Shani Krutha Sri Narasimha Stuti – శ్రీ నృసింహ స్తుతి (శనైశ్చర కృతం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ కృష్ణ ఉవాచ |
సులభో భక్తియుక్తానాం దుర్దర్శో దుష్టచేతసామ్ |
అనన్యగతికానాం చ ప్రభుర్భక్తైకవత్సలః || ౧

శనైశ్చరస్తత్ర నృసింహదేవ
స్తుతిం చకారామల చిత్తవృతిః |
ప్రణమ్య సాష్టాంగమశేషలోక
కిరీట నీరాజిత పాదపద్మమ్ || ౨ ||

శ్రీ శనిరువాచ |
యత్పాదపంకజరజః పరమాదరేణ
సంసేవితం సకలకల్మషరాశినాశమ్ |
కల్యాణకారకమశేషనిజానుగానాం
స త్వం నృసింహ మయి దేహి కృపావలోకమ్ || ౩ ||

సర్వత్ర చంచలతయా స్థితయా హి లక్ష్మ్యా
బ్రహ్మాదివంద్యపదయా స్థిరయాన్యసేవీ |
పాదారవిందయుగళం పరమాదరేణ
స త్వం నృసింహ మయి దేహి కృపావలోకమ్ || ౪ ||

యద్రూపమాగమశిరః ప్రతిపాద్యమాద్యం
ఆధ్యాత్మికాది పరితాపహరం విచింత్యమ్ |
యోగీశ్వరైరపగతాఽఖిలదోషసంఘైః
స త్వం నృసింహ మయి దేహి కృపావలోకమ్ || ౫ ||

ప్రహ్లాదభక్తవచసా హరిరావిరాసీత్
స్తంభే హిరణ్యకశిపుం య ఉదారభావః |
ఊర్వో నిధాయ ఉదరం నఖరైర్దదార
స త్వం నృసింహ మయి దేహి కృపావలోకమ్ || ౬ ||

యో నైజభక్తమనలాంబుధి భూధరోగ్ర-
-శృంగప్రపాత విషదంతసరీసృపేభ్యః |
సర్వాత్మకః పరమకారుణికో రరక్ష
స త్వం నృసింహ మయి దేహి కృపావలోకమ్ || ౭ ||

యన్నిర్వికార పరరూప విచింతనేన
యోగీశ్వరా విషయవీత సమస్తరాగాః |
విశ్రాంతిమాపుర వినాశవతీం పరాఖ్యాం
స త్వం నృసింహ మయి దేహి కృపావలోకమ్ || ౮ ||

యద్రూపముగ్రమరిమర్దన భావశాలీ
సంచింతనేన సకలాభవభీతిహారీ | [అఘవినాశకారి]
భూత జ్వర గ్రహ సముద్భవ భీతినాశం
స త్వం నృసింహ మయి దేహి కృపావలోకమ్ || ౯ ||

యస్యోత్తమం యశ ఉమాపతిమగ్రజన్మ
శక్రాది దైవత సభాసు సమస్తగీతమ్ |
శ్రుత్వైక సర్వశమలప్రశమేకదక్షం [శక్త్యైవ]
స త్వం నృసింహ మయి దేహి కృపావలోకమ్ || ౧౦ ||

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ |
ఇత్థం శ్రుత్వా స్తుతిం దేవః శనినా కల్పితాం హరిః |
ఉవాచ బ్రహ్మ వృందస్థం శనిం తం భక్తవత్సలః || ౧౧ ||

శ్రీనృసింహ ఉవాచ |
ప్రసన్నోఽహం శనే తుభ్యం వరం వరయ శోభనమ్ |
యం వాంఛసి తమేవ త్వం సర్వలోక హితావహమ్ || ౧౨ ||

శ్రీ శనిరువాచ |
నృసింహ త్వం మయి కృపాం కురు దేవ దయానిధే |
మద్వాసరస్తవ ప్రీతికరః స్యాద్దేవతాపతే || ౧౩ ||

మత్కృతం త్వత్పరం స్తోత్రం శృణ్వన్తి చ పఠన్తి చ |
సర్వాన్ కామన్ పూరయేథాః తేషాం త్వం లోకభావన || ౧౪ ||

శ్రీ నృసింహ ఉవాచ |
తథైవాస్తు శనేఽహం వై రక్షో భువనసంస్థితః |
భక్త కామాన్ పూరయిష్యే త్వం మమైకం వచః శృణు || ౧౫ ||

త్వత్కృతం మత్పరం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛృణుయాచ్చ యః |
ద్వాదశాష్టమ జన్మస్థాత్ త్వద్భయం మాస్తు తస్య వై || ౧౬ ||

శనిర్నరహరిం దేవం తథేతి ప్రత్యువాచ హ |
తతః పరమసంతుష్టో జయేతి మునయోవదన్ || ౧౭ ||

శ్రీ కృష్ణ ఉవాచ |
ఇదం శనైశ్చరస్యాథ నృసింహ దేవ
సంవాదమేతత్ స్తవనం చ మానవః |
శృణోతి యః శ్రావయతే చ భక్త్యా
సర్వాణ్యభీష్టాని చ విన్దతే ధ్రువమ్ || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీ భవిష్యోత్తరపురాణే శ్రీ శనైశ్చర కృత శ్రీ నృసింహ స్తుతిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Shani Krutha Sri Narasimha Stuti – శ్రీ నృసింహ స్తుతి (శనైశ్చర కృతం)

స్పందించండి

error: Not allowed