Yuddha Kanda Sarga 72 – యుద్ధకాండ ద్విసప్తతితమః సర్గః (౭౨)


|| రావణమన్యుశల్యావిష్కారః ||

అతికాయం హతం శ్రుత్వా లక్ష్మణేన మహౌజసా |
ఉద్వేగమగమద్రాజా వచనం చేదమబ్రవీత్ || ౧ ||

ధూమ్రాక్షః పరమామర్షీ ధన్వీ శస్త్రభృతాం వరః |
అకంపనః ప్రహస్తశ్చ కుంభకర్ణస్తథైవ చ || ౨ ||

ఏతే మహాబలా వీరా రాక్షసా యుద్ధకాంక్షిణః |
జేతారః పరసైన్యానాం పరైర్నిత్యాపరాజితాః || ౩ ||

నిహతాస్తే మహావీర్యా రామేణాక్లిష్టకర్మణా |
రాక్షసాః సుమహాకాయా నానాశస్త్రవిశారదాః || ౪ ||

అన్యే చ బహవః శూరా మహాత్మానో నిపాతితాః |
ప్రఖ్యాతబలవీర్యేణ పుత్రేణేంద్రజితా మమ || ౫ ||

యౌ హి తౌ భ్రాతరౌ వీరౌ బద్ధౌ దత్తవరైః శరైః |
యన్న శక్యం సురైః సర్వైరసురైర్వా మహాబలైః || ౬ ||

మోక్తుం తద్బంధనం ఘోరం యక్షగంధర్వకిన్నరైః |
తన్న జానే ప్రభావైర్వా మాయయా మోహనేన వా || ౭ ||

శరబంధాద్విముక్తౌ తౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ |
యే యోధా నిర్గతాః శూరా రాక్షసా మమ శాసనాత్ || ౮ ||

తే సర్వే నిహతా యుద్ధే వానరైః సుమహాబలైః |
తం న పశ్యామ్యహం యుద్ధే యోఽద్య రామం సలక్ష్మణమ్ || ౯ ||

శాసయేత్సబలం వీరం ససుగ్రీవవిభీషణమ్ |
అహో ను బలవాన్రామో మహదస్త్రబలం చ వై || ౧౦ ||

యస్య విక్రమమాసాద్య రాక్షసా నిధనం గతాః |
తం మన్యే రాఘవం వీరం నారాయణమనామయమ్ || ౧౧ ||

తద్భయాద్ధి పురీ లంకా పిహితద్వారతోరణా |
అప్రమత్తైశ్చ సర్వత్ర గుప్తై రక్ష్యా పురీ త్వియమ్ || ౧౨ ||

అశోకవనికాయాం చ యత్ర సీతాఽభిరక్ష్యతే |
నిష్క్రామో వా ప్రవేశో వా జ్ఞాతవ్యః సర్వథైవ నః || ౧౩ ||

యత్ర యత్ర భవేద్గుల్మస్తత్ర తత్ర పునః పునః |
సర్వతశ్చాపి తిష్ఠధ్వం స్వైః స్వైః పరివృతా బలైః || ౧౪ ||

ద్రష్టవ్యం చ పదం తేషాం వానరాణాం నిశాచరాః |
ప్రదోషే వాఽర్ధరాత్రే వా ప్రత్యూషే వాఽపి సర్వతః || ౧౫ ||

నావజ్ఞా తత్ర కర్తవ్యా వానరేషు కదాచన |
ద్విషతాం బలముద్యుక్తమాపతత్కిం స్థితం సదా || ౧౬ ||

తతస్తే రాక్షసాః సర్వే శ్రుత్వా లంకాధిపస్య తత్ |
వచనం సర్వమాతిష్ఠన్యథావత్తు మహాబలాః || ౧౭ ||

స తాన్సర్వాన్సమాదిశ్య రావణో రాక్షసాధిపః |
మన్యుశల్యం వహన్దీనః ప్రవివేశ స్వమాలయమ్ || ౧౮ ||

తతః స సందీపితకోపవహ్నిః
నిశాచరాణామధిపో మహాబలః |
తదేవ పుత్రవ్యసనం విచింతయన్
ముహుర్ముహుశ్చైవ తదా వ్యనిశ్వసత్ || ౧౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ద్విసప్తతితమః సర్గః || ౭౨ ||

యుద్ధకాండ త్రిసప్తతితమః సర్గః (౭౩) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed