Sundarakanda Sarga (Chapter) 21 – సుందరకాండ – ఏకవింశః సర్గః (౨౧)

:: Chant this in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సీతా రౌద్రస్య రక్షసః |
ఆర్తా దీనస్వరా దీనం ప్రత్యువాచ శనైర్వచః || ౧ ||

దుఃఖార్తా రుదతీ సీతా వేపమానా తపస్వినీ |
చింతయంతీ వరారోహా పతిమేవ పతివ్రతా |
తృణమంతరతః కృత్వా ప్రత్యువాచ శుచిస్మితా || ౨ ||

నివర్తయ మనో మత్తః స్వజనే క్రియతాం మనః |
న మాం ప్రార్థయితుం యుక్తం సుసిద్ధిమివ పాపకృత్ || ౩ ||

అకార్యం న మయా కార్యమేకపత్న్యా విగర్హితమ్ |
కులం సంప్రాప్తయా పుణ్యం కులే మహతి జాతయా || ౪ ||

ఏవముక్త్వా తు వైదేహీ రావణం తం యశస్వినీ |
రాక్షసం పృష్ఠతః కృత్వా భూయో వచనమబ్రవీత్ || ౫ ||

నాహమౌపయికీ భార్యా పరభార్యా సతీ తవ |
సాధుధర్మమవేక్షస్వ సాధు సాధువ్రతం చర || ౬ ||

యథా తవ తథాఽన్యేషాం దారా రక్ష్యా నిశాచర |
ఆత్మానముపమాం కృత్వా స్వేషు దారేషు రమ్యతామ్ || ౭ ||

అతుష్టం స్వేషు దారేషు చపలం చలితేంద్రియమ్ |
నయంతి నికృతిప్రజ్ఞం పరదారాః పరాభవమ్ || ౮ ||

ఇహ సంతో న వా సంతి సతో వా నానువర్తసే |
తథాహి విపరీతా తే బుద్ధిరాచారవర్జితా || ౯ ||

వచో మిథ్యాప్రణీతాత్మా పథ్యముక్తం విచక్షణైః |
రాక్షసానామభావాయ త్వం వా న వ్రతిపద్యసే || ౧౦ ||

అకృతాత్మానమాసాద్య రాజానమనయే రతమ్ |
సమృద్ధాని వినశ్యంతి రాష్ట్రాణి నగరాణి చ || ౧౧ ||

తథేయం త్వాం సమాసాద్య లంకా రత్నౌఘసంకులా |
అపరాధాత్తవైకస్య నచిరాద్వినశిష్యతి || ౧౨ ||

స్వకృతైర్హన్యమానస్య రావణాదీర్ఘదర్శినః |
అభినందంతి భూతాని వినాశే పాపకర్మణః || ౧౩ ||

ఏవం త్వాం పాపకర్మాణం వక్ష్యంతి నికృతా జనాః |
దిష్ట్యైతద్వ్యసనం ప్రాప్తో రౌద్ర ఇత్యేవ హర్షితాః || ౧౪ ||

శక్యా లోభయితుం నాహమైశ్వర్యేణ ధనేన వా |
అనన్యా రాఘవేణాహం భాస్కరేణ ప్రభా యథా || ౧౫ ||

ఉపధాయ భుజం తస్య లోకనాథస్య సత్కృతమ్ |
కథం నామోపధాస్యామి భుజమన్యస్య కస్యచిత్ || ౧౬ ||

అహమౌపయీకీ భార్యా తస్యైవ వసుధాపతేః |
వ్రతస్నాతస్య ధీరస్య విద్యేవ విదితాత్మనః || ౧౭ ||

సాధు రావణ రామేణ మాం సమానయ దుఃఖితామ్ |
వనే వాశితయా సార్థం కరేణ్వేవ గజాధిపమ్ || ౧౮ ||

మిత్రమౌపయికం కర్తుం రామః స్థానం పరీప్సతా |
వధం చానిచ్ఛతా ఘోరం త్వయాఽసౌ పురుషర్షభః || ౧౯ ||

విదితః స హి ధర్మజ్ఞః శరణాగతవత్సలః |
తేన మైత్రీ భవతు తే యది జీవితుమిచ్ఛసి || ౨౦ ||

ప్రసాదయస్వ త్వం చైనం శరణాగతవత్సలమ్ |
మాం చాస్మై ప్రయతో భూత్వా నిర్యాతయితుమర్హసి || ౨౧ ||

ఏవం హి తే భవేత్స్వస్తి సంప్రదాయ రఘూత్తమే |
అన్యథా త్వం హి కుర్వాణో వధం ప్రాప్స్యసి రావణ || ౨౨ ||

వర్జయేద్వజ్రముత్సృష్టం వర్జయేదంతకశ్చిరమ్ |
త్వద్విధం తు న సంక్రుద్ధో లోకనాథః స రాఘవః || ౨౩ ||

రామస్య ధనుషః శబ్దం శ్రోష్యసి త్వం మహాస్వనమ్ |
శతక్రతువిసృష్టస్య నిర్ఘోషమశనేరివ || ౨౪ ||

ఇహ శీఘ్రం సుపర్వాణో జ్వలితాస్యా ఇవోరగాః |
ఇషవో నిపతిష్యంతి రామలక్ష్మణలక్షణాః || ౨౫ ||

రక్షాంసి పరినిఘ్నన్తః పుర్యామస్యాం సమంతతః |
అసంపాతం కరిష్యంతి పతంతః కంకవాససః || ౨౬ ||

రాక్షసేంద్రమహాసర్పాన్స రామగరుడో మహాన్ |
ఉద్ధరిష్యతి వేగేన వైనతేయ ఇవోరగాన్ || ౨౭ ||

అపనేష్యతి మాం భర్తా త్వత్తః శీఘ్రమరిందమః |
అసురేభ్యః శ్రియం దీప్తాం విష్ణుస్త్రిభిరివ క్రమైః || ౨౮ ||

జనస్థానే హతస్థానే నిహతే రక్షసాం బలే |
అశక్తేన త్వయా రక్షః కృతమేతదసాధు వై || ౨౯ ||

ఆశ్రమం తు తయోః శూన్యం ప్రవిశ్య నరసింహయోః |
గోచరం గతయోర్భ్రాత్రోరపనీతా త్వయాఽధమ || ౩౦ ||

న హి గంధముపాఘ్రాయ రామలక్ష్మణయోస్త్వయా |
శక్యం సందర్శనే స్థాతుం శునా శార్దూలయోరివ || ౩౧ ||

తస్య తే విగ్రహే తాభ్యాం యుగగ్రహణమస్థిరమ్ |
వృత్రస్యేవేంద్రబాహుభ్యాం బాహోరేకస్య నిగ్రహః || ౩౨ ||

క్షిప్రం తవ స నాథో మే రామః సౌమిత్రిణా సహ |
తోయమల్పమివాదిత్యః ప్రాణానాదాస్యతే శరైః || ౩౩ ||

గిరిం కుబేరస్య గతోపధాయ వా
సభాం గతో వా వరుణస్య రాజ్ఞః |
అసంశయం దాశరథేర్న మోక్ష్యసే
మహాద్రుమః కాలహతోశనేరివ || ౩౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ఏకవింశః సర్గః || ౨౧ ||


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.

Facebook Comments

You may also like...

1 Response

  1. Saranya అంటున్నారు:

    Sundarakanda upload chesnanduku dhanyavadalu Andi….chala mandiki use avthu unnadi Mee website….Anni slokalu oke daggara.. anni devullavi ….krutagnathalu Andi meeku🙏🙏🙏🙏

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: