Sri Adya Kalika Shatanama Stotram – శ్రీ ఆద్యా కాళికా శతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీసదాశివ ఉవాచ |
శృణు దేవి జగద్వంద్యే స్తోత్రమేతదనుత్తమమ్ |
పఠనాచ్ఛ్రవణాద్యస్య సర్వసిద్ధీశ్వరో భవేత్ || ౧ ||

అసౌభాగ్యప్రశమనం సుఖసంపద్వివర్ధనమ్ |
అకాలమృత్యుహరణం సర్వాపద్వినివారణమ్ || ౨ ||

శ్రీమదాద్యాకాళికాయాః సుఖసాన్నిధ్యకారణమ్ |
స్తవస్యాస్య ప్రసీదేన త్రిపురారిరహం ప్రియే || ౩ ||

స్తోత్రస్యాస్య ఋషిర్దేవి సదాశివ ఉదాహృతః |
ఛందోఽనుష్టుబ్దేవతాద్యా కాళికా పరికీర్తితా |
ధర్మకామార్థమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౪ ||

అథ స్తోత్రమ్ –
హ్రీం కాళీ శ్రీం కరాళీ చ క్రీం కళ్యాణీ కళావతీ |
కమలా కలిదర్పఘ్నీ కపర్దీశకృపాన్వితా || ౫ ||

కాళికా కాలమాతా చ కాలానలసమద్యుతిః |
కపర్దినీ కరాళాస్యా కరుణామృతసాగరా || ౬ ||

కృపామయీ కృపాధారా కృపాపారా కృపాగమా |
కృశానుః కపిలా కృష్ణా కృష్ణానందవివర్ధినీ || ౭ ||

కాలరాత్రిః కామరూపా కామపాశవిమోచినీ |
కాదంబినీ కళాధారా కలికల్మషనాశినీ || ౮ ||

కుమారీపూజనప్రీతా కుమారీపూజకాలయా |
కుమారీభోజనానందా కుమారీరూపధారిణీ || ౯ ||

కదంబవనసంచారా కదంబవనవాసినీ |
కదంబపుష్పసంతోషా కదంబపుష్పమాలినీ || ౧౦ ||

కిశోరీ కలకంఠా చ కలనాదనినాదినీ |
కాదంబరీపానరతా తథా కాదంబరీప్రియా || ౧౧ ||

కపాలపాత్రనిరతా కంకాలమాల్యధారిణీ |
కమలాసనసంతుష్టా కమలాసనవాసినీ || ౧౨ ||

కమలాలయమధ్యస్థా కమలామోదమోదినీ |
కలహంసగతిః క్లైబ్యనాశినీ కామరూపిణీ || ౧౩ ||

కామరూపకృతావాసా కామపీఠవిలాసినీ |
కమనీయా కల్పలతా కమనీయవిభూషణా || ౧౪ ||

కమనీయగుణారాధ్యా కోమలాంగీ కృశోదరీ |
కారణామృతసంతోషా కారణానందసిద్ధిదా || ౧౫ ||

కారణానందజాపేష్టా కారణార్చనహర్షితా |
కారణార్ణవసమ్మగ్నా కారణవ్రతపాలినీ || ౧౬ ||

కస్తూరీసౌరభామోదా కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలా |
కస్తూరీపూజనరతా కస్తూరీపూజకప్రియా || ౧౭ ||

కస్తూరీదాహజననీ కస్తూరీమృగతోషిణీ |
కస్తూరీభోజనప్రీతా కర్పూరామోదమోదితా || ౧౮ ||

కర్పూరమాలాభరణా కర్పూరచందనోక్షితా |
కర్పూరకారణాహ్లాదా కర్పూరామృతపాయినీ || ౧౯ ||

కర్పూరసాగరస్నాతా కర్పూరసాగరాలయా |
కూర్చబీజజపప్రీతా కూర్చజాపపరాయణా || ౨౦ ||

కులీనా కౌలికారాధ్యా కౌలికప్రియకారిణీ |
కులాచారా కౌతుకినీ కులమార్గప్రదర్శినీ || ౨౧ ||

కాశీశ్వరీ కష్టహర్త్రీ కాశీశవరదాయినీ |
కాశీశ్వరకృతామోదా కాశీశ్వరమనోరమా || ౨౨ ||

కలమంజీరచరణా క్వణత్కాంచీవిభూషణా |
కాంచనాద్రికృతాగారా కాంచనాచలకౌముదీ || ౨౩ ||

కామబీజజపానందా కామబీజస్వరూపిణీ |
కుమతిఘ్నీ కులీనార్తినాశినీ కులకామినీ || ౨౪ ||

క్రీం హ్రీం శ్రీం మంత్రవర్ణేన కాలకంటకఘాతినీ |
ఇత్యాద్యాకాళికాదేవ్యాః శతనామ ప్రకీర్తితమ్ || ౨౫ ||

కకారకూటఘటితం కాళీరూపస్వరూపకమ్ |
పూజాకాలే పఠేద్యస్తు కాళికాకృతమానసః || ౨౬ ||

మంత్రసిద్ధిర్భవేదాశు తస్య కాళీ ప్రసీదతి |
బుద్ధిం విద్యాం చ లభతే గురోరాదేశమాత్రతః || ౨౭ ||

ధనవాన్ కీర్తిమాన్ భూయాద్దానశీలో దయాన్వితః |
పుత్రపౌత్రసుఖైశ్వర్యైర్మోదతే సాధకో భువి || ౨౮ ||

భౌమావాస్యానిశాభాగే మపంచకసమన్వితః |
పూజయిత్వా మహాకాళీమాద్యాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౨౯ ||

పఠిత్వా శతనామాని సాక్షాత్కాళీమయో భవేత్ |
నాసాధ్యం విద్యతే తస్య త్రిషు లోకేషు కించన || ౩౦ ||

విద్యాయాం వాక్పతిః సాక్షాత్ ధనే ధనపతిర్భవేత్ |
సముద్ర ఇవ గాంభీర్యే బలే చ పవనోపమః || ౩౧ ||

తిగ్మాంశురివ దుష్ప్రేక్ష్యః శశివచ్ఛుభదర్శనః |
రూపే మూర్తిధరః కామో యోషితాం హృదయంగమః || ౩౨ ||

సర్వత్ర జయమాప్నోతి స్తవస్యాస్య ప్రసాదతః |
యం యం కామం పురస్కృత్య స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ || ౩౩ ||

తం తం కామమవాప్నోతి శ్రీమదాద్యాప్రసాదతః |
రణే రాజకులే ద్యూతే వివాదే ప్రాణసంకటే || ౩౪ ||

దస్యుగ్రస్తే గ్రామదాహే సింహవ్యాఘ్రావృతే తథా |
అరణ్యే ప్రాంతరే దుర్గే గ్రహరాజభయేఽపి వా || ౩౫ ||

జ్వరదాహే చిరవ్యాధౌ మహారోగాదిసంకులే |
బాలగ్రహాది రోగే చ తథా దుఃస్వప్నదర్శనే || ౩౬ ||

దుస్తరే సలిలే వాపి పోతే వాతవిపద్గతే |
విచింత్య పరమాం మాయామాద్యాం కాళీం పరాత్పరామ్ || ౩౭ ||

యః పఠేచ్ఛతనామాని దృఢభక్తిసమన్వితః |
సర్వాపద్భ్యో విముచ్యేత దేవి సత్యం న సంశయః || ౩౮ ||

న పాపేభ్యో భయం తస్య న రోగోభ్యో భయం క్వచిత్ |
సర్వత్ర విజయస్తస్య న కుత్రాపి పరాభవః || ౩౯ ||

తస్య దర్శనమాత్రేణ పలాయంతే విపద్గణాః |
స వక్తా సర్వశాస్త్రాణాం స భోక్తా సర్వసంపదామ్ || ౪౦ ||

స కర్తా జాతిధర్మాణాం జ్ఞాతీనాం ప్రభురేవ సః |
వాణీ తస్య వసేద్వక్త్రే కమలా నిశ్చలా గృహే || ౪౧ ||

తన్నామ్నా మానవాః సర్వే ప్రణమంతి ససంభ్రమాః |
దృష్ట్యా తస్య తృణాయంతే హ్యణిమాద్యష్టసిద్ధయః || ౪౨ ||

ఆద్యాకాళీస్వరూపాఖ్యం శతనామ ప్రకీర్తితమ్ |
అష్టోత్తరశతావృత్యా పురశ్చర్యాఽస్య గీయతే || ౪౩ ||

పురస్క్రియాన్వితం స్తోత్రం సర్వాభీష్టఫలప్రదమ్ |
శతనామస్తుతిమిమామాద్యాకాళీస్వరూపిణీమ్ || ౪౪ ||

పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి శృణుయాచ్ఛ్రావయేదపి |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో బ్రహ్మసాయుజ్యమాప్నుయాత్ || ౪౫ ||

ఇతి మహానిర్వాణతంత్రే సప్తమోల్లాసాంతర్గతం శ్రీ ఆద్యా కాళికా శతనామ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed