Ayodhya Kanda Sarga 104 – అయోధ్యాకాండ చతురుత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౪)


|| రామభరతసంవాదః ||

తం తు రామః సమాజ్ఞాయ భ్రాతరం గురువత్సలమ్ |
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా ప్రష్టుం సముపచక్రమే || ౧ ||

కిమేతదిచ్ఛేయమహం శ్రోతుం ప్రవ్యాహృతం త్వయా |
యస్మాత్త్వమాగతో దేశమిమం చీరజటాజినీ || ౨ ||

కిం నిమిత్తమిమం దేశం కృష్ణాజినజటాధరః |
హిత్వా రాజ్యం ప్రవిష్టస్త్వం తత్సర్వం వక్తుమర్హసి || ౩ ||

ఇత్యుక్తః కైకయీపుత్రః కాకుత్స్థేన మహాత్మనా |
ప్రగృహ్య బలవద్భూయః ప్రాంజలిర్వాక్యమబ్రవీత్ || ౪ ||

ఆర్యం తాతః పరిత్యజ్య కృత్వా కర్మ సుదుష్కరమ్ |
గతః స్వర్గం మహాబాహుః పుత్రశోకాభిపీడితః || ౫ ||

స్త్రియా నియుక్తః కైకేయ్యా మమ మాత్రా పరంతప |
చకార సుమహత్పాపమిదమాత్మయశోహరమ్ || ౬ ||

సా రాజ్యఫలమప్రాప్య విధవా శోకకర్శితా |
పతిష్యతి మహాఘోరే నిరయే జననీ మమ || ౭ ||

తస్య మే దాసభూతస్య ప్రసాదం కర్తుమర్హసి |
అభిషించస్వ చాద్యైవ రాజ్యేనప మఘవానివ || ౮ ||

ఇమాః ప్రకృతయః సర్వా విధవా మాతరశ్చ యాః |
త్వత్సకాశమనుప్రాప్తాః ప్రసాదం కర్తుమర్హసి || ౯ ||

తదానుపూర్వ్యా యుక్తం చ యుక్తం చాత్మని మానద |
రాజ్యం ప్రాప్నుహి ధర్మేణ సకామాన్ సుహృదః కురు || ౧౦ ||

భవత్వవిధవా భూమిః సమగ్రా పతినా త్వయా |
శశినా విమలేనేవ శారదీ రజనీ యథా || ౧౧ ||

ఏభిశ్చ సచివైః సార్ధం శిరసా యాచితో మయా |
భ్రాతుః శిష్యస్య దాసస్య ప్రసాదం కర్తుమర్హసి || ౧౨ ||

తదిదం శాశ్వతం పిత్ర్యం సర్వం ప్రకృతిమండలమ్ |
పూజితం పురుషవ్యాఘ్ర నాతిక్రమితుమర్హసి || ౧౩ ||

ఏవముక్త్వా మహాబాహుః సబాష్పః కైకయీసుతః |
రామస్య శిరసా పాదౌ జగ్రాహ విధివత్పునః || ౧౪ ||

తం మత్తమివ మాతంగం నిఃశ్వసంతం పునఃపునః |
భ్రాతరం భరతం రామః పరిష్వజ్యేదమబ్రవీత్ || ౧౫ ||

కులీనః సత్త్వసంపన్నస్తేజస్వీ చరితవ్రతః |
రాజ్యహేతోః కథం పాపమాచరేత్త్వద్విధో జనః || ౧౬ ||

న దోషం త్వయి పశ్యామి సూక్ష్మమప్యరిసూదన |
న చాపి జననీం బాల్యాత్త్వం విగర్హితుమర్హసి || ౧౭ ||

కామకారో మహాప్రాజ్ఞ గురూణాం సర్వదాఽనఘ |
ఉపపన్నేషు దారేషు పుత్రేషు చ విధీయతే || ౧౮ ||

వయమస్య యథా లోకే సంఖ్యాతాః సౌమ్య సాధుభిః |
భార్యాః పుత్రాశ్చ శిష్యాశ్చ త్వమను జ్ఞాతుమర్హసి || ౧౯ ||

వనే వా చీరవసనం సౌమ్య కృష్ణాజినాంబరమ్ |
రాజ్యే వాఽపి మహారాజో మాం వాసయితుమీశ్వరః || ౨౦ ||

యావత్పితరి ధర్మజ్ఞే గౌరవం లోకసత్కృతమ్ |
తావద్ధర్మభృతాం శ్రేష్ఠ జనన్యామపి గౌరవమ్ || ౨౧ ||

ఏతాభ్యాం ధర్మశీలాభ్యాం వనం గచ్ఛేతి రాఘవ |
మాతాపితృభ్యాముక్తోఽహం కథమన్యత్ సమాచరే || ౨౨ ||

త్వయా రాజ్యమయోధ్యాయాం ప్రాప్తవ్యం లోకసత్కృతమ్ |
వస్తవ్యం దండకారణ్యే మయా వల్కలవాససా || ౨౩ ||

ఏవం కృత్వా మహారాజో విభాగం లోకసన్నిధౌ |
వ్యాదిశ్య చ మహాతేజాః దివం దశరథో గతః || ౨౪ ||

స చ ప్రమాణం ధర్మాత్మా రాజా లోకగురుస్తవ |
పిత్రా దత్తం యథాభాగముపభోక్తుం త్వమర్హసి || ౨౫ ||

చతుర్దశసమాః సౌమ్య దండకారణ్యమాశ్రితః |
ఉపభోక్ష్యే త్వహం దత్తం భాగం పిత్రా మహాత్మనా || ౨౬ ||

యదబ్రవీన్మాం నరలోకసత్కృతః
పితా మహాత్మా విబుధాధిపోపమః |
తదేవ మన్యే పరమాత్మనో హితమ్
న సర్వలోకేశ్వరభావమప్యహమ్ || ౨౭ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే చతురుత్తరశతతమః సర్గః || ౧౦౪ ||

అయోధ్యాకాండ పంచోత్తరశతతమః సర్గః (౧౦౫) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణ అయోధ్యకాండ చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed