Sri Kamakala Kali Kavacham (Trailokyamohanam) – ஶ்ரீ காமகலாகாளீ கவசம் (த்ரைலோக்யமோஹநம்)


அஸ்ய ஶ்ரீ த்ரைலோக்யமோஹந ரஹஸ்ய கவசஸ்ய த்ரிபுராரி꞉ ருஷி꞉ விராட் ச²ந்த³꞉ ப⁴க³வதீ காமகலாகாளீ தே³வதா ப்²ரேம் பீ³ஜம் யோகி³நீ ஶக்தி꞉ காமார்ணம் கீலகம் டா³கிநி தத்த்வம் ஶ்ரீகாமகலாகாளீ ப்ரீத்யர்த²ம் புருஷார்த²சதுஷ்டயே விநியோக³꞉ ॥

ஓம் ஐம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஶிர꞉ பாது ப்²ரேம் ஹ்ரீம் ச்²ரீம் மத³நாதுரா ।
ஸ்த்ரீம் ஹ்ரூம் க்ஷௌம் ஹ்ரீம் லம் லலாடம் பாது க்²ப்²ரேம் க்ரௌம் கராளிநீ ॥ 1 ।

ஆம் ஹௌம் ப்²ரோம் க்ஷூம் முக²ம் பாது க்லூம் ட்³ரம் த்²ரௌம் சண்ட³நாயிகா ।
ஹூம் த்ரைம் ச்லூம் மௌ꞉ பாது த்³ருஶௌ ப்ரீம் த்⁴ரீம் க்ஷ்ரீம் ஜக³த³ம்பி³கா ॥ 2 ॥

க்ரூம் க்²ரூம் க்⁴ரீம் ச்லீம் பாது கர்ணௌ ஜ்ரம் ப்லைம் ரு꞉ ஸௌம் ஸுரேஶ்வரீ ।
க³ம் ப்ராம் த்⁴ரீம் த்²ரீம் ஹநூ பாது அம் ஆம் இம் ஈம் ஶ்மஶாநிநீ ॥ 3 ॥

ஜூம் டு³ம் ஐம் ஔம் ப்⁴ருவௌ பாது கம் க²ம் க³ம் க⁴ம் ப்ரமாதி²நீ ।
சம் ச²ம் ஜம் ஜ²ம் பாது நாஸாம் டம் ட²ம் ட³ம் ட⁴ம் ப⁴கா³குலா ॥ 4 ॥

தம் த²ம் த³ம் த⁴ம் பாத்வத⁴ரமோஷ்ட²ம் பம் ப²ம் ரதிப்ரியா ।
ப³ம் ப⁴ம் யம் ரம் பாது த³ந்தாந் லம் வம் ஶம் ஸம் ச காளிகா ॥ 5 ॥

ஹம் க்ஷம் க்ஷம் ஹம் பாது ஜிஹ்வாம் ஸம் ஶம் வம் லம் ரதாகுலா ।
வம் யம் ப⁴ம் வம் ச சிபு³கம் பாது ப²ம் பம் மஹேஶ்வரீ ॥ 6 ॥

த⁴ம் த³ம் த²ம் தம் பாது கண்ட²ம் ட⁴ம் ட³ம் ட²ம் டம் ப⁴க³ப்ரியா ।
ஜ²ம் ஜம் ச²ம் சம் பாது குக்ஷௌ க⁴ம் க³ம் க²ம் கம் மஹாஜடா ॥ 7 ॥

ஹ்ஸௌ꞉ ஹ்ஸ்க்²ப்²ரைம் பாது பு⁴ஜௌ க்ஷ்மூம் ம்ரைம் மத³நமாலிநீ ।
ஙாம் ஞீம் ணூம் ரக்ஷதாஜ்ஜத்ரூ நைம் மௌம் ரக்தாஸவோந்மதா³ ॥ 8 ॥

ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் பாது கக்ஷௌ மே ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் நிது⁴வநப்ரியா ।
க்லாம் க்லீம் க்லூம் பாது ஹ்ருத³யம் க்லைம் க்லௌம் முண்டா³வதம்ஸிகா ॥ 9 ॥

ஶ்ராம் ஶ்ரீம் ஶ்ரூம் ரக்ஷது கரௌ ஶ்ரைம் ஶ்ரௌம் பே²த்காரராவிணீ ।
க்லாம் க்லீம் க்லூம் அங்கு³ளீ꞉ பாது க்லைம் க்லௌம் ச நாரவாஹிநீ ॥ 10 ॥

ச்ராம் ச்ரீம் ச்ரூம் பாது ஜட²ரம் ச்ரைம் ச்ரௌம் ஸம்ஹாரரூபிணீ ।
ச்²ராம் ச்²ரீம் ச்²ரூம் ரக்ஷதாந்நாபி⁴ம் ச்²ரைம் ச்²ரௌம் ஸித்³தி⁴கராளிநீ ॥ 11 ॥

ஸ்த்ராம் ஸ்த்ரீம் ஸ்த்ரூம் ரக்ஷதாத் பார்ஶ்வௌ ஸ்த்ரைம் ஸ்த்ரௌம் நிர்வாணதா³யிநீ ।
ப்²ராம் ப்²ரீம் ப்²ரூம் ரக்ஷதாத் ப்ருஷ்ட²ம் ப்²ரைம் ப்²ரௌம் ஜ்ஞாநப்ரகாஶிநீ ॥ 12 ॥

க்ஷாம் க்ஷீம் க்ஷூம் ரக்ஷது கடிம் க்ஷைம் க்ஷௌம் ந்ருமுண்ட³மாலிநீ ।
க்³ளாம் க்³ளீம் க்³ளூம் ரக்ஷதாதூ³ரூ க்³ளைம் க்³ளௌம் விஜயதா³யிநீ ॥ 13 ॥

ப்³லாம் ப்³லீம் ப்³லூம் ஜாநுநீ பாது ப்³லைம் ப்³லௌம் மஹிஷமர்தி³நீ ।
ப்ராம் ப்ரீம் ப்ரூம் ரக்ஷதாஜ்ஜங்கே⁴ ப்ரைம் ப்ரௌம் ம்ருத்யுவிநாஶிநீ ॥ 14 ॥

த்²ராம் த்²ரீம் த்²ரூம் சரணௌ பாது த்²ரைம் த்²ரௌம் ஸம்ஸாரதாரிணீ ।
ஓம் ப்²ரேம் ஸித்³தி⁴கராளி ஹ்ரீம் ச்²ரீம் ஹ்ரம் ஸ்த்ரீம் ப்²ரேம் நமோ நம꞉ ॥ 15 ॥

ஸர்வஸந்தி⁴ஷு ஸர்வாங்க³ம் கு³ஹ்யகாளீ ஸதா³வது ।
ஓம் ப்²ரேம் ஸித்³தி⁴ ஹ்ஸ்க்²ப்²ரேம் ஹ்ஸ்ப்²ரேம் க்²ப்²ரேம் கராளி க்²ப்²ரேம் ஹ்ஸ்க்²ப்²ரேம் ஹ்ஸ்ப்²ரேம் ப்²ரேம் ஓம் ஸ்வாஹா ॥ 16 ॥

ரக்ஷதாத்³கோ⁴ரசாமுண்டா³ து களேவரம் வஹக்ஷமலவரயூம் ।
அவ்யாத் ஸதா³ ப⁴த்³ரகாளீ ப்ராணாநேகாத³ஶேந்த்³ரியாந் ॥ 17 ॥

ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஓம் க்²ப்²ரேம் ஹ்ஸ்க்²ப்²ரேம் ஹக்ஷம்லப்³ரயூம்
ந்க்ஷ்ரீம் ந்ஜ்ச்ரீம் ஸ்த்ரீம் ச்²ரீம் க்²ப்²ரேம் ட்²ரீம் த்⁴ரீம் நம꞉ ।
யத்ராநுக்தஸ்த²லம் தே³ஹே யாவத்தத்ர ச திஷ்ட²தி ॥ 18 ॥

உக்தம் வா(அ)ப்யத²வாநுக்தம் கராளத³ஶநாவது ।
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஹூம் ஸ்த்ரீம் த்⁴ரீம் ப்²ரேம் க்ஷூம் க்ஷௌம்
க்ரௌம் க்³ளூம் க்²ப்²ரேம் ப்ரீம் ட்²ரீம் த்²ரீம் ட்ரைம் ப்³லௌம் ப²ட் நம꞉ ஸ்வாஹா ॥ 19 ।

ஸர்வமாபாத³கேஶாக்³ரம் காளீ காமகலாவது ॥ 20 ॥

ப²லஶ்ருதி꞉ –
ஏதத்தே ஸர்வமாக்²யாதம் யந்மாம் த்வம் பரிப்ருச்ச²ஸி ।
ஏதேந கவசேநைவ யதா³ ப⁴வதி கு³ண்டி²த꞉ ॥

வஜ்ராத் ஸாரதரம் தஸ்ய ஶரீரம் ஜாயதே ததா³ ।
ஶோகது³꞉கா²மயைர்முக்த꞉ ஸத்³யோ ஹ்யமரதாம் வ்ரஜேத் ॥

ஆமுச்யாநேந தே³ஹம் ஸ்வம் யத்ர குத்ராபி க³ச்ச²து ।
யுத்³தே⁴ தா³வாக்³நிமத்⁴யே ச ஸரித்பர்வதஸிந்து⁴ஷு ॥

ராஜத்³வாரே ச காந்தாரே சௌரவ்யாக்⁴ராகுலே பதி² ।
விவாதே³ மரணே த்ராஸே மஹாமாரீக³தா³தி³ஷு ॥

து³꞉ஸ்வப்நே ப³ந்த⁴நே கோ⁴ரே பூ⁴தாவேஶக்³ரஹோத்³க³தௌ ।
விசர த்வம் ஹி ராத்ரௌ ச நிர்ப⁴யேநாந்தராத்மநா ॥

ஏகாவ்ருத்த்யாக⁴நாஶ꞉ ஸ்யாத் த்ரிவ்ருத்த்யா சாயுராப்நுயாத் ।
ஶதாவ்ருத்த்யா ஸர்வஸித்³தி⁴꞉ ஸஹஸ்ரை꞉ கே²சரோ ப⁴வேத் ॥

வல்லேபே⁴(அ)யுதபாடே²ந ஶிவ ஏவ ந ஸம்ஶய꞉ ।
கிம் வா தே³வி (புரோ) ஜாநே꞉ ஸத்யம் ஸத்யம் ப்³ரவீமி தே ॥

சதுஸ்த்ரைலோக்யலாபே⁴ந த்ரைலோக்யவிஜயீ ப⁴வேத் ।
த்ரைலோக்யாகர்ஷணோ மந்த்ரஸ்த்ரைலோக்யவிஜயஸ்ததா³ ॥

த்ரைலோக்யமோஹநம் சைதத் த்ரைலோக்யவஶக்ருந்மநு꞉ ।
ஏதச்சதுஷ்டயம் தே³வி ஸம்ஸாரேஷ்வதிது³ர்லப⁴ம் ॥

ப்ரஸாதா³த்கவசஸ்யாஸ்ய கே ஸித்³தி⁴ம் நைவ லேபி⁴ரே ।
ஸம்வர்தாத்³யாஶ்ச ருஷயோ மாருத்தாத்³யா மஹீபு⁴ஜ꞉ ॥

விஶேஷதஸ்து ப⁴ரதோ லப்³த⁴வாந் யச்ச்²ருணுஷ்வ தத் ।
ஜாஹ்நவீ யமுநா ரேவா காவேரீ கோ³மதீஷ்வயம் ॥

ஸஹஸ்ரமஶ்வமேதா⁴நாமேகைகத்ராஜஹார ஹி ।
யாஜயித்ரே மாத்ருபித்ரே த்வேகைகஸ்மிந் மஹாக்ரதௌ ॥

ஸஹஸ்ரம் யத்ர பத்³மாநாம் கண்வாயாதா³த் ஸவர்மணாம் ।
ஸப்தத்³வீபவதீம் ப்ருத்²வீம் ஜிகா³ய த்ரிதி³நேந ய꞉ ॥

நவாயுதம் ச வர்ஷாணாம் யோ(அ)ஜீவத் ப்ருதி²வீபதி꞉ ।
அவ்யாஹதரதா²த்⁴வா ய꞉ ஸ்வர்க³பாதாலமீயிவாந் ॥

ஏவமந்யோ(அ)பி ப²லவாநேதஸ்யைவ ப்ரஸாதா³த꞉ ।
ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴பராயாஸ்தே மயோக்தம் பரமேஶ்வரி ॥

ப்ராணாத்யயே(அ)பி நோ வாச்யம் த்வயாந்யஸ்மை கதா³சந ।
தே³வ்யதா³த் த்ரிபுரக்⁴நாய ஸ மாம் ப்ராதா³த³ஹம் ததா² ॥

துப்⁴யம் ஸம்வர்தருஷயே ப்ராதா³ம் ஸத்யம் ப்³ரவீமி தே ।
ஸவர்தோ தா³ஸ்யதி ப்ரீதோ தே³வி து³ர்வாஸஸே த்விமம் ॥

த³த்தாத்ரேயாய ஸ புநரேவம் லோகே ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
வக்த்ராணாம் கோடிபி⁴ர்தே³வி வர்ஷாணாமபி கோடிபி⁴꞉ ॥

மஹிமா வர்ணிதும் ஶக்ய꞉ கவசஸ்யாஸ்ய நோ மயா ।
புநர்ப்³ரவீமி தே ஸத்யம் மநோ த³த்வா நிஶாமய ॥

இத³ம் ந ஸித்³த்⁴யதே தே³வி த்ரைலோக்யாகர்ஷணம் விநா ।
க்³ரஹீதே துஷ்யதே தே³வீ தா³த்ரே குப்யதி தத் க்ஷணாத் ।
ஏதஜ் ஜ்ஞாத்வா யதா²கர்துமுசிதம் தத் கரிஷ்யஸி ॥

இதி ஶ்ரீ மஹாகாலஸம்ஹிதாயாம் நவம படலே த்ரைலோக்யமோஹநம் நாம ஶ்ரீ காமகலாகாளீ கவசம் ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed