ ।
க்ஷிப்ரம் வைவஸ்வதம் தே³வம் பஶ்யேயம் பதிநா விநா ॥ 38 ॥

நாஜாநாஜ்ஜீவதீம் ராம꞉ ஸ மாம் லக்ஷ்மணபூர்வஜ꞉ ।
ஜாநந்தௌ தௌ ந குர்யாதாம் நோர்ய்வாம் ஹி மம மார்க³ணம் ॥ 39 ॥

நூநம் மமைவ ஶோகேந ஸ வீரோ லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ ।
தே³வலோகமிதோ யாதஸ்த்யக்த்வா தே³ஹம் மஹீதலே ॥ 40 ॥

த⁴ந்யா தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ।
மம பஶ்யந்தி யே நாத²ம் ராமம் ராஜீவலோசநம் ॥ 41 ॥

அத²வா ந ஹி தஸ்யார்தோ² த⁴ர்மகாமஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
மயா ராமஸ்ய ராஜர்ஷேர்பா⁴ர்யயா பரமாத்மந꞉ ॥ 42 ॥

த்³ருஶ்யமாநே ப⁴வேத்ப்ரீதி꞉ ஸௌஹ்ருத³ம் நாஸ்த்யபஶ்யத꞉ ।
நாஶயந்தி க்ருதக்⁴நாஸ்து ந ராமோ நாஶயிஷ்யதி ॥ 43 ॥

கிம் நு மே ந கு³ணா꞉ கேசித்கிம் வா பா⁴க்³யக்ஷயோ மம ।
யாஹம் ஸீதா³மி ராமேண ஹீநா முக்²யேந பா⁴மிநீ ॥ 44 ॥

ஶ்ரேயோ மே ஜீவிதாந்மர்தும் விஹீநாயா மஹாத்மந꞉ ।
ராமாத³க்லிஷ்டசாரித்ராச்சூ²ராச்ச²த்ருநிப³ர்ஹணாத் ॥ 45 ॥

அத²வா ந்யஸ்தஶஸ்த்ரௌ தௌ வநே மூலப²லாஶிநௌ ।
ப்⁴ராதரௌ ஹி நரஶ்ரேஷ்டௌ² ஸம்வ்ருத்தௌ வநகோ³சரௌ ॥ 46 ॥

அத²வா ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ராவணேந து³ராத்மநா ।
ச²த்³மநா ஸாதி³தௌ ஶூரௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 47 ॥

ஸா(அ)ஹமேவம் க³தே காலே மர்துமிச்சா²மி ஸர்வதா² ।
ந ச மே விஹிதோ ம்ருத்யுரஸ்மிந்து³꞉கே²(அ)பி வர்ததி ॥ 48 ॥

த⁴ந்யா꞉ க²லு மஹாத்மாநோ முநயஸ்த்யக்தகில்பி³ஷா꞉ ।
ஜிதாத்மாநோ மஹாபா⁴கா³ யேஷாம் ந ஸ்த꞉ ப்ரியாப்ரியே ॥ 49 ॥

ப்ரியாந்ந ஸம்ப⁴வேத்³து³꞉க²மப்ரியாத³தி⁴கம் ப⁴யம் ।
தாப்⁴யாம் ஹி யே வியுஜ்யந்தே நமஸ்தேஷாம் மஹாத்மநாம் ॥ 50 ॥

ஸாஹம் த்யக்தா ப்ரியார்ஹேண ராமேண விதி³தாத்மநா ।
ப்ராணாம்ஸ்த்யக்ஷ்யாமி பாபஸ்ய ராவணஸ்ய க³தா வஶம் ॥ 51 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 26 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (27)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed