Kishkindha Kanda Sarga 38 – కిష్కింధాకాండ అష్టాత్రింశః సర్గః (౩౮)


|| రామసమీపగమనమ్ ||

ప్రతిగృహ్య చ తత్సర్వముపాయనముపాహృతమ్ |
వానరాన్ సాంత్వయిత్వా చ సర్వానేవ వ్యసర్జయత్ || ౧ ||

విసర్జయిత్వా స హరీన్ శూరాంస్తాన్ కృతకర్మణః |
మేనే కృతార్థమాత్మానం రాఘవం చ మహాబలమ్ || ౨ ||

స లక్ష్మణో భీమబలం సర్వవానరసత్తమమ్ |
అబ్రవీత్ప్రశ్రితం వాక్యం సుగ్రీవం సంప్రహర్షయన్ || ౩ ||

కిష్కింధాయా వినిష్క్రామ యది తే సౌమ్య రోచతే |
తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా లక్ష్మణస్య సుభాషితమ్ || ౪ ||

సుగ్రీవః పరమప్రీతో వాక్యమేతదువాచ హ |
ఏవం భవతు గచ్ఛావః స్థేయం త్వచ్ఛాసనే మయా || ౫ ||

తమేవముక్త్వా సుగ్రీవో లక్ష్మణం శుభలక్షణమ్ |
విసర్జయామాస తదా తారామన్యాశ్చ యోషితః || ౬ ||

ఏతేత్యుచ్చైర్హరివరాన్ సుగ్రీవః సముదాహరత్ |
తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా హరయః శీఘ్రమాయయుః || ౭ ||

బద్ధాంజలిపుటాః సర్వే యే స్యుః స్త్రీదర్శనక్షమాః |
తానువాచ తతః ప్రాప్తాన్ రాజాఽర్కసదృశప్రభః || ౮ ||

ఉపస్థాపయత క్షిప్రం శిబికాం మమ వానరాః |
శ్రుత్వా తు వచనం తస్య హరయః శీఘ్రవిక్రమాః || ౯ ||

సముపస్థాపయామాసుః శిబికాం ప్రియదర్శనామ్ |
తాముపస్థాపితాం దృష్ట్వా శిబికాం వానరాధిపః || ౧౦ ||

లక్ష్మణారుహ్యతాం శీఘ్రమితి సౌమిత్రిమబ్రవీత్ |
ఇత్యుక్త్వా కాంచనం యానం సుగ్రీవః సూర్యసన్నిభమ్ || ౧౧ ||

బృహద్భిర్హరిభిర్యుక్తమారురోహ సలక్ష్మణః |
పాండురేణాతపత్రేణ ధ్రియమాణేన మూర్ధని || ౧౨ ||

శుక్లైశ్చ వాలవ్యజనైర్ధూయమానైః సమంతతః |
శంఖభేరీనినాదైశ్చ వందిభిశ్చాభినందితః || ౧౩ ||

నిర్యయౌ ప్రాప్య సుగ్రీవో రాజ్యశ్రియమనుత్తమామ్ |
స వానరశతైస్తీక్ష్ణైర్బహుభిః శస్త్రపాణిభిః || ౧౪ ||

పరికీర్ణో యయౌ తత్ర యత్ర రామో వ్యవస్థితః |
స తం దేశమనుప్రాప్య శ్రేష్ఠం రామనిషేవితమ్ || ౧౫ ||

అవాతరన్మహాతేజాః శిబికాయాః సలక్ష్మణః |
ఆసాద్య చ తతో రామం కృతాంజలిపుటోఽభవత్ || ౧౬ ||

కృతాంజలౌ స్థితే తస్మిన్ వానరాశ్చాభవంస్తథా |
తటాకమివ తద్దృష్ట్వా రామః కుడ్మలపంకజమ్ || ౧౭ ||

వానరాణాం మహత్సైన్యం సుగ్రీవే ప్రీతిమానభూత్ |
పాదయోః పతితం మూర్ధ్నా తముత్థాప్య హరీశ్వరమ్ || ౧౮ ||

ప్రేమ్ణా చ బహుమానాచ్చ రాఘవః పరిషస్వజే |
పరిష్వజ్య చ ధర్మాత్మా నిషీదేతి తతోఽబ్రవీత్ || ౧౯ ||

తం నిషణ్ణం తతో దృష్ట్వా క్షితౌ రామోఽబ్రవీద్వచః |
ధర్మమర్థం చ కామం చ కాలే యస్తు నిషేవతే || ౨౦ ||

విభజ్య సతతం వీర స రాజా హరిసత్తమ |
హిత్వా ధర్మం తథార్థం చ కామం యస్తు నిషేవతే || ౨౧ ||

స వృక్షాగ్రే యథా సుప్తః పతితః ప్రతిబుధ్యతే |
అమిత్రాణాం వధే యుక్తో మిత్రాణాం సంగ్రహే రతః || ౨౨ ||

త్రివర్గఫలభోక్తా తు రాజా ధర్మేణ యుజ్యతే |
ఉద్యోగసమయస్త్వేష ప్రాప్తః శత్రువినాశన || ౨౩ ||

సంచింత్యతాం హి పింగేశ హరిభిః సహ మంత్రిభిః |
ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవో రామం వచనమబ్రవీత్ || ౨౪ ||

ప్రనష్టా శ్రీశ్చ కీర్తిశ్చ కపిరాజ్యం చ శాశ్వతమ్ |
త్వత్ప్రసాదాన్మహాబాహో పునః ప్రాప్తమిదం మయా || ౨౫ ||

తవ దేవ ప్రసాదాచ్చ భ్రాతుశ్చ జయతాం వర |
కృతం న ప్రతికుర్యాద్యః పురుషాణాం స దూషకః || ౨౬ ||

ఏతే వానరముఖ్యాశ్చ శతశః శత్రుసూదన |
ప్రాప్తాశ్చాదాయ బలినః పృథివ్యాం సర్వవానరాన్ || ౨౭ ||

ఋక్షాశ్చావహితాః శూరా గోలాంగూలాశ్చ రాఘవ |
కాంతారవనదుర్గాణామభిజ్ఞా ఘోరదర్శనాః || ౨౮ ||

దేవగంధర్వపుత్రాశ్చ వానరాః కామరూపిణః |
స్వైః స్వైః పరివృతాః సైన్యైర్వర్తంతే పథి రాఘవ || ౨౯ ||

శతైః శతసహస్రైశ్చ కోటిభిశ్చ ప్లవంగమాః |
అయుతైశ్చావృతా వీరాః శంకుభిశ్చ పరంతప || ౩౦ ||

అర్బుదైరర్బుదశతైర్మధ్యైశ్చాంతైశ్చ వానరాః |
సముద్రైశ్చ పరార్ధైశ్చ హరయో హరియూథపాః || ౩౧ ||

ఆగమిష్యంతి తే రాజన్ మహేంద్రసమవిక్రమాః |
మేరుమందరసంకాశా వింధ్యమేరుకృతాలయాః || ౩౨ ||

తే త్వామభిగమిష్యంతి రాక్షసం యే సబాంధవమ్ |
నిహత్య రావణం సంఖ్యే హ్యానయిష్యంతి మైథిలీమ్ || ౩౩ ||

తతస్తముద్యోగమవేక్ష్య బుద్ధిమాన్
హరిప్రవీరస్య నిదేశవర్తినః |
బభూవ హర్షాద్వసుధాధిపాత్మజః
ప్రబుద్ధనీలోత్పలతుల్యదర్శనః || ౩౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే అష్టాత్రింశః సర్గః || ౩౮ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed