Sundarakanda Sarga (Chapter) 21 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (21)


॥ ராவணத்ருணீகரணம் ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஸீதா ரௌத்³ரஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ।
ஆர்தா தீ³நஸ்வரா தீ³நம் ப்ரத்யுவாச ஶநைர்வச꞉ ॥ 1 ॥

து³꞉கா²ர்தா ருத³தீ ஸீதா வேபமாநா தபஸ்விநீ ।
சிந்தயந்தீ வராரோஹா பதிமேவ பதிவ்ரதா ॥ 2 ॥

த்ருணமந்தரத꞉ க்ருத்வா ப்ரத்யுவாச ஶுசிஸ்மிதா ।
நிவர்தய மநோ மத்த꞉ ஸ்வஜநே க்ரியதாம் மந꞉ ॥ 3 ॥

ந மாம் ப்ரார்த²யிதும் யுக்தம் ஸுஸித்³தி⁴மிவ பாபக்ருத் ।
அகார்யம் ந மயா கார்யமேகபத்ந்யா விக³ர்ஹிதம் ॥ 4 ॥

குலம் ஸம்ப்ராப்தயா புண்யம் குலே மஹதி ஜாதயா ।
ஏவமுக்த்வா து வைதே³ஹீ ராவணம் தம் யஶஸ்விநீ ॥ 5 ॥

ராக்ஷஸம் ப்ருஷ்ட²த꞉ க்ருத்வா பூ⁴யோ வசநமப்³ரவீத் ।
நாஹமௌபயிகீ பா⁴ர்யா பரபா⁴ர்யா ஸதீ தவ ॥ 6 ॥

ஸாது⁴ த⁴ர்மமவேக்ஷஸ்வ ஸாது⁴ ஸாது⁴வ்ரதம் சர ।
யதா² தவ ததா²(அ)ந்யேஷாம் தா³ரா ரக்ஷ்யா நிஶாசர ॥ 7 ॥

ஆத்மாநமுபமாம் க்ருத்வா ஸ்வேஷு தா³ரேஷு ரம்யதாம் ।
அதுஷ்டம் ஸ்வேஷு தா³ரேஷு சபலம் சலிதேந்த்³ரியம் ॥ 8 ॥

நயந்தி நிக்ருதிப்ரஜ்ஞம் பரதா³ரா꞉ பராப⁴வம் ।
இஹ ஸந்தோ ந வா ஸந்தி ஸதோ வா நாநுவர்தஸே ॥ 9 ॥

ததா² ஹி விபரீதா தே பு³த்³தி⁴ராசாரவர்ஜிதா ।
வசோ மித்²யாப்ரணீதாத்மா பத்²யமுக்தம் விசக்ஷணை꞉ ॥ 10 ॥

ராக்ஷஸாநாமபா⁴வாய த்வம் வா ந வ்ரதிபத்³யஸே ।
அக்ருதாத்மாநமாஸாத்³ய ராஜாநமநயே ரதம் ॥ 11 ॥

ஸம்ருத்³தா⁴நி விநஶ்யந்தி ராஷ்ட்ராணி நக³ராணி ச ।
ததே²யம் த்வாம் ஸமாஸாத்³ய லங்கா ரத்நௌக⁴ஸங்குலா ॥ 12 ॥

அபராதா⁴த்தவைகஸ்ய ந சிராத்³விநஶிஷ்யதி ।
ஸ்வக்ருதைர்ஹந்யமாநஸ்ய ராவணாதீ³ர்க⁴த³ர்ஶிந꞉ ॥ 13 ॥

அபி⁴நந்த³ந்தி பூ⁴தாநி விநாஶே பாபகர்மண꞉ ।
ஏவம் த்வாம் பாபகர்மாணம் வக்ஷ்யந்தி நிக்ருதா ஜநா꞉ ॥ 14 ॥

தி³ஷ்ட்யைதத்³வ்யஸநம் ப்ராப்தோ ரௌத்³ர இத்யேவ ஹர்ஷிதா꞉ ।
ஶக்யா லோப⁴யிதும் நாஹமைஶ்வர்யேண த⁴நேந வா ॥ 15 ॥

அநந்யா ராக⁴வேணாஹம் பா⁴ஸ்கரேண ப்ரபா⁴ யதா² ।
உபதா⁴ய பு⁴ஜம் தஸ்ய லோகநாத²ஸ்ய ஸத்க்ருதம் ॥ 16 ॥

கத²ம் நாமோபதா⁴ஸ்யாமி பு⁴ஜமந்யஸ்ய கஸ்யசித் ।
அஹமௌபயீகீ பா⁴ர்யா தஸ்யைவ வஸுதா⁴பதே꞉ ॥ 17 ॥

வ்ரதஸ்நாதஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய வித்³யேவ விதி³தாத்மந꞉ ।
ஸாது⁴ ராவண ராமேண மாம் ஸமாநய து³꞉கி²தாம் ॥ 18 ॥

வநே வாஸிதயா ஸார்த²ம் கரேண்வேவ க³ஜாதி⁴பம் ।
மித்ரமௌபயிகம் கர்தும் ராம꞉ ஸ்தா²நம் பரீப்ஸதா ॥ 19 ॥

வத⁴ம் சாநிச்ச²தா கோ⁴ரம் த்வயா(அ)ஸௌ புருஷர்ஷப⁴꞉ ।
விதி³த꞉ ஸ ஹி த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஶரணாக³தவத்ஸல꞉ ॥ 20 ॥

தேந மைத்ரீ ப⁴வது தே யதி³ ஜீவிதுமிச்ச²ஸி ।
ப்ரஸாத³யஸ்வ த்வம் சைநம் ஶரணாக³தவத்ஸலம் ॥ 21 ॥

மாம் சாஸ்மை ப்ரயதோ பூ⁴த்வா நிர்யாதயிதுமர்ஹஸி ।
ஏவம் ஹி தே ப⁴வேத்ஸ்வஸ்தி ஸம்ப்ரதா³ய ரகூ⁴த்தமே ॥ 22 ॥

அந்யதா² த்வம் ஹி குர்வாணோ வத⁴ம் ப்ராப்ஸ்யஸி ராவண ।
வர்ஜயேத்³வஜ்ரமுத்ஸ்ருஷ்டம் வர்ஜயேத³ந்தகஶ்சிரம் ॥ 23 ॥

த்வத்³வித⁴ம் து ந ஸங்க்ருத்³தோ⁴ லோகநாத²꞉ ஸ ராக⁴வ꞉ ।
ராமஸ்ய த⁴நுஷ꞉ ஶப்³த³ம் ஶ்ரோஷ்யஸி த்வம் மஹாஸ்வநம் ॥ 24 ॥

ஶதக்ரதுவிஸ்ருஷ்டஸ்ய நிர்கோ⁴ஷமஶநேரிவ ।
இஹ ஶீக்⁴ரம் ஸுபர்வாணோ ஜ்வலிதாஸ்யா இவோரகா³꞉ ॥ 25 ॥

இஷவோ நிபதிஷ்யந்தி ராமலக்ஷ்மணலக்ஷணா꞉ ।
ரக்ஷாம்ஸி பரிநிக்⁴நந்த꞉ புர்யாமஸ்யாம் ஸமந்தத꞉ ॥ 26 ॥

அஸம்பாதம் கரிஷ்யந்தி பதந்த꞉ கங்கவாஸஸ꞉ ।
ராக்ஷஸேந்த்³ரமஹாஸர்பாந்ஸ ராமக³ருடோ³ மஹாந் ॥ 27 ॥

உத்³த⁴ரிஷ்யதி வேகே³ந வைநதேய இவோரகா³ந் ।
அபநேஷ்யதி மாம் ப⁴ர்தா த்வத்த꞉ ஶீக்⁴ரமரிந்த³ம꞉ ॥ 28 ॥

அஸுரேப்⁴ய꞉ ஶ்ரியம் தீ³ப்தாம் விஷ்ணுஸ்த்ரிபி⁴ரிவ க்ரமை꞉ ।
ஜநஸ்தா²நே ஹதஸ்தா²நே நிஹதே ரக்ஷஸாம் ப³லே ॥ 29 ॥

அஶக்தேந த்வயா ரக்ஷ꞉ க்ருதமேதத³ஸாது⁴ வை ।
ஆஶ்ரமம் து தயோ꞉ ஶூந்யம் ப்ரவிஶ்ய நரஸிம்ஹயோ꞉ ॥ 30 ॥

கோ³சரம் க³தயோர்ப்⁴ராத்ரோரபநீதா த்வயாத⁴ம ।
ந ஹி க³ந்த⁴முபாக்⁴ராய ராமலக்ஷ்மணயோஸ்த்வயா ॥ 31 ॥

ஶக்யம் ஸந்த³ர்ஶநே ஸ்தா²தும் ஶுநா ஶார்தூ³ளயோரிவ ।
தஸ்ய தே விக்³ரஹே தாப்⁴யாம் யுக³க்³ரஹணமஸ்தி²ரம் ॥ 32 ॥

வ்ருத்ரஸ்யேவேந்த்³ரபா³ஹுப்⁴யாம் பா³ஹோரேகஸ்ய நிக்³ரஹ꞉ ।
க்ஷிப்ரம் தவ ஸ நாதோ² மே ராம꞉ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ।
தோயமல்பமிவாதி³த்ய꞉ ப்ராணாநாதா³ஸ்யதே ஶரை꞉ ॥ 33 ॥

கி³ரிம் குபே³ரஸ்ய க³தோ(அ)த² வாலயம் [க³தோபதா⁴ய வா]
ஸபா⁴ம் க³தோ வா வருணஸ்ய ராஜ்ஞ꞉ ।
அஸம்ஶயம் தா³ஶரதே²ர்ந மோக்ஷ்யஸே
மஹாத்³ரும꞉ காலஹதோ(அ)ஶநேரிவ ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 21 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (22)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed