Yuddha Kanda Sarga 64 – యుద్ధకాండ చతుఃషష్టితమః సర్గః (౬౪)


|| సీతాప్రలోభనోపాయః ||

తదుక్తమతికాయస్య బలినో బాహుశాలినః |
కుంభకర్ణస్య వచనం శ్రుత్వోవాచ మహోదరః || ౧ ||

కుంభకర్ణ కులే జాతో ధృష్టః ప్రాకృతదర్శనః |
అవలిప్తో న శక్నోషి కృత్యం సర్వత్ర వేదితుమ్ || ౨ ||

న హి రాజా న జానీతే కుంభకర్ణ నయానయౌ |
త్వం తు కైశోరకాద్ధృష్టః కేవలం వక్తుమిచ్ఛసి || ౩ ||

స్థానం వృద్ధిం చ హానిం చ దేశకాలవిభాగవిత్ |
ఆత్మనశ్చ పరేషాం చ బుధ్యతే రాక్షసర్షభః || ౪ ||

యత్త్వశక్యం బలవతా కర్తుం ప్రాకృతబుద్ధినా |
అనుపాసితవృద్ధేన కః కుర్యాత్తాదృశం బుధః || ౫ ||

యాంస్తు ధర్మార్థకామాంస్త్వం బ్రవీషి పృథగాశ్రయాన్ |
అనుబోద్ధుం స్వభావే తాన్నహి లక్షణమస్తి తే || ౬ ||

కర్మ చైవ హి సర్వేషాం కారణానాం ప్రయోజకమ్ |
శ్రేయః పాపీయసాం చాత్ర ఫలం భవతి కర్మణామ్ || ౭ ||

నిఃశ్రేయసఫలావేవ ధర్మార్థావితరావపి |
అధర్మానర్థయోః ప్రాప్తిః ఫలం చ ప్రత్యవాయికమ్ || ౮ ||

ఐహలౌకికపారత్రం కర్మ పుంభిర్నిషేవ్యతే |
కర్మాణ్యపి తు కల్యాణి లభతే కామమాస్థితః || ౯ ||

తత్ర క్లుప్తమిదం రాజ్ఞా హృది కార్యం మతం చ నః |
శత్రౌ హి సాహసం యత్స్యాత్కిమివాత్రాపనీయతామ్ || ౧౦ ||

ఏకస్యైవాభియానే తు హేతుర్యః కథితస్త్వయా | [ప్రకృత]
తత్రాప్యనుపపన్నం తే వక్ష్యామి యదసాధు చ || ౧౧ ||

యేన పూర్వం జనస్థానే బహవోఽతిబలా హతాః |
రాక్షసా రాఘవం తం త్వం కథమేకో జయిష్యసి || ౧౨ ||

యే పురా నిర్జితాస్తేన జనస్థానే మహౌజసః |
రాక్షసాంస్తాన్పురే సర్వాన్భీతానద్యాపి పశ్యసి || ౧౩ ||

తం సింహమివ సంక్రుద్ధం రామం దశరథాత్మజమ్ |
సర్పం సుప్తమివాబుధ్య ప్రబోధయితుమిచ్ఛసి || ౧౪ ||

జ్వలంతం తేజసా నిత్యం క్రోధేన చ దురాసదమ్ |
కస్తం మృత్యుమివాసహ్యమాసాదయితుమర్హతి || ౧౫ ||

సంశయస్థమిదం సర్వం శత్రోః ప్రతిసమాసనే |
ఏకస్య గమనం తత్ర న హి మే రోచతే భృశమ్ || ౧౬ ||

హీనార్థః సుసమృద్ధార్థం కో రిపుం ప్రాకృతం యథా |
నిశ్చిత్య జీవితత్యాగే వశమానేతుమిచ్ఛతి || ౧౭ ||

యస్య నాస్తి మనుష్యేషు సదృశో రాక్షసోత్తమ |
కథమాశంససే యోద్ధుం తుల్యేనేంద్రవివస్వతోః || ౧౮ ||

ఏవముక్త్వా తు సంరబ్ధం కుంభకర్ణం మహోదరః |
ఉవాచ రక్షసాం మధ్యే రావణం లోకరావణమ్ || ౧౯ ||

లబ్ధ్వా పునస్త్వం వైదేహీం కిమర్థం సంప్రజల్పసి |
యదీచ్ఛసి తదా సీతా వశగా తే భవిష్యతి || ౨౦ ||

దృష్టః కశ్చిదుపాయో మే సీతోపస్థానకారకః |
రుచిరశ్చేత్స్వయా బుద్ధ్యా రాక్షసేశ్వర తం శృణు || ౨౧ ||

అహం ద్విజిహ్వః సంహ్లాదీ కుంభకర్ణో వితర్దనః |
పంచ రామవధాయైతే నిర్యాంత్విత్యవఘోషయ || ౨౨ ||

తతో గత్వా వయం యుద్ధం దాస్యామస్తస్య యత్నతః |
జేష్యామో యది తే శత్రూన్నోపాయైః కృత్యమస్తి నః || ౨౩ ||

అథ జీవతి నః శత్రుర్వయం చ కృతసంయుగాః |
తతస్తదభిపత్స్యామో మనసా యత్సమీక్షితమ్ || ౨౪ ||

వయం యుద్ధాదిదేష్యామో రుధిరేణ సముక్షితాః |
విదార్య స్వతనుం బాణై రామనామాంకితైః శితైః || ౨౫ ||

భక్షితో రాఘవోఽస్మాభిర్లక్ష్మణశ్చేతి వాదినః |
తవ పాదౌ గ్రహీష్యామస్త్వం నః కామం ప్రపూరయ || ౨౬ ||

తతోఽవఘోషయ పురే గజస్కంధేన పార్థివ |
హతో రామః సహ భ్రాతా ససైన్య ఇతి సర్వతః || ౨౭ ||

ప్రీతో నామ తతో భూత్వా భృత్యానాం త్వమరిందమ |
భోగాంశ్చ పరివారాంశ్చ కామాంశ్చ వసు దాపయ || ౨౮ ||

తతో మాల్యాని వాసాంసి వీరాణామనులేపనమ్ |
పేయం చ బహు యోధేభ్యః స్వయం చ ముదితః పిబ || ౨౯ ||

తతోఽస్మిన్బహులీభూతే కౌలీనే సర్వతో గతే |
భక్షితః ససుహృద్రామో రాక్షసైరితి విశ్రుతే || ౩౦ ||

ప్రవిశ్యాశ్వాస్య చాపి త్వం సీతాం రహసి సాంత్వయ |
ధనధాన్యైశ్చ కామైశ్చ రత్నైశ్చైనాం ప్రలోభయ || ౩౧ ||

అనయోపధయా రాజన్భయశోకానుబంధయా |
అకామా త్వద్వశం సీతా నష్టనాథా గమిష్యతి || ౩౨ ||

రంజనీయం హి భర్తారం వినష్టమవగమ్య సా |
నైరాశ్యాత్ స్త్రీలఘుత్వాచ్చ త్వదృశం ప్రతిపత్స్యతే || ౩౩ ||

సా పురాం సుఖసంవృద్ధా సుఖార్హా దుఃఖకర్శితా |
త్వయ్యధీనం సుఖం జ్ఞాత్వా సర్వథోపగమిష్యతి || ౩౪ ||

ఏతత్సునీతం మమ దర్శనేన
రామం హి దృష్ట్వైవ భవేదనర్థః |
ఇహైవ తే సేత్స్యతి మోత్సుకోభూః
మహానయుద్ధేన సుఖస్య లాభః || ౩౫ ||

అనష్టసైన్యో హ్యనవాప్తసంశయో
రిపూనయుద్ధేన జయన్నరాధిపః |
యశశ్చ పుణ్యం చ మహన్మహీపతే
శ్రియం చ కీర్తిం చ చిరం సమశ్నుతే || ౩౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే చతుష్షష్ఠితమః సర్గః || ౬౪ ||

యుద్ధకాండ పంచషష్టితమః సర్గః (౬౫) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed