Sundarakanda Sarga (Chapter) 20 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (20)


॥ ப்ரணயப்ரார்த²நா ॥

ஸ தாம் பதிவ்ரதாம் தீ³நாம் நிராநந்தா³ம் தபஸ்விநீம் ।
ஸாகாரைர்மது⁴ரைர்வாக்யைர்ந்யத³ர்ஶயத ராவண꞉ ॥ 1 ॥

மாம் த்³ருஷ்ட்வா நாக³நாஸோரு கூ³ஹமாநா ஸ்தநோத³ரம் ।
அத³ர்ஶநமிவாத்மாநம் ப⁴யாந்நேதும் த்வமிச்ச²ஸி ॥ 2 ॥

காமயே த்வாம் விஶாலாக்ஷி ப³ஹு மந்யஸ்வ மாம் ப்ரியே ।
ஸர்வாங்க³கு³ணஸம்பந்நே ஸர்வலோகமநோஹரே ॥ 3 ॥

நேஹ கேசிந்மநுஷ்யா வா ராக்ஷஸா꞉ காமரூபிண꞉ ।
வ்யபஸர்பது தே ஸீதே ப⁴யம் மத்த꞉ ஸமுத்தி²தம் ॥ 4 ॥

ஸ்வத⁴ர்மோ ரக்ஷஸாம் பீ⁴ரு ஸர்வதை²வ ந ஸம்ஶய꞉ ।
க³மநம் வா பரஸ்த்ரீணாம் ஹரணம் ஸம்ப்ரமத்²ய வா ॥ 5 ॥

ஏவம் சைதத³காமாம் து ந த்வாம் ஸ்ப்ரக்ஷ்யாமி மைதி²லி ।
காமம் காம꞉ ஶரீரே மே யதா²காமம் ப்ரவர்ததாம் ॥ 6 ॥

தே³வி நேஹ ப⁴யம் கார்யம் மயி விஶ்வஸிஹி ப்ரியே ।
ப்ரணயஸ்வ ச தத்த்வேந மைவம் பூ⁴꞉ ஶோகலாலஸா ॥ 7 ॥

ஏகவேணீ த⁴ராஶய்யா த்⁴யாநம் மலிநமம்ப³ரம் ।
அஸ்தா²நே(அ)ப்யுபவாஸஶ்ச நைதாந்யௌபயிகாநி தே ॥ 8 ॥

விசித்ராணி ச மால்யாநி சந்த³நாந்யக³ரூணி ச ।
விவிதா⁴நி ச வாஸாம்ஸி தி³வ்யாந்யாப⁴ரணாநி ச ॥ 9 ॥

மஹார்ஹாணி ச பாநாநி ஶயநாந்யாஸநாநி ச ।
கீ³தம் ந்ருத்தம் ச வாத்³யம் ச லப⁴ மாம் ப்ராப்ய மைதி²லி ॥ 10 ॥

ஸ்த்ரீரத்நமஸி மைவம் பூ⁴꞉ குரு கா³த்ரேஷு பூ⁴ஷணம் ।
மாம் ப்ராப்ய ஹி கத²ம் நு ஸ்யாஸ்த்வமநர்ஹா ஸுவிக்³ரஹே ॥ 11 ॥

இத³ம் தே சாரு ஸஞ்ஜாதம் யௌவநம் வ்யதிவர்ததே ।
யத³தீதம் புநர்நைதி ஸ்ரோத꞉ ஶீக்⁴ரமபாமிவ ॥ 12 ॥

த்வாம் க்ருத்வோபரதோ மந்யே ரூபகர்தா ஸ விஶ்வஸ்ருக் ।
ந ஹி ரூபோபமா த்வந்யா தவாஸ்தி ஶுப⁴த³ர்ஶநே ॥ 13 ॥

த்வாம் ஸமாஸாத்³ய வைதே³ஹி ரூபயௌவநஶாலிநீம் ।
க꞉ புமாநதிவர்தேத ஸாக்ஷாத³பி பிதாமஹ꞉ ॥ 14 ॥

யத்³யத்பஶ்யாமி தே கா³த்ரம் ஶீதாம்ஶுஸத்³ருஶாநநே ।
தஸ்மிம்ஸ்தஸ்மிந்ப்ருது²ஶ்ரோணி சக்ஷுர்மம நிப³த்⁴யதே ॥ 15 ॥

ப⁴வ மைதி²லி பா⁴ர்யா மே மோஹமேநம் விஸர்ஜய ।
ப³ஹ்வீநாமுத்தமஸ்த்ரீணாமாஹ்ருதாநாமிதஸ்தத꞉ ॥ 16 ॥

ஸர்வாஸாமேவ ப⁴த்³ரம் தே மமாக்³ரமஹிஷீ ப⁴வ ।
லோகேப்⁴யோ யாநி ரத்நாநி ஸம்ப்ரமத்²யாஹ்ருதாநி வை ॥ 17 ॥

தாநி மே பீ⁴ரு ஸர்வாணி ராஜ்யம் சைதத³ஹம் ச தே ।
விஜித்ய ப்ருதி²வீம் ஸர்வாம் நாநாநக³ரமாலிநீம் ॥ 18 ॥

ஜநகாய ப்ரதா³ஸ்யாமி தவ ஹேதோர்விளாஸிநி ।
நேஹ பஶ்யாமி லோகே(அ)ந்யம் யோ மே ப்ரதிப³லோ ப⁴வேத் ॥ 19 ॥

பஶ்ய மே ஸுமஹத்³வீர்யமப்ரதித்³வந்த்³வமாஹவே ।
அஸக்ருத்ஸம்யுகே³ ப⁴க்³நா மயா விம்ருதி³தத்⁴வஜா꞉ ॥ 20 ॥

அஶக்தா꞉ ப்ரத்யநீகேஷு ஸ்தா²தும் மம ஸுராஸுரா꞉ ।
இச்ச²யா க்ரியதாமத்³ய ப்ரதிகர்ம தவோத்தமம் ॥ 21 ॥

ஸப்ரபா⁴ண்யவஸஜ்யந்தாம் தவாங்கே³ பூ⁴ஷணாநி ச ।
ஸாது⁴ பஶ்யாமி தே ரூபம் ஸம்யுக்தம் ப்ரதிகர்மணா ॥ 22 ॥

ப்ரதிகர்மாபி⁴ஸம்யுக்தா தா³க்ஷிண்யேந வராநநே ।
பு⁴ங்க்ஷ்வ போ⁴கா³ந்யதா²காமம் பிப³ பீ⁴ரு ரமஸ்வ ச ॥ 23 ॥

யதே²ஷ்டம் ச ப்ரயச்ச² த்வம் ப்ருதி²வீம் வா த⁴நாநி ச ।
ரமஸ்வ மயி விஸ்ரப்³தா⁴ த்⁴ருஷ்டமாஜ்ஞாபயஸ்வ ச ॥ 24 ॥ [லலஸ்வ]

மத்ர்பஸாதா³ள்லலந்த்யாஶ்ச லலந்தாம் பா³ந்த⁴வாஸ்தவ ।
ருத்³தி⁴ம் மமாநுபஶ்ய த்வம் ஶ்ரியம் ப⁴த்³ரே யஶஶ்ச மே ॥ 25 ॥

கிம் கரிஷ்யஸி ராமேண ஸுப⁴கே³ சீரவாஸஸா ।
நிக்ஷிப்தவிஜயோ ராமோ க³தஶ்ரீர்வநகோ³சர꞉ ॥ 26 ॥

வ்ரதீ ஸ்த²ண்டி³லஶாயீ ச ஶங்கே ஜீவதி வா ந வா ।
ந ஹி வைதே³ஹி ராமஸ்த்வாம் த்³ரஷ்டும் வாப்யுபலப்ஸ்யதே ॥ 27 ॥

புரோ ப³லாகைரஸிதைர்மேகை⁴ர்ஜ்யோத்ஸ்நாமிவாவ்ருதாம் ।
ந சாபி மம ஹஸ்தாத்த்வாம் ப்ராப்துமர்ஹதி ராக⁴வ꞉ ॥ 28 ॥

ஹிரண்யகஶிபு꞉ கீர்திமிந்த்³ரஹஸ்தக³தாமிவ ।
சாருஸ்மிதே சாருத³தி சாருநேத்ரே விளாஸிநி ॥ 29 ॥

மநோ ஹரஸி மே பீ⁴ரு ஸுபர்ண꞉ பந்நக³ம் யதா² ।
க்லிஷ்டகௌஶேயவஸநாம் தந்வீமப்யநலங்க்ருதாம் ॥ 30 ॥

த்வாம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ்வேஷு தா³ரேஷு ரதிம் நோபலபா⁴ம்யஹம் ।
அந்த꞉புரநிவாஸிந்ய꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ஸர்வகு³ணாந்விதா꞉ ॥ 31 ॥

யாவந்த்யோ மம ஸர்வாஸாமைஶ்வர்யம் குரு ஜாநகி ।
மம ஹ்யஸிதகேஶாந்தே த்ரைலோக்யப்ரவரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 32 ॥

தாஸ்த்வாம் பரிசரிஷ்யந்தி ஶ்ரியமப்ஸரஸோ யதா² ।
யாநி வைஶ்ரவணே ஸுப்⁴ரு ரத்நாநி ச த⁴நாநி ச ॥ 33 ॥

தாநி லோகாம்ஶ்ச ஸுஶ்ரோணி மாம் ச பு⁴ங்க்ஷ்வ யதா²ஸுக²ம் ।
ந ராமஸ்தபஸா தே³வி ந ப³லேந ந விக்ரமை꞉ ।
ந த⁴நேந மயா துல்யஸ்தேஜஸா யஶஸா(அ)பி வா ॥ 34 ॥

பிப³ விஹர ரமஸ்வ பு⁴ங்க்ஷ்வ போ⁴கா³ந்
த⁴நநிசயம் ப்ரதி³ஶாமி மேதி³நீம் ச ।
மயி லல லலநே யதா²ஸுக²ம் த்வம்
த்வயி ச ஸமேத்ய லலந்து பா³ந்த⁴வாஸ்தே ॥ 35 ॥

குஸுமிததருஜாலஸந்ததாநி
ப்⁴ரமரயுதாநி ஸமுத்³ரதீரஜாநி ।
கநகவிமலஹாரபூ⁴ஷிதாங்கீ³
விஹர மயா ஸஹ பீ⁴ரு காநநாநி ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 20 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (21)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed