Sri Shyamala Sahasranama Stotram – శ్రీ శ్యామలా సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

సర్వశృంగారశోభాఢ్యాం తుంగపీనపయోధరామ్ |
గంగాధరప్రియాం దేవీం మాతంగీం నౌమి సంతతమ్ || ౧ ||

శ్రీమద్వైకుంఠనిలయం శ్రీపతిం సిద్ధసేవితమ్ |
కదాచిత్స్వప్రియం లక్ష్మీర్నారాయణమపృచ్ఛత || ౨ ||

లక్ష్మీరువాచ |
కిం జప్యం పరమం నౄణాం భోగమోక్షఫలప్రదమ్ |
సర్వవశ్యకరం చైవ సర్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ || ౩ ||

సర్వరక్షాకరం చైవ సర్వత్ర విజయప్రదమ్ |
బ్రహ్మజ్ఞానప్రదం పుంసాం తన్మే బ్రూహి జనార్దన || ౪ ||

భగవానువాచ |
నామసారస్తవం పుణ్యం పఠేన్నిత్యం ప్రయత్నతః |
తేన ప్రీతా శ్యామలాంబా త్వద్వశం కురుతే జగత్ || ౫ ||

తంత్రేషు లలితాదీనాం శక్తీనాం నామకోశతః |
సారముద్ధృత్య రచితో నామసారస్తవో హ్యయమ్ || ౬ ||

నామసారస్తవం మహ్యం దత్తవాన్ పరమేశ్వరః |
తవ నామసహస్రం తత్ శ్యామలాయా వదామ్యహమ్ || ౭ ||

అస్య శ్రీశ్యామలాపరమేశ్వరీనామసాహస్రస్తోత్రమాలా మంత్రస్య, సదాశివ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీరాజరాజేశ్వరీ శ్యామలా పరమేశ్వరీ దేవతా, చతుర్విధపురుషార్థసిద్ధ్యర్థే నామపారాయణే వినియోగః |

ధ్యానమ్ |
ధ్యాయేఽహం రత్నపీఠే శుకకలపఠితం శృణ్వతీం శ్యామగాత్రీం
న్యస్తైకాంఘ్రిం సరోజే శశిశకలధరాం వల్లకీం వాదయంతీమ్ |
కల్హారాబద్ధమౌలిం నియమితలసచ్చూలికాం రక్తవస్త్రాం
మాతంగీం భూషితాంగీం మధుమదముదితాం చిత్రకోద్భాసిఫాలామ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజాం కుర్యాత్ |

అథ స్తోత్రమ్ |
ఓం సౌభాగ్యలక్ష్మీః సౌందర్యనిధిః సమరసప్రియా |
సర్వకల్యాణనిలయా సర్వేశీ సర్వమంగళా || ౧ ||

సర్వవశ్యకరీ సర్వా సర్వమంగళదాయినీ |
సర్వవిద్యాదానదక్షా సంగీతోపనిషత్ప్రియా || ౨ ||

సర్వభూతహృదావాసా సర్వగీర్వాణపూజితా |
సమృద్ధా సంగముదితా సర్వలోకైకసంశ్రయా || ౩ ||

సప్తకోటిమహామంత్రస్వరూపా సర్వసాక్షిణీ |
సర్వాంగసుందరీ సర్వగతా సత్యస్వరూపిణీ || ౪ ||

సమా సమయసంవేద్యా సమయజ్ఞా సదాశివా |
సంగీతరసికా సర్వకలామయశుకప్రియా || ౫ ||

చందనాలేపదిగ్ధాంగీ సచ్చిదానందరూపిణీ |
కదంబవాటీనిలయా కమలాకాంతసేవితా || ౬ ||

కటాక్షోత్పన్నకందర్పా కటాక్షితమహేశ్వరా |
కల్యాణీ కమలాసేవ్యా కల్యాణాచలవాసినీ || ౭ ||

కాంతా కందర్పజననీ కరుణారససాగరా |
కలిదోషహరా కామ్యా కామదా కామవర్ధినీ || ౮ ||

కదంబకలికోత్తంసా కదంబకుసుమప్రియా |
కదంబమూలరసికా కామాక్షీ కమలాననా || ౯ ||

కంబుకంఠీ కలాలాపా కమలాసనపూజితా |
కాత్యాయనీ కేలిపరా కమలాక్షసహోదరీ || ౧౦ ||

కమలాక్షీ కలారూపా కోకాకారకుచద్వయా |
కోకిలా కోకిలారావా కుమారజననీ శివా || ౧౧ ||

సర్వజ్ఞా సంతతోన్మత్తా సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ |
సుధాప్రియా సురారాధ్యా సుకేశీ సురసుందరీ || ౧౨ ||

శోభనా శుభదా శుద్ధా శుద్ధచిత్తైకవాసినీ |
వేదవేద్యా వేదమయీ విద్యాధరగణార్చితా || ౧౩ ||

వేదాంతసారా విశ్వేశీ విశ్వరూపా విరూపిణీ |
విరూపాక్షప్రియా విద్యా వింధ్యాచలనివాసినీ || ౧౪ ||

వీణావాదవినోదజ్ఞా వీణాగానవిశారదా |
వీణావతీ బిందురూపా బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ || ౧౫ ||

పార్వతీ పరమాఽచింత్యా పరాశక్తిః పరాత్పరా |
పరానందా పరేశానీ పరవిద్యా పరాపరా || ౧౬ ||

భక్తప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తానాం పరమా గతిః |
భవ్యా భవప్రియా భీరుర్భవసాగరతారిణీ || ౧౭ ||

భయఘ్నీ భావుకా భవ్యా భామినీ భక్తపాలినీ |
భేదశూన్యా భేదహంత్రీ భావనా మునిభావితా || ౧౮ ||

మాయా మహేశ్వరీ మాన్యా మాతంగీ మలయాలయా |
మహనీయా మదోన్మత్తా మంత్రిణీ మంత్రనాయికా || ౧౯ ||

మహానందా మనోగమ్యా మతంగకులమండనా |
మనోజ్ఞా మానినీ మాధ్వీ సింధుమధ్యకృతాలయా || ౨౦ ||

మధుప్రీతా నీలకచా మాధ్వీరసమదాలసా |
పూర్ణచంద్రాభవదనా పూర్ణా పుణ్యఫలప్రదా || ౨౧ ||

పులోమజార్చితా పూజ్యా పురుషార్థప్రదాయినీ |
నారాయణీ నాదరూపా నాదబ్రహ్మస్వరూపిణీ || ౨౨ ||

నిత్యా నవనవాకారా నిత్యానందా నిరాకులా |
నిటిలాక్షప్రియా నేత్రీ నీలేందీవరలోచనా || ౨౩ ||

తమాలకోమలాకారా తరుణీ తనుమధ్యమా |
తటిత్పిశంగవసనా తటిత్కోటిసమద్యుతిః || ౨౪ ||

మధురా మంగళా మేధ్యా మధుపానప్రియా సఖీ |
చిత్కలా చారువదనా సుఖరూపా సుఖప్రదా || ౨౫ ||

కూటస్థా కౌలినీ కూర్మపీఠస్థా కుటిలాలకా |
శాంతా శాంతిమతీ శాంతిః శ్యామలా శ్యామలాకృతిః || ౨౬ ||

శంఖినీ శంకరీ శైవీ శంఖకుండలమండితా |
కుందదంతా కోమలాంగీ కుమారీ కులయోగినీ || ౨౭ ||

నిగర్భయోగినీసేవ్యా నిరంతరరతిప్రియా |
శివదూతీ శివకరీ జటిలా జగదాశ్రయా || ౨౮ ||

శాంభవీ యోగినిలయా పరచైతన్యరూపిణీ |
దహరాకాశనిలయా దండినీపరిపూజితా || ౨౯ ||

సంపత్కరీగజారూఢా సాంద్రానందా సురేశ్వరీ |
చంపకోద్భాసితకచా చంద్రశేఖరవల్లభా || ౩౦ ||

చారురూపా చారుదతీ చంద్రికా శంభుమోహినీ |
విమలా విదుషీ వాణీ కమలా కమలాసనా || ౩౧ ||

కరుణాపూర్ణహృదయా కామేశీ కంబుకంధరా |
రాజరాజేశ్వరీ రాజమాతంగీ రాజవల్లభా || ౩౨ ||

సచివా సచివేశానీ సచివత్వప్రదాయినీ |
పంచబాణార్చితా బాలా పంచమీ పరదేవతా || ౩౩ ||

ఉమా మహేశ్వరీ గౌరీ సంగీతజ్ఞా సరస్వతీ |
కవిప్రియా కావ్యకలా కలౌ సిద్ధిప్రదాయినీ || ౩౪ ||

లలితామంత్రిణీ రమ్యా లలితారాజ్యపాలినీ |
లలితాసేవనపరా లలితాజ్ఞావశంవదా || ౩౫ ||

లలితాకార్యచతురా లలితాభక్తపాలినీ |
లలితార్ధాసనారూఢా లావణ్యరసశేవధిః || ౩౬ ||

రంజనీ లాలితశుకా లసచ్చూలీవరాన్వితా |
రాగిణీ రమణీ రామా రతీ రతిసుఖప్రదా || ౩౭ ||

భోగదా భోగ్యదా భూమిప్రదా భూషణశాలినీ |
పుణ్యలభ్యా పుణ్యకీర్తిః పురందరపురేశ్వరీ || ౩౮ ||

భూమానందా భూతికరీ క్లీంకారీ క్లిన్నరూపిణీ |
భానుమండలమధ్యస్థా భామినీ భారతీ ధృతిః || ౩౯ ||

నారాయణార్చితా నాథా నాదినీ నాదరూపిణీ |
పంచకోణస్థితా లక్ష్మీః పురాణీ పురరూపిణీ || ౪౦ ||

చక్రస్థితా చక్రరూపా చక్రిణీ చక్రనాయికా |
షట్చక్రమండలాంతఃస్థా బ్రహ్మచక్రనివాసినీ || ౪౧ ||

అంతరభ్యర్చనప్రీతా బహిరర్చనలోలుపా |
పంచాశత్పీఠమధ్యస్థా మాతృకావర్ణరూపిణీ || ౪౨ ||

మహాదేవీ మహాశక్తిః మహామాయా మహామతిః |
మహారూపా మహాదీప్తిః మహాలావణ్యశాలినీ || ౪౩ ||

మాహేంద్రీ మదిరాదృప్తా మదిరాసింధువాసినీ |
మదిరామోదవదనా మదిరాపానమంథరా || ౪౪ ||

దురితఘ్నీ దుఃఖహంత్రీ దూతీ దూతరతిప్రియా |
వీరసేవ్యా విఘ్నహరా యోగినీ గణసేవితా || ౪౫ ||

నిజవీణారవానందనిమీలితవిలోచనా |
వజ్రేశ్వరీ వశ్యకరీ సర్వచిత్తవిమోహినీ || ౪౬ ||

శబరీ శంబరారాధ్యా శాంబరీ సామసంస్తుతా |
త్రిపురామంత్రజపినీ త్రిపురార్చనతత్పరా || ౪౭ ||

త్రిలోకేశీ త్రయీమాతా త్రిమూర్తిస్త్రిదివేశ్వరీ |
ఐంకారీ సర్వజననీ సౌఃకారీ సంవిదీశ్వరీ || ౪౮ ||

బోధా బోధకరీ బోధ్యా బుధారాధ్యా పురాతనీ |
భండసోదరసంహర్త్రీ భండసైన్యవినాశినీ || ౪౯ ||

గేయచక్రరథారూఢా గురుమూర్తిః కులాంగనా |
గాంధర్వశాస్త్రమర్మజ్ఞా గంధర్వగణపూజితా || ౫౦ ||

జగన్మాతా జయకరీ జననీ జనదేవతా |
శివారాధ్యా శివార్ధాంగీ శింజన్మంజీరమండితా || ౫౧ ||

సర్వాత్మికా హృషీకేశీ సర్వపాపవినాశినీ |
సర్వరోగహరా సాధ్యా ధర్మిణీ ధర్మరూపిణీ || ౫౨ ||

ఆచారలభ్యా స్వాచారా ఖేచరీ యోనిరూపిణీ |
పతివ్రతా పాశహంత్రీ పరమార్థస్వరూపిణీ || ౫౩ ||

పండితా పరివారాఢ్యా పాషండమతభంజనీ |
శ్రీకరీ శ్రీమతీ దేవీ బిందునాదస్వరూపిణీ || ౫౪ ||

అపర్ణా హిమవత్పుత్రీ దుర్గా దుర్గతిహారిణీ |
వ్యాలోలశంఖతాటంకా విలసద్గండపాలికా || ౫౫ ||

సుధామధురసాలాపా సిందూరతిలకోజ్జ్వలా |
అలక్తకారక్తపాదా నందనోద్యానవాసినీ || ౫౬ ||

వాసంతకుసుమాపీడా వసంతసమయప్రియా |
ధ్యాననిష్ఠా ధ్యానగమ్యా ధ్యేయా ధ్యానస్వరూపిణీ || ౫౭ ||

దారిద్ర్యహంత్రీ దౌర్భాగ్యశమనీ దానవాంతకా |
తీర్థరూపా త్రినయనా తురీయా దోషవర్జితా || ౫౮ ||

మేధాప్రదాయినీ మేధ్యా మేదినీ మదశాలినీ |
మధుకైటభసంహర్త్రీ మాధవీ మాధవప్రియా || ౫౯ ||

మహిలా మహిమాసారా శర్వాణీ శర్మదాయినీ |
రుద్రాణీ రుచిరా రౌద్రీ రుక్మభూషణభూషితా || ౬౦ ||

అంబికా జగతాం ధాత్రీ జటినీ ధూర్జటిప్రియా |
సూక్ష్మస్వరూపిణీ సౌమ్యా సురుచిః సులభా శుభా || ౬౧ ||

విపంచీకలనిక్వాణవిమోహితజగత్త్రయా |
భైరవప్రేమనిలయా భైరవీ భాసురాకృతిః || ౬౨ ||

పుష్పిణీ పుణ్యనిలయా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా |
కురుకుల్లా కుండలినీ వాగీశీ నకులేశ్వరీ || ౬౩ ||

వామకేశీ గిరిసుతా వార్తాలీపరిపూజితా |
వారుణీమదరక్తాక్షీ వందారువరదాయినీ || ౬౪ ||

కటాక్షస్యందికరుణా కందర్పమదవర్ధినీ |
దూర్వాశ్యామా దుష్టహంత్రీ దుష్టగ్రహవిభేదినీ || ౬౫ ||

సర్వశత్రుక్షయకరీ సర్వసంపత్ప్రవర్ధినీ |
కబరీశోభికల్హారా కలశింజితమేఖలా || ౬౬ ||

మృణాలీతుల్యదోర్వల్లీ మృడానీ మృత్యువర్జితా |
మృదులా మృత్యుసంహర్త్రీ మంజులా మంజుభాషిణీ || ౬౭ ||

కర్పూరవీటీకబలా కమనీయకపోలభూః |
కర్పూరక్షోదదిగ్ధాంగీ కర్త్రీ కారణవర్జితా || ౬౮ ||

అనాదినిధనా ధాత్రీ ధాత్రీధరకులోద్భవా |
స్తోత్రప్రియా స్తుతిమయీ మోహినీ మోహహారిణీ || ౬౯ ||

జీవరూపా జీవకారీ జీవన్ముక్తిప్రదాయినీ |
భద్రపీఠస్థితా భద్రా భద్రదా భర్గభామినీ || ౭౦ ||

భగానందా భగమయీ భగలింగా భగేశ్వరీ |
మత్తమాతంగగమనా మాతంగకులమంజరీ || ౭౧ ||

రాజహంసగతీ రాజ్ఞీ రాజరాజ సమర్చితా |
భవానీ పావనీ కాలీ దక్షిణా దక్షకన్యకా || ౭౨ ||

హవ్యవాహా హవిర్భోక్త్రీ హారిణీ దుఃఖహారిణీ |
సంసారతారిణీ సౌమ్యా సర్వేశీ సమరప్రియా || ౭౩ ||

స్వప్నవతీ జాగరిణీ సుషుప్తా విశ్వరూపిణీ |
తైజసీ ప్రాజ్ఞకలనా చేతనా చేతనావతీ || ౭౪ ||

చిన్మాత్రా చిద్ఘనా చేత్యా చిచ్ఛాయా చిత్స్వరూపిణీ |
నివృత్తిరూపిణీ శాంతిః ప్రతిష్ఠా నిత్యరూపిణీ || ౭౫ ||

విద్యారూపా శాంత్యతీతా కలాపంచకరూపిణీ |
హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హ్రీచ్ఛాయా హరివాహనా || ౭౬ ||

మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తవినోదినీ |
యజ్ఞరూపా యజ్ఞభోక్త్రీ యజ్ఞాంగీ యజ్ఞరూపిణీ || ౭౭ ||

దీక్షితా క్షమణా క్షామా క్షితిః క్షాంతిః శ్రుతిః స్మృతిః |
ఏకాఽనేకా కామకలా కల్యా కాలస్వరూపిణీ || ౭౮ ||

దక్షా దాక్షాయణీ దీక్షా దక్షయజ్ఞవినాశినీ |
గాయత్రీ గగనాకారా గీర్దేవీ గరుడాసనా || ౭౯ ||

సావిత్రీ సకలాధ్యక్షా బ్రహ్మాణీ బ్రాహ్మణప్రియా |
జగన్నాథా జగన్మూర్తిః జగన్మృత్యునివారిణీ || ౮౦ ||

దృగ్రూపా దృశ్యనిలయా ద్రష్ట్రీ మంత్రీ చిరంతనీ |
విజ్ఞాత్రీ విపులా వేద్యా వృద్ధా వర్షీయసీ మహీ || ౮౧ ||

ఆర్యా కుహరిణీ గుహ్యా గౌరీ గౌతమపూజితా |
నందినీ నలినీ నిత్యా నీతిర్నయవిశారదా || ౮౨ ||

గతాగతజ్ఞా గంధర్వీ గిరిజా గర్వనాశినీ |
ప్రియవ్రతా ప్రమా ప్రాణా ప్రమాణజ్ఞా ప్రియంవదా || ౮౩ ||

అశరీరా శరీరస్థా నామరూపవివర్జితా |
వర్ణాశ్రమవిభాగజ్ఞా వర్ణాశ్రమవివర్జితా || ౮౪ ||

నిత్యముక్తా నిత్యతృప్తా నిర్లేపా నిరవగ్రహా |
ఇచ్ఛాజ్ఞానక్రియాశక్తిః ఇందిరా బంధురాకృతిః || ౮౫ ||

మనోరథప్రదా ముఖ్యా మానినీ మానవర్జితా |
నీరాగా నిరహంకారా నిర్నాశా నిరుపప్లవా || ౮౬ ||

విచిత్రా చిత్రచారిత్రా నిష్కలా నిగమాలయా |
బ్రహ్మవిద్యా బ్రహ్మనాడీ బంధహంత్రీ బలిప్రియా || ౮౭ ||

సులక్షణా లక్షణజ్ఞా సుందరభ్రూలతాంచితా |
సుమిత్రా మాలినీ సీమా ముద్రిణీ ముద్రికాంచితా || ౮౮ ||

రజస్వలా రమ్యమూర్తిర్జయా జన్మవివర్జితా |
పద్మాలయా పద్మపీఠా పద్మినీ పద్మవర్ణినీ || ౮౯ ||

విశ్వంభరా విశ్వగర్భా విశ్వేశీ విశ్వతోముఖీ |
అద్వితీయా సహస్రాక్షీ విరాడ్రూపా విమోచినీ || ౯౦ ||

సూత్రరూపా శాస్త్రకరీ శాస్త్రజ్ఞా శస్త్రధారిణీ |
వేదవిద్వేదకృద్వేద్యా విత్తజ్ఞా విత్తశాలినీ || ౯౧ ||

విశదా వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ వైరించీ వాక్ప్రదాయినీ |
వ్యాఖ్యాత్రీ వామనా వృద్ధిః విశ్వనాథా విశారదా || ౯౨ ||

ముద్రేశ్వరీ ముండమాలా కాలీ కంకాలరూపిణీ |
మహేశ్వరప్రీతికరీ మహేశ్వర పతివ్రతా || ౯౩ ||

బ్రహ్మాండమాలినీ బుధ్న్యా మతంగమునిపూజితా |
ఈశ్వరీ చండికా చండీ నియంత్రీ నియమస్థితా || ౯౪ ||

సర్వాంతర్యామిణీ సేవ్యా సంతతిః సంతతిప్రదా |
తమాలపల్లవశ్యామా తామ్రోష్ఠీ తాండవప్రియా || ౯౫ ||

నాట్యలాస్యకరీ రంభా నటరాజప్రియాంగనా |
అనంగరూపాఽనంగశ్రీరనంగేశీ వసుంధరా || ౯౯ ||

సామ్రాజ్యదాయినీ సిద్ధా సిద్ధేశీ సిద్ధిదాయినీ |
సిద్ధమాతా సిద్ధపూజ్యా సిద్ధార్థా వసుదాయినీ || ౯౭ ||

భక్తిమత్కల్పలతికా భక్తిదా భక్తవత్సలా |
పంచశక్త్యర్చితపదా పరమాత్మస్వరూపిణీ || ౯౮ ||

అజ్ఞానతిమిరజ్యోత్స్నా నిత్యాహ్లాదా నిరంజనా |
ముగ్ధా ముగ్ధస్మితా మైత్రీ ముగ్ధకేశీ మధుప్రియా || ౯౯ ||

కలాపినీ కామకలా కామకేలిః కలావతీ |
అఖండా నిరహంకారా ప్రధానపురుషేశ్వరీ || ౧౦౦ ||

రహఃపూజ్యా రహఃకేలీ రహఃస్తుత్యా హరప్రియా |
శరణ్యా గహనా గుహ్యా గుహాంతఃస్థా గుహప్రసూః || ౧౦౧ ||

స్వసంవేద్యా స్వప్రకాశా స్వాత్మస్థా స్వర్గదాయినీ |
నిష్ప్రపంచా నిరాధారా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ || ౧౦౨ ||

నిర్మదా నర్తకీ కీర్తిః నిష్కామా నిష్కలా కలా |
అష్టమూర్తిరమోఘోమా నంద్యాదిగణపూజితా || ౧౦౩ ||

యంత్రరూపా తంత్రరూపా మంత్రరూపా మనోన్మనీ |
శివకామేశ్వరీ దేవీ చిద్రూపా చిత్తరంగిణీ || ౧౦౪ ||

చిత్స్వరూపా చిత్ప్రకాశా చిన్మూర్తిశ్చిన్మయీ చితిః |
మూర్ఖదూరా మోహహంత్రీ ముఖ్యా క్రోడముఖీసఖీ || ౧౦౫ ||

జ్ఞానజ్ఞాతృజ్ఞేయరూపా వ్యోమాకారా విలాసినీ |
విమర్శరూపిణీ వశ్యా విధానజ్ఞా విజృంభితా || ౧౦౬ ||

కేతకీకుసుమాపీడా కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలా |
మృగ్యా మృగాక్షీ రసికా మృగనాభిసుగంధినీ || ౧౦౭ ||

యక్షకర్దమలిప్తాంగీ యక్షిణీ యక్షపూజితా |
లసన్మాణిక్యకటకా కేయూరోజ్జ్వలదోర్లతా || ౧౦౮ ||

సిందూరరాజత్సీమంతా సుభ్రూవల్లీ సునాసికా |
కైవల్యదా కాంతిమతీ కఠోరకుచమండలా || ౧౦౯ ||

తలోదరీ తమోహంత్రీ త్రయస్త్రింశత్సురాత్మికా |
స్వయంభూః కుసుమామోదా స్వయంభుకుసుమప్రియా || ౧౧౦ ||

స్వాధ్యాయినీ సుఖారాధ్యా వీరశ్రీర్వీరపూజితా |
ద్రావిణీ విద్రుమాభోష్ఠీ వేగినీ విష్ణువల్లభా || ౧౧౧ ||

హాలామదాలసద్వాణీ లోలా లీలావతీ రతిః |
లోపాముద్రార్చితా లక్ష్మీరహల్యాపరిపూజితా || ౧౧౨ ||

ఆబ్రహ్మకీటజననీ కైలాసగిరివాసినీ |
నిధీశ్వరీ నిరాతంకా నిష్కలంకా జగన్మయీ || ౧౧౩ ||

ఆదిలక్ష్మీరనంతశ్రీరచ్యుతా తత్త్వరూపిణీ |
నామజాత్యాదిరహితా నరనారాయణార్చితా || ౧౧౪ ||

గుహ్యోపనిషదుద్గీతా లక్ష్మీవాణీనిషేవితా |
మతంగవరదా సిద్ధా మహాయోగీశ్వరీ గురుః || ౧౧౫ ||

గురుప్రియా కులారాధ్యా కులసంకేతపాలినీ |
చిచ్చంద్రమండలాంతఃస్థా చిదాకాశస్వరూపిణీ || ౧౧౬ ||

అనంగశాస్త్రతత్త్వజ్ఞా నానావిధరసప్రియా |
నిర్మలా నిరవద్యాంగీ నీతిజ్ఞా నీతిరూపిణీ || ౧౧౭ ||

వ్యాపినీ విబుధశ్రేష్ఠా కులశైలకుమారికా |
విష్ణుప్రసూర్వీరమాతా నాసామణివిరాజితా || ౧౧౮ ||

నాయికా నగరీసంస్థా నిత్యతుష్టా నితంబినీ |
పంచబ్రహ్మమయీ ప్రాంచీ బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ || ౧౧౯ ||

సర్వోపనిషదుద్గీతా సర్వానుగ్రహకారిణీ |
పవిత్రా పావనా పూతా పరమాత్మస్వరూపిణీ || ౧౨౦ ||

సూర్యేందువహ్నినయనా సూర్యమండలమధ్యగా |
గాయత్రీ గాత్రరహితా సుగుణా గుణవర్జితా || ౧౨౧ ||

రక్షాకరీ రమ్యరుపా సాత్త్వికా సత్త్వదాయినీ |
విశ్వాతీతా వ్యోమరూపా సదార్చనజపప్రియా || ౧౨౨ ||

ఆత్మభూరజితా జిష్ణురజా స్వాహా స్వధా సుధా |
నందితాశేషభువనా నామసంకీర్తనప్రియా || ౧౨౩ ||

గురుమూర్తిర్గురుమయీ గురుపాదార్చనప్రియా |
గోబ్రాహ్మణాత్మికా గుర్వీ నీలకంఠీ నిరామయా || ౧౨౪ ||

మానవీ మంత్రజననీ మహాభైరవపూజితా |
నిత్యోత్సవా నిత్యపుష్టా శ్యామా యౌవనశాలినీ || ౧౨౫ ||

మహనీయా మహామూర్తిర్మహతీ సౌఖ్యసంతతిః |
పూర్ణోదరీ హవిర్ధాత్రీ గణారాధ్యా గణేశ్వరీ || ౧౨౬ ||

గాయనా గర్వరహితా స్వేదబిందూల్లసన్ముఖీ |
తుంగస్తనీ తులాశూన్యా కన్యా కమలవాసినీ || ౧౨౭ ||

శృంగారిణీ శ్రీః శ్రీవిద్యా శ్రీప్రదా శ్రీనివాసినీ |
త్రైలోక్యసుందరీ బాలా త్రైలోక్యజననీ సుధీః || ౧౨౮ ||

పంచక్లేశహరా పాశధారిణీ పశుమోచనీ |
పాషండహంత్రీ పాపఘ్నీ పార్థివశ్రీకరీ ధృతిః || ౧౨౯ ||

నిరపాయా దురాపా యా సులభా శోభనాకృతిః |
మహాబలా భగవతీ భవరోగనివారిణీ || ౧౩౦ ||

భైరవాష్టకసంసేవ్యా బ్రాహ్మ్యాదిపరివారితా |
వామాదిశక్తిసహితా వారుణీమదవిహ్వలా || ౧౩౧ ||

వరిష్ఠా వశ్యదా వశ్యా భక్తార్తిదమనా శివా |
వైరాగ్యజననీ జ్ఞానదాయినీ జ్ఞానవిగ్రహా || ౧౩౨ ||

సర్వదోషవినిర్ముక్తా శంకరార్ధశరీరిణీ |
సర్వేశ్వరప్రియతమా స్వయంజ్యోతిః స్వరూపిణీ || ౧౩౩ ||

క్షీరసాగరమధ్యస్థా మహాభుజగశాయినీ |
కామధేనుర్బృహద్గర్భా యోగనిద్రా యుగంధరా || ౧౩౪ ||

మహేంద్రోపేంద్రజననీ మాతంగకులసంభవా |
మతంగజాతిసంపూజ్యా మతంగకులదేవతా || ౧౩౫ ||

గుహ్యవిద్యా వశ్యవిద్యా సిద్ధవిద్యా శివాంగనా |
సుమంగళా రత్నగర్భా సూర్యమాతా సుధాశనా || ౧౩౬ ||

ఖడ్గమండలసంపూజ్యా సాలగ్రామనివాసినీ |
దుర్జయా దుష్టదమనా దుర్నిరీక్ష్యా దురత్యయా || ౧౩౭ ||

శంఖచక్రగదాహస్తా విష్ణుశక్తిర్విమోహినీ |
యోగమాతా యోగగమ్యా యోగనిష్ఠా సుధాస్రవా || ౧౩౮ ||

సమాధినిష్ఠైః సంవేద్యా సర్వభేదవివర్జితా |
సాధారణా సరోజాక్షీ సర్వజ్ఞా సర్వసాక్షిణీ || ౧౩౯ ||

మహాశక్తిర్మహోదారా మహామంగళదేవతా |
కలౌ కృతావతరణా కలికల్మషనాశినీ || ౧౪౦ ||

సర్వదా సర్వజననీ నిరీశా సర్వతోముఖీ |
సుగూఢా సర్వతో భద్రా సుస్థితా స్థాణువల్లభా || ౧౪౧ ||

చరాచరజగద్రూపా చేతనాచేతనాకృతిః |
మహేశ్వరప్రాణనాడీ మహాభైరవమోహినీ || ౧౪౨ ||

మంజులా యౌవనోన్మత్తా మహాపాతకనాశినీ |
మహానుభావా మాహేంద్రీ మహామరకతప్రభా || ౧౪౩ ||

సర్వశక్త్యాసనా శక్తిర్నిరాభాసా నిరింద్రియా |
సమస్తదేవతామూర్తిః సమస్తసమయార్చితా || ౧౪౪ ||

సువర్చలా వియన్మూర్తిః పుష్కలా నిత్యపుష్పిణీ |
నీలోత్పలదళశ్యామా మహాప్రళయసాక్షిణీ || ౧౪౫ ||

సంకల్పసిద్ధా సంగీతరసికా రసదాయినీ |
అభిన్నా బ్రహ్మజననీ కాలక్రమవివర్జితా || ౧౪౬ ||

అజపా జాడ్యరహితా ప్రసన్నా భగవత్ప్రియా |
ఇందిరా జగతీకందా సచ్చిదానందకందలీ |
శ్రీచక్రనిలయా దేవీ శ్రీవిద్యా శ్రీప్రదాయినీ || ౧౪౭ ||

ఫలశ్రుతిః |
ఇతి తే కథితో లక్ష్మి నామసారస్తవో మయా |
శ్యామలాయా మహాదేవ్యాః సర్వవశ్యప్రదాయకః || ౧౪౮ ||

య ఇమం పఠతే నిత్యం నామసారస్తవం పరమ్ |
తస్య నశ్యంతి పాపాని మహాంత్యపి న సంశయః || ౧౪౯ ||

త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం వర్షమేకమతంద్రితః |
సార్వభౌమో మహీపాలస్తస్య వశ్యో భవేద్ధ్రువమ్ || ౧౫౦ ||

మూలమంత్రజపాంతే యః పఠేన్నామసహస్రకమ్ |
మంత్రసిద్ధిర్భవేత్తస్య శీఘ్రమేవ వరాననే || ౧౫౧ ||

జగత్త్రయం వశీకృత్య సాక్షాత్కామసమో భవేత్ |
దినే దినే దశావృత్త్యా మండలం యో జపేన్నరః || ౧౫౨ ||

సచివః స భవేద్దేవి సార్వభౌమస్య భూపతేః |
షణ్మాసం యో జపేన్నిత్యం ఏకవారం దృఢవ్రతః || ౧౫౩ ||

భవంతి తస్య ధాన్యానాం ధనానాం చ సమృద్ధయః |
చందనం కుంకుమం వాపి భస్మ వా మృగనాభికమ్ || ౧౫౪ ||

అనేనైవ త్రిరావత్త్యా నామసారేణ మంత్రితమ్ |
యో లలాటే ధారయతే తస్య వక్త్రావలోకనాత్ || ౧౫౫ ||

హంతుముద్యతఖడ్గోఽపి శత్రుర్వశ్యో భవేద్ధ్రువమ్ |
అనేన నామసారేణ మంత్రితం ప్రాశయేజ్జలమ్ || ౧౫౬ ||

మాసమాత్రం వరారోహే గాంధర్వనిపుణో భవేత్ |
సంగీతే కవితాయాం చ నాస్తి తత్సదృశో భువి || ౧౫౭ ||

బ్రహ్మజ్ఞానమవాప్నోతి మోక్షం చాప్యధిగచ్ఛతి |
ప్రీయతే శ్యామలా నిత్యం ప్రీతాఽభీష్టం ప్రయచ్ఛతి || ౧౫౮ ||

ఇతి సౌభాగ్యలక్ష్మీకల్పతాంతర్గతే లక్ష్మీనారాయణసంవాదే అష్టసప్తితమే ఖండే శ్రీ శ్యామలా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See details – Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ శ్యామలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed