Sundarakanda Sarga (Chapter) 21 – సుందరకాండ ఏకవింశః సర్గః (౨౧)

|| రావణతృణీకరణమ్ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సీతా రౌద్రస్య రక్షసః |
ఆర్తా దీనస్వరా దీనం ప్రత్యువాచ శనైర్వచః || ౧ ||

దుఃఖార్తా రుదతీ సీతా వేపమానా తపస్వినీ |
చింతయంతీ వరారోహా పతిమేవ పతివ్రతా || ౨ ||

తృణమంతరతః కృత్వా ప్రత్యువాచ శుచిస్మితా |
నివర్తయ మనో మత్తః స్వజనే క్రియతాం మనః || ౩ ||

న మాం ప్రార్థయితుం యుక్తం సుసిద్ధిమివ పాపకృత్ |
అకార్యం న మయా కార్యమేకపత్న్యా విగర్హితమ్ || ౪ ||

కులం సంప్రాప్తయా పుణ్యం కులే మహతి జాతయా |
ఏవముక్త్వా తు వైదేహీ రావణం తం యశస్వినీ || ౫ ||

రాక్షసం పృష్ఠతః కృత్వా భూయో వచనమబ్రవీత్ |
నాహమౌపయికీ భార్యా పరభార్యా సతీ తవ || ౬ ||

సాధు ధర్మమవేక్షస్వ సాధు సాధువ్రతం చర |
యథా తవ తథాఽన్యేషాం దారా రక్ష్యా నిశాచర || ౭ ||

ఆత్మానముపమాం కృత్వా స్వేషు దారేషు రమ్యతామ్ |
అతుష్టం స్వేషు దారేషు చపలం చలితేంద్రియమ్ || ౮ ||

నయంతి నికృతిప్రజ్ఞం పరదారాః పరాభవమ్ |
ఇహ సంతో న వా సంతి సతో వా నానువర్తసే || ౯ ||

తథా హి విపరీతా తే బుద్ధిరాచారవర్జితా |
వచో మిథ్యాప్రణీతాత్మా పథ్యముక్తం విచక్షణైః || ౧౦ ||

రాక్షసానామభావాయ త్వం వా న వ్రతిపద్యసే |
అకృతాత్మానమాసాద్య రాజానమనయే రతమ్ || ౧౧ ||

సమృద్ధాని వినశ్యంతి రాష్ట్రాణి నగరాణి చ |
తథేయం త్వాం సమాసాద్య లంకా రత్నౌఘసంకులా || ౧౨ ||

అపరాధాత్తవైకస్య న చిరాద్వినశిష్యతి |
స్వకృతైర్హన్యమానస్య రావణాదీర్ఘదర్శినః || ౧౩ ||

అభినందంతి భూతాని వినాశే పాపకర్మణః |
ఏవం త్వాం పాపకర్మాణం వక్ష్యంతి నికృతా జనాః || ౧౪ ||

దిష్ట్యైతద్వ్యసనం ప్రాప్తో రౌద్ర ఇత్యేవ హర్షితాః |
శక్యా లోభయితుం నాహమైశ్వర్యేణ ధనేన వా || ౧౫ ||

అనన్యా రాఘవేణాహం భాస్కరేణ ప్రభా యథా |
ఉపధాయ భుజం తస్య లోకనాథస్య సత్కృతమ్ || ౧౬ ||

కథం నామోపధాస్యామి భుజమన్యస్య కస్యచిత్ |
అహమౌపయీకీ భార్యా తస్యైవ వసుధాపతేః || ౧౭ ||

వ్రతస్నాతస్య ధీరస్య విద్యేవ విదితాత్మనః |
సాధు రావణ రామేణ మాం సమానయ దుఃఖితామ్ || ౧౮ ||

వనే వాసితయా సార్థం కరేణ్వేవ గజాధిపమ్ |
మిత్రమౌపయికం కర్తుం రామః స్థానం పరీప్సతా || ౧౯ ||

వధం చానిచ్ఛతా ఘోరం త్వయాఽసౌ పురుషర్షభః |
విదితః స హి ధర్మజ్ఞః శరణాగతవత్సలః || ౨౦ ||

తేన మైత్రీ భవతు తే యది జీవితుమిచ్ఛసి |
ప్రసాదయస్వ త్వం చైనం శరణాగతవత్సలమ్ || ౨౧ ||

మాం చాస్మై ప్రయతో భూత్వా నిర్యాతయితుమర్హసి |
ఏవం హి తే భవేత్స్వస్తి సంప్రదాయ రఘూత్తమే || ౨౨ ||

అన్యథా త్వం హి కుర్వాణో వధం ప్రాప్స్యసి రావణ |
వర్జయేద్వజ్రముత్సృష్టం వర్జయేదంతకశ్చిరమ్ || ౨౩ ||

త్వద్విధం తు న సంక్రుద్ధో లోకనాథః స రాఘవః |
రామస్య ధనుషః శబ్దం శ్రోష్యసి త్వం మహాస్వనమ్ || ౨౪ ||

శతక్రతువిసృష్టస్య నిర్ఘోషమశనేరివ |
ఇహ శీఘ్రం సుపర్వాణో జ్వలితాస్యా ఇవోరగాః || ౨౫ ||

ఇషవో నిపతిష్యంతి రామలక్ష్మణలక్షణాః |
రక్షాంసి పరినిఘ్నంతః పుర్యామస్యాం సమన్తతః || ౨౬ ||

అసంపాతం కరిష్యంతి పతంతః కంకవాససః |
రాక్షసేంద్రమహాసర్పాన్స రామగరుడో మహాన్ || ౨౭ ||

ఉద్ధరిష్యతి వేగేన వైనతేయ ఇవోరగాన్ |
అపనేష్యతి మాం భర్తా త్వత్తః శీఘ్రమరిందమః || ౨౮ ||

అసురేభ్యః శ్రియం దీప్తాం విష్ణుస్త్రిభిరివ క్రమైః |
జనస్థానే హతస్థానే నిహతే రక్షసాం బలే || ౨౯ ||

అశక్తేన త్వయా రక్షః కృతమేతదసాధు వై |
ఆశ్రమం తు తయోః శూన్యం ప్రవిశ్య నరసింహయోః || ౩౦ ||

గోచరం గతయోర్భ్రాత్రోరపనీతా త్వయాధమ |
న హి గంధముపాఘ్రాయ రామలక్ష్మణయోస్త్వయా || ౩౧ ||

శక్యం సందర్శనే స్థాతుం శునా శార్దూలయోరివ |
తస్య తే విగ్రహే తాభ్యాం యుగగ్రహణమస్థిరమ్ || ౩౨ ||

వృత్రస్యేవేంద్రబాహుభ్యాం బాహోరేకస్య నిగ్రహః |
క్షిప్రం తవ స నాథో మే రామః సౌమిత్రిణా సహ |
తోయమల్పమివాదిత్యః ప్రాణానాదాస్యతే శరైః || ౩౩ ||

గిరిం కుబేరస్య గతోఽథ వాలయం [గతోపధాయ వా]
సభాం గతో వా వరుణస్య రాజ్ఞః |
అసంశయం దాశరథేర్న మోక్ష్యసే
మహాద్రుమః కాలహతోఽశనేరివ || ౩౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ఏకవింశః సర్గః || ౨౧ ||

సుందరకాండ – ద్వావింశః సర్గః (౨౨) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

3 వ్యాఖ్యలు

  1. Saranya అంటున్నారు:

    Sundarakanda upload chesnanduku dhanyavadalu Andi….chala mandiki use avthu unnadi Mee website….Anni slokalu oke daggara.. anni devullavi ….krutagnathalu Andi meeku????

  2. ABHIJITH అంటున్నారు:

    Nice Sriram jai Sriram

  3. Purushothaman. Madras అంటున్నారు:

    Thanks for uploading sundrakandam. More and. More slogam shall be uploading so that we can learn. It gives full satisfaction and peace of mind. Once again thank you.

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: