Sri Datta Prarthana Taravali – శ్రీ దత్త ప్రార్థనా తారావలీ


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

దత్తాత్రేయ మహామాయ వేదగేయ హతామయ |
అనసూయాత్రితనయ మమాపాయం నివారయ || ౧ ||

నమో నమస్తే జగదేకనాథ
నమో నమస్తే సుపవిత్రగాథ |
నమో నమస్తే జగతామధీశ
నమో నమస్తేఽస్తు పరావరేశ || ౨ ||

త్వత్తోఽఖిలం జాతమిదం హి విశ్వం
త్వమేవ సర్వం పరిపాసి విశ్వమ్ |
త్వం శక్తితో ధారయసీహ విశ్వం
త్వమేవ భో సంహరసీశ విశ్వమ్ || ౩ ||

త్వం జీవరూపేణ హి సర్వ విశ్వం
ప్రవిశ్య సంచేష్టయసే న విశ్వమ్ |
స్వతంత్రమత్రాఖిలలోకబంధో
కారుణ్యసింధో పరబోధసింధో || ౪ ||

యో బ్రహ్మరూపేణ సృజత్యశేషం
యో విష్ణురూపేణ చ పాత్యశేషమ్ |
యో రుద్రరూపేణ చ హంత్యశేషం
దుర్గాదిరూపైః శమయత్యశేషమ్ || ౫ ||

యో దేవతారూపధరోఽత్తి భాగం
యో వేదరూపోఽపి బిభర్తి యాగమ్ |
యోఽధీశరూపేణ దదాతి భోగం
యో మౌనిరూపేణ తనోతి యోగమ్ || ౬ ||

గాయంతి యం నిత్యమశేషవేదాః
యజంతి నిత్యం మునయోఽస్తభేదాః |
బ్రహ్మాదిదేవా అపి యం నమంతి
సర్వేఽపి తే లబ్ధహితా భవంతి || ౭ ||

యో ధర్మసేతూన్ సుదృఢాన్ బిభర్తి
నైకావతారాన్ సమయే బిభర్తి |
హత్వా ఖలాన్ యోఽపి సతో బిభర్తి
యో భక్తకార్యం స్వయమాతనోతి || ౮ ||

స త్వం నూనం దేవదేవర్షిగేయో
దత్తాత్రేయో భావగమ్యోఽస్యమేయః |
ధ్యేయః సర్వైర్యోగిభిః సర్వమాన్యః
కోఽన్యస్త్రాతా తారకోఽధీశ ధన్యః || ౯ ||

సజలజలదనీలో యోఽనసూయాత్రిబాలో
వినిహతనిజకాలో యోఽమలో దివ్యలీలః |
అమలవిపులకీర్తిః సచ్చిదానందమూర్తి-
-ర్హృతనిజభజకార్తిః పాత్వసౌ దివ్యమూర్తిః || ౧౦ ||

భక్తానాం వరదః సతాం చ పరదః పాపాత్మనాం దండద-
-స్త్రస్తానామభయప్రదః కృతధియాం సన్న్యాసినాం మోక్షదః |
రుగ్ణానామగదః పరాకృతమదః స్వర్గార్థినాం స్వర్గదః
స్వచ్ఛందశ్చ వదోవదః పరముదో దద్యాత్ స నో బంధదః || ౧౧ ||

నిజకృపార్ద్రకటాక్షనిరీక్షణా-
-ద్ధరతి యో నిజదుఃఖమపి క్షణాత్ |
స వరదో వరదోషహరో హరో
జయతి యో యతియోగిగతిః పరా || ౧౨ ||

అజ్ఞః ప్రాజ్ఞో భవతి భవతి న్యస్తధీశ్చేత్ క్షణేన
ప్రాజ్ఞోఽప్యజ్ఞో భవతి భవతి వ్యస్తధీశ్చేత్ క్షణేన |
మర్త్యోఽమర్త్యో భవతి భవతః సత్కృపావీక్షణేన
ధన్యో మాన్యస్త్రిజగతి సమః శంభునా త్రీక్షణేన || ౧౩ ||

త్వత్తో భీతో దేవ వాతోఽత్ర వాతి
త్వత్తో భీతో భాస్కరోఽత్రాప్యుదేతి |
త్వత్తో భీతో వర్షతీంద్రోదవాహ-
-స్త్వత్తో భీతోఽగ్నిస్తథా హవ్యవాహః || ౧౪ ||

భీతస్త్వత్తో ధావతీశాంతకోఽత్ర
భీతస్త్వత్తోఽన్యేఽపి తిష్ఠంతి కోఽత్ర |
మర్త్యోఽమర్త్యోఽన్యేఽపి వా శాసనం తే
పాతాలే వాఽన్యత్ర వాఽతిక్రమంతే || ౧౫ ||

అగ్నిరేకం తృణం దగ్ధుం న శశాక త్వయార్పితమ్ |
వాతోఽపి తృణమాదాతుం న శశాక త్వయార్పితమ్ || ౧౬ ||

వినా తవాజ్ఞాం న చ వృక్షపర్ణం
చలత్యహో కోఽపి నిమేషమేకమ్ |
కర్తుం సమర్థో భువనే కిమర్థం
కరోత్యహంతాం మనుజోఽవశస్తామ్ || ౧౭ ||

పాషాణే కృష్ణవర్ణే కథమపి పరితశ్ఛిద్రహీనే న జానే
మండూకం జీవయస్యప్రతిహతమహిమాచింత్యసచ్ఛక్తిజానే |
కాష్ఠాశ్మాద్యుత్థవృక్షాంస్త్ర్యుదరకుహరగాన్ జారవీతాంశ్చ గర్భా-
-న్నూనం విశ్వంభరేశావసి కృతపయసా దంతహీనాంస్తథాఽర్భాన్ || ౧౮ ||

కరోతి సర్వస్య భవానపేక్షా
కథం భవత్తోఽస్య భవేదుపేక్షా |
అథాపి మూఢః ప్రకరోతి తుచ్ఛాం
సేవాం తవోజ్ఝిత్య చ జీవితేచ్ఛామ్ || ౧౯ ||

ద్వేష్యః ప్రియో వా న చ తేఽస్తి కశ్చిత్
త్వం వర్తసే సర్వసమోఽథ దుశ్చిత్ |
త్వామన్యథా భావయతి స్వదోషా-
-న్నిర్దోషతాయాం తవ వేదఘోషః || ౨౦ ||

గృహ్ణాసి నో కస్యచిదీశ పుణ్యం
గృహ్ణాసి నో కస్యచిదప్యపుణ్యమ్ |
క్రియాఫలం మాఽస్య చ కర్తృభావం
సృజస్యవిద్వేత్తి న చ స్వభావమ్ || ౨౧ ||

మాతుః శిశోర్దుర్గుణనాశనాయ
న తాడనే నిర్దయతా న దోషః |
తథా నియంతుర్గుణదోషయోస్తే
న దుష్టహత్యాఽదయతా న దోషః || ౨౨ ||

దుర్గాదిరూపైర్మహిషాసురాద్యాన్
రామాదిరూపైరపి రావణాద్యాన్ |
అనేకహింసాదికపాపయుక్తాన్
క్రూరాన్ సదాచారకథావియుక్తాన్ || ౨౩ ||

స్వపాపనాశార్థమనేకకల్పా-
-న్యాస్యంత ఏతాన్నిరయానకల్పాన్ |
స్వకీయముక్తౌ నిజశస్త్రకృత్తాన్
కృత్వా భవాన్ ద్యామనయత్ సుపూతాన్ || ౨౪ ||

యాఽపాయయత్ స్తన్యమిషాద్విషం సా
లేభే గతిం మాత్రుచితాం దయాలుః |
త్వత్తోపరః కో నిజకార్యసక్త-
-స్త్వమేవ నిత్యం హ్యభిమానముక్తః || ౨౫ ||

నో కార్యం కరణం చ తే పరగతే లింగం కలా నాపి తే
విజ్ఞాతా త్వదమేయ నాన్య ఇతి తే తత్త్వం ప్రసిద్ధం శ్రుతేః |
నేశస్తే జనితాధికః సమ ఉతాన్యః కశ్చనాస్తి ప్రభు-
-ర్దత్తాత్రేయ గురో నిజామరతరో త్వం సత్యమేకో విభుః || ౨౬ ||

భోగార్థం సృజసీతి కోఽపి వదతి క్రీడార్థమిత్థం పరే
తే కేచ్ఛాస్తి సమాప్తకామ మహిమానం నో విదుర్హీతరే |
కేఽపీదం సదసద్వదంత్వితరథా వామాస్తు మేతత్కథా-
-పంథా మే శ్రుతిదర్శితస్తవ పదప్రాప్త్యై సుఖోఽన్యే వృథా || ౨౭ ||

సోఽనన్యభక్తోఽస్య తు పర్యుపాసకో
నిత్యాభియుక్తో యముపైత్యభేదతః |
తత్ప్రీతయేఽసౌ భవతాత్సమర్థనా
తారావలీ తత్పదభక్తిభావనా || ౨౮ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీవాసుదేవానందసరస్వతీ విరచితం శ్రీ దత్త ప్రార్థనా తారావలీ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed