Sri Guhya Kali Sudha Dhara Stava – ஶ்ரீ கு³ஹ்யகாளீ ஸுதா⁴தா⁴ரா ஸ்தவ꞉


மஹாகால ருத்³ர உவாச ।
அசிந்த்யாமிதாகாரஶக்திஸ்வரூபா
ப்ரதிவ்யக்த்யதி⁴ஷ்டா²நஸத்த்வைகமூர்தி꞉ ।
கு³ணாதீதநிர்த்³வந்த்³வபோ³தை⁴கக³ம்யா
த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 1 ॥

அகோ³த்ராக்ருதித்வாத³நைகாந்திகத்வா-
-த³ளக்ஷ்யாக³மத்வாத³ஶேஷாகரத்வாத் ।
ப்ரபஞ்சாலஸத்வாத³நாரம்ப⁴கத்வாத்
த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 2 ॥

அஸாதா⁴ரணத்வாத³ஸம்ப³ந்த⁴கத்வா-
-த³பி⁴ந்நாஶ்ரயத்வாத³நாகாரகத்வாத் ।
அவித்³யாத்மகத்வாத³நாத்³யந்தகத்வாத்
த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 3 ॥

யதா³ நைவ தா⁴தா ந விஷ்ணுர்ந ருத்³ரோ
ந காலோ ந வா பஞ்சபூ⁴தாநி நாஶா ।
ததா³ காரணீபூ⁴த ஸத்த்வைகமூர்தி-
-ஸ்த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 4 ॥

ந மீமாம்ஸகா நைவ காலாதி³தர்கா
ந ஸாங்க்²யா ந யோகா³ ந வேதா³ந்தவேதா³꞉ ।
ந தே³வா விது³ஸ்தே நிராகாரபா⁴வம்
த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 5 ॥

ந தே நாமகோ³த்ரே ந தே ஜந்மம்ருத்யூ
ந தே தா⁴மசேஷ்டே ந தே து³꞉க²ஸௌக்²யே ।
ந தே மித்ரஶத்ரூ ந தே ப³ந்த⁴மோக்ஷௌ
த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 6 ॥

ந பா³லா ந ச த்வம் வயஸ்கா ந வ்ருத்³தா⁴
ந ச ஸ்த்ரீ ந ஷண்ட⁴꞉ புமாந்நைவ ச த்வம் ।
ந ச த்வம் ஸுரோ நாஸுரோ நோ நரோ வா
த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 7 ॥

ஜலே ஶீதளத்வம் ஶுசௌ தா³ஹகத்வம்
விதௌ⁴ நிர்மலத்வம் ரவௌ தாபகத்வம் ।
தவைவாம்பி³கே யஸ்ய கஸ்யாபி ஶக்தி-
-ஸ்த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 8 ॥

பபௌ க்ஷ்வேட³முக்³ரம் புரா யந்மஹேஶ꞉
புந꞉ ஸம்ஹரத்யந்தகாலே ஜக³ச்ச ।
தவைவ ப்ரஸாதா³ந்ந ச ஸ்வஸ்ய ஶக்த்யா
த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 9 ॥

கராளாக்ருதீந்யாநநாநி ஶ்ரயந்தீ
ப⁴ஜந்தீ கராஸ்த்ராதி³ பா³ஹுல்யமித்த²ம் ।
ஜக³த்பாலநாயா(அ)ஸுராணாம் வதா⁴ய
த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 10 ॥

ருவந்தீ ஶிவாபி⁴ர்வஹந்தீ கபாலம்
ஜயந்தீ ஸுராரீந் வத⁴ந்தீ ப்ரஸந்நா ।
நடந்தீ பதந்தீ சலந்தீ ஹஸந்தீ
த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 11 ॥

அபாதா³(அ)பி வாதாதி⁴கம் தா⁴வஸி த்வம்
ஶ்ருதிப்⁴யாம் விஹீநா(அ)பி ஶப்³த³ம் ஶ்ருணோஷி ।
அநாஸா(அ)பி ஜிக்⁴ரஸ்ய நேத்ரா(அ)பி பஶ்ய-
-ஸ்வஜிஹ்வா(அ)பி நாநாரஸாஸ்வாத³ விஜ்ஞா ॥ 12 ॥

யதா² பி³ம்ப³மேகம் ரவேரம்ப³ரஸ்த²ம்
ப்ரதிச்சா²யயா யாவதே³கோத³கேஷு ।
ஸமுத்³பா⁴ஸதே(அ)நேகரூபம் யதா²வத்
த்வமேகா பரப்³ரஹ்மரூபேண ஸித்³தா⁴ ॥ 13 ॥

யதா² ப்⁴ராமயித்வா ம்ருத³ம் சக்ரமத்⁴யே
குலாலோ வித⁴த்தே ஶராவம் க⁴டம் ச ।
மஹாமோஹயந்த்ரேஷு பூ⁴தாந்யஶேஷாந்
ததா² மாநுஷாம்ஸ்த்வம் ஸ்ருஜஸ்யாதி³ஸர்கே³ ॥ 14 ॥

யதா² ரங்க³ரஜ்ஜ்வர்கத்³ருஷ்டிஷ்வகஸ்மா-
-ந்ருணாம் ரூபத³ர்வீகராம்பு³ப்⁴ரம꞉ ஸ்யாத் ।
ஜக³த்யத்ர தத்தந்மயே தத்³வதே³வ
த்வமேகைவ தத்தந்நிவ்ருதௌ ஸமஸ்தம் ॥ 15 ॥

மஹாஜ்யோதி ஏகார ஸிம்ஹாஸநம் யத்-
ஸ்வகீயாந் ஸுராந் வாஹயஸ்யுக்³ரமூர்தே ।
அவஷ்டப்⁴ய பத்³ப்⁴யாம் ஶிவம் பை⁴ரவம் ச
ஸ்தி²தா தேந மத்⁴யே ப⁴வத்யேவ முக்²யா । 16 ॥

க்வ யோகா³ஸநே யோக³முத்³ராதி³நீதி꞉
க்வ கோ³மாயுபோதஸ்ய பா³லாநநம் ச ।
ஜக³ந்மாதராத்³ருக் தவா(அ)பூர்வலீலா
கத²ம் காரமஸ்மத்³விதை⁴ர்தே³வி க³ம்யா ॥ 17 ॥

விஶுத்³தா⁴ பரா சிந்மயீ ஸ்வப்ரகாஶா-
-ம்ருதாநந்த³ரூபா ஜக³த்³வ்யாபிகா ச ।
தவேத்³ருக்³விதா⁴யா நிஜாகாரமூர்தி꞉
கிமஸ்மாபி⁴ரந்தர்ஹ்ருதி³ த்⁴யாயிதவ்யா ॥ 18 ॥

மஹாகோ⁴ரகாலாநல ஜ்வாலஜ்வாலா
ஹிதா த்யக்தவாஸா மஹாட்டாட்டஹாஸா ।
ஜடாபா⁴ரகாலா மஹாமுண்ட³மாலா
விஶாலா த்வமீத்³ருங்மயா த்⁴யாயஸே(அ)ம்ப³ ॥ 19 ॥

தபோ நைவ குர்வந் வபு꞉ கே²த³யாமி
வ்ரஜந்நாபி தீர்த²ம் பதே³ க²ஞ்ஜயாமி ।
பட²ந்நாபி வேத³ம் ஜநிம் பாவயாமி
த்வத³ங்க்⁴ரித்³வயே மங்க³ளம் ஸாத⁴யாமி ॥ 20 ॥

திரஸ்குர்வதோ(அ)ந்யாமரோபாஸநார்சே
பரித்யக்தத⁴ர்மாத்⁴வரஸ்யாஸ்ய ஜந்தோ꞉ ।
த்வதா³ராத⁴நாந்யஸ்த சித்தஸ்ய கிம் மே
கரிஷ்யந்த்யமீ த⁴ர்மராஜஸ்ய தூ³தா꞉ ॥ 21 ॥

ந மந்யே ஹரிம் நோ விதா⁴தாரமீஶம்
ந வஹ்நிம் ந ஹ்யர்கம் ந சேந்த்³ராதி³ தே³வாந் ।
ஶிவோதீ³ரிதாநேக வாக்யப்ரப³ந்தை⁴-
-ஸ்த்வத³ர்சாவிதா⁴நம் விஶத்வம்ப³ மத்யாம் ॥ 22 ॥

ந வா மாம் விநிந்த³ந்து நாம த்யஜேந்மாம்
த்யஜேத்³பா³ந்த⁴வா ஜ்ஞாதய꞉ ஸந்த்யஜந்து ।
யமீயா ப⁴டா நாரகே பாதயந்து
த்வமேகா க³திர்மே த்வமேகா க³திர்மே ॥ 23 ॥

மஹாகாலருத்³ரோதி³தஸ்தோத்ரமேதத்
ஸதா³ ப⁴க்திபா⁴வேந யோ(அ)த்⁴யேதி ப⁴க்த꞉ ।
ந சாபந்ந ஶோகோ ந ரோகோ³ ந ம்ருத்யு-
-ர்ப⁴வேத் ஸித்³தி⁴ரந்தே ச கைவல்யலாப⁴꞉ ॥ 24 ॥

இத³ம் ஶிவாயா꞉ கதி²தம் ஸுதா⁴தா⁴ராக்²யம் ஸ்தவம் ।
ஏதஸ்ய ஸததாப்⁴யாஸாத் ஸித்³தி⁴꞉ கரதலேஸ்தி²தா ॥ 25 ॥

ஏதத் ஸ்தோத்ரம் ச கவசம் பத்³யம் த்ரிதயமப்யத³꞉ ।
பட²நீயம் ப்ரயத்நேந நைமித்திகஸமர்பணே ॥ 26 ॥

ஸௌம்யேந்தீ³வரநீலநீரத³க⁴டாப்ரோத்³தா³மதே³ஹச்ச²டா
லாஸ்யோந்மாத³நிநாத³மங்க³ளசயை꞉ ஶ்ரோண்யந்ததோ³ளஜ்ஜடா꞉ ।
ஸா காளீ கரவாலகாலகலநா ஹந்த்வஶ்ரியம் சண்டி³கா ॥ 27 ॥

காளீ க்ரோத⁴கராளகாலப⁴யதோ³ந்மாத³ப்ரமோதா³ளயா
நேத்ரோபாந்தக்ருதாந்ததை³த்யநிவஹாப்ரோத்³தா³ம தே³ஹாப⁴யா ।
பாயாத்³வோ ஜயகாளிகா ப்ரவளிகா ஹூங்காரகோ⁴ராநநா
ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரதா³ விஜயதா³ விஶ்வேஶஸித்³தா⁴ஸநா ॥ 28 ॥

கராளோந்முகீ² காளிகா பீ⁴மகாந்தா
கடிவ்யாக்⁴ரசர்மாவ்ருதா தா³நவாந்தா ।
ஹூம் ஹூம் கட்³மடீ³நாதி³நீ காளிகா து
ப்ரஸந்நா ஸதா³ ந꞉ ப்ரஸந்நாந் புநாது ॥ 29 ॥

இத்யாதி³நாத²விரசித மஹாகாலஸம்ஹிதாயாம் ஶ்ரீ கு³ஹ்யகாளீ ஸுதா⁴தா⁴ரா ஸ்தவ꞉ ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed