Kishkindha Kanda Sarga 37 – కిష్కింధాకాండ సప్తత్రింశః సర్గః (౩౭)


|| కపిసేనాసమానయనమ్ ||

ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవో లక్ష్మణేన మహాత్మనా |
హనుమంతం స్థితం పార్శ్వే సచివం త్విదమబ్రవీత్ || ౧ ||

మహేంద్రహిమవద్వింధ్యకైలాసశిఖరేషు చ |
మందరే పాండుశిఖరే పంచశైలేషు యే స్థితాః || ౨ ||

తరుణాదిత్యవర్ణేషు భ్రాజమానేషు సర్వతః |
పర్వతేషు సముద్రాంతే పశ్చిమాయాం తు యే దిశి || ౩ ||

ఆదిత్యభవనే చైవ గిరౌ సంధ్యాభ్రసన్నిభే |
పద్మతాలవనం భీమం సంశ్రితా హరిపుంగవాః || ౪ ||

అంజనాంబుదసంకాశాః కుంజరప్రతిమౌజసః |
అంజనే పర్వతే చైవ యే వసంతి ప్లవంగమాః || ౫ ||

వనశైలగుహావాసా వానరాః కనకప్రభాః |
మేరుపార్శ్వగతాశ్చైవ యే ధూమ్రగిరిసంశ్రితాః || ౬ ||

తరుణాదిత్యవర్ణాశ్చ పర్వతే చ మహారుణే |
పిబంతో మధు మైరేయం భీమవేగాః ప్లవంగమాః || ౭ ||

వనేషు చ సురమ్యేషు సుగంధిషు మహత్సు చ |
తాపసానాం చ రమ్యేషు వనాంతేషు సమంతతః || ౮ ||

తాంస్తాన్ సమానయ క్షిప్రం పృథివ్యాం సర్వవానరాన్ |
సామదానాదిభిః సర్వైరాశు ప్రేషయ వానరాన్ || ౯ ||

ప్రేషితాః ప్రథమం యే చ మయా దూతా మహాజవాః |
త్వరణార్థం తు భూయస్త్వం హరీన్ సంప్రేషయాపరాన్ || ౧౦ ||

యే ప్రసక్తాశ్చ కామేషు దీర్ఘసూత్రాశ్చ వానరాః |
ఇహానయస్వ తాన్ సర్వాన్ శీఘ్రం తు మమ శాసనాత్ || ౧౧ ||

అహోభిర్దశభిర్యే హి నాగచ్ఛంతి మమాజ్ఞయా |
హంతవ్యాస్తే దురాత్మానో రాజశాసనదూషకాః || ౧౨ ||

శతాన్యథ సహస్రాణాం కోట్యశ్చ మమ శాసనాత్ |
ప్రయాంతు కపిసింహానాం దిశో మమ మతే స్థితాః || ౧౩ ||

మేఘపర్వతసంకాశాశ్ఛాదయంత ఇవాంబరమ్ |
ఘోరరూపాః కపిశ్రేష్ఠా యాంతు మచ్ఛాసనాదితః || ౧౪ ||

తే గతిజ్ఞా గతిం గత్వా పృథివ్యాం సర్వవానరాః |
ఆనయంతు హరీన్ సర్వాంస్త్వరితాః శాసనాన్మమ || ౧౫ ||

తస్య వానరరాజస్య శ్రుత్వా వాయుసుతో వచః |
దిక్షు సర్వాసు విక్రాంతాన్ ప్రేషయామాస వానరాన్ || ౧౬ ||

తే పదం విష్ణువిక్రాంతం పతత్రిజ్యోతిరధ్వగాః |
ప్రయాతాః ప్రహితా రాజ్ఞా హరయస్తత్క్షణేన వై || ౧౭ ||

తే సముద్రేషు గిరిషు వనేషు చ సరస్సు చ |
వానరా వానరాన్ సర్వాన్ రామహేతోరచోదయన్ || ౧౮ ||

మృత్యుకాలోపమస్యాజ్ఞాం రాజరాజస్య వానరాః |
సుగ్రీవస్యాయయుః శ్రుత్వా సుగ్రీవభయదర్శినః || ౧౯ ||

తతస్తేఽంజనసంకాశా గిరేస్తస్మాన్మహాజవాః |
తిస్రః కోట్యః ప్లవంగానాం నిర్యయుర్యత్ర రాఘవః || ౨౦ ||

అస్తం గచ్ఛతి యత్రార్కస్తస్మిన్ గిరివరే స్థితాః |
తప్తహేమమహాభాసస్తస్మాత్కోట్యో దశ చ్యుతాః || ౨౧ ||

కైలాసశిఖరేభ్యశ్చ సింహకేసరవర్చసామ్ |
తతః కోటిసహస్రాణి వానరాణాముపాగమన్ || ౨౨ ||

ఫలమూలేన జీవంతో హిమవంతముపాశ్రితాః |
తేషాం కోటిసహస్రాణాం సహస్రం సమవర్తత || ౨౩ ||

అంగారకసమానానాం భీమానాం భీమకర్మణామ్ |
వింధ్యాద్వానరకోటీనాం సహస్రాణ్యపతన్ ద్రుతమ్ || ౨౪ ||

క్షీరోదవేలానిలయాస్తమాలవనవాసినః |
నారికేలాశనాశ్చైవ తేషాం సంఖ్యా న విద్యతే || ౨౫ ||

వనేభ్యో గహ్వరేభ్యశ్చ సరిద్భ్యశ్చ మహాజవాః |
ఆగచ్ఛద్వానరీ సేనా పిబంతీవ దివాకరమ్ || ౨౬ ||

యే తు త్వరయితుం యాతా వానరాః సర్వవానరాన్ |
తే వీరా హిమవచ్ఛైలం దదృశుస్తం మహాద్రుమమ్ || ౨౭ ||

తస్మిన్ గిరివరే రమ్యే యజ్ఞో మాహేశ్వరః పురా |
సర్వదేవమనస్తోషో బభౌ దివ్యో మనోహరః || ౨౮ ||

అన్ననిష్యందజాతాని మూలాని చ ఫలాని చ |
అమృతాస్వాదకల్పాని దదృశుస్తత్ర వానరాః || ౨౯ ||

తదన్నసంభవం దివ్యం ఫలం మూలం మనోహరమ్ |
యః కశ్చిత్సకృదశ్నాతి మాసం భవతి తర్పితః || ౩౦ ||

తాని మూలాని దివ్యాని ఫలాని చ ఫలాశనాః |
ఔషధాని చ దివ్యాని జగృహుర్హరియూథపాః || ౩౧ ||

తస్మాచ్చ యజ్ఞాయతనాత్ పుష్పాణి సురభీణి చ |
ఆనిన్యుర్వానరా గత్వా సుగ్రీవప్రియకారణాత్ || ౩౨ ||

తే తు సర్వే హరివరాః పృథివ్యాం సర్వవానరాన్ |
సంచోదయిత్వా త్వరితా యూథానాం జగ్మురగ్రతః || ౩౩ ||

తే తు తేన ముహూర్తేన యూథపాః శీఘ్రగామినః |
కిష్కింధాం త్వరయా ప్రాప్తాః సుగ్రీవో యత్ర వానరః || ౩౪ ||

తే గృహీత్వౌషధీః సర్వాః ఫలం మూలం చ వానరాః |
తం ప్రతిగ్రాహయామాసుర్వచనం చేదమబ్రువన్ || ౩౫ ||

సర్వే పరిగతాః శైలాః సముద్రాశ్చ వనాని చ |
పృథివ్యాం వానరాః సర్వే శాసనాదుపయాంతి తే || ౩౬ ||

ఏవం శ్రుత్వా తతో హృష్టః సుగ్రీవః ప్లవగాధిపః |
ప్రతిజగ్రాహ తత్ప్రీతస్తేషాం సర్వముపాయనమ్ || ౩౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే సప్తత్రింశః సర్గః || ౩౭ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed