Yuddha Kanda Sarga 66 – యుద్ధకాండ షట్షష్టితమః సర్గః (౬౬)


|| వానరపర్యవస్థాపనమ్ ||

స లంఘయిత్వా ప్రాకారం గిరికూటోపమో మహాన్ |
నిర్యయౌ నగరాత్తూర్ణం కుంభకర్ణో మహాబలః || ౧ ||

స ననాద మహానాదం సముద్రమభినాదయన్ |
జనయన్నివ నిర్ఘాతాన్విధమన్నివ పర్వతాన్ || ౨ ||

తమవధ్యం మఘవతా యమేన వరుణేన వా |
ప్రేక్ష్య భీమాక్షమాయాంతం వానరా విప్రదుద్రువుః || ౩ ||

తాంస్తు విప్రద్రుతాన్దృష్ట్వా వాలిపుత్రోఽంగదోఽబ్రవీత్ |
నలం నీలం గవాక్షం చ కుముదం చ మహాబలమ్ || ౪ ||

ఆత్మానమత్ర విస్మృత్య వీర్యాణ్యభిజనాని చ |
క్వ గచ్ఛత భయత్రస్తాః ప్రాకృతా హరయో యథా || ౫ ||

సాధు సౌమ్యా నివర్తధ్వం కిం ప్రాణాన్పరిరక్షథ |
నాలం యుద్ధాయ వై రక్షో మహతీయం విభీషికా || ౬ ||

మహతీముత్థితామేనాం రాక్షసానాం విభీషికామ్ |
విక్రమాద్విధమిష్యామో నివర్తధ్వం ప్లవంగమాః || ౭ ||

కృచ్ఛ్రేణ తు సమాశ్వస్య సంగమ్య చ తతస్తతః |
వృక్షాద్రిహస్తా హరయః సంప్రతస్థూ రణాజిరమ్ || ౮ ||

తే నివృత్య తు సంక్రుద్ధాః కుంభకర్ణం వనౌకసః |
నిజఘ్నుః పరమక్రుద్ధాః సమదా ఇవ కుంజరాః || ౯ ||

ప్రాంశుభిర్గిరిశృంగైశ్చ శిలాభిశ్చ మహాబలః |
పాదపైః పుష్పితాగ్రైశ్చ హన్యమానో న కంపతే || ౧౦ ||

తస్య గాత్రేషు పతితా భిద్యంతే శతశః శిలాః |
పాదపాః పుష్పితాగ్రాశ్చ భగ్నాః పేతుర్మహీతలే || ౧౧ ||

సోఽపి సైన్యాని సంక్రుద్ధో వానరాణాం మహౌజసామ్ |
మమంథ పరమాయత్తో వనాన్యగ్నిరివోత్థితః || ౧౨ ||

లోహితార్ద్రాస్తు బహవః శేరతే వానరర్షభాః |
నిరస్తాః పతితా భూమౌ తామ్రపుష్పా ఇవ ద్రుమాః || ౧౩ ||

లంఘయంతః ప్రధావంతో వానరా నావలోకయన్ |
కేచిత్సముద్రే పతితాః కేచిద్గగనమాశ్రితాః || ౧౪ ||

వధ్యమానాస్తు తే వీరా రాక్షసేన బలీయసా |
సాగరం యేన తే తీర్ణాః పథా తేన ప్రదుద్రువుః || ౧౫ ||

తే స్థలాని తథా నిమ్నం విషణ్ణవదనా భయాత్ |
ఋక్షా వృక్షాన్సమారూఢాః కేచిత్పర్వతమాశ్రితాః || ౧౬ ||

మమజ్జురర్ణవే కేచిద్గుహాః కేచిత్సమాశ్రితాః |
నిషేదుః ప్లవగాః కేచిత్కేచిన్నైవావతస్థిరే || ౧౭ ||

కేచిద్భూమౌ నిపతితాః కేచిత్సుప్తా మృతా ఇవ |
తాన్సమీక్ష్యాంగదో భగ్నాన్వానరానిదమబ్రవీత్ || ౧౮ ||

అవతిష్ఠత యుధ్యామో నివర్తధ్వం ప్లవంగమాః |
భగ్నానాం వో న పశ్యామి పరిగమ్య మహీమిమామ్ || ౧౯ ||

స్థానం సర్వే నివర్తధ్వం కిం ప్రాణాన్పరిరక్షథ |
నిరాయుధానాం ద్రవతామసంగగతిపౌరుషాః || ౨౦ ||

దారా హ్యపహసిష్యంతి స వై ఘాతస్తు జీవినామ్ |
కులేషు జాతాః సర్వే స్మ విస్తీర్ణేషు మహత్సు చ || ౨౧ ||

క్వ గచ్ఛథ భయత్రస్తా హరయః ప్రాకృతా యథా |
అనార్యాః ఖలు యద్భీతాస్త్యక్త్వా వీర్యం ప్రధావత || ౨౨ ||

వికత్థనాని వో యాని తదా వై జనసంసది |
తాని వః క్వ ను యాతాని సోదగ్రాణి మహాంతి చ || ౨౩ ||

భీరుప్రవాదాః శ్రూయంతే యస్తు జీవితి ధిక్కృతః |
మార్గః సత్పురుషైర్జుష్టః సేవ్యతాం త్యజ్యతాం భయమ్ || ౨౪ ||

శయామహేఽథ నిహతాః పృథివ్యామల్పజీవితాః |
దుష్ప్రాపం బ్రహ్మలోకం వా ప్రాప్నుమో యుధి సూదితాః || ౨౫ ||

సంప్రాప్నుయామః కీర్తిం వా నిహత్వా శత్రుమాహవే |
జీవితం వీరలోకస్య మోక్ష్యామో వసు వానరాః || ౨౬ ||

న కుంభకర్ణః కాకుత్స్థం దృష్ట్వా జీవన్గమిష్యతి |
దీప్యమానమివాసాద్య పతంగో జ్వలనం యథా || ౨౭ ||

పలాయనేన చోద్దిష్టాః ప్రాణాన్రక్షామహే వయమ్ |
ఏకేన బహవో భగ్నా యశో నాశం గమిష్యతి || ౨౮ ||

ఏవం బ్రువాణం తం శూరమంగదం కనకాంగదమ్ |
ద్రవమాణాస్తతో వాక్యమూచుః శూరవిగర్హితమ్ || ౨౯ ||

కృతం నః కదనం ఘోరం కుంభకర్ణేన రక్షసా |
న స్థానకాలో గచ్ఛామో దయితం జీవితం హి నః || ౩౦ ||

ఏతావదుక్త్వా వచనం సర్వే తే భేజిరే దిశః |
భీమం భీమాక్షమాయాంతం దృష్ట్వా వానరయూథపాః || ౩౧ ||

ద్రవమాణాస్తు తే వీరా అంగదేన వలీముఖాః |
సాంత్వైశ్చైవానుమానైశ్చ తతః సర్వే నివర్తితాః || ౩౨ ||

ప్రహర్షముపనీతాశ్చ వాలిపుత్రేణ ధీమతా |
ఆజ్ఞాప్రతీక్షాస్తస్థుశ్చ సర్వే వానరయూథపాః || ౩౩ ||

ఋషభశరభమైందధూమ్రనీలాః
కుముదసుషేణగవాక్షరంభతారాః |
ద్వివిదపనసవాయుపుత్రముఖ్యాః
త్వరితతరాభిముఖం రణం ప్రయాతాః || ౩౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే షట్షష్టితమః సర్గః || ౬౬ ||


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed