Kishkindha Kanda Sarga 36 – కిష్కింధాకాండ షట్త్రింశః సర్గః (౩౬)


|| సుగ్రీవలక్ష్మణానురోధః ||

ఇత్యుక్తస్తారయా వాక్యం ప్రశ్రితం ధర్మసంహితమ్ |
మృదుస్వభావః సౌమిత్రిః ప్రతిజగ్రాహ తద్వచః || ౧ ||

తస్మిన్ ప్రతిగృహీతే తు వాక్యే హరిగణేశ్వరః |
లక్ష్మణాత్సుమహత్త్రాసం వస్త్రం క్లిన్నమివాత్యజత్ || ౨ ||

తతః కంఠగతం మాల్యం చిత్రం బహుగుణం మహత్ |
చిచ్ఛేద విమదశ్చాసీత్ సుగ్రీవో వానరేశ్వరః || ౩ ||

స లక్ష్మణం భీమబలం సర్వవానరసత్తమః |
అబ్రవీత్ప్రశ్రితం వాక్యం సుగ్రీవః సంప్రహర్షయన్ || ౪ ||

ప్రనష్టా శ్రీశ్చ కీర్తిశ్చ కపిరాజ్యం చ శాశ్వతమ్ |
రామప్రసాదాత్ సౌమిత్రే పునః ప్రాప్తమిదం మయా || ౫ ||

కః శక్తస్తస్య దేవస్య విఖ్యాతస్య స్వకర్మణా |
తాదృశం విక్రమం వీర ప్రతికర్తుమరిందమ || ౬ ||

సీతాం ప్రప్స్యతి ధర్మాత్మా వధిష్యతి చ రావణమ్ |
సహాయమాత్రేణ మయా రాఘవః స్వేన తేజసా || ౭ ||

సహాయకృత్యం కిం తస్య యేన సప్త మహాద్రుమాః |
శైలశ్చ వసుధా చైవ బాణేనైకేన దారితాః || ౮ ||

ధనుర్విస్ఫారయాణస్య యస్య శబ్దేన లక్ష్మణ |
సశైలా కంపితా భూమిః సహాయైస్తస్య కిం ను వై || ౯ ||

అనుయాత్రాం నరేంద్రస్య కరిష్యేఽహం నరర్షభ |
గచ్ఛతో రావణం హంతుం వైరిణం సపురఃసరమ్ || ౧౦ ||

యది కించిదతిక్రాంతం విశ్వాసాత్ ప్రణయేన వా |
ప్రేష్యస్య క్షమితవ్యం మే న కశ్చిన్నాపరాధ్యతి || ౧౧ ||

ఇతి తస్య బ్రువాణస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః |
అభవల్లక్ష్మణః ప్రీతః ప్రేమ్ణా చైనమువాచ హ || ౧౨ ||

సర్వథా హి మమ భ్రాతా సనాథో వానరేశ్వర |
త్వయా నాథేన సుగ్రీవ ప్రశ్రితేన విశేషతః || ౧౩ ||

యస్తే ప్రభావః సుగ్రీవ యచ్చ తే శౌచమార్జవమ్ |
అర్హస్త్వం కపిరాజ్యస్య శ్రియం భోక్తుమనుత్తమామ్ || ౧౪ ||

సహాయేన చ సుగ్రీవ త్వయా రామః ప్రతాపవాన్ |
వధిష్యతి రణే శత్రూనచిరాన్నాత్ర సంశయః || ౧౫ ||

ధర్మజ్ఞస్య కృతజ్ఞస్య సంగ్రామేష్వనివర్తినః |
ఉపపన్నం చ యుక్తం చ సుగ్రీవ తవ భాషితమ్ || ౧౬ ||

దోషజ్ఞః సతి సామర్థ్యే కోఽన్యో భాషితుమర్హతి |
వర్జయిత్వా మమ జ్యేష్ఠం త్వాం చ వానరసత్తమ || ౧౭ ||

సదృశశ్చాసి రామస్య విక్రమేణ బలేన చ |
సహాయో దైవతైర్దత్తశ్చిరాయ హరిపుంగవ || ౧౮ ||

కిం తు శీఘ్రమితో వీర నిష్క్రామ త్వం మయా సహ |
సాంత్వయస్వ వయస్యం త్వం భార్యాహరణకర్శితమ్ || ౧౯ ||

యచ్చ శోకాభిభూతస్య శ్రుత్వా రామస్య భాషితమ్ |
మయా త్వం పరుషాణ్యుక్తస్తచ్చ త్వం క్షంతుమర్హసి || ౨౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే షట్త్రింశః సర్గః || ౩౬ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed