Sri Guhya Kali Sudha Dhara Stava – శ్రీ గుహ్యకాళీ సుధాధారా స్తవః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

మహాకాల రుద్ర ఉవాచ |
అచింత్యామితాకారశక్తిస్వరూపా
ప్రతివ్యక్త్యధిష్ఠానసత్త్వైకమూర్తిః |
గుణాతీతనిర్ద్వంద్వబోధైకగమ్యా
త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౧ ||

అగోత్రాకృతిత్వాదనైకాంతికత్వా-
-దలక్ష్యాగమత్వాదశేషాకరత్వాత్ |
ప్రపంచాలసత్వాదనారంభకత్వాత్
త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౨ ||

అసాధారణత్వాదసంబంధకత్వా-
-దభిన్నాశ్రయత్వాదనాకారకత్వాత్ |
అవిద్యాత్మకత్వాదనాద్యంతకత్వాత్
త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౩ ||

యదా నైవ ధాతా న విష్ణుర్న రుద్రో
న కాలో న వా పంచభూతాని నాశా |
తదా కారణీభూత సత్త్వైకమూర్తి-
-స్త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౪ ||

న మీమాంసకా నైవ కాలాదితర్కా
న సాంఖ్యా న యోగా న వేదాంతవేదాః |
న దేవా విదుస్తే నిరాకారభావం
త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౫ ||

న తే నామగోత్రే న తే జన్మమృత్యూ
న తే ధామచేష్టే న తే దుఃఖసౌఖ్యే |
న తే మిత్రశత్రూ న తే బంధమోక్షౌ
త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౬ ||

న బాలా న చ త్వం వయస్కా న వృద్ధా
న చ స్త్రీ న షంఢః పుమాన్నైవ చ త్వమ్ |
న చ త్వం సురో నాసురో నో నరో వా
త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౭ ||

జలే శీతలత్వం శుచౌ దాహకత్వం
విధౌ నిర్మలత్వం రవౌ తాపకత్వమ్ |
తవైవాంబికే యస్య కస్యాపి శక్తి-
-స్త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౮ ||

పపౌ క్ష్వేడముగ్రం పురా యన్మహేశః
పునః సంహరత్యంతకాలే జగచ్చ |
తవైవ ప్రసాదాన్న చ స్వస్య శక్త్యా
త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౯ ||

కరాళాకృతీన్యాననాని శ్రయంతీ
భజంతీ కరాస్త్రాది బాహుల్యమిత్థమ్ |
జగత్పాలనాయాఽసురాణాం వధాయ
త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౧౦ ||

రువంతీ శివాభిర్వహంతీ కపాలం
జయంతీ సురారీన్ వధంతీ ప్రసన్నా |
నటంతీ పతంతీ చలంతీ హసంతీ
త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౧౧ ||

అపాదాఽపి వాతాధికం ధావసి త్వం
శ్రుతిభ్యాం విహీనాఽపి శబ్దం శృణోషి |
అనాసాఽపి జిఘ్రస్య నేత్రాఽపి పశ్య-
-స్వజిహ్వాఽపి నానారసాస్వాద విజ్ఞా || ౧౨ ||

యథా బింబమేకం రవేరంబరస్థం
ప్రతిచ్ఛాయయా యావదేకోదకేషు |
సముద్భాసతేఽనేకరూపం యథావత్
త్వమేకా పరబ్రహ్మరూపేణ సిద్ధా || ౧౩ ||

యథా భ్రామయిత్వా మృదం చక్రమధ్యే
కులాలో విధత్తే శరావం ఘటం చ |
మహామోహయంత్రేషు భూతాన్యశేషాన్
తథా మానుషాంస్త్వం సృజస్యాదిసర్గే || ౧౪ ||

యథా రంగరజ్జ్వర్కదృష్టిష్వకస్మా-
-నృణాం రూపదర్వీకరాంబుభ్రమః స్యాత్ |
జగత్యత్ర తత్తన్మయే తద్వదేవ
త్వమేకైవ తత్తన్నివృతౌ సమస్తమ్ || ౧౫ ||

మహాజ్యోతి ఏకార సింహాసనం యత్-
స్వకీయాన్ సురాన్ వాహయస్యుగ్రమూర్తే |
అవష్టభ్య పద్భ్యాం శివం భైరవం చ
స్థితా తేన మధ్యే భవత్యేవ ముఖ్యా | ౧౬ ||

క్వ యోగాసనే యోగముద్రాదినీతిః
క్వ గోమాయుపోతస్య బాలాననం చ |
జగన్మాతరాదృక్ తవాఽపూర్వలీలా
కథం కారమస్మద్విధైర్దేవి గమ్యా || ౧౭ ||

విశుద్ధా పరా చిన్మయీ స్వప్రకాశా-
-మృతానందరూపా జగద్వ్యాపికా చ |
తవేదృగ్విధాయా నిజాకారమూర్తిః
కిమస్మాభిరంతర్హృది ధ్యాయితవ్యా || ౧౮ ||

మహాఘోరకాలానల జ్వాలజ్వాలా
హితా త్యక్తవాసా మహాట్టాట్టహాసా |
జటాభారకాలా మహాముండమాలా
విశాలా త్వమీదృఙ్మయా ధ్యాయసేఽంబ || ౧౯ ||

తపో నైవ కుర్వన్ వపుః ఖేదయామి
వ్రజన్నాపి తీర్థం పదే ఖంజయామి |
పఠన్నాపి వేదం జనిం పావయామి
త్వదంఘ్రిద్వయే మంగళం సాధయామి || ౨౦ ||

తిరస్కుర్వతోఽన్యామరోపాసనార్చే
పరిత్యక్తధర్మాధ్వరస్యాస్య జంతోః |
త్వదారాధనాన్యస్త చిత్తస్య కిం మే
కరిష్యంత్యమీ ధర్మరాజస్య దూతాః || ౨౧ ||

న మన్యే హరిం నో విధాతారమీశం
న వహ్నిం న హ్యర్కం న చేంద్రాది దేవాన్ |
శివోదీరితానేక వాక్యప్రబంధై-
-స్త్వదర్చావిధానం విశత్వంబ మత్యామ్ || ౨౨ ||

న వా మాం వినిందంతు నామ త్యజేన్మాం
త్యజేద్బాంధవా జ్ఞాతయః సంత్యజంతు |
యమీయా భటా నారకే పాతయంతు
త్వమేకా గతిర్మే త్వమేకా గతిర్మే || ౨౩ ||

మహాకాలరుద్రోదితస్తోత్రమేతత్
సదా భక్తిభావేన యోఽధ్యేతి భక్తః |
న చాపన్న శోకో న రోగో న మృత్యు-
-ర్భవేత్ సిద్ధిరంతే చ కైవల్యలాభః || ౨౪ ||

ఇదం శివాయాః కథితం సుధాధారాఖ్యం స్తవమ్ |
ఏతస్య సతతాభ్యాసాత్ సిద్ధిః కరతలేస్థితా || ౨౫ ||

ఏతత్ స్తోత్రం చ కవచం పద్యం త్రితయమప్యదః |
పఠనీయం ప్రయత్నేన నైమిత్తికసమర్పణే || ౨౬ ||

సౌమ్యేందీవరనీలనీరదఘటాప్రోద్దామదేహచ్ఛటా
లాస్యోన్మాదనినాదమంగళచయైః శ్రోణ్యంతదోలజ్జటాః |
సా కాళీ కరవాలకాలకలనా హంత్వశ్రియం చండికా || ౨౭ ||

కాళీ క్రోధకరాళకాలభయదోన్మాదప్రమోదాలయా
నేత్రోపాంతకృతాంతదైత్యనివహాప్రోద్దామ దేహాభయా |
పాయాద్వో జయకాళికా ప్రవళికా హూంకారఘోరాననా
భక్తానామభయప్రదా విజయదా విశ్వేశసిద్ధాసనా || ౨౮ ||

కరాళోన్ముఖీ కాళికా భీమకాంతా
కటివ్యాఘ్రచర్మావృతా దానవాంతా |
హూం హూం కడ్మడీనాదినీ కాళికా తు
ప్రసన్నా సదా నః ప్రసన్నాన్ పునాతు || ౨౯ ||

ఇత్యాదినాథవిరచిత మహాకాలసంహితాయాం శ్రీ గుహ్యకాళీ సుధాధారా స్తవః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed