Sundarakanda Sarga (Chapter) 28 – సుందరకాండ అష్టావింశః సర్గః (౨౮) 


|| ఉద్బంధనవ్యవసాయః ||

సా రాక్షసేంద్రస్య వచో నిశమ్య
తద్రావణస్యాప్రియమప్రియార్తా |
సీతా వితత్రాస యథా వనాంతే
సింహాభిపన్నా గజరాజకన్యా || ౧ ||

సా రాక్షసీమధ్యగతా చ భీరు-
-ర్వాగ్భిర్భృశం రావణతర్జితా చ |
కాంతారమధ్యే విజనే విసృష్టా
బాలేవ కన్యా విలలాప సీతా || ౨ ||

సత్యం బతేదం ప్రవదంతి లోకే
నాకాలమృత్యుర్భవతీతి సంతః |
యత్రాహమేవం పరిభర్త్స్యమానా
జీవామి కించిత్క్షణమప్యపుణ్యా || ౩ ||

సుఖాద్విహీనం బహుదుఃఖపూర్ణ-
-మిదం తు నూనం హృదయం స్థిరం మే |
విశీర్యతే యన్న సహస్రధాఽద్య
వజ్రాహతం శృంగమివాచలస్య || ౪ ||

నైవాస్తి దోషం మమ నూనమత్ర
వధ్యాఽహమస్యాప్రియదర్శనస్య |
భావం న చాస్యాహమనుప్రదాతు-
-మలం ద్విజో మంత్రమివాద్విజాయ || ౫ ||

నూనం మమాంగాన్యచిరాదనార్యః
శస్త్రైః శితైశ్ఛేత్స్యతి రాక్షసేంద్రః |
తస్మిన్ననాగచ్ఛతి లోకనాథే
గర్భస్థజంతోరివ శల్యకృంతః || ౬ ||

దుఃఖం బతేదం మమ దుఃఖితాయా
మాసౌ చిరాయాధిగమిష్యతో ద్వౌ |
బద్ధస్య వధ్యస్య తథా నిశాంతే
రాజాపరాధాదివ తస్కరస్య || ౭ ||

హా రామ హా లక్ష్మణ హా సుమిత్రే
హా రామమాతః సహ మే జనన్యా |
ఏషా విపద్యామ్యహమల్పభాగ్యా
మహార్ణవే నౌరివ మూఢవాతా || ౮ ||

తరస్వినౌ ధారయతా మృగస్య
సత్త్వేన రూపం మనుజేంద్రపుత్రౌ |
నూనం విశస్తౌ మమ కారణాత్తౌ
సింహర్షభౌ ద్వావివ వైద్యుతేన || ౯ ||

నూనం స కాలో మృగరూపధారీ
మామల్పభాగ్యాం లులుభే తదానీమ్ |
యత్రార్యపుత్రం విససర్జ మూఢా
రామానుజం లక్ష్మణపూర్వజం చ || ౧౦ ||

హా రామ సత్యవ్రత దీర్ఘబాహో
హా పూర్ణచంద్రప్రతిమానవక్త్ర |
హా జీవలోకస్య హితః ప్రియశ్చ
వధ్యాం న మాం వేత్సి హి రాక్షసానామ్ || ౧౧ ||

అనన్యదేవత్వమియం క్షమా చ
భూమౌ చ శయ్యా నియమశ్చ ధర్మే |
పతివ్రతాత్వం విఫలం మమేదం
కృతం కృతఘ్నేష్వివ మానుషాణామ్ || ౧౨ ||

మోఘో హి ధర్మశ్చరితో మయాఽయం
తథైకపత్నీత్వమిదం నిరర్థమ్ |
యా త్వాం న పశ్యామి కృశా వివర్ణా
హీనా త్వయా సంగమనే నిరాశా || ౧౩ ||

పితుర్నిదేశం నియమేన కృత్వా
వనాన్నివృత్తశ్చరితవ్రతశ్చ |
స్త్రీభిస్తు మన్యే విపులేక్షణాభి-
-స్త్వం రంస్యసే వీతభయః కృతార్థః || ౧౪ ||

అహం తు రామ త్వయి జాతకామా
చిరం వినాశాయ నిబద్ధభావా |
మోఘం చరిత్వాఽథ తపోవ్రతం చ
త్యక్ష్యామి ధిగ్జీవితమల్పభాగ్యా || ౧౫ ||

సా జీవితం క్షిప్రమహం త్యజేయం
విషేణ శస్త్రేణ శితేన వాఽపి |
విషస్య దాతా న హి మేఽస్తి కశ్చి-
-చ్ఛస్త్రస్య వా వేశ్మని రాక్షసస్య || ౧౬ ||

ఇతీవ దేవీ బహుధా విలప్య
సర్వాత్మనా రామమనుస్మరంతీ |
ప్రవేపమానా పరిశుష్కవక్త్రా
నగోత్తమం పుష్పితమాససాద || ౧౭ ||

శోకాభితప్తా బహుధా విచింత్య
సీతాఽథ వేణ్యుద్గ్రథనం గృహీత్వా |
ఉద్బధ్య వేణ్యుద్గ్రథనేన శీఘ్ర-
-మహం గమిష్యామి యమస్య మూలమ్ || ౧౮ ||

ఉపస్థితా సా మృదుసర్వగాత్రా
శాఖాం గృహీత్వాఽథ నగస్య తస్య |
తస్యాస్తు రామం ప్రవిచింతయంత్యా
రామానుజం స్వం చ కులం శుభాంగ్యాః || ౧౯ ||

శోకానిమిత్తాని తథా బహూని
ధైర్యార్జితాని ప్రవరాణి లోకే |
ప్రాదుర్నిమిత్తాని తదా బభూవుః
పురాఽపి సిద్ధాన్యుపలక్షితాని || ౨౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే అష్టావింశః సర్గః || ౨౮ ||

సుందరకాండ- ఏకోనత్రింశః సర్గః (౨౯) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sundarakanda Sarga (Chapter) 28 – సుందరకాండ అష్టావింశః సర్గః (౨౮) 

స్పందించండి

error: Not allowed