Sundarakanda Sarga (Chapter) 20 – సుందరకాండ వింశః సర్గః (౨౦)


|| ప్రణయప్రార్థనా ||

స తాం పతివ్రతాం దీనాం నిరానందాం తపస్వినీమ్ |
సాకారైర్మధురైర్వాక్యైర్న్యదర్శయత రావణః || ౧ ||

మాం దృష్ట్వా నాగనాసోరు గూహమానా స్తనోదరమ్ |
అదర్శనమివాత్మానం భయాన్నేతుం త్వమిచ్ఛసి || ౨ ||

కామయే త్వాం విశాలాక్షి బహు మన్యస్వ మాం ప్రియే |
సర్వాంగగుణసంపన్నే సర్వలోకమనోహరే || ౩ ||

నేహ కేచిన్మనుష్యా వా రాక్షసాః కామరూపిణః |
వ్యపసర్పతు తే సీతే భయం మత్తః సముత్థితమ్ || ౪ ||

స్వధర్మో రక్షసాం భీరు సర్వథైవ న సంశయః |
గమనం వా పరస్త్రీణాం హరణం సంప్రమథ్య వా || ౫ ||

ఏవం చైతదకామాం తు న త్వాం స్ప్రక్ష్యామి మైథిలి |
కామం కామః శరీరే మే యథాకామం ప్రవర్తతామ్ || ౬ ||

దేవి నేహ భయం కార్యం మయి విశ్వసిహి ప్రియే |
ప్రణయస్వ చ తత్త్వేన మైవం భూః శోకలాలసా || ౭ ||

ఏకవేణీ ధరాశయ్యా ధ్యానం మలినమంబరమ్ |
అస్థానేఽప్యుపవాసశ్చ నైతాన్యౌపయికాని తే || ౮ ||

విచిత్రాణి చ మాల్యాని చందనాన్యగరూణి చ |
వివిధాని చ వాసాంసి దివ్యాన్యాభరణాని చ || ౯ ||

మహార్హాణి చ పానాని శయనాన్యాసనాని చ |
గీతం నృత్తం చ వాద్యం చ లభ మాం ప్రాప్య మైథిలి || ౧౦ ||

స్త్రీరత్నమసి మైవం భూః కురు గాత్రేషు భూషణమ్ |
మాం ప్రాప్య హి కథం ను స్యాస్త్వమనర్హా సువిగ్రహే || ౧౧ ||

ఇదం తే చారు సంజాతం యౌవనం వ్యతివర్తతే |
యదతీతం పునర్నైతి స్రోతః శీఘ్రమపామివ || ౧౨ ||

త్వాం కృత్వోపరతో మన్యే రూపకర్తా స విశ్వసృక్ |
న హి రూపోపమా త్వన్యా తవాస్తి శుభదర్శనే || ౧౩ ||

త్వాం సమాసాద్య వైదేహి రూపయౌవనశాలినీమ్ |
కః పుమానతివర్తేత సాక్షాదపి పితామహః || ౧౪ ||

యద్యత్పశ్యామి తే గాత్రం శీతాంశుసదృశాననే |
తస్మింస్తస్మిన్పృథుశ్రోణి చక్షుర్మమ నిబధ్యతే || ౧౫ ||

భవ మైథిలి భార్యా మే మోహమేనం విసర్జయ |
బహ్వీనాముత్తమస్త్రీణామాహృతానామితస్తతః || ౧౬ ||

సర్వాసామేవ భద్రం తే మమాగ్రమహిషీ భవ |
లోకేభ్యో యాని రత్నాని సంప్రమథ్యాహృతాని వై || ౧౭ ||

తాని మే భీరు సర్వాణి రాజ్యం చైతదహం చ తే |
విజిత్య పృథివీం సర్వాం నానానగరమాలినీమ్ || ౧౮ ||

జనకాయ ప్రదాస్యామి తవ హేతోర్విలాసిని |
నేహ పశ్యామి లోకేఽన్యం యో మే ప్రతిబలో భవేత్ || ౧౯ ||

పశ్య మే సుమహద్వీర్యమప్రతిద్వంద్వమాహవే |
అసకృత్సంయుగే భగ్నా మయా విమృదితధ్వజాః || ౨౦ ||

అశక్తాః ప్రత్యనీకేషు స్థాతుం మమ సురాసురాః |
ఇచ్ఛయా క్రియతామద్య ప్రతికర్మ తవోత్తమమ్ || ౨౧ ||

సప్రభాణ్యవసజ్యంతాం తవాంగే భూషణాని చ |
సాధు పశ్యామి తే రూపం సంయుక్తం ప్రతికర్మణా || ౨౨ ||

ప్రతికర్మాభిసంయుక్తా దాక్షిణ్యేన వరాననే |
భుంక్ష్వ భోగాన్యథాకామం పిబ భీరు రమస్వ చ || ౨౩ ||

యథేష్టం చ ప్రయచ్ఛ త్వం పృథివీం వా ధనాని చ |
రమస్వ మయి విస్రబ్ధా ధృష్టమాజ్ఞాపయస్వ చ || ౨౪ || [లలస్వ]

మత్ర్పసాదాల్లలంత్యాశ్చ లలంతాం బాంధవాస్తవ |
ఋద్ధిం మమానుపశ్య త్వం శ్రియం భద్రే యశశ్చ మే || ౨౫ ||

కిం కరిష్యసి రామేణ సుభగే చీరవాససా |
నిక్షిప్తవిజయో రామో గతశ్రీర్వనగోచరః || ౨౬ ||

వ్రతీ స్థండిలశాయీ చ శంకే జీవతి వా న వా |
న హి వైదేహి రామస్త్వాం ద్రష్టుం వాప్యుపలప్స్యతే || ౨౭ ||

పురో బలాకైరసితైర్మేఘైర్జ్యోత్స్నామివావృతామ్ |
న చాపి మమ హస్తాత్త్వాం ప్రాప్తుమర్హతి రాఘవః || ౨౮ ||

హిరణ్యకశిపుః కీర్తిమింద్రహస్తగతామివ |
చారుస్మితే చారుదతి చారునేత్రే విలాసిని || ౨౯ ||

మనో హరసి మే భీరు సుపర్ణః పన్నగం యథా |
క్లిష్టకౌశేయవసనాం తన్వీమప్యనలంకృతామ్ || ౩౦ ||

త్వాం దృష్ట్వా స్వేషు దారేషు రతిం నోపలభామ్యహమ్ |
అంతఃపురనివాసిన్యః స్త్రియః సర్వగుణాన్వితాః || ౩౧ ||

యావన్త్యో మమ సర్వాసామైశ్వర్యం కురు జానకి |
మమ హ్యసితకేశాంతే త్రైలోక్యప్రవరాః స్త్రియః || ౩౨ ||

తాస్త్వాం పరిచరిష్యంతి శ్రియమప్సరసో యథా |
యాని వైశ్రవణే సుభ్రు రత్నాని చ ధనాని చ || ౩౩ ||

తాని లోకాంశ్చ సుశ్రోణి మాం చ భుంక్ష్వ యథాసుఖమ్ |
న రామస్తపసా దేవి న బలేన న విక్రమైః |
న ధనేన మయా తుల్యస్తేజసా యశసాఽపి వా || ౩౪ ||

పిబ విహర రమస్వ భుంక్ష్వ భోగాన్
ధననిచయం ప్రదిశామి మేదినీం చ |
మయి లల లలనే యథాసుఖం త్వం
త్వయి చ సమేత్య లలంతు బాంధవాస్తే || ౩౫ ||

కుసుమితతరుజాలసంతతాని
భ్రమరయుతాని సముద్రతీరజాని |
కనకవిమలహారభూషితాంగీ
విహర మయా సహ భీరు కాననాని || ౩౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే వింశః సర్గః || ౨౦ ||

సుందరకాండ – ఏకవింశః సర్గః (౨౧) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed