Kishkindha Kanda Sarga 35 – కిష్కింధాకాండ పంచత్రింశః సర్గః (౩౫)


|| తారాసమాధానమ్ ||

తథా బ్రువాణం సౌమిత్రిం ప్రదీప్తమివ తేజసా |
అబ్రవీల్లక్ష్మణం తారా తారాధిపనిభాననా || ౧ ||

నైవం లక్ష్మణ వక్తవ్యో నాయం పరుషమర్హతి |
హరీణామీశ్వరః శ్రోతుం తవ వక్త్రాద్విశేషతః || ౨ ||

నైవాకృతజ్ఞః సుగ్రీవో న శఠో నాపి దారుణః |
నైవానృతకథో వీర న జిహ్మశ్చ కపీశ్వరః || ౩ ||

ఉపకారం కృతం వీరో నాప్యయం విస్మృతః కపిః |
రామేణ వీర సుగ్రీవో యదన్యైర్దుష్కరం రణే || ౪ ||

రామప్రసాదాత్కీర్తిం చ కపిరాజ్యం చ శాశ్వతమ్ |
ప్రాప్తవానిహ సుగ్రీవో రుమాం మాం చ పరంతప || ౫ ||

సుదుఃఖం శయితః పూర్వం ప్రాప్యేదం సుఖముత్తమమ్ |
ప్రాప్తకాలం న జానీతే విశ్వామిత్రో యథా మునిః || ౬ ||

ఘృతాచ్యాం కిల సంసక్తో దశ వర్షాణి లక్ష్మణ |
అహోఽమన్యత ధర్మాత్మా విశ్వామిత్రో మహామునిః || ౭ ||

స హి ప్రాప్తం న జానీతే కాలం కాలవిదాం వరః |
విశ్వామిత్రో మహాతేజాః కిం పునర్యః పృథగ్జనః || ౮ ||

దేహధర్మం గతస్యాస్య పరిశ్రాంతస్య లక్ష్మణ |
అవితృప్తస్య కామేషు కామం క్షంతుమిహార్హసి || ౯ ||

న చ రోషవశం తాత గంతుమర్హసి లక్ష్మణ |
నిశ్చయార్థమవిజ్ఞాయ సహసా ప్రాకృతో యథా || ౧౦ ||

సత్త్వయుక్తా హి పురుషాస్త్వద్విధాః పురుషర్షభ |
అవిమృశ్య న రోషస్య సహసా యాంతి వశ్యతామ్ || ౧౧ ||

ప్రసాదయే త్వాం ధర్మజ్ఞ సుగ్రీవార్థే సమాహితా |
మహాన్ రోషసముత్పన్నః సంరంభస్త్యజ్యతామయమ్ || ౧౨ ||

రుమాం మాం కపిరాజ్యం చ ధనధాన్యవసూని చ |
రామప్రియార్థం సుగ్రీవస్త్యజేదితి మతిర్మమ || ౧౩ ||

సమానేష్యతి సుగ్రీవః సీతయా సహ రాఘవమ్ |
శశాంకమివ రోహిణ్యా నిహత్వా రావణం రణే || ౧౪ ||

శతకోటిసహస్రాణి లంకాయాం కిల రాక్షసాః |
అయుతాని చ షట్త్రింశత్సహస్రాణి శతాని చ || ౧౫ ||

అహత్వా తాంశ్చ దుర్ధర్షాన్ రాక్షసాన్ కామరూపిణః |
న శక్యో రావణో హంతుం యేన సా మైథిలీ హృతా || ౧౬ ||

తే న శక్యా రణే హంతుమసహాయేన లక్ష్మణ |
రావణః క్రూరకర్మా చ సుగ్రీవేణ విశేషతః || ౧౭ ||

ఏవమాఖ్యాతవాన్ వాలీ స హ్యభిజ్ఞో హరీశ్వరః |
ఆగమస్తు న మే వ్యక్తః శ్రవణాత్తద్బ్రవీమ్యహమ్ || ౧౮ ||

త్వత్సహాయనిమిత్తం వై ప్రేషితా హరిపుంగవాః |
ఆనేతుం వానరాన్ యుద్ధే సుబహూన్ హరియూథపాన్ || ౧౯ ||

తాంశ్చ ప్రతీక్షమాణోఽయం విక్రాంతాన్ సుమహాబలాన్ |
రాఘవస్యార్థసిద్ధ్యర్థం న నిర్యాతి హరీశ్వరః || ౨౦ ||

కృతాఽత్ర సంస్థా సౌమిత్రే సుగ్రీవేణ యథా పురా |
అద్య తైర్వానరైః సర్వైరాగంతవ్యం మహాబలైః || ౨౧ ||

ఋక్షకోటిసహస్రాణి గోలాంగూలశతాని చ |
అద్య త్వాముపయాస్యంతి జహి కోపమరిందమ |
కోట్యోఽనేకాస్తు కాకుత్స్థ కపీనాం దీప్తతేజసామ్ || ౨౨ ||

తవ హి ముఖమిదం నిరీక్ష్య కోపాత్
క్షతజనిభే నయనే నిరీక్షమాణాః |
హరివరవనితా న యాంతి శాంతిం
ప్రథమభయస్య హి శంకితాః స్మ సర్వాః || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే పంచత్రింశః సర్గః || ౩౫ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed