Sri Shyamala Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ ஶ்யாமளா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்


ஸர்வஶ்ருங்கா³ரஶோபா⁴ட்⁴யாம் துங்க³பீநபயோத⁴ராம் ।
க³ங்கா³த⁴ரப்ரியாம் தே³வீம் மாதங்கீ³ம் நௌமி ஸந்ததம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீமத்³வைகுண்ட²நிலயம் ஶ்ரீபதிம் ஸித்³த⁴ஸேவிதம் ।
கதா³சித்ஸ்வப்ரியம் லக்ஷ்மீர்நாராயணமப்ருச்ச²த ॥ 2 ॥

லக்ஷ்மீருவாச ।
கிம் ஜப்யம் பரமம் ந்ரூணாம் போ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரத³ம் ।
ஸர்வவஶ்யகரம் சைவ ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யகம் ॥ 3 ॥

ஸர்வரக்ஷாகரம் சைவ ஸர்வத்ர விஜயப்ரத³ம் ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநப்ரத³ம் பும்ஸாம் தந்மே ப்³ரூஹி ஜநார்த³ந ॥ 4 ॥

ப⁴க³வாநுவாச ।
நாமஸாரஸ்தவம் புண்யம் படே²ந்நித்யம் ப்ரயத்நத꞉ ।
தேந ப்ரீதா ஶ்யாமளாம்பா³ த்வத்³வஶம் குருதே ஜக³த் ॥ 5 ॥

தந்த்ரேஷு லலிதாதீ³நாம் ஶக்தீநாம் நாமகோஶத꞉ ।
ஸாரமுத்³த்⁴ருத்ய ரசிதோ நாமஸாரஸ்தவோ ஹ்யயம் ॥ 6 ॥

நாமஸாரஸ்தவம் மஹ்யம் த³த்தவான் பரமேஶ்வர꞉ ।
தவ நாமஸஹஸ்ரம் தத் ஶ்யாமளாயா வதா³ம்யஹம் ॥ 7 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீஶ்யாமளாபரமேஶ்வரீநாமஸாஹஸ்ரஸ்தோத்ரமாலா மந்த்ரஸ்ய, ஸதா³ஶிவ ருஷி꞉, அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ஶ்யாமளா பரமேஶ்வரீ தே³வதா, சதுர்வித⁴புருஷார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² நாமபாராயணே விநியோக³꞉ ।

த்⁴யாநம் ।
த்⁴யாயே(அ)ஹம் ரத்நபீடே² ஶுககலபடி²தம் ஶ்ருண்வதீம் ஶ்யாமகா³த்ரீம்
ந்யஸ்தைகாங்க்⁴ரிம் ஸரோஜே ஶஶிஶகலத⁴ராம் வல்லகீம் வாத³யந்தீம் ।
கல்ஹாராப³த்³த⁴மௌளிம் நியமிதலஸச்சூலிகாம் ரக்தவஸ்த்ராம்
மாதங்கீ³ம் பூ⁴ஷிதாங்கீ³ம் மது⁴மத³முதி³தாம் சித்ரகோத்³பா⁴ஸிபா²லாம் ॥

லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜாம் குர்யாத் ।

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
ஓம் ஸௌபா⁴க்³யலக்ஷ்மீ꞉ ஸௌந்த³ர்யநிதி⁴꞉ ஸமரஸப்ரியா ।
ஸர்வகல்யாணநிலயா ஸர்வேஶீ ஸர்வமங்க³ளா ॥ 1 ॥

ஸர்வவஶ்யகரீ ஸர்வா ஸர்வமங்க³ளதா³யிநீ ।
ஸர்வவித்³யாதா³நத³க்ஷா ஸங்கீ³தோபநிஷத்ப்ரியா ॥ 2 ॥

ஸர்வபூ⁴தஹ்ருதா³வாஸா ஸர்வகீ³ர்வாணபூஜிதா ।
ஸம்ருத்³தா⁴ ஸங்க³முதி³தா ஸர்வலோகைகஸம்ஶ்ரயா ॥ 3 ॥

ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரஸ்வரூபா ஸர்வஸாக்ஷிணீ ।
ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஸர்வக³தா ஸத்யஸ்வரூபிணீ ॥ 4 ॥

ஸமா ஸமயஸம்வேத்³யா ஸமயஜ்ஞா ஸதா³ஶிவா ।
ஸங்கீ³தரஸிகா ஸர்வகலாமயஶுகப்ரியா ॥ 5 ॥

சந்த³நாலேபதி³க்³தா⁴ங்கீ³ ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணீ ।
கத³ம்ப³வாடீநிலயா கமலாகாந்தஸேவிதா ॥ 6 ॥

கடாக்ஷோத்பந்நகந்த³ர்பா கடாக்ஷிதமஹேஶ்வரா ।
கல்யாணீ கமலாஸேவ்யா கல்யாணாசலவாஸிநீ ॥ 7 ॥

காந்தா கந்த³ர்பஜநநீ கருணாரஸஸாக³ரா ।
கலிதோ³ஷஹரா காம்யா காமதா³ காமவர்தி⁴நீ ॥ 8 ॥

கத³ம்ப³கலிகோத்தம்ஸா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா ।
கத³ம்ப³மூலரஸிகா காமாக்ஷீ கமலாநநா ॥ 9 ॥

கம்பு³கண்டீ² கலாலாபா கமலாஸநபூஜிதா ।
காத்யாயநீ கேலிபரா கமலாக்ஷஸஹோத³ரீ ॥ 10 ॥

கமலாக்ஷீ கலாரூபா கோகாகாரகுசத்³வயா ।
கோகிலா கோகிலாராவா குமாரஜநநீ ஶிவா ॥ 11 ॥

ஸர்வஜ்ஞா ஸந்ததோந்மத்தா ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யிநீ ।
ஸுதா⁴ப்ரியா ஸுராராத்⁴யா ஸுகேஶீ ஸுரஸுந்த³ரீ ॥ 12 ॥

ஶோப⁴நா ஶுப⁴தா³ ஶுத்³தா⁴ ஶுத்³த⁴சித்தைகவாஸிநீ ।
வேத³வேத்³யா வேத³மயீ வித்³யாத⁴ரக³ணார்சிதா ॥ 13 ॥

வேதா³ந்தஸாரா விஶ்வேஶீ விஶ்வரூபா விரூபிணீ ।
விரூபாக்ஷப்ரியா வித்³யா விந்த்⁴யாசலநிவாஸிநீ ॥ 14 ॥

வீணாவாத³விநோத³ஜ்ஞா வீணாகா³நவிஶாரதா³ ।
வீணாவதீ பி³ந்து³ரூபா ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ॥ 15 ॥

பார்வதீ பரமா(அ)சிந்த்யா பராஶக்தி꞉ பராத்பரா ।
பராநந்தா³ பரேஶாநீ பரவித்³யா பராபரா ॥ 16 ॥

ப⁴க்தப்ரியா ப⁴க்திக³ம்யா ப⁴க்தாநாம் பரமா க³தி꞉ ।
ப⁴வ்யா ப⁴வப்ரியா பீ⁴ருர்ப⁴வஸாக³ரதாரிணீ ॥ 17 ॥

ப⁴யக்⁴நீ பா⁴வுகா ப⁴வ்யா பா⁴மிநீ ப⁴க்தபாலிநீ ।
பே⁴த³ஶூந்யா பே⁴த³ஹந்த்ரீ பா⁴வநா முநிபா⁴விதா ॥ 18 ॥

மாயா மஹேஶ்வரீ மாந்யா மாதங்கீ³ மலயாளயா ।
மஹநீயா மதோ³ந்மத்தா மந்த்ரிணீ மந்த்ரநாயிகா ॥ 19 ॥

மஹாநந்தா³ மநோக³ம்யா மதங்க³குலமண்ட³நா ।
மநோஜ்ஞா மாநிநீ மாத்⁴வீ ஸிந்து⁴மத்⁴யக்ருதாலயா ॥ 20 ॥

மது⁴ப்ரீதா நீலகசா மாத்⁴வீரஸமதா³ளஸா ।
பூர்ணசந்த்³ராப⁴வத³நா பூர்ணா புண்யப²லப்ரதா³ ॥ 21 ॥

புலோமஜார்சிதா பூஜ்யா புருஷார்த²ப்ரதா³யிநீ ।
நாராயணீ நாத³ரூபா நாத³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ॥ 22 ॥

நித்யா நவநவாகாரா நித்யாநந்தா³ நிராகுலா ।
நிடிலாக்ஷப்ரியா நேத்ரீ நீலேந்தீ³வரளோசநா ॥ 23 ॥

தமாலகோமளாகாரா தருணீ தநுமத்⁴யமா ।
தடித்பிஶங்க³வஸநா தடித்கோடிஸமத்³யுதி꞉ ॥ 24 ॥

மது⁴ரா மங்க³ளா மேத்⁴யா மது⁴பாநப்ரியா ஸகீ² ।
சித்கலா சாருவத³நா ஸுக²ரூபா ஸுக²ப்ரதா³ ॥ 25 ॥

கூடஸ்தா² கௌலிநீ கூர்மபீட²ஸ்தா² குடிலாலகா ।
ஶாந்தா ஶாந்திமதீ ஶாந்தி꞉ ஶ்யாமளா ஶ்யாமளாக்ருதி꞉ ॥ 26 ॥

ஶங்கி²நீ ஶங்கரீ ஶைவீ ஶங்க²குண்ட³லமண்டி³தா ।
குந்த³த³ந்தா கோமளாங்கீ³ குமாரீ குலயோகி³நீ ॥ 27 ॥

நிக³ர்ப⁴யோகி³நீஸேவ்யா நிரந்தரரதிப்ரியா ।
ஶிவதூ³தீ ஶிவகரீ ஜடிலா ஜக³தா³ஶ்ரயா ॥ 28 ॥

ஶாம்ப⁴வீ யோகி³நிலயா பரசைதந்யரூபிணீ ।
த³ஹராகாஶநிலயா த³ண்டி³நீபரிபூஜிதா ॥ 29 ॥

ஸம்பத்கரீக³ஜாரூடா⁴ ஸாந்த்³ராநந்தா³ ஸுரேஶ்வரீ ।
சம்பகோத்³பா⁴ஸிதகசா சந்த்³ரஶேக²ரவல்லபா⁴ ॥ 30 ॥

சாருரூபா சாருத³தீ சந்த்³ரிகா ஶம்பு⁴மோஹிநீ ।
விமலா விது³ஷீ வாணீ கமலா கமலாஸநா ॥ 31 ॥

கருணாபூர்ணஹ்ருத³யா காமேஶீ கம்பு³கந்த⁴ரா ।
ராஜராஜேஶ்வரீ ராஜமாதங்கீ³ ராஜவல்லபா⁴ ॥ 32 ॥

ஸசிவா ஸசிவேஶாநீ ஸசிவத்வப்ரதா³யிநீ ।
பஞ்சபா³ணார்சிதா பா³லா பஞ்சமீ பரதே³வதா ॥ 33 ॥

உமா மஹேஶ்வரீ கௌ³ரீ ஸங்கீ³தஜ்ஞா ஸரஸ்வதீ ।
கவிப்ரியா காவ்யகலா கலௌ ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ॥ 34 ॥

லலிதாமந்த்ரிணீ ரம்யா லலிதாராஜ்யபாலிநீ ।
லலிதாஸேவநபரா லலிதாஜ்ஞாவஶம்வதா³ ॥ 35 ॥

லலிதாகார்யசதுரா லலிதாப⁴க்தபாலிநீ ।
லலிதார்தா⁴ஸநாரூடா⁴ லாவண்யரஸஶேவதி⁴꞉ ॥ 36 ॥

ரஞ்ஜநீ லாலிதஶுகா லஸச்சூலீவராந்விதா ।
ராகி³ணீ ரமணீ ராமா ரதீ ரதிஸுக²ப்ரதா³ ॥ 37 ॥

போ⁴க³தா³ போ⁴க்³யதா³ பூ⁴மிப்ரதா³ பூ⁴ஷணஶாலிநீ ।
புண்யலப்⁴யா புண்யகீர்தி꞉ புரந்த³ரபுரேஶ்வரீ ॥ 38 ॥

பூ⁴மாநந்தா³ பூ⁴திகரீ க்லீங்காரீ க்லிந்நரூபிணீ ।
பா⁴நுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² பா⁴மிநீ பா⁴ரதீ த்⁴ருதி꞉ ॥ 39 ॥

நாராயணார்சிதா நாதா² நாதி³நீ நாத³ரூபிணீ ।
பஞ்சகோணஸ்தி²தா லக்ஷ்மீ꞉ புராணீ புரரூபிணீ ॥ 40 ॥

சக்ரஸ்தி²தா சக்ரரூபா சக்ரிணீ சக்ரநாயிகா ।
ஷட்சக்ரமண்ட³லாந்த꞉ஸ்தா² ப்³ரஹ்மசக்ரநிவாஸிநீ ॥ 41 ॥

அந்தரப்⁴யர்சநப்ரீதா ப³ஹிரர்சநலோலுபா ।
பஞ்சாஶத்பீட²மத்⁴யஸ்தா² மாத்ருகாவர்ணரூபிணீ ॥ 42 ॥

மஹாதே³வீ மஹாஶக்தி꞉ மஹாமாயா மஹாமதி꞉ ।
மஹாரூபா மஹாதீ³ப்தி꞉ மஹாலாவண்யஶாலிநீ ॥ 43 ॥

மாஹேந்த்³ரீ மதி³ராத்³ருப்தா மதி³ராஸிந்து⁴வாஸிநீ ।
மதி³ராமோத³வத³நா மதி³ராபாநமந்த²ரா ॥ 44 ॥

து³ரிதக்⁴நீ து³꞉க²ஹந்த்ரீ தூ³தீ தூ³தரதிப்ரியா ।
வீரஸேவ்யா விக்⁴நஹரா யோகி³நீ க³ணஸேவிதா ॥ 45 ॥

நிஜவீணாரவாநந்த³நிமீலிதவிளோசநா ।
வஜ்ரேஶ்வரீ வஶ்யகரீ ஸர்வசித்தவிமோஹிநீ ॥ 46 ॥

ஶப³ரீ ஶம்ப³ராராத்⁴யா ஶாம்ப³ரீ ஸாமஸம்ஸ்துதா ।
த்ரிபுராமந்த்ரஜபிநீ த்ரிபுரார்சநதத்பரா ॥ 47 ॥

த்ரிலோகேஶீ த்ரயீமாதா த்ரிமூர்திஸ்த்ரிதி³வேஶ்வரீ ।
ஐங்காரீ ஸர்வஜநநீ ஸௌ꞉காரீ ஸம்விதீ³ஶ்வரீ ॥ 48 ॥

போ³தா⁴ போ³த⁴கரீ போ³த்⁴யா பு³தா⁴ராத்⁴யா புராதநீ ।
ப⁴ண்ட³ஸோத³ரஸம்ஹர்த்ரீ ப⁴ண்ட³ஸைந்யவிநாஶிநீ ॥ 49 ॥

கே³யசக்ரரதா²ரூடா⁴ கு³ருமூர்தி꞉ குலாங்க³நா ।
கா³ந்த⁴ர்வஶாஸ்த்ரமர்மஜ்ஞா க³ந்த⁴ர்வக³ணபூஜிதா ॥ 50 ॥

ஜக³ந்மாதா ஜயகரீ ஜநநீ ஜநதே³வதா ।
ஶிவாராத்⁴யா ஶிவார்தா⁴ங்கீ³ ஶிஞ்ஜந்மஞ்ஜீரமண்டி³தா ॥ 51 ॥

ஸர்வாத்மிகா ஹ்ருஷீகேஶீ ஸர்வபாபவிநாஶிநீ ।
ஸர்வரோக³ஹரா ஸாத்⁴யா த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மரூபிணீ ॥ 52 ॥

ஆசாரளப்⁴யா ஸ்வாசாரா கே²சரீ யோநிரூபிணீ ।
பதிவ்ரதா பாஶஹந்த்ரீ பரமார்த²ஸ்வரூபிணீ ॥ 53 ॥

பண்டி³தா பரிவாராட்⁴யா பாஷண்ட³மதப⁴ஞ்ஜநீ ।
ஶ்ரீகரீ ஶ்ரீமதீ தே³வீ பி³ந்து³நாத³ஸ்வரூபிணீ ॥ 54 ॥

அபர்ணா ஹிமவத்புத்ரீ து³ர்கா³ து³ர்க³திஹாரிணீ ।
வ்யாளோலஶங்க²தாடங்கா விளஸத்³க³ண்ட³பாலிகா ॥ 55 ॥

ஸுதா⁴மது⁴ரஸாலாபா ஸிந்தூ³ரதிலகோஜ்ஜ்வலா ।
அலக்தகாரக்தபாதா³ நந்த³நோத்³யாநவாஸிநீ ॥ 56 ॥

வாஸந்தகுஸுமாபீடா³ வஸந்தஸமயப்ரியா ।
த்⁴யாநநிஷ்டா² த்⁴யாநக³ம்யா த்⁴யேயா த்⁴யாநஸ்வரூபிணீ ॥ 57 ॥

தா³ரித்³ர்யஹந்த்ரீ தௌ³ர்பா⁴க்³யஶமநீ தா³நவாந்தகா ।
தீர்த²ரூபா த்ரிநயநா துரீயா தோ³ஷவர்ஜிதா ॥ 58 ॥

மேதா⁴ப்ரதா³யிநீ மேத்⁴யா மேதி³நீ மத³ஶாலிநீ ।
மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹர்த்ரீ மாத⁴வீ மாத⁴வப்ரியா ॥ 59 ॥

மஹிலா மஹிமாஸாரா ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யிநீ ।
ருத்³ராணீ ருசிரா ரௌத்³ரீ ருக்மபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா ॥ 60 ॥

அம்பி³கா ஜக³தாம் தா⁴த்ரீ ஜடிநீ தூ⁴ர்ஜடிப்ரியா ।
ஸூக்ஷ்மஸ்வரூபிணீ ஸௌம்யா ஸுருசி꞉ ஸுலபா⁴ ஶுபா⁴ ॥ 61 ॥

விபஞ்சீகலநிக்வாணவிமோஹிதஜக³த்த்ரயா ।
பை⁴ரவப்ரேமநிலயா பை⁴ரவீ பா⁴ஸுராக்ருதி꞉ ॥ 62 ॥

புஷ்பிணீ புண்யநிலயா புண்யஶ்ரவணகீர்தநா ।
குருகுல்லா குண்ட³லிநீ வாகீ³ஶீ நகுலேஶ்வரீ ॥ 63 ॥

வாமகேஶீ கி³ரிஸுதா வார்தாலீபரிபூஜிதா ।
வாருணீமத³ரக்தாக்ஷீ வந்தா³ருவரதா³யிநீ ॥ 64 ॥

கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருணா கந்த³ர்பமத³வர்தி⁴நீ ।
தூ³ர்வாஶ்யாமா து³ஷ்டஹந்த்ரீ து³ஷ்டக்³ரஹவிபே⁴தி³நீ ॥ 65 ॥

ஸர்வஶத்ருக்ஷயகரீ ஸர்வஸம்பத்ப்ரவர்தி⁴நீ ।
கப³ரீஶோபி⁴கல்ஹாரா கலஶிஞ்ஜிதமேக²லா ॥ 66 ॥

ம்ருணாலீதுல்யதோ³ர்வல்லீ ம்ருடா³நீ ம்ருத்யுவர்ஜிதா ।
ம்ருது³ளா ம்ருத்யுஸம்ஹர்த்ரீ மஞ்ஜுளா மஞ்ஜுபா⁴ஷிணீ ॥ 67 ॥

கர்பூரவீடீகப³லா கமநீயகபோலபூ⁴꞉ ।
கர்பூரக்ஷோத³தி³க்³தா⁴ங்கீ³ கர்த்ரீ காரணவர்ஜிதா ॥ 68 ॥

அநாதி³நித⁴நா தா⁴த்ரீ தா⁴த்ரீத⁴ரகுலோத்³ப⁴வா ।
ஸ்தோத்ரப்ரியா ஸ்துதிமயீ மோஹிநீ மோஹஹாரிணீ ॥ 69 ॥

ஜீவரூபா ஜீவகாரீ ஜீவந்முக்திப்ரதா³யிநீ ।
ப⁴த்³ரபீட²ஸ்தி²தா ப⁴த்³ரா ப⁴த்³ரதா³ ப⁴ர்க³பா⁴மிநீ ॥ 70 ॥

ப⁴கா³நந்தா³ ப⁴க³மயீ ப⁴க³ளிங்கா³ ப⁴கே³ஶ்வரீ ।
மத்தமாதங்க³க³மநா மாதங்க³குலமஞ்ஜரீ ॥ 71 ॥

ராஜஹம்ஸக³தீ ராஜ்ஞீ ராஜராஜ ஸமர்சிதா ।
ப⁴வாநீ பாவநீ காளீ த³க்ஷிணா த³க்ஷகந்யகா ॥ 72 ॥

ஹவ்யவாஹா ஹவிர்போ⁴க்த்ரீ ஹாரிணீ து³꞉க²ஹாரிணீ ।
ஸம்ஸாரதாரிணீ ஸௌம்யா ஸர்வேஶீ ஸமரப்ரியா ॥ 73 ॥

ஸ்வப்நவதீ ஜாக³ரிணீ ஸுஷுப்தா விஶ்வரூபிணீ ।
தைஜஸீ ப்ராஜ்ஞகலநா சேதநா சேதநாவதீ ॥ 74 ॥

சிந்மாத்ரா சித்³க⁴நா சேத்யா சிச்சா²யா சித்ஸ்வரூபிணீ ।
நிவ்ருத்திரூபிணீ ஶாந்தி꞉ ப்ரதிஷ்டா² நித்யரூபிணீ ॥ 75 ॥

வித்³யாரூபா ஶாந்த்யதீதா கலாபஞ்சகரூபிணீ ।
ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருத்³யா ஹ்ரீச்சா²யா ஹரிவாஹநா ॥ 76 ॥

மூலப்ரக்ருதிரவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்தவிநோதி³நீ ।
யஜ்ஞரூபா யஜ்ஞபோ⁴க்த்ரீ யஜ்ஞாங்கீ³ யஜ்ஞரூபிணீ ॥ 77 ॥

தீ³க்ஷிதா க்ஷமணா க்ஷாமா க்ஷிதி꞉ க்ஷாந்தி꞉ ஶ்ருதி꞉ ஸ்ம்ருதி꞉ ।
ஏகா(அ)நேகா காமகலா கல்யா காலஸ்வரூபிணீ ॥ 78 ॥

த³க்ஷா தா³க்ஷாயணீ தீ³க்ஷா த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ ।
கா³யத்ரீ க³க³நாகாரா கீ³ர்தே³வீ க³ருடா³ஸநா ॥ 79 ॥

ஸாவித்ரீ ஸகலாத்⁴யக்ஷா ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ராஹ்மணப்ரியா ।
ஜக³ந்நாதா² ஜக³ந்மூர்தி꞉ ஜக³ந்ம்ருத்யுநிவாரிணீ ॥ 80 ॥

த்³ருக்³ரூபா த்³ருஶ்யநிலயா த்³ரஷ்ட்ரீ மந்த்ரீ சிரந்தநீ ।
விஜ்ஞாத்ரீ விபுலா வேத்³யா வ்ருத்³தா⁴ வர்ஷீயஸீ மஹீ ॥ 81 ॥

ஆர்யா குஹரிணீ கு³ஹ்யா கௌ³ரீ கௌ³தமபூஜிதா ।
நந்தி³நீ ளிநீ நித்யா நீதிர்நயவிஶாரதா³ ॥ 82 ॥

க³தாக³தஜ்ஞா க³ந்த⁴ர்வீ கி³ரிஜா க³ர்வநாஶிநீ ।
ப்ரியவ்ரதா ப்ரமா ப்ராணா ப்ரமாணஜ்ஞா ப்ரியம்வதா³ ॥ 83 ॥

அஶரீரா ஶரீரஸ்தா² நாமரூபவிவர்ஜிதா ।
வர்ணாஶ்ரமவிபா⁴க³ஜ்ஞா வர்ணாஶ்ரமவிவர்ஜிதா ॥ 84 ॥

நித்யமுக்தா நித்யத்ருப்தா நிர்லேபா நிரவக்³ரஹா ।
இச்சா²ஜ்ஞாநக்ரியாஶக்தி꞉ இந்தி³ரா ப³ந்து⁴ராக்ருதி꞉ ॥ 85 ॥

மநோரத²ப்ரதா³ முக்²யா மாநிநீ மாநவர்ஜிதா ।
நீராகா³ நிரஹங்காரா நிர்நாஶா நிருபப்லவா ॥ 86 ॥

விசித்ரா சித்ரசாரித்ரா நிஷ்களா நிக³மாலயா ।
ப்³ரஹ்மவித்³யா ப்³ரஹ்மநாடீ³ ப³ந்த⁴ஹந்த்ரீ ப³லிப்ரியா ॥ 87 ॥

ஸுலக்ஷணா லக்ஷணஜ்ஞா ஸுந்த³ரப்⁴ரூலதாஞ்சிதா ।
ஸுமித்ரா மாலிநீ ஸீமா முத்³ரிணீ முத்³ரிகாஞ்சிதா ॥ 88 ॥

ரஜஸ்வலா ரம்யமூர்திர்ஜயா ஜந்மவிவர்ஜிதா ।
பத்³மாலயா பத்³மபீடா² பத்³மிநீ பத்³மவர்ணிநீ ॥ 89 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரா விஶ்வக³ர்பா⁴ விஶ்வேஶீ விஶ்வதோமுகீ² ।
அத்³விதீயா ஸஹஸ்ராக்ஷீ விராட்³ரூபா விமோசிநீ ॥ 90 ॥

ஸூத்ரரூபா ஶாஸ்த்ரகரீ ஶாஸ்த்ரஜ்ஞா ஶஸ்த்ரதா⁴ரிணீ ।
வேத³வித்³வேத³க்ருத்³வேத்³யா வித்தஜ்ஞா வித்தஶாலிநீ ॥ 91 ॥

விஶதா³ வைஷ்ணவீ ப்³ராஹ்மீ வைரிஞ்சீ வாக்ப்ரதா³யிநீ ।
வ்யாக்²யாத்ரீ வாமநா வ்ருத்³தி⁴꞉ விஶ்வநாதா² விஶாரதா³ ॥ 92 ॥

முத்³ரேஶ்வரீ முண்ட³மாலா காளீ கங்காலரூபிணீ ।
மஹேஶ்வரப்ரீதிகரீ மஹேஶ்வர பதிவ்ரதா ॥ 93 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³மாலிநீ பு³த்⁴ந்யா மதங்க³முநிபூஜிதா ।
ஈஶ்வரீ சண்டி³கா சண்டீ³ நியந்த்ரீ நியமஸ்தி²தா ॥ 94 ॥

ஸர்வாந்தர்யாமிணீ ஸேவ்யா ஸந்ததி꞉ ஸந்ததிப்ரதா³ ।
தமாலபல்லவஶ்யாமா தாம்ரோஷ்டீ² தாண்ட³வப்ரியா ॥ 95 ॥

நாட்யலாஸ்யகரீ ரம்பா⁴ நடராஜப்ரியாங்க³நா ।
அநங்க³ரூபா(அ)நங்க³ஶ்ரீரநங்கே³ஶீ வஸுந்த⁴ரா ॥ 99 ॥

ஸாம்ராஜ்யதா³யிநீ ஸித்³தா⁴ ஸித்³தே⁴ஶீ ஸித்³தி⁴தா³யிநீ ।
ஸித்³த⁴மாதா ஸித்³த⁴பூஜ்யா ஸித்³தா⁴ர்தா² வஸுதா³யிநீ ॥ 97 ॥

ப⁴க்திமத்கல்பலதிகா ப⁴க்திதா³ ப⁴க்தவத்ஸலா ।
பஞ்சஶக்த்யர்சிதபதா³ பரமாத்மஸ்வரூபிணீ ॥ 98 ॥

அஜ்ஞாநதிமிரஜ்யோத்ஸ்நா நித்யாஹ்லாதா³ நிரஞ்ஜநா ।
முக்³தா⁴ முக்³த⁴ஸ்மிதா மைத்ரீ முக்³த⁴கேஶீ மது⁴ப்ரியா ॥ 99 ॥

கலாபிநீ காமகலா காமகேலி꞉ கலாவதீ ।
அக²ண்டா³ நிரஹங்காரா ப்ரதா⁴நபுருஷேஶ்வரீ ॥ 100 ॥

ரஹ꞉பூஜ்யா ரஹ꞉கேலீ ரஹ꞉ஸ்துத்யா ஹரப்ரியா ।
ஶரண்யா க³ஹநா கு³ஹ்யா கு³ஹாந்த꞉ஸ்தா² கு³ஹப்ரஸூ꞉ ॥ 101 ॥

ஸ்வஸம்வேத்³யா ஸ்வப்ரகாஶா ஸ்வாத்மஸ்தா² ஸ்வர்க³தா³யிநீ ।
நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராதா⁴ரா நித்யாநித்யஸ்வரூபிணீ ॥ 102 ॥

நிர்மதா³ நர்தகீ கீர்தி꞉ நிஷ்காமா நிஷ்களா கலா ।
அஷ்டமூர்திரமோகோ⁴மா நந்த்³யாதி³க³ணபூஜிதா ॥ 103 ॥

யந்த்ரரூபா தந்த்ரரூபா மந்த்ரரூபா மநோந்மநீ ।
ஶிவகாமேஶ்வரீ தே³வீ சித்³ரூபா சித்தரங்கி³ணீ ॥ 104 ॥

சித்ஸ்வரூபா சித்ப்ரகாஶா சிந்மூர்திஶ்சிந்மயீ சிதி꞉ ।
மூர்க²தூ³ரா மோஹஹந்த்ரீ முக்²யா க்ரோட³முகீ²ஸகீ² ॥ 105 ॥

ஜ்ஞாநஜ்ஞாத்ருஜ்ஞேயரூபா வ்யோமாகாரா விளாஸிநீ ।
விமர்ஶரூபிணீ வஶ்யா விதா⁴நஜ்ஞா விஜ்ரும்பி⁴தா ॥ 106 ॥

கேதகீகுஸுமாபீடா³ கஸ்தூரீதிலகோஜ்ஜ்வலா ।
ம்ருக்³யா ம்ருகா³க்ஷீ ரஸிகா ம்ருக³நாபி⁴ஸுக³ந்தி⁴நீ ॥ 107 ॥

யக்ஷகர்த³மலிப்தாங்கீ³ யக்ஷிணீ யக்ஷபூஜிதா ।
லஸந்மாணிக்யகடகா கேயூரோஜ்ஜ்வலதோ³ர்லதா ॥ 108 ॥

ஸிந்தூ³ரராஜத்ஸீமந்தா ஸுப்⁴ரூவல்லீ ஸுநாஸிகா ।
கைவல்யதா³ காந்திமதீ கடோ²ரகுசமண்ட³லா ॥ 109 ॥

தலோத³ரீ தமோஹந்த்ரீ த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்ஸுராத்மிகா ।
ஸ்வயம்பூ⁴꞉ குஸுமாமோதா³ ஸ்வயம்பு⁴குஸுமப்ரியா ॥ 110 ॥

ஸ்வாத்⁴யாயிநீ ஸுகா²ராத்⁴யா வீரஶ்ரீர்வீரபூஜிதா ।
த்³ராவிணீ வித்³ருமாபோ⁴ஷ்டீ² வேகி³நீ விஷ்ணுவல்லபா⁴ ॥ 111 ॥

ஹாலாமதா³ளஸத்³வாணீ லோலா லீலாவதீ ரதி꞉ ।
லோபாமுத்³ரார்சிதா லக்ஷ்மீரஹல்யாபரிபூஜிதா ॥ 112 ॥

ஆப்³ரஹ்மகீடஜநநீ கைலாஸகி³ரிவாஸிநீ ।
நிதீ⁴ஶ்வரீ நிராதங்கா நிஷ்களங்கா ஜக³ந்மயீ ॥ 113 ॥

ஆதி³ளக்ஷ்மீரநந்தஶ்ரீரச்யுதா தத்த்வரூபிணீ ।
நாமஜாத்யாதி³ரஹிதா நரநாராயணார்சிதா ॥ 114 ॥

கு³ஹ்யோபநிஷது³த்³கீ³தா லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதா ।
மதங்க³வரதா³ ஸித்³தா⁴ மஹாயோகீ³ஶ்வரீ கு³ரு꞉ ॥ 115 ॥

கு³ருப்ரியா குலாராத்⁴யா குலஸங்கேதபாலிநீ ।
சிச்சந்த்³ரமண்ட³லாந்த꞉ஸ்தா² சிதா³காஶஸ்வரூபிணீ ॥ 116 ॥

அநங்க³ஶாஸ்த்ரதத்த்வஜ்ஞா நாநாவித⁴ரஸப்ரியா ।
நிர்மலா நிரவத்³யாங்கீ³ நீதிஜ்ஞா நீதிரூபிணீ ॥ 117 ॥

வ்யாபிநீ விபு³த⁴ஶ்ரேஷ்டா² குலஶைலகுமாரிகா ।
விஷ்ணுப்ரஸூர்வீரமாதா நாஸாமணிவிராஜிதா ॥ 118 ॥

நாயிகா நக³ரீஸம்ஸ்தா² நித்யதுஷ்டா நிதம்பி³நீ ।
பஞ்சப்³ரஹ்மமயீ ப்ராஞ்சீ ப்³ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிணீ ॥ 119 ॥

ஸர்வோபநிஷது³த்³கீ³தா ஸர்வாநுக்³ரஹகாரிணீ ।
பவித்ரா பாவநா பூதா பரமாத்மஸ்வரூபிணீ ॥ 120 ॥

ஸூர்யேந்து³வஹ்நிநயநா ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யகா³ ।
கா³யத்ரீ கா³த்ரரஹிதா ஸுகு³ணா கு³ணவர்ஜிதா ॥ 121 ॥

ரக்ஷாகரீ ரம்யருபா ஸாத்த்விகா ஸத்த்வதா³யிநீ ।
விஶ்வாதீதா வ்யோமரூபா ஸதா³ர்சநஜபப்ரியா ॥ 122 ॥

ஆத்மபூ⁴ரஜிதா ஜிஷ்ணுரஜா ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஸுதா⁴ ।
நந்தி³தாஶேஷபு⁴வநா நாமஸங்கீர்தநப்ரியா ॥ 123 ॥

கு³ருமூர்திர்கு³ருமயீ கு³ருபாதா³ர்சநப்ரியா ।
கோ³ப்³ராஹ்மணாத்மிகா கு³ர்வீ நீலகண்டீ² நிராமயா ॥ 124 ॥

மாநவீ மந்த்ரஜநநீ மஹாபை⁴ரவபூஜிதா ।
நித்யோத்ஸவா நித்யபுஷ்டா ஶ்யாமா யௌவநஶாலிநீ ॥ 125 ॥

மஹநீயா மஹாமூர்திர்மஹதீ ஸௌக்²யஸந்ததி꞉ ।
பூர்ணோத³ரீ ஹவிர்தா⁴த்ரீ க³ணாராத்⁴யா க³ணேஶ்வரீ ॥ 126 ॥

கா³யநா க³ர்வரஹிதா ஸ்வேத³பி³ந்தூ³ள்லஸந்முகீ² ।
துங்க³ஸ்தநீ துலாஶூந்யா கந்யா கமலவாஸிநீ ॥ 127 ॥

ஶ்ருங்கா³ரிணீ ஶ்ரீ꞉ ஶ்ரீவித்³யா ஶ்ரீப்ரதா³ ஶ்ரீநிவாஸிநீ ।
த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ பா³லா த்ரைலோக்யஜநநீ ஸுதீ⁴꞉ ॥ 128 ॥

பஞ்சக்லேஶஹரா பாஶதா⁴ரிணீ பஶுமோசநீ ।
பாஷண்ட³ஹந்த்ரீ பாபக்⁴நீ பார்தி²வஶ்ரீகரீ த்⁴ருதி꞉ ॥ 129 ॥

நிரபாயா து³ராபா யா ஸுலபா⁴ ஶோப⁴நாக்ருதி꞉ ।
மஹாப³லா ப⁴க³வதீ ப⁴வரோக³நிவாரிணீ ॥ 130 ॥

பை⁴ரவாஷ்டகஸம்ஸேவ்யா ப்³ராஹ்ம்யாதி³பரிவாரிதா ।
வாமாதி³ஶக்திஸஹிதா வாருணீமத³விஹ்வலா ॥ 131 ॥

வரிஷ்டா² வஶ்யதா³ வஶ்யா ப⁴க்தார்தித³மநா ஶிவா ।
வைராக்³யஜநநீ ஜ்ஞாநதா³யிநீ ஜ்ஞாநவிக்³ரஹா ॥ 132 ॥

ஸர்வதோ³ஷவிநிர்முக்தா ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ ।
ஸர்வேஶ்வரப்ரியதமா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஸ்வரூபிணீ ॥ 133 ॥

க்ஷீரஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா² மஹாபு⁴ஜக³ஶாயிநீ ।
காமதே⁴நுர்ப்³ருஹத்³க³ர்பா⁴ யோக³நித்³ரா யுக³ந்த⁴ரா ॥ 134 ॥

மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரஜநநீ மாதங்க³குலஸம்ப⁴வா ।
மதங்க³ஜாதிஸம்பூஜ்யா மதங்க³குலதே³வதா ॥ 135 ॥

கு³ஹ்யவித்³யா வஶ்யவித்³யா ஸித்³த⁴வித்³யா ஶிவாங்க³நா ।
ஸுமங்க³ளா ரத்நக³ர்பா⁴ ஸூர்யமாதா ஸுதா⁴ஶநா ॥ 136 ॥

க²ட்³க³மண்ட³லஸம்பூஜ்யா ஸாலக்³ராமநிவாஸிநீ ।
து³ர்ஜயா து³ஷ்டத³மநா து³ர்நிரீக்ஷ்யா து³ரத்யயா ॥ 137 ॥

ஶங்க²சக்ரக³தா³ஹஸ்தா விஷ்ணுஶக்திர்விமோஹிநீ ।
யோக³மாதா யோக³க³ம்யா யோக³நிஷ்டா² ஸுதா⁴ஸ்ரவா ॥ 138 ॥

ஸமாதி⁴நிஷ்டை²꞉ ஸம்வேத்³யா ஸர்வபே⁴த³விவர்ஜிதா ।
ஸாதா⁴ரணா ஸரோஜாக்ஷீ ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஸாக்ஷிணீ ॥ 139 ॥

மஹாஶக்திர்மஹோதா³ரா மஹாமங்க³ளதே³வதா ।
கலௌ க்ருதாவதரணா கலிகல்மஷநாஶிநீ ॥ 140 ॥

ஸர்வதா³ ஸர்வஜநநீ நிரீஶா ஸர்வதோமுகீ² ।
ஸுகூ³டா⁴ ஸர்வதோ ப⁴த்³ரா ஸுஸ்தி²தா ஸ்தா²ணுவல்லபா⁴ ॥ 141 ॥

சராசரஜக³த்³ரூபா சேதநாசேதநாக்ருதி꞉ ।
மஹேஶ்வரப்ராணநாடீ³ மஹாபை⁴ரவமோஹிநீ ॥ 142 ॥

மஞ்ஜுளா யௌவநோந்மத்தா மஹாபாதகநாஶிநீ ।
மஹாநுபா⁴வா மாஹேந்த்³ரீ மஹாமரகதப்ரபா⁴ ॥ 143 ॥

ஸர்வஶக்த்யாஸநா ஶக்திர்நிராபா⁴ஸா நிரிந்த்³ரியா ।
ஸமஸ்ததே³வதாமூர்தி꞉ ஸமஸ்தஸமயார்சிதா ॥ 144 ॥

ஸுவர்சலா வியந்மூர்தி꞉ புஷ்களா நித்யபுஷ்பிணீ ।
நீலோத்பலத³ளஶ்யாமா மஹாப்ரளயஸாக்ஷிணீ ॥ 145 ॥

ஸங்கல்பஸித்³தா⁴ ஸங்கீ³தரஸிகா ரஸதா³யிநீ ।
அபி⁴ந்நா ப்³ரஹ்மஜநநீ காலக்ரமவிவர்ஜிதா ॥ 146 ॥

அஜபா ஜாட்³யரஹிதா ப்ரஸந்நா ப⁴க³வத்ப்ரியா ।
இந்தி³ரா ஜக³தீகந்தா³ ஸச்சிதா³நந்த³கந்த³ளீ ।
ஶ்ரீசக்ரநிலயா தே³வீ ஶ்ரீவித்³யா ஶ்ரீப்ரதா³யிநீ ॥ 147 ॥

ப²லஶ்ருதி꞉ ।
இதி தே கதி²தோ லக்ஷ்மி நாமஸாரஸ்தவோ மயா ।
ஶ்யாமளாயா மஹாதே³வ்யா꞉ ஸர்வவஶ்யப்ரதா³யக꞉ ॥ 148 ॥

ய இமம் பட²தே நித்யம் நாமஸாரஸ்தவம் பரம் ।
தஸ்ய நஶ்யந்தி பாபாநி மஹாந்த்யபி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 149 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யம் ய꞉ படே²ந்நித்யம் வர்ஷமேகமதந்த்³ரித꞉ ।
ஸார்வபௌ⁴மோ மஹீபாலஸ்தஸ்ய வஶ்யோ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 150 ॥

மூலமந்த்ரஜபாந்தே ய꞉ படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
மந்த்ரஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தஸ்ய ஶீக்⁴ரமேவ வராநநே ॥ 151 ॥

ஜக³த்த்ரயம் வஶீக்ருத்ய ஸாக்ஷாத்காமஸமோ ப⁴வேத் ।
தி³நே தி³நே த³ஶாவ்ருத்த்யா மண்ட³லம் யோ ஜபேந்நர꞉ ॥ 152 ॥

ஸசிவ꞉ ஸ ப⁴வேத்³தே³வி ஸார்வபௌ⁴மஸ்ய பூ⁴பதே꞉ ।
ஷண்மாஸம் யோ ஜபேந்நித்யம் ஏகவாரம் த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ॥ 153 ॥

ப⁴வந்தி தஸ்ய தா⁴ந்யாநாம் த⁴நாநாம் ச ஸம்ருத்³த⁴ய꞉ ।
சந்த³நம் குங்குமம் வாபி ப⁴ஸ்ம வா ம்ருக³நாபி⁴கம் ॥ 154 ॥

அநேநைவ த்ரிராவத்த்யா நாமஸாரேண மந்த்ரிதம் ।
யோ லலாடே தா⁴ரயதே தஸ்ய வக்த்ராவளோகநாத் ॥ 155 ॥

ஹந்துமுத்³யதக²ட்³கோ³(அ)பி ஶத்ருர்வஶ்யோ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
அநேந நாமஸாரேண மந்த்ரிதம் ப்ராஶயேஜ்ஜலம் ॥ 156 ॥

மாஸமாத்ரம் வராரோஹே கா³ந்த⁴ர்வநிபுணோ ப⁴வேத் ।
ஸங்கீ³தே கவிதாயாம் ச நாஸ்தி தத்ஸத்³ருஶோ பு⁴வி ॥ 157 ॥

ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநமவாப்நோதி மோக்ஷம் சாப்யதி⁴க³ச்ச²தி ।
ப்ரீயதே ஶ்யாமளா நித்யம் ப்ரீதா(அ)பீ⁴ஷ்டம் ப்ரயச்ச²தி ॥ 158 ॥

இதி ஸௌபா⁴க்³யலக்ஷ்மீகல்பதாந்தர்க³தே லக்ஷ்மீநாராயணஸம்வாதே³ அஷ்டஸப்திதமே க²ண்டே³ ஶ்ரீ ஶ்யாமளா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ।


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed