Sundarakanda Sarga (Chapter) 22 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (22)


॥ மாஸத்³வயாவதி⁴கரணம் ॥

ஸீதாயா வசநம் ஶ்ருத்வா பருஷம் ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
ப்ரத்யுவாச தத꞉ ஸீதாம் விப்ரியம் ப்ரியத³ர்ஶநாம் ॥ 1 ॥

யதா² யதா² ஸாந்த்வயிதா வஶ்ய꞉ ஸ்த்ரீணாம் ததா² ததா² ।
யதா² யதா² ப்ரியம் வக்தா பரிபூ⁴தஸ்ததா² ததா² ॥ 2 ॥

ஸந்நியச்ச²தி மே க்ரோத⁴ம் த்வயி காம꞉ ஸமுத்தி²த꞉ ।
த்³ரவதோ(அ)மார்க³மாஸாத்³ய ஹயாநிவ ஸுஸாரதி²꞉ ॥ 3 ॥

வாம꞉ காமோ மநுஷ்யாணாம் யஸ்மிந்கில நிப³த்⁴யதே ।
ஜநே தஸ்மிம்ஸ்த்வநுக்ரோஶ꞉ ஸ்நேஹஶ்ச கில ஜாயதே ॥ 4 ॥

ஏதஸ்மாத்காரணாந்ந த்வாம் கா⁴தயாமி வராநநே ।
வதா⁴ர்ஹாமவமாநார்ஹாம் மித்²யாப்ரவ்ரஜிதே ரதாம் ॥ 5 ॥

பருஷாணீஹ வாக்யாநி யாநி யாநி ப்³ரவீஷி மாம் ।
தேஷு தேஷு வதோ⁴ யுக்தஸ்தவ மைதி²லி தா³ருண꞉ ॥ 6 ॥

ஏவமுக்த்வா து வைதே³ஹீம் ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
க்ரோத⁴ஸம்ரம்ப⁴ஸம்யுக்த꞉ ஸீதாமுத்தரமப்³ரவீத் ॥ 7 ॥

த்³வௌ மாஸௌ ரக்ஷிதவ்யௌ மே யோ(அ)வதி⁴ஸ்தே மயா க்ருத꞉ ।
தத꞉ ஶயநமாரோஹ மம த்வம் வரவர்ணிநி ॥ 8 ॥

ஊர்த்⁴வம் த்³வாப்⁴யாம் து மாஸாப்⁴யாம் ப⁴ர்தாரம் மாமநிச்ச²தீம் ।
மம த்வாம் ப்ராதராஶார்த²மாலப⁴ந்தே மஹாநஸே ॥ 9 ॥

தாம் தர்ஜ்யமாநாம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ஜாநகீம் ।
தே³வக³ந்த⁴ர்வகந்யாஸ்தா விஷேது³ர்விக்ருதேக்ஷணா꞉ ॥ 10 ॥

ஓஷ்ட²ப்ரகாரைரபரா வக்த்ரைர்நேத்ரைஸ்ததா²(அ)பரா꞉ ।
ஸீதாமாஶ்வாஸயாமாஸுஸ்தர்ஜிதாம் தேந ரக்ஷஸா ॥ 11 ॥

தாபி⁴ராஶ்வாஸிதா ஸீதா ராவணம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ।
உவாசாத்மஹிதம் வாக்யம் வ்ருத்தஶௌண்டீ³ர்யக³ர்விதம் ॥ 12 ॥

நூநம் ந தே ஜந꞉ கஶ்சித³ஸ்தி நி꞉ஶ்ரேயஸே ஸ்தி²த꞉ ।
நிவாரயதி யோ ந த்வாம் கர்மணோ(அ)ஸ்மாத்³விக³ர்ஹிதாத் ॥ 13 ॥

மாம் ஹி த⁴ர்மாத்மந꞉ பத்நீம் ஶசீமிவ ஶசீபதே꞉ ।
த்வத³ந்யஸ்த்ரிஷு லோகேஷு ப்ரார்த²யேந்மநஸாபி க꞉ ॥ 14 ॥

ராக்ஷஸாத⁴ம ராமஸ்ய பா⁴ர்யாமமிததேஜஸ꞉ ।
உக்தவாநஸி யச்சா²பம் க்வ க³தஸ்தஸ்ய மோக்ஷ்யஸே ॥ 15 ॥

யதா² த்³ருப்தஶ்ச மாதங்க³꞉ ஶஶஶ்ச ஸஹிதோ வநே ।
ததா² த்³விரத³வத்³ராமஸ்த்வம் நீச ஶஶவத்ஸ்ம்ருத꞉ ॥ 16 ॥

ஸ த்வமிக்ஷ்வாகுநாத²ம் வை க்ஷிபந்நிஹ ந லஜ்ஜஸே ।
சக்ஷுஷோர்விஷயம் தஸ்ய ந தாவது³பக³ச்ச²ஸி ॥ 17 ॥

இமே தே நயநே க்ரூரே விரூபே க்ருஷ்ணபிங்க³ளே ।
க்ஷிதௌ ந பதிதே கஸ்மாந்மாமநார்ய நிரீக்ஷத꞉ ॥ 18 ॥

தஸ்ய த⁴ர்மாத்மந꞉ பத்நீம் ஸ்நுஷாம் த³ஶரத²ஸ்ய ச ।
கத²ம் வ்யாஹரதோ மாம் தே ந ஜிஹ்வா வ்யவஶீர்யதே ॥ 19 ॥

அஸந்தே³ஶாத்து ராமஸ்ய தபஸஶ்சாநுபாலநாத் ।
ந த்வாம் குர்மி த³ஶக்³ரீவ ப⁴ஸ்ம ப⁴ஸ்மார்ஹதேஜஸா ॥ 20 ॥

நாபஹர்துமஹம் ஶக்யா தஸ்யா ராமஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
விதி⁴ஸ்தவ வதா⁴ர்தா²ய விஹிதோ நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 21 ॥

ஶூரேண த⁴நத³ப்⁴ராத்ரா ப³லை꞉ ஸமுதி³தேந ச ।
அபோஹ்ய ராமம் கஸ்மாத்³தி⁴ தா³ரசௌர்யம் த்வயா க்ருதம் ॥ 22 ॥

ஸீதாயா வசநம் ஶ்ருத்வா ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
விவ்ருத்ய நயநே க்ரூரே ஜாநகீமந்வவைக்ஷத ॥ 23 ॥

நீலஜீமூதஸங்காஶோ மஹாபு⁴ஜஶிரோத⁴ர꞉ ।
ஸிம்ஹஸத்த்வக³தி꞉ ஶ்ரீமாந் தீ³ப்தஜிஹ்வாக்³ரளோசந꞉ ॥ 24 ॥

சலாக்³ரமுகுடப்ராம்ஶுஶ்சித்ரமால்யாநுலேபந꞉ ।
ரக்தமால்யாம்ப³ரத⁴ரஸ்தப்தாங்க³த³விபூ⁴ஷண꞉ ॥ 25 ॥

ஶ்ரோணீஸூத்ரேண மஹதா மேசகேந ஸுஸம்வ்ருத꞉ ।
அம்ருதோத்பாத³நத்³தே⁴ந பு⁴ஜகே³நேவ மந்த³ர꞉ ॥ 26 ॥

த்³வாப்⁴யாம் ஸ பரிபூர்ணாப்⁴யாம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ । [தாப்⁴யாம்]
ஶுஶுபே⁴(அ)சலஸங்காஶ꞉ ஶ்ருங்கா³ப்⁴யாமிவ மந்த³ர꞉ ॥ 27 ॥

தருணாதி³த்யவர்ணாப்⁴யாம் குண்ட³லாப்⁴யாம் விபூ⁴ஷித꞉ ।
ரக்தபல்லவபுஷ்பாப்⁴யாமஶோகாப்⁴யாமிவாசல꞉ ॥ 28 ॥

ஸ கல்பவ்ருக்ஷப்ரதிமோ வஸந்த இவ மூர்திமாந் ।
ஶ்மஶாநசைத்யப்ரதிமோ பூ⁴ஷிதோ(அ)பி ப⁴யங்கர꞉ ॥ 29 ॥

அவேக்ஷமாணோ வைதே³ஹீம் கோபஸம்ரக்தலோசந꞉ ।
உவாச ராவண꞉ ஸீதாம் பு⁴ஜங்க³ இவ நி꞉ஶ்வஸந் ॥ 30 ॥

அநயேநாபி⁴ஸம்பந்நமர்த²ஹீநமநுவ்ரதே ।
நாஶயாம்யஹமத்³ய த்வாம் ஸூர்ய꞉ ஸந்த்⁴யாமிவௌஜஸா ॥ 31 ॥

இத்யுக்த்வா மைதி²லீம் ராஜா ராவண꞉ ஶத்ருராவண꞉ ।
ஸந்தி³தே³ஶ தத꞉ ஸர்வா ராக்ஷஸீர்கோ⁴ரத³ர்ஶநா꞉ ॥ 32 ॥

ஏகாக்ஷீமேககர்ணாம் ச கர்ணப்ராவரணாம் ததா² ।
கோ³கர்ணீம் ஹஸ்திகர்ணீம் ச லம்ப³கர்ணீமகர்ணிகாம் ॥ 33 ॥

ஹஸ்திபாத்³யஶ்வபாத்³யௌ ச கோ³பாதீ³ம் பாத³சூலிகாம் ।
ஏகாக்ஷீமேகபாதீ³ம் ச ப்ருது²பாதீ³மபாதி³காம் ॥ 34 ॥

அதிமாத்ரஶிரோக்³ரீவாமதிமாத்ரகுசோத³ரீம் ।
அதிமாத்ராஸ்யநேத்ராம் ச தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வாமஜிஹ்விகாம் ॥ 35 ॥

அநாஸிகாம் ஸிம்ஹமுகீ²ம் கோ³முகீ²ம் ஸூகரீமுகீ²ம் ।
யதா² மத்³வஶகா³ ஸீதா க்ஷிப்ரம் ப⁴வதி ஜாநகீ ॥ 36 ॥

ததா² குருத ராக்ஷஸ்ய꞉ ஸர்வா꞉ க்ஷிப்ரம் ஸமேத்ய ச ।
ப்ரதிலோமாநுலோமைஶ்ச ஸாமதா³நாதி³பே⁴த³நை꞉ ॥ 37 ॥

ஆவர்ஜயத வைதே³ஹீம் த³ண்ட³ஸ்யோத்³யமநேந ச ।
இதி ப்ரதிஸமாதி³ஶ்ய ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉ புந꞉ புந꞉ ॥ 38 ॥

காமமந்யுபரீதாத்மா ஜாநகீம் பர்யதர்ஜயத் ।
உபக³ம்ய தத꞉ க்ஷிப்ரம் ராக்ஷஸீ தா⁴ந்யமாலிநீ ॥ 39 ॥

பரிஷ்வஜ்ய த³ஶக்³ரீவமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
மயா க்ரீட³ மஹாராஜ ஸீதயா கிம் தவாநயா ॥ 40 ॥

விவர்ணயா க்ருபணயா மாநுஷ்யா ராக்ஷஸேஶ்வர ।
நூநமஸ்யா மஹாராஜ ந தி³வ்யாந்போ⁴க³ஸத்தமாந் ॥ 41 ॥

வித³தா⁴த்யமரஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தவ பா³ஹுப³லார்ஜிதாந் ।
அகாமாம் காமயாநஸ்ய ஶரீரமுபதப்யதே ॥ 42 ॥

இச்ச²ந்தீம் காமயாநஸ்ய ப்ரீதிர்ப⁴வதி ஶோப⁴நா ।
ஏவமுக்தஸ்து ராக்ஷஸ்யா ஸமுத்க்ஷிப்தஸ்ததோ ப³லீ ॥ 43 ॥

ப்ரஹஸந்மேக⁴ஸங்காஶோ ராக்ஷஸ꞉ ஸ ந்யவர்தத ।
ப்ரஸ்தி²த꞉ ஸ த³ஶக்³ரீவ꞉ கம்பயந்நிவ மேதி³நீம் ॥ 44 ॥

ஜ்வலத்³பா⁴ஸ்கரவர்ணாப⁴ம் ப்ரவிவேஶ நிவேஶநம் ।
தே³வக³ந்த⁴ர்வகந்யாஶ்ச நாக³கந்யாஶ்ச ஸர்வத꞉ ।
பரிவார்ய த³ஶக்³ரீவம் விவிஶுஸ்தத்³க்³ருஹோத்தமம் ॥ 45 ॥

ஸ மைதி²லீம் த⁴ர்மபராமவஸ்தி²தாம்
ப்ரவேபமாநாம் பரிப⁴ர்த்ஸ்ய ராவண꞉ ।
விஹாய ஸீதாம் மத³நேந மோஹித꞉
ஸ்வமேவ வேஶ்ம ப்ரவிவேஶ பா⁴ஸ்வரம் ॥ 46 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³வாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 22 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ரயோவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (23)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed