Yuddha Kanda Sarga 71 – యుద్ధకాండ ఏకసప్తతితమః సర్గః (౭౧)


|| అతికాయవధః ||

స్వబలం వ్యథితం దృష్ట్వా తుములం రోమహర్షణమ్ |
భ్రాతౄంశ్చ నిహతాన్దృష్ట్వా శక్రతుల్యపరాక్రమాన్ || ౧ ||

పితృవ్యౌ చాపి సందృశ్య సమరే సన్నిషూదితౌ |
యుద్ధోన్మత్తం చ మత్తం చ భ్రాతరౌ రాక్షసర్షభౌ || ౨ ||

చుకోప చ మహాతేజా బ్రహ్మదత్తవరో యుధి |
అతికాయోఽద్రిసంకాశో దేవదానవదర్పహా || ౩ ||

స భాస్కరసహస్రస్య సంఘాతమివ భాస్వరమ్ |
రథమాస్థాయ శక్రారిరభిదుద్రావ వానరాన్ || ౪ ||

స విస్ఫార్య మహచ్చాపం కిరీటీ మృష్టకుండలః |
నామ విశ్రావయామాస ననాద చ మహాస్వనమ్ || ౫ ||

తేన సింహప్రణాదేన నామవిశ్రావణేన చ |
జ్యాశబ్దేన చ భీమేన త్రాసయామాస వానరాన్ || ౬ ||

తే దృష్ట్వా దేహమాహాత్మ్యం కుంభకర్ణోఽయముత్థితః |
భయార్తా వానరాః సర్వే సంశ్రయంతే పరస్పరమ్ || ౭ ||

తే తస్య రూపమాలోక్య యథా విష్ణోస్త్రివిక్రమే |
భయాద్వానరయూథాస్తే విద్రవంతి తతస్తతః || ౮ ||

తేఽతికాయం సమాసాద్య వానరా మూఢచేతసః |
శరణ్యం శరణం జగ్ముర్లక్ష్మణాగ్రజమాహవే || ౯ ||

తతోఽతికాయం కాకుత్స్థో రథస్థం పర్వతోపమమ్ |
దదర్శ ధన్వినం దూరాద్గర్జంతం కాలమేఘవత్ || ౧౦ ||

స తం దృష్ట్వా మహాత్మానం రాఘవస్తు విసిష్మియే |
వానరాన్సాంత్వయిత్వాఽథ విభీషణమువాచ హ || ౧౧ ||

కోఽసౌ పర్వతసంకాశో ధనుష్మాన్హరిలోచనః |
యుక్తే హయసహస్రేణ విశాలే స్యందనే స్థితః || ౧౨ ||

య ఏష నిశితైః శూలైః సుతీక్ష్ణైః ప్రాసతోమరైః |
అర్చిష్మద్భిర్వృతో భాతి భూతైరివ మహేశ్వరః || ౧౩ ||

కాలజిహ్వాప్రకాశాభిర్య ఏషోఽతివిరాజతే |
ఆవృతో రథశక్తీభిర్విద్యుద్భిరివ తోయదః || ౧౪ ||

ధనూంషి చాస్య సజ్యాని హేమపృష్ఠాని సర్వశః |
శోభయంతి రథశ్రేష్ఠం శక్రచాప ఇవాంబరమ్ || ౧౫ ||

క ఏష రక్షఃశార్దూలో రణభూమిం విరాజయన్ |
అభ్యేతి రథినాం శ్రేష్ఠో రథేనాదిత్యతేజసా || ౧౬ ||

ధ్వజశృంగప్రతిష్ఠేన రాహుణాభివిరాజతే |
సూర్యరశ్మినిభైర్బాణైర్దిశో దశ విరాజయన్ || ౧౭ ||

త్రిణతం మేఘనిర్హ్రాదం హేమపృష్ఠమలంకృతమ్ |
శతక్రతుధనుఃప్రఖ్యం ధనుశ్చాస్య విరాజతే || ౧౮ ||

సధ్వజః సపతాకశ్చ సానుకర్షో మహారథః |
చతుఃసాదిసమాయుక్తో మేఘస్తనితనిస్వనః || ౧౯ ||

వింశతిర్దశ చాష్టౌ చ తూణ్యోఽస్య రథమాస్థితాః |
కార్ముకాని చ భీమాని జ్యాశ్చ కాంచనపింగళాః || ౨౦ ||

ద్వౌ చ ఖడ్గౌ రథగతౌ పార్శ్వస్థౌ పార్శ్వశోభితౌ |
చతుర్హస్తత్సరుయుతౌ వ్యక్తహస్తదశాయతౌ || ౨౧ ||

రక్తకంఠగుణో ధీరో మహాపర్వతసన్నిభః |
కాలః కాలమహావక్త్రో మేఘస్థ ఇవ భాస్కరః || ౨౨ ||

కాంచనాంగదనద్ధాభ్యాం భుజాభ్యామేష శోభతే |
శృంగాభ్యామివ తుంగాభ్యాం హిమవాన్పర్వతోత్తమః || ౨౩ ||

కుండలాభ్యాం తు యస్యైతద్భాతి వక్త్రం శుభేక్షణమ్ |
పునర్వస్వంతరగతం పూర్ణం బింబమివైందవమ్ || ౨౪ ||

ఆచక్ష్వ మే మహాబాహో త్వమేనం రాక్షసోత్తమమ్ |
యం దృష్ట్వా వానరాః సర్వే భయార్తా విద్రుతా దిశః || ౨౫ ||

స పృష్టో రాజపుత్రేణ రామేణామితతేజసా |
ఆచచక్షే మహాతేజా రాఘవాయ విభీషణః || ౨౬ ||

దశగ్రీవో మహాతేజా రాజా వైశ్రవణానుజః |
భీమకర్మా మహోత్సాహో రావణో రాక్షసాధిపః || ౨౭ ||

తస్యాసీద్వీర్యవాన్పుత్రో రావణప్రతిమో రణే |
వృద్ధసేవీ శ్రుతిధరః సర్వాస్త్రవిదుషాం వరః || ౨౮ ||

అశ్వపృష్ఠే రథే నాగే ఖడ్గే ధనుషి కర్షణే |
భేదే సాంత్వే చ దానే చ నయే మంత్రే చ సమ్మతః || ౨౯ ||

యస్య బాహూ సమాశ్రిత్య లంకా వసతి నిర్భయా |
తనయం ధాన్యమాలిన్యా అతికాయమిమం విదుః || ౩౦ ||

ఏతేనారాధితో బ్రహ్మా తపసా భావితాత్మనా |
అస్త్రాణి చాప్యవాప్తాని రిపవశ్చ పరాజితాః || ౩౧ ||

సురాసురైరవధ్యత్వం దత్తమస్మై స్వయంభువా |
ఏతచ్చ కవచం దివ్యం రథశ్చైషోఽర్కభాస్వరః || ౩౨ ||

ఏతేన శతశో దేవా దానవాశ్చ పరాజితాః |
రక్షితాని చ రక్షాంసి యక్షాశ్చాపి నిషూదితాః || ౩౩ ||

వజ్రం విష్టంభితం యేన బాణైరింద్రస్య ధీమతః |
పాశః సలిలరాజస్య రణే ప్రతిహతస్తథా || ౩౪ ||

ఏషోఽతికాయో బలవాన్రాక్షసానామథర్షభః |
రావణస్య సుతో ధీమాన్దేవదానవదర్పహా || ౩౫ ||

తదస్మిన్క్రియతాం యత్నః క్షిప్రం పురుషపుంగవ |
పురా వానరసైన్యాని క్షయం నయతి సాయకైః || ౩౬ ||

తతోఽతికాయో బలవాన్ప్రవిశ్య హరివాహినీమ్ |
విస్ఫారయామాస ధనుర్ననాద చ పునః పునః || ౩౭ ||

తం భీమవపుషం దృష్ట్వా రథస్థం రథినాం వరమ్ |
అభిపేతుర్మహాత్మానో యే ప్రధానా వనౌకసః || ౩౮ ||

కుముదో ద్వివిదో మైందో నీలః శరభ ఏవ చ |
పాదపైర్గిరిశృంగైశ్చ యుగపత్సమభిద్రవన్ || ౩౯ ||

తేషాం వృక్షాంశ్చ శైలాంశ్చ శరైః కాంచనభూషణైః |
అతికాయో మహాతేజాశ్చిచ్ఛేదాస్త్రవిదాం వరః || ౪౦ ||

తాంశ్చైవ సర్వాన్స హరీన్ శరైః సర్వాయసైర్బలీ |
వివ్యాధాభిముఖః సంఖ్యే భీమకాయో నిశాచరః || ౪౧ ||

తేఽర్దితా బాణవర్షేణ భగ్నగాత్రాః ప్లవంగమాః |
న శేకురతికాయస్య ప్రతికర్తుం మహారణే || ౪౨ ||

తత్సైన్యం హరివీరాణాం త్రాసయామాస రాక్షసః |
మృగయూథమివ క్రుద్ధో హరిర్యౌవనదర్పితః || ౪౩ ||

స రాక్షసేంద్రో హరిసైన్యమధ్యే
నాయుధ్యమానం నిజఘాన కంచిత్ |
ఉపేత్య రామం సధనుః కలాపీ
సగర్వితం వాక్యమిదం బభాషే || ౪౪ ||

రథే స్థితోఽహం శరచాపపాణిః
న ప్రాకృతం కంచన యోధయామి |
యశ్చాస్తి కశ్చిద్వ్యవసాయయుక్తో
దదాతు మే క్షిప్రమిహాద్య యుద్ధమ్ || ౪౫ ||

తత్తస్య వాక్యం బ్రువతో నిశమ్య
చుకోప సౌమిత్రిరమిత్రహంతా |
అమృష్యమాణశ్చ సముత్పపాత
జగ్రాహ చాపం చ తతః స్మయిత్వా || ౪౬ ||

క్రుద్ధః సౌమిత్రిరుత్పత్య తూణాదాక్షిప్య సాయకమ్ |
పురస్తాదతికాయస్య విచకర్ష మహద్ధనుః || ౪౭ ||

పూరయన్స మహీం శైలానాకాశం సాగరం దిశః |
జ్యాశబ్దో లక్ష్మణస్యోగ్రస్త్రాసయన్రజనీచరాన్ || ౪౮ ||

సౌమిత్రేశ్చాపనిర్ఘోషం శ్రుత్వా ప్రతిభయం తదా |
విసిష్మియే మహాతేజా రాక్షసేంద్రాత్మజో బలీ || ౪౯ ||

అథాతికాయః కుపితో దృష్ట్వా లక్ష్మణముత్థితమ్ |
ఆదాయ నిశితం బాణమిదం వచనమబ్రవీత్ || ౫౦ ||

బాలస్త్వమసి సౌమిత్రే విక్రమేష్వవిచక్షణః |
గచ్ఛ కిం కాలసదృశం మాం యోధయితుమిచ్ఛసి || ౫౧ ||

న హి మద్బాహుసృష్టానామస్త్రాణాం హిమవానపి |
సోఢుముత్సహతే వేగమంతరిక్షమథో మహీ || ౫౨ ||

సుఖప్రసుప్తం కాలాగ్నిం నిబోధయితుమిచ్ఛసి |
న్యస్య చాపం నివర్తస్వ మా ప్రాణాన్జహి మద్గతః || ౫౩ ||

అథవా త్వం ప్రతిష్టబ్ధో న నివర్తితుమిచ్ఛసి |
తిష్ఠ ప్రాణాన్పరిత్యజ్య గమిష్యసి యమక్షయమ్ || ౫౪ ||

పశ్య మే నిశితాన్బాణానరిదర్పనిషూదనాన్ |
ఈశ్వరాయుధసంకాశాంస్తప్తకాంచనభూషణాన్ || ౫౫ ||

ఏష తే సర్పసంకాశో బాణః పాస్యతి శోణితమ్ |
మృగరాజ ఇవ క్రుద్ధో నాగరాజస్య శోణితమ్ |
ఇత్యేవముక్త్వా సంక్రుద్ధః శరం ధనుషి సందధే || ౫౬ ||

శ్రుత్వాఽతికాయస్య వచః సరోషం
సగర్వితం సంయతి రాజపుత్రః |
స సంచుకోపాతిబలో బృహచ్ఛ్రీః
ఉవాచ వాక్యం చ తతో మహార్థమ్ || ౫౭ ||

న వాక్యమాత్రేణ భవాన్ప్రధానో
న కత్థనాత్సత్పురుషా భవంతి |
మయి స్థితే ధన్విని బాణపాణౌ
నిదర్శయ స్వాత్మబలం దురాత్మన్ || ౫౮ ||

కర్మణా సూచయాత్మానం న వికత్థితుమర్హసి |
పౌరుషేణ తు యో యుక్తః స తు శూర ఇతి స్మృతః || ౫౯ ||

సర్వాయుధసమాయుక్తో ధన్వీ త్వం రథమాస్థితః |
శరైర్వా యది వాఽప్యస్త్రైర్దర్శయస్వ పరాక్రమమ్ || ౬౦ ||

తతః శిరస్తే నిశితైః పాతయిష్యామ్యహం శరైః |
మారుతః కాలసంపక్వం వృంతాత్తాలఫలం యథా || ౬౧ ||

అద్య తే మామకా బాణాస్తప్తకాంచనభూషణాః |
పాస్యంతి రుధిరం గాత్రాద్బాణశల్యాంతరోత్థితమ్ || ౬౨ ||

బాలోఽయమితి విజ్ఞాయ న మాఽవజ్ఞాతుమర్హసి |
బాలో వా యది వా వృద్ధో మృత్యుం జానీహి సంయుగే || ౬౩ ||

బాలేన విష్ణునా లోకాస్త్రయః క్రాంతాస్త్రిభిః క్రమైః |
ఇత్యేవముక్త్వా సంక్రుద్ధః శరాన్ధనుషి సందధే || ౬౪ ||

లక్ష్మణస్య వచః శ్రుత్వా హేతుమత్పరమార్థవత్ |
అతికాయః ప్రచుక్రోధ బాణం చోత్తమమాదదే || ౬౫ ||

తతో విద్యాధరా భూతా దేవా దైత్యా మహర్షయః |
గుహ్యకాశ్చ మహాత్మానస్తద్యుద్ధం ద్రష్టుమాగమన్ || ౬౬ ||

తతోఽతికాయః కుపితశ్చాపమారోప్య సాయకమ్ |
లక్ష్మణస్య ప్రచిక్షేప సంక్షిపన్నివ చాంబరమ్ || ౬౭ ||

తమాపతంతం నిశితం శరమాశీవిషోపమమ్ |
అర్ధచంద్రేణ చిచ్ఛేద లక్ష్మణః పరవీరహా || ౬౮ ||

తం నికృత్తం శరం దృష్ట్వా కృత్తభోగమివోరగమ్ |
అతికాయో భృశం క్రుద్ధః పంచబాణాన్సమాదదే || ౬౯ ||

తాన్ శరాన్సంప్రచిక్షేప లక్ష్మణాయ నిశాచరః |
తానప్రాప్తాన్ శరైస్తీక్ష్ణైశ్చిచ్ఛేద భరతానుజః || ౭౦ ||

[* పంచభిః పంచ చిచ్ఛేద పావకార్కసమప్రభః | *]
స తాన్ ఛిత్త్వా శరైస్తీక్ష్ణైర్లక్ష్మణః పరవీరహా |
ఆదదే నిశితం బాణం జ్వలంతమివ తేజసా || ౭౧ ||

తమాదాయ ధనుః శ్రేష్ఠే యోజయామాస లక్ష్మణః |
విచకర్ష చ వేగేన విససర్జ చ వీర్యవాన్ || ౭౨ ||

పూర్ణాయతవిసృష్టేన శరేణ నతపర్వణా |
లలాటే రాక్షసశ్రేష్ఠమాజఘాన స వీర్యవాన్ || ౭౩ ||

స లలాటే శరో మగ్నస్తస్య భీమస్య రక్షసః |
దదృశే శోణితేనాక్తః పన్నగేంద్ర ఇవాచలే || ౭౪ ||

రాక్షసః ప్రచకంపే చ లక్ష్మణేషుప్రపీడితః |
రుద్రబాణహతం ఘోరం యథా త్రిపురగోపురమ్ || ౭౫ ||

చింతయామాస చాశ్వస్య విమృశ్య చ మహాబలః |
సాధు బాణనిపాతేన శ్వాఘనీయోఽసి మే రిపుః || ౭౬ ||

విధాయైవం వినమ్యాస్యం నియమ్య చ భుజావుభౌ |
స రథోపస్థమాస్థాయ రథేన ప్రచచార హ || ౭౭ ||

ఏకం త్రీన్పంచ సప్తేతి సాయకాన్రాక్షసర్షభః |
ఆదదే సందధే చాపి విచకర్షోత్ససర్జ చ || ౭౮ ||

తే బాణాః కాలసంకాశా రాక్షసేంద్రధనుశ్చ్యుతాః |
హేమపుంఖా రవిప్రఖ్యాశ్చక్రుర్దీప్తమివాంబరమ్ || ౭౯ ||

తతస్తాన్రాక్షసోత్సృష్టాన్ శరౌఘాన్రాఘవానుజః |
అసంభ్రాంతః ప్రచిచ్ఛేద నిశితైర్బహుభిః శరైః || ౮౦ ||

తాన్ శరాన్యుధి సంప్రేక్ష్య నికృత్తాన్రావణాత్మజః |
చుకోప త్రిదశేంద్రారిర్జగ్రాహ నిశితం శరమ్ || ౮౧ ||

స సంధాయ మహాతేజాస్తం బాణం సహసోత్సృజత్ |
తతః సౌమిత్రిమాయాంతమాజఘాన స్తనాంతరే || ౮౨ ||

అతికాయేన సౌమిత్రిస్తాడితో యుధి వక్షసి |
సుస్రావ రుధిరం తీవ్రం మదం మత్త ఇవ ద్విపః || ౮౩ ||

స చకార తదాత్మానం విశల్యం సహసా విభుః |
జగ్రాహ చ శరం తీక్ష్ణమస్త్రేణాపి చ సందధే || ౮౪ ||

ఆగ్నేయేన తదాస్త్రేణ యోజయామాస సాయకమ్ |
స జజ్వాల తదా బాణో ధనుష్యస్య మహాత్మనః || ౮౫ ||

అతికాయోఽపి తేజస్వీ సౌరమస్త్రం సమాదధే |
తేన బాణం భుజంగాభం హేమపుంఖమయోజయత్ || ౮౬ ||

తదస్త్రం జ్వలితం ఘోరం లక్ష్మణః శరమాహితమ్ |
అతికాయాయ చిక్షేప కాలదండమివాంతకః || ౮౭ ||

ఆగ్నేయేనాభిసంయుక్తం దృష్ట్వా బాణం నిశాచరః |
ఉత్ససర్జ తదా బాణం దీప్తం సూర్యాస్త్రయోజితమ్ || ౮౮ ||

తావుభావంబరే బాణావన్యోన్యమభిజఘ్నతుః |
తేజసా సంప్రదీప్తాగ్రౌ క్రుద్ధావివ భుజంగమౌ || ౮౯ ||

తావన్యోన్యం వినిర్దహ్య పేతతుః పృథివీతలే |
నిరర్చిషౌ భస్మకృతౌ న భ్రాజేతే శరోత్తమౌ || ౯౦ ||

తతోఽతికాయః సంక్రుద్ధస్త్వస్త్రమైషీకముత్సృజత్ |
తత్ప్రచిచ్ఛేద సౌమిత్రిరస్త్రేణైంద్రేణ వీర్యవాన్ || ౯౧ ||

ఐషీకం నిహతం దృష్ట్వా రుషితో రావణాత్మజః |
యామ్యేనాస్త్రేణ సంక్రుద్ధో యోజయామాస సాయకమ్ || ౯౨ ||

తతస్తదస్త్రం చిక్షేప లక్ష్మణాయ నిశాచరః |
వాయవ్యేన తదస్త్రేణ నిజఘాన స లక్ష్మణః || ౯౩ ||

అథైనం శరధారాభిర్ధారాభిరివ తోయదః |
అభ్యవర్షత్సుసంక్రుద్ధో లక్ష్మణో రావణాత్మజమ్ || ౯౪ ||

తేఽతికాయం సమాసాద్య కవచే వజ్రభూషితే |
భగ్నాగ్రశల్యాః సహసా పేతుర్బాణా మహీతలే || ౯౫ ||

తాన్మోఘానభిసంప్రేక్ష్య లక్ష్మణః పరవీరహా |
అభ్యవర్షన్మహేషూణాం సహస్రేణ మహాయశాః || ౯౬ ||

స వృష్యమాణో బాణౌఘైరతికాయో మహాబలః |
అవధ్యకవచః సంఖ్యే రాక్షసో నైవ వివ్యథే || ౯౭ ||

న శశాక రుజం కర్తుం యుధి తస్య నరోత్తమః |
అథైనమభ్యుపాగమ్య వాయుర్వాక్యమువాచ హ || ౯౮ ||

బ్రహ్మదత్తవరో హ్యేష అవధ్యకవచావృతః |
బ్రాహ్మేణాస్త్రేణ భింధ్యేనమేష వధ్యో హి నాన్యథా |
అవధ్య ఏష హన్యేషామస్త్రాణాం కవచీ బలీ || ౯౯ ||

తతస్తు వాయోర్వచనం నిశమ్య
సౌమిత్రిరింద్రప్రతిమానవీర్యః |
సమాదదే బాణమమోఘవేగం
తద్బ్రాహ్మమస్త్రం సహసా నియోజ్య || ౧౦౦ ||

తస్మిన్మహాస్త్రే తు నియుజ్యమానే
సౌమిత్రిణా బాణవరే శితాగ్రే |
దిశశ్చ చంద్రార్కమహాగ్రహాశ్చ
నభశ్చ తత్రాస చచాల చోర్వీ || ౧౦౧ ||

తం బ్రహ్మణోఽస్త్రేణ నియుజ్య చాపే
శరం సుపుంఖం యమదూతకల్పమ్ |
సౌమిత్రిరింద్రారిసుతస్య తస్య
ససర్జ బాణం యుధి వజ్రకల్పమ్ || ౧౦౨ ||

తం లక్ష్మణోత్సృష్టమమోఘవేగం
సమాపతంతం జ్వలనప్రకాశమ్ |
సువర్ణవజ్రోత్తమచిత్రపుంఖం
తదాఽతికాయః సమరే దదర్శ || ౧౦౩ ||

తం ప్రేక్షమాణః సహసాఽతికాయో
జఘాన బాణైర్నిశితైరనేకైః |
స సాయకస్తస్య సుపర్ణవేగః
తదాతికాయస్య జగామ పార్శ్వమ్ || ౧౦౪ ||

తమాగతం ప్రేక్ష్య తదాఽతికాయో
బాణం ప్రదీప్తాంతకకాలకల్పమ్ |
జఘాన శక్త్యృష్టిగదాకుఠారైః
శూలైర్హులైశ్చాత్యవిపన్నచేతాః || ౧౦౫ ||

తాన్యాయుధాన్యద్భుతవిగ్రహాణి
మోఘాని కృత్వా స శరోఽగ్నిదీప్తః |
ప్రగృహ్య తస్యైవ కిరీటజుష్టం
తతోఽతికాయస్య శిరో జహార || ౧౦౬ ||

తచ్ఛిరః సశిరస్త్రాణం లక్ష్మణేషుప్రపీడితమ్ |
పపాత సహసా భూమౌ శృంగం హిమవతో యథా || ౧౦౭ ||

తం తు భూమౌ నిపతతం దృష్ట్వా విక్షిప్తభూషణమ్ |
బభూవుర్వ్యథితాః సర్వే హతశేషా నిశాచరాః || ౧౦౮ ||

తే విషణ్ణముఖా దీనాః ప్రహారజనితశ్రమాః |
వినేదురుచ్చైర్బహవః సహసా విస్వరైఃస్వరైః || ౧౦౯ ||

తతస్తే త్వరితం యాతా నిరపేక్షా నిశాచరాః |
పురీమభిముఖా భీతా ద్రవంతో నాయకే హతే || ౧౧౦ ||

ప్రహర్షయుక్తా బహవస్తు వానరాః
ప్రబుద్ధపద్మప్రతిమాననాస్తదా |
అపూజయఁల్లక్ష్మణమిష్టభాగినం
హతే రిపౌ భీమబలే దురాసదే || ౧౧౧ ||

అతిబలమతికాయమభ్రకల్పం
యుధి వినిపాత్య స లక్ష్మణః ప్రహృష్టః |
త్వరితమథ తదా స రామపార్శ్వం
కపినివహైశ్చ సుపూజితో జగామ || ౧౧౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకసప్తతితమః సర్గః || ౭౧ ||

యుద్ధకాండ ద్విసప్తతితమః సర్గః (౭౨) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed