Balakanda Sarga 44 – బాలకాండ చతుశ్చత్వారింశః సర్గః (౪౪)


|| సాగరోద్ధారః ||

స గత్వా సాగరం రాజా గంగయాఽనుగతస్తదా |
ప్రవివేశ తలం భూమేర్యత్ర తే భస్మసాత్కృతాః || ౧ ||

భస్మన్యథాప్లుతే రామ గంగాయాః సలిలేన వై |
సర్వలోకప్రభుర్బ్రహ్మా రాజానమిదమబ్రవీత్ || ౨ ||

తారితా నరశార్దూల దివం యాతాశ్చ దేవవత్ |
షష్టిః పుత్రసహస్రాణి సగరస్య మహాత్మనః || ౩ ||

సాగరస్య జలం లోకే యావత్ స్థాస్యతి పార్థివ |
సగరస్యాత్మజాస్తావత్స్వర్గే స్థాస్యంతి దేవవత్ || ౪ ||

ఇయం హి దుహితా జ్యేష్ఠా తవ గంగా భవిష్యతి |
త్వత్కృతేన చ నామ్నాథ లోకే స్థాస్యతి విశ్రుతా || ౫ ||

గంగా త్రిపథగా నామ దివ్యా భాగీరథీతి చ |
[* త్రీన్ పథో భావయంతీతి తతస్త్రిపథగా స్మృతా | *]
పితామహానాం సర్వేషాం త్వమేవ మనుజాధిప || ౬ ||

కురుష్వ సలిలం రాజన్ప్రతిజ్ఞామపవర్జయ |
పూర్వకేణ హి తే రాజంస్తేనాతియశసా తదా || ౭ ||

ధర్మిణాం ప్రవరేణాపి నైష ప్రాప్తో మనోరథః |
తథైవాంశుమతా తాత లోకేఽప్రతిమతేజసా || ౮ ||

గంగాం ప్రార్థయతా నేతుం ప్రతిజ్ఞా నాపవర్జితా |
రాజర్షిణా గుణవతా మహర్షిసమతేజసా || ౯ ||

మత్తుల్యతపసా చైవ క్షత్రధర్మే స్థితేన చ |
దిలీపేన మహాభాగ తవ పిత్రాతితేజసా || ౧౦ ||

పునర్న శంకితా నేతుం గంగాం ప్రార్థయతాఽనఘ |
సా త్వయా సమతిక్రాంతా ప్రతిజ్ఞా పురుషర్షభ || ౧౧ ||

ప్రాప్తోఽసి పరమం లోకే యశః పరమసంమతమ్ |
యచ్చ గంగావతరణం త్వయా కృతమరిందమ || ౧౨ ||

అనేన చ భవాన్ప్రాప్తో ధర్మస్యాయతనం మహత్ |
ప్లావయస్వ త్వమాత్మానం నరోత్తమ సదోచితే || ౧౩ ||

సలిలే పురుషవ్యాఘ్ర శుచిః పుణ్యఫలో భవ |
పితామహానాం సర్వేషాం కురుష్వ సలిలక్రియామ్ || ౧౪ ||

స్వస్తి తేఽస్తు గమిష్యామి స్వం లోకం గమ్యతాం నృప |
ఇత్యేవముక్త్వా దేవేశః సర్వలోకపితామహః || ౧౫ ||

యథాఽఽగతం తథాగచ్ఛద్దేవలోకం మహాయశాః |
భగీరథోఽపి రాజర్షిః కృత్వా సలిలముత్తమమ్ || ౧౬ ||

యథాక్రమం యథాన్యాయం సాగరాణాం మహాయశాః |
కృతోదకః శుచీ రాజా స్వపురం ప్రవివేశ హ || ౧౭ ||

సమృద్ధార్థో నరశ్రేష్ఠ స్వరాజ్యం ప్రశశాస హ |
ప్రముమోద చ లోకస్తం నృపమాసాద్య రాఘవ || ౧౮ ||

నష్టశోకః సమృద్ధార్థో బభూవ విగతజ్వరః |
ఏష తే రామ గంగాయా విస్తరోఽభిహితో మయా || ౧౯ ||

స్వస్తి ప్రాప్నుహి భద్రం తే సంధ్యాకాలోఽతివర్తతే |
ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుత్ర్యం స్వర్గ్యమతీవ చ || ౨౦ ||

యః శ్రావయతి విప్రేషు క్షత్రియేష్వితరేషు చ |
ప్రీయంతే పితరస్తస్య ప్రీయంతే దైవతాని చ || ౨౧ ||

ఇదమాఖ్యానమవ్యగ్రో గంగావతరణం శుభమ్ |
యః శృణోతి చ కాకుత్స్థ సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ |
సర్వే పాపాః ప్రణశ్యంతి ఆయుః కీర్తిశ్చ వర్ధతే || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే చతుశ్చత్వారింశః సర్గః || ౪౪ ||

బాలకాండ పంచచత్వారింశః సర్గః (౪౫) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed