Yuddha Kanda Sarga 68 – యుద్ధకాండ అష్టషష్టితమః సర్గః (౬౮)


|| రావణానుశోకః ||

కుంభకర్ణం హతం దృష్ట్వా రాఘవేణ మహాత్మనా |
రాక్షసా రాక్షసేంద్రాయ రావణాయ న్యవేదయన్ || ౧ ||

రాజన్స కాలసంకాశః సంయుక్తః కాలకర్మణా |
విద్రావ్య వానరీం సేనాం భక్షయిత్వా చ వానరాన్ || ౨ ||

ప్రతపిత్వా ముహూర్తం చ ప్రశాంతో రామతేజసా |
కాయేనార్ధప్రవిష్టేన సముద్రం భీమదర్శనమ్ || ౩ ||

నికృత్తకంఠోరుభుజో విక్షరన్రుధిరం బహు |
రుద్ధ్వా ద్వారం శరీరేణ లంకాయాః పర్వతోపమః || ౪ ||

కుంభకర్ణస్తవ భ్రాతా కాకుత్స్థశరపీడితః |
లగండభూతో వికృతో దావదగ్ధ ఇవ ద్రుమః || ౫ ||

తం శ్రుత్వా నిహతం సంఖ్యే కుంభకర్ణం మహాబలమ్ |
రావణః శోకసంతప్తో ముమోహ చ పపాత చ || ౬ ||

పితృవ్యం నిహతం దృష్ట్వా దేవాంతకనరాంతకౌ |
త్రిశిరాశ్చాతికాయశ్చ రురుదుః శోకపీడితాః || ౭ ||

భ్రాతరం నిహతం దృష్ట్వా రామేణాక్లిష్టకర్మణా |
మహోదరమహాపార్శ్వౌ శోకాక్రాంతౌ బభూవతుః || ౮ ||

తతః కృచ్ఛ్రాత్సమాసాద్య సంజ్ఞాం రాక్షసపుంగవః |
కుంభకర్ణవధాద్దీనో విలలాప స రావణః || ౯ ||

హా వీర రిపుదర్పఘ్న కుంభకర్ణ మహాబల |
త్వం మాం విహాయ వై దైవాద్యాతోఽసి యమసాదనమ్ || ౧౦ ||

మమ శల్యమనుద్ధృత్య బాంధవానాం మహాబల |
శత్రుసైన్యం ప్రతాప్యైకస్త్వం మాం సంత్యజ్య గచ్ఛసి || ౧౧ ||

ఇదానీం ఖల్వహం నాస్మి యస్య మే దక్షిణో భుజః |
పతితో యం సమాశ్రిత్య న బిభేమి సురాసురాత్ || ౧౨ ||

కథమేవంవిధో వీరో దేవదానవదర్పహా |
కాలాగ్నిరుద్రప్రతిమో రణే రామేణ వై హతః || ౧౩ ||

యస్య తే వజ్రనిష్పేషో న కుర్యాద్వ్యసనం సదా |
స కథం రామబాణార్తః ప్రసుప్తోఽసి మహీతలే || ౧౪ ||

ఏతే దేవగణాః సార్ధమృషిభిర్గగనే స్థితాః |
నిహతం త్వాం రణే దృష్ట్వా నినదంతి ప్రహర్షితాః || ౧౫ ||

ధ్రువమద్యైవ సంహృష్టా లబ్ధలక్షాః ప్లవంగమాః |
ఆరోక్ష్యంతి హి దుర్గాణి లంకాద్వారాణి సర్వశః || ౧౬ ||

రాజ్యేన నాస్తి మే కార్యం కిం కరిష్యామి సీతయా |
కుంభకర్ణవిహీనస్య జీవితే నాస్తి మే రతిః || ౧౭ ||

యద్యహం భ్రాతృహంతారం న హన్మి యుధి రాఘవమ్ |
నను మే మరణం శ్రేయో న చేదం వ్యర్థజీవితమ్ || ౧౮ ||

అద్యైవ తం గమిష్యామి దేశం యత్రానుజో మమ |
న హి భ్రాతృన్సముత్సృజ్య క్షణం జీవితుముత్సహే || ౧౯ ||

దేవా హి మాం హసిష్యంతి దృష్ట్వా పూర్వాపకారిణమ్ |
కథమింద్రం జయిష్యామి కుంభకర్ణ హతే త్వయి || ౨౦ ||

తదిదం మామనుప్రాప్తం విభీషణవచః శుభమ్ |
యదజ్ఞానాన్మయా తస్య న గృహీతం మహాత్మనః || ౨౧ ||

విభీషణవచో యావత్కుంభకర్ణప్రహస్తయోః |
వినాశోఽయం సముత్పన్నో మాం వ్రీడయతి దారుణః || ౨౨ ||

తస్యాయం కర్మణః ప్రాప్తో విపాకో మమ శోకదః |
యన్మయా ధార్మికః శ్రీమాన్స నిరస్తో విభీషణః || ౨౩ ||

ఇతి బహువిధమాకులాంతరాత్మా
కృపణమతీవ విలప్య కుంభకర్ణమ్ |
న్యపతదథ దశాననో భృశార్త-
-స్తమనుజమింద్రరిపుం హతం విదిత్వా || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టషష్టితమః సర్గః || ౬౮ ||

యుద్ధకాండ ఏకోనసప్తతితమః సర్గః (౬౯)


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed