Sri Adya Kalika Shatanama Stotram – ஶ்ரீ ஆத்³யா காளிகா ஶதநாம ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீஸதா³ஶிவ உவாச ।
ஶ்ருணு தே³வி ஜக³த்³வந்த்³யே ஸ்தோத்ரமேதத³நுத்தமம் ।
பட²நாச்ச்²ரவணாத்³யஸ்ய ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ ப⁴வேத் ॥ 1 ॥

அஸௌபா⁴க்³யப்ரஶமநம் ஸுக²ஸம்பத்³விவர்த⁴நம் ।
அகாலம்ருத்யுஹரணம் ஸர்வாபத்³விநிவாரணம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரீமதா³த்³யாகாளிகாயா꞉ ஸுக²ஸாந்நித்⁴யகாரணம் ।
ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரஸீதே³ந த்ரிபுராரிரஹம் ப்ரியே ॥ 3 ॥

ஸ்தோத்ரஸ்யாஸ்ய ருஷிர்தே³வி ஸதா³ஶிவ உதா³ஹ்ருத꞉ ।
ச²ந்தோ³(அ)நுஷ்டுப்³தே³வதாத்³யா காளிகா பரிகீர்திதா ।
த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷேஷு விநியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 4 ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் –
ஹ்ரீம் காளீ ஶ்ரீம் கராளீ ச க்ரீம் கல்யாணீ கலாவதீ ।
கமலா கலித³ர்பக்⁴நீ கபர்தீ³ஶக்ருபாந்விதா ॥ 5 ॥

காளிகா காலமாதா ச காலாநலஸமத்³யுதி꞉ ।
கபர்தி³நீ கராளாஸ்யா கருணாம்ருதஸாக³ரா ॥ 6 ॥

க்ருபாமயீ க்ருபாதா⁴ரா க்ருபாபாரா க்ருபாக³மா ।
க்ருஶாநு꞉ கபிலா க்ருஷ்ணா க்ருஷ்ணாநந்த³விவர்தி⁴நீ ॥ 7 ॥

காலராத்ரி꞉ காமரூபா காமபாஶவிமோசிநீ ।
காத³ம்பி³நீ கலாதா⁴ரா கலிகல்மஷநாஶிநீ ॥ 8 ॥

குமாரீபூஜநப்ரீதா குமாரீபூஜகாலயா ।
குமாரீபோ⁴ஜநாநந்தா³ குமாரீரூபதா⁴ரிணீ ॥ 9 ॥

கத³ம்ப³வநஸஞ்சாரா கத³ம்ப³வநவாஸிநீ ।
கத³ம்ப³புஷ்பஸந்தோஷா கத³ம்ப³புஷ்பமாலிநீ ॥ 10 ॥

கிஶோரீ கலகண்டா² ச கலநாத³நிநாதி³நீ ।
காத³ம்ப³ரீபாநரதா ததா² காத³ம்ப³ரீப்ரியா ॥ 11 ॥

கபாலபாத்ரநிரதா கங்காலமால்யதா⁴ரிணீ ।
கமலாஸநஸந்துஷ்டா கமலாஸநவாஸிநீ ॥ 12 ॥

கமலாலயமத்⁴யஸ்தா² கமலாமோத³மோதி³நீ ।
கலஹம்ஸக³தி꞉ க்லைப்³யநாஶிநீ காமரூபிணீ ॥ 13 ॥

காமரூபக்ருதாவாஸா காமபீட²விளாஸிநீ ।
கமநீயா கல்பலதா கமநீயவிபூ⁴ஷணா ॥ 14 ॥

கமநீயகு³ணாராத்⁴யா கோமளாங்கீ³ க்ருஶோத³ரீ ।
காரணாம்ருதஸந்தோஷா காரணாநந்த³ஸித்³தி⁴தா³ ॥ 15 ॥

காரணாநந்த³ஜாபேஷ்டா காரணார்சநஹர்ஷிதா ।
காரணார்ணவஸம்மக்³நா காரணவ்ரதபாலிநீ ॥ 16 ॥

கஸ்தூரீஸௌரபா⁴மோதா³ கஸ்தூரீதிலகோஜ்ஜ்வலா ।
கஸ்தூரீபூஜநரதா கஸ்தூரீபூஜகப்ரியா ॥ 17 ॥

கஸ்தூரீதா³ஹஜநநீ கஸ்தூரீம்ருக³தோஷிணீ ।
கஸ்தூரீபோ⁴ஜநப்ரீதா கர்பூராமோத³மோதி³தா ॥ 18 ॥

கர்பூரமாலாப⁴ரணா கர்பூரசந்த³நோக்ஷிதா ।
கர்பூரகாரணாஹ்லாதா³ கர்பூராம்ருதபாயிநீ ॥ 19 ॥

கர்பூரஸாக³ரஸ்நாதா கர்பூரஸாக³ராளயா ।
கூர்சபீ³ஜஜபப்ரீதா கூர்சஜாபபராயணா ॥ 20 ॥

குலீநா கௌலிகாராத்⁴யா கௌலிகப்ரியகாரிணீ ।
குலாசாரா கௌதுகிநீ குலமார்க³ப்ரத³ர்ஶிநீ ॥ 21 ॥

காஶீஶ்வரீ கஷ்டஹர்த்ரீ காஶீஶவரதா³யிநீ ।
காஶீஶ்வரக்ருதாமோதா³ காஶீஶ்வரமநோரமா ॥ 22 ॥

கலமஞ்ஜீரசரணா க்வணத்காஞ்சீவிபூ⁴ஷணா ।
காஞ்சநாத்³ரிக்ருதாகா³ரா காஞ்சநாசலகௌமுதீ³ ॥ 23 ॥

காமபீ³ஜஜபாநந்தா³ காமபீ³ஜஸ்வரூபிணீ ।
குமதிக்⁴நீ குலீநார்திநாஶிநீ குலகாமிநீ ॥ 24 ॥

க்ரீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மந்த்ரவர்ணேந காலகண்டககா⁴திநீ ।
இத்யாத்³யாகாளிகாதே³வ்யா꞉ ஶதநாம ப்ரகீர்திதம் ॥ 25 ॥

ககாரகூடக⁴டிதம் காளீரூபஸ்வரூபகம் ।
பூஜாகாலே படே²த்³யஸ்து காளிகாக்ருதமாநஸ꞉ ॥ 26 ॥

மந்த்ரஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேதா³ஶு தஸ்ய காளீ ப்ரஸீத³தி ।
பு³த்³தி⁴ம் வித்³யாம் ச லப⁴தே கு³ரோராதே³ஶமாத்ரத꞉ ॥ 27 ॥

த⁴நவாந் கீர்திமாந் பூ⁴யாத்³தா³நஶீலோ த³யாந்வித꞉ ।
புத்ரபௌத்ரஸுகை²ஶ்வர்யைர்மோத³தே ஸாத⁴கோ பு⁴வி ॥ 28 ॥

பௌ⁴மாவாஸ்யாநிஶாபா⁴கே³ மபஞ்சகஸமந்வித꞉ ।
பூஜயித்வா மஹாகாளீமாத்³யாம் த்ரிபு⁴வநேஶ்வரீம் ॥ 29 ॥

படி²த்வா ஶதநாமாநி ஸாக்ஷாத்காளீமயோ ப⁴வேத் ।
நாஸாத்⁴யம் வித்³யதே தஸ்ய த்ரிஷு லோகேஷு கிஞ்சந ॥ 30 ॥

வித்³யாயாம் வாக்பதி꞉ ஸாக்ஷாத் த⁴நே த⁴நபதிர்ப⁴வேத் ।
ஸமுத்³ர இவ கா³ம்பீ⁴ர்யே ப³லே ச பவநோபம꞉ ॥ 31 ॥

திக்³மாம்ஶுரிவ து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்ய꞉ ஶஶிவச்சு²ப⁴த³ர்ஶந꞉ ।
ரூபே மூர்தித⁴ர꞉ காமோ யோஷிதாம் ஹ்ருத³யங்க³ம꞉ ॥ 32 ॥

ஸர்வத்ர ஜயமாப்நோதி ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரஸாத³த꞉ ।
யம் யம் காமம் புரஸ்க்ருத்ய ஸ்தோத்ரமேதது³தீ³ரயேத் ॥ 33 ॥

தம் தம் காமமவாப்நோதி ஶ்ரீமதா³த்³யாப்ரஸாத³த꞉ ।
ரணே ராஜகுலே த்³யூதே விவாதே³ ப்ராணஸங்கடே ॥ 34 ॥

த³ஸ்யுக்³ரஸ்தே க்³ராமதா³ஹே ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ராவ்ருதே ததா² ।
அரண்யே ப்ராந்தரே து³ர்கே³ க்³ரஹராஜப⁴யே(அ)பி வா ॥ 35 ॥

ஜ்வரதா³ஹே சிரவ்யாதௌ⁴ மஹாரோகா³தி³ஸங்குலே ।
பா³லக்³ரஹாதி³ ரோகே³ ச ததா² து³꞉ஸ்வப்நத³ர்ஶநே ॥ 36 ॥

து³ஸ்தரே ஸலிலே வாபி போதே வாதவிபத்³க³தே ।
விசிந்த்ய பரமாம் மாயாமாத்³யாம் காளீம் பராத்பராம் ॥ 37 ॥

ய꞉ படே²ச்ச²தநாமாநி த்³ருட⁴ப⁴க்திஸமந்வித꞉ ।
ஸர்வாபத்³ப்⁴யோ விமுச்யேத தே³வி ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 38 ॥

ந பாபேப்⁴யோ ப⁴யம் தஸ்ய ந ரோகோ³ப்⁴யோ ப⁴யம் க்வசித் ।
ஸர்வத்ர விஜயஸ்தஸ்ய ந குத்ராபி பராப⁴வ꞉ ॥ 39 ॥

தஸ்ய த³ர்ஶநமாத்ரேண பலாயந்தே விபத்³க³ணா꞉ ।
ஸ வக்தா ஸர்வஶாஸ்த்ராணாம் ஸ போ⁴க்தா ஸர்வஸம்பதா³ம் ॥ 40 ॥

ஸ கர்தா ஜாதித⁴ர்மாணாம் ஜ்ஞாதீநாம் ப்ரபு⁴ரேவ ஸ꞉ ।
வாணீ தஸ்ய வஸேத்³வக்த்ரே கமலா நிஶ்சலா க்³ருஹே ॥ 41 ॥

தந்நாம்நா மாநவா꞉ ஸர்வே ப்ரணமந்தி ஸஸம்ப்⁴ரமா꞉ ।
த்³ருஷ்ட்யா தஸ்ய த்ருணாயந்தே ஹ்யணிமாத்³யஷ்டஸித்³த⁴ய꞉ ॥ 42 ॥

ஆத்³யாகாளீஸ்வரூபாக்²யம் ஶதநாம ப்ரகீர்திதம் ।
அஷ்டோத்தரஶதாவ்ருத்யா புரஶ்சர்யா(அ)ஸ்ய கீ³யதே ॥ 43 ॥

புரஸ்க்ரியாந்விதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம் ।
ஶதநாமஸ்துதிமிமாமாத்³யாகாளீஸ்வரூபிணீம் ॥ 44 ॥

படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி ஶ்ருணுயாச்ச்²ராவயேத³பி ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ ப்³ரஹ்மஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 45 ॥

இதி மஹாநிர்வாணதந்த்ரே ஸப்தமோல்லாஸாந்தர்க³தம் ஶ்ரீ ஆத்³யா காளிகா ஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ காளிகா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed